Halfjaarcijfers Ballast Nedam: Teleurstellend resultaat, herfinanciering gewaarborgd en voortgang van desinvesteringen

07 Jul, 2014, 06:30 BST Van Ballast Nedam NV

NIEUWEGEIN, Nederland, July 7, 2014 /PRNewswire/ --

- Dit persbericht dient niet te worden vrijgegeven, verspreid of anderszins openbaar te worden gemaakt, zij het direct of indirect, geheel of gedeeltelijk, in de Verenigde Staten, Australië, Canada, Japan of enige andere jurisdictie waar dit zal leiden tot een overtreding van de relevante wetgeving. 

 • Resultaten in lijn met persbericht van 16 juni 2014 
 • Operationeel verlies van € 45 miljoen, waarvan € 15 miljoen herstructurerings-, reorganisatiekosten en afwaarderingen en € 22 miljoen boekwinst op desinvesteringen (1e halfjaar 2013: € 1 miljoen operationele winst) 
 • Nettoresultaat van € 51 miljoen verlies (1e halfjaar 2013: € 3 miljoen verlies) 
 • Orderportefeuille van € 1,2 miljard (eind 2013: € 1,5 miljard) 
 • Financieringspositie van € 116 miljoen schuld (eind 2013: € 61 miljoen schuld) 

Financiële, strategische en operationele maatregelen eerste halfjaar 2014: 

 • Met de banken is een in juni aangekondigde principeovereenkomst gesloten over de financiering van Ballast Nedam tot 2017. Onderdeel van de overeenkomst is  uitstel van 12 maanden van aflossing van leningen uit de opbrengst van desinvesteringen, tot een bedrag van maximaal € 15 miljoen.
 • Versterking vermogenspositie door pakket aan desinvesteringen in voorbereiding additioneel aan de eerder aangekondigde verkoop Ballast Phoenix Ltd.. 
 • Verbeterprogramma's opgestart waaronder een verbetertraject voor de beheersing van werkkapitaal en verschillende projecten gericht op kostenbesparingen. 
 • De aangekondigde integratie van de operationele aansturing vanuit zes clusters naar de drie divisies Infrastructuur, Bouw & Ontwikkeling en Specialismen & Toelevering is geëffectueerd. 

Binnen de strategische focus van Ballast Nedam is een gedifferentieerde marktbenadering ontwikkeld voor de drie divisies. 

 • Eerder aangekondigde herstructureringsmaatregelen conform planning doorgevoerd binnen de divisies Bouw & Ontwikkeling en Specialismen & Toelevering. Organisatiewijziging binnen Infra is inmiddels in gang gezet.  
 • Erik van der Noordaa benoