Halfjaarcijfers 2012 DOCDATA N.V.: e-commerce groei zet door

19 Jul, 2012, 06:30 BST Van DOCDATA N.V.

WAALWIJK, Nederland, July 19, 2012 /PRNewswire/ --

 • Sterke groei omzet en winst van E-commerce service bedrijf Docdata
 • Weinig afleveringen en orders voor IAI industrial systems

DOCDATA. N.V. heeft een sterk eerste halfjaar van 2012 achter de rug. Dit is voornamelijk te danken aan de groei van de klanten binnen e-commerce. Meerdere van onze klanten presteren beter dan de markt en breiden het aantal producten en productcategorieën continu uit. Daarbij speelt ook internationalisering een belangrijke en steeds meer toenemende rol. Vrijwel alle grote klanten van Docdata zijn actief in meerdere landen. Om deze groei te realiseren blijft Docdata haar fulfilment-capaciteit sterk uitbreiden, ook in het tweede halfjaar van 2012. Naar alle waarschijnlijkheid zullen daardoor de investeringen in 2012 het niveau van de investeringen in 2011 overtreffen.

Het E-commerce service bedrijf heeft de omzet en het aantal verwerkte transacties in het eerste halfjaar van 2012 wederom verder zien stijgen. Dit is voornamelijk het gevolg van het succes van onze klanten in Duitsland en de Benelux.

IAI industrial systems heeft voornamelijk als gevolg van de huidige marktomstandigheden weinig systemen afgeleverd in het eerste halfjaar van 2012 en ook voor het tweede halfjaar van 2012 is dit de verwachting. Hierdoor zullen omzet en resultaten van IAI over het jaar 2012 aanzienlijk lager uitkomen dan in 2011.

Het vaste personeelsbestand van de Groep is in het eerste halfjaar van 2012 licht gedaald van 1.116-medewerkers (1.070 FTE) aan het begin van het jaar tot 1.067 medewerkers (1.000 FTE) aan het eind van het eerste halfjaar van 2012.

Michiel Alting von Geusau, CEO van DOCDATA N.V.: "In de markt voor uitbestede e-fulfilment diensten hebben wij een uitermate sterke positie verworven in de afgelopen jaren, waarbij we zowel in de Benelux als in Duitsland een top 3 positie hebben bereikt. Binnen Europa zijn wij één van de weinige spelers die een 'cross border' netwerk kunnen aanbieden. Op deze markt wordt Docdata ook steeds meer gezien als één van de belangrijkste spelers. Daarnaast worden wij gezien als een betrouwbare, flexibele en ondernemende partij, iets waar internetbedrijven naar op zoek zijn."

Resultaat en Financiële positie halfjaar van 2012 (geen accountantscontrole toegepast)

                     Halfjaar geëindigd op
  (in miljoenen, percentages en per
  aandeel uitgezonderd)
                      30 juni 2012 30 juni 2011
                       EUR    %   EUR   %
 
  Omzet
  E-commerce service bedrijf Docdata   64,1  95,1  54,6 91,0
  Technologiebedrijf IAI industrial
  systems                 3,3   4,9   5,4  9,0
  Totaal                 67,4  100,0  60,0 100,0
 
  Brutowinst
  E-commerce service bedrijf Docdata   15,6  24,4  12,6 23,1
  Technologiebedrijf IAI industrial
  systems                 1,3  39,5   1,5 28,3
  Totaal                 16,9  25,1  14,1 23,5
 
  Bedrijfsresultaat (EBIT)
  E-commerce service bedrijf Docdata    6,0   9,3   3,0  5,6
  Technologiebedrijf IAI industrial
  systems                 (0,1)  (1,2)  0,5  9,2
  Totaal                  5,9   8,8   3,5  5,9
 
  EBITA                  6,3   9,4   4,1  6,9
  EBITDA                  8,4  12,5   5,8  9,6
  Winst over het halfjaar         4,2   6,2   2,5  4,2
 
  Gewone winst per aandeel        0,60      0,38
  Verwaterde winst per aandeel      0,60      0,36
 
  Balanstotaal              72,2      50,2
  Eigen vermogen (exclusief
  Minderheidsbelang)           35,0      29,2
  Solvabiliteit (Eigen vermogen /
  Balanstotaal)             48,5%      58,2%
 


E-commerce service bedrijf Docdata realiseerde wederom een stijging van het aantal unieke transacties; in het eerste halfjaar van 2012 werden 18,5 miljoen unieke transacties verwerkt ten opzichte van 16,5 miljoen in het eerste halfjaar van 2011 (stijging: 12%). De omzet van het E-commerce service bedrijf is als gevolg daarvan autonoom gestegen met bijna € 9,5 miljoen (+17%).

Voor het tweede halfjaar van 2012 ligt de focus op het realiseren van verdere groei van onze e-fulfilment en e-payment dienstverlening door de groei van bestaande en nieuwe klanten. Aan het einde van 2012 verwachten wij een totale vloeroppervlakte van ongeveer 100.000 m2 in gebruik te hebben voor onze klanten. Een groot gedeelte hiervan is voorzien van meerdere verdiepingen aan opslagruimte. Om een verdere groei te kunnen realiseren zullen wij in het tweede halfjaar van 2012 huur- en investeringsverplichtingen aangaan voor extra capaciteit met ingang van 2013. Wij verwachten in 2013 minimaal 30.000 m2 aan opslagruimte toe te voegen.

De belangrijkste trend die voor Docdata op dit moment relevant is, ligt op het vlak van 'crossborder' activiteiten binnen Europa van zowel consumenten als aanbieders. Hiervoor bieden wij concepten aan waardoor wij zowel de uitgaande stroom van orders als de retourzendingen efficiënt kunnen verwerken. Consumenten kunnen hierdoor hun orders tijdig thuis ontvangen en retourzendingen kunnen snel worden afgehandeld. Voor onze klanten zorgen wij er ook steeds meer voor dat retourzendingen worden gecontroleerd en wederom geschikt worden gemaakt voor verkoop. Naast Italië willen wij meerdere nieuwe landen gaan toevoegen aan ons internationale netwerk door het aangaan van contracten met lokale partners.

Het E-commerce service bedrijf Docdata faciliteert de 'cross border' activiteiten van haar klanten door haar internationale netwerk.

De huidige risico's voor het E-commerce service bedrijf liggen voornamelijk op het vlak van de strategische keuze van klanten om bepaalde diensten wel of niet bij externe leveranciers af te nemen. Met onze visie 2015 "Growth through Quality" bieden wij de beste bescherming tegen dit risico, door het continu blijven leveren van een zeer hoge kwaliteit van dienstverlening centraal te stellen.

Technologiebedrijf IAI industrial systems heeft in het eerste halfjaar van 2012 een omzet van €-3,3 miljoen gerealiseerd, hetgeen een daling van € 2,1 miljoen (-/- 38%) ten opzichte van het eerste halfjaar van 2011 inhoudt. De belangrijkste oorzaak was het lagere niveau van opdrachten met minder afgeleverde systemen, volledig in lijn met eerder uitgesproken verwachtingen. Het bedrijfsresultaat van IAI over het eerste halfjaar van 2012 is hierdoor gedaald naar net onder 'breakeven' (EBIT-verlies € 42 duizend), komend van een EBIT-winst van € 0,5 miljoen in het eerste halfjaar van 2011.

IAI industrial systems heeft wereldwijd een goede reputatie weten op te bouwen in de markt van het beveiligen en personaliseren van waardedocumenten, in het bijzonder voor paspoorten, ID-kaarten, bankbiljetten en overige documenten. Niet alleen voor de eindklanten van deze producten (de overheden) streeft IAI na een betrouwbare partner te zijn, maar ook voor de "integratoren" die in deze markt actief zijn. Integratoren zijn partijen die omvangrijke overheidsopdrachten verwerven en voor de realisatie daarvan, naast hun eigen inbreng, ook apparatuur van IAI nodig hebben. Wij blijven daarom ongewijzigd het volste vertrouwen houden in de toekomst van IAI en blijven hard werken aan het binnenhalen van orders voor 2013 en daarna.

Belangrijkste aspecten van het eerste halfjaar van 2012

De omzet van DOCDATA N.V. is in het eerste halfjaar van 2012 met € 7,4 miljoen gestegen tot € 67,4 miljoen (+12%). De omzet van IAI industrial systems is, in lijn met eerder uitgesproken verwachtingen, gedaald met € 2,1 miljoen (-/-38%) met name als gevolg van minder afleveringen van systemen. Het E-commerce service bedrijf Docdata heeft een volledig autonome omzetstijging gerealiseerd van € 12,3 miljoen (+23%) als gevolg van het verder gestegen transactievolume voor bestaande en nieuwe klanten. In de omzet van het eerste halfjaar van 2011 was verder nog voor € 2,9 miljoen omzet opgenomen uit hoofde van de laatste media replicatieactiviteiten van de vestiging in Tilburg, welke per 1 januari 2012 zijn verkocht.

In het eerste halfjaar van 2012 is een hogere brutowinst behaald van €-16,9 miljoen ten opzichte van €-14,1-miljoen in het eerste halfjaar van 2011 (+20%). De brutowinstmarge over het eerste halfjaar van 2012 is uitgekomen op 25,1% ten opzichte van 23,5% in het eerste halfjaar van 2011, waarbij de brutowinstmarge voor beide 'lines of business' is gestegen. Voor Docdata is de verbetering van de brutowinstmarge voornamelijk het gevolg van de verbetering van de efficiency van de fulfilment-afhandeling, met name in Duitsland. Bij IAI industrial systems is de stijging van de brutowinstmarge direct het gevolg van een andere (geringere) omvang en samenstelling van de afleveringen in beide vergelijkbare periodes.

In het eerste halfjaar van 2012 is een bedrijfsresultaat voor financieringsresultaat (EBIT) gerealiseerd van €-5,9 miljoen ten opzichte van € 3,5-miljoen in het eerste halfjaar van 2011. Het bedrijfsresultaat van het technologie bedrijf IAI industrial systems is uitgekomen net onder 'breakeven' niveau, voornamelijk als gevolg van een lagere omzet uit in het eerste halfjaar van 2012 afgeleverde systemen bij hogere bedrijfskosten als gevolg van een gegroeide organisatie. Het bedrijfsresultaat van het E-commerce service bedrijf Docdata is autonoom fors gestegen met €-2,9 miljoen, waarbij in de EBIT voor het eerste halfjaar van 2012 geen eenmalige kosten van enige omvang zijn verantwoord terwijl in het eerste halfjaar van 2011 voor een bedrag van € 0,2 miljoen aan eenmalige kosten ten laste van de EBIT is verantwoord.

De winst over het eerste halfjaar van 2012 bedraagt € 4,2 miljoen en is aanzienlijk gestegen ten opzichte van de winst over het eerste halfjaar van 2011 (€ 2,5 miljoen). Dit is voornamelijk het gevolg van de verbeterde EBIT (+€ 2,4 miljoen), in combinatie met een verbeterd nettofinancieringssresultaat (+€ 0,2 miljoen) en een gestegen belastinglast

(-/--€-0,8 miljoen). De gestegen belastinglast is uitsluitend het gevolg van een hogere belastingdruk in het eerste halfjaar van 2012 (29,6%) ten opzichte van het eerste halfjaar van 2011 (27,5%) door een hogere bijdrage in de winst van het halfjaar van 2012 door de Duitse organisatie en een hoger (gemiddeld) belastingtarief in Duitsland ten opzichte van Nederland.

DOCDATA N.V. heeft haar financiële positie gedurende het eerste halfjaar van 2012 gehandhaafd, uitmondend in een solvabiliteitsratio van 48,5% per 30 juni 2012 (31-december 2011: 58,0%). Exclusief het effect van het opnemen in de consolidatie van de balans per 30-juni 2012 van Stichting foundation docdata payments komt de solvabiliteitsratio per die datum uit op 56,2%. Deze 'geschoonde' daling is het gevolg van de combinatie van de belangrijkste mutaties in het eigen vermogen door de winst over het eerste halfjaar van 2012 (€ 4,2 miljoen) en het in juni 2012 uitgekeerde dividend uit de winst over 2011 (€ 3,5 miljoen), alsmede een stijging van het balanstotaal door de groei van het activiteitenniveau.

In relatie tot de liquiditeit van de onderneming heeft DOCDATA N.V. in het eerste halfjaar van 2012 een kasstroom uit operationele activiteiten gerealiseerd van € 2,0 miljoen. Daarnaast is in het eerste halfjaar van 2012 voor € 1,1 miljoen aan contante geldmiddelen ontvangen als gevolg van de verkoop van materiële vaste activa, de verkoop van de media replicatieactiviteiten, de uitoefening van aandelenopties en de ontvangen terugbetalingen op overige beleggingen, waardoor in totaal € 3,1 miljoen aan geldmiddelen beschikbaar is gekomen. Daarnaast heeft DOCDATA N.V. haar kredietfaciliteit bij Deutsche Bank Nederland N.V. gebruikt ter financiering van het in juni uitbetaalde dividend, dat heeft geresulteerd in een rekening-courant krediet van € 1,9 miljoen in de balans per 30 juni 2012. In het eerste halfjaar van 2012 heeft de Groep in totaal €-11,3 miljoen besteed, waarin opgenomen de betaling van € 3,5 miljoen voor het dividend uit de winst over 2011, investeringen voor € 7,2 miljoen in materiële vaste activa (m.n. magazijninrichting in Waalwijk en Groβbeeren) en voor € 0,4 miljoen in immateriële activa (voornamelijk IT-ontwikkelingskosten voor het betaalplatform) en de acquisitie van de aandelen in FEHA LaserTec Halle GmbH voor € 0,2 miljoen). In totaal is hierdoor het kasoverschot gedaald met € 8,2 miljoen tot een kastekort van €-0,4 miljoen per 30-juni 2012 (31-december 2011: kasoverschot van € 7,8 miljoen), exclusief de niet-ter-vrije-beschikking staande geldmiddelen per 30-juni 2012 van Stichting foundation docdata payments (€ 9,8 miljoen).

Vooruitzichten

In 2012 zal de focus blijven liggen op groei. Deze groei zal voornamelijk autonoom zijn. Mogelijke overnames zullen naar verwachting beperkt zijn van omvang en er vooral op gericht zijn om onze positie in markten waarin we actief zijn verder te verstevigen.

De focus van het E-commerce service bedrijf Docdata is gelegen op de verdere ontwikkeling van onze positie in de Benelux, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Daarnaast zullen wij in het tweede halfjaar van 2012 in andere Europese markten actief worden. Op basis van onze huidige klantenbasis verwachten wij ook voor het tweede halfjaar van 2012 een verdere groei.

De focus voor het technologiebedrijf IAI industrial systems blijft liggen op het wereldwijd binnenhalen van orders in bestaande en specifiek gedefinieerde markten. Met het oog op-het niveau van de orderportefeuille van IAI industrial systems per 30 juni 2012, in combinatie met de lange duur van de realisatieperiode vanaf het moment van het verkrijgen van een order tot het moment van daadwerkelijke aflevering en installatie van systemen bij de klant, verwachten wij ook voor het hele jaar 2012 lagere omzet en resultaten voor IAI industrial systems.

Strategie

Onder de huidige strategie 'Visie 2015: "Growth through Quality"' is onze belangrijkste uitdaging elke dag weer het leveren van de beste kwaliteit aan onze klanten. Dit biedt ons de beste garantie dat klanten blijven en nieuwe klanten kunnen worden binnengehaald. Alleen door het leveren van de beste kwaliteit kunnen onze klanten succesvol zijn.

Waarderingsgrondslagen

DOCDATA-N.V. stelt de geconsolideerde jaarrekening op volgens de International Financial Reporting Standards zoals aanvaard binnen de Europese Unie (hierna genoemd IFRS). Voor een overzicht van de belangrijkste waarderingsgrondslagen onder IFRS wordt verwezen naar het Jaarverslag 2011, dat verkrijgbaar is bij de vennootschap en eveneens is te downloaden vanaf de corporate website van de onderneming, http://www.docdatanv.com. Het halfjaarbericht is opgesteld in overeenstemming met IAS 34 ('Interim Financial Reporting').

Accountantscontrole

De in dit halfjaarbericht en de bijlagen opgenomen cijferopstellingen zijn niet gecontroleerd door de externe accountant.

Bijlage met financiële informatie

Voor een gedetailleerde behandeling van de halfjaarcijfers 2012 wordt verwezen naar de bijlage 'Interim Financial Information for the half-year ended 30 June 2012' met Appendix.

Bijeenkomst voor financiële pers en analisten

Het management van DOCDATA N.V. zal vandaag, donderdag 19 juli 2012, de halfjaarcijfers 2012 bespreken in een bijeenkomst, waarvoor zowel de financiële pers als analisten zijn uitgenodigd, die zal worden gehouden om 10.30 uur in de Mercurius zaal van het Financieel Nieuwscentrum Beursplein-5 van NYSE Euronext Amsterdam (Beursplein-5, 1012-JW  Amsterdam, telefoon 020-5505505). Na afloop van deze bijeenkomst zal de aan de financiële pers en analisten getoonde presentatie te downloaden zijn vanaf de corporate website van de onderneming, http://www.docdatanv.com.

------------------------------------------

Het beursgenoteerde DOCDATA N.V. bestaat uit twee "lines of business":

E-commerce service bedrijf Docdata  (http://www.docdata.com) is een Europese marktleider met een sterke basis in Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Docdata biedt een volledige e-commerce dienstverlening aan klanten zodat deze succesvol kunnen zijn op het internet.

Technologiebedrijf IAI industrial systems  (http://www.iai-industrial-systems.com) is een hightech systeembouwer gespecialiseerd in het ontwikkelen en bouwen van systemen voor het zeer nauwkeurig en met hoge snelheid bewerken van verschillende soorten producten en materialen. Klanten bevinden zich wereldwijd in de volgende sectoren: het beveiligen en personaliseren van waardedocumenten, het bewerken van zonnecellen en -modules en het bewerken van andere materialen en producten.

------------------------------------------

Financiële agenda

 • 17 oktober 2012    Tussentijds bericht derde kwartaal 2012
 • 21 februari 2013    Publicatie jaarcijfers 2012
 • 27 maart 2013 (*)    Publicatie jaarverslag 2012
 • 24 april 2013    Tussentijds bericht eerste kwartaal 2013
 • 8 mei 2013 (*)    Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders
 • 18 juli 2013    Publicatie halfjaarcijfers 2013

(*)    voorlopige datum

Corporate website:    http://www.docdatanv.com

Bestuurdersverklaring

Verklaring als bedoeld in artikel 5:25d lid 2 sub c Wet financieel toezicht (Wft)

De Directie van DOCDATA N.V. verklaart hierbij dat, voor zover haar bekend:

1.    de halfjaarrekening van DOCDATA N.V., zoals opgenomen op de pagina's 9 tot en met 19 van dit halfjaarbericht, een getrouw beeld geeft van de activa, de passiva, de financiële positie per 30 juni 2012 en de winst over het halfjaar geëindigd op 30 juni 2012 van DOCDATA N.V. en de in de consolidatie opgenomen dochterondernemingen;

2.    het halfjaarverslag van DOCDATA N.V., zoals opgenomen op de pagina's 1 tot en met-7 van dit halfjaarbericht, een getrouw overzicht geeft omtrent de toestand per 30-juni-2012 en de gang van zaken gedurende het halfjaar geëindigd op 30 juni 2012 van DOCDATA N.V. en van de met haar verbonden ondernemingen, waarvan de gegevens in de halfjaarrekening zijn opgenomen. Tevens geeft het halfjaarverslag een getrouw overzicht van de verwachte gang van zaken, de investeringen en de omstandigheden, waarvan de ontwikkeling van de omzet en van rentabiliteit afhankelijk is.

Waalwijk, 19 juli 2012

De Directie,

M.F.P.M. Alting von Geusau, CEO

M.E.T. Verstraeten, CFO

Voor het raadplegen van de bijlage 'Interim Financial Information' klik op de volgende weblink:

http://www.docdatanv.com/pdf/news/Persbericht_19_juli_2012.pdf


BRON DOCDATA N.V.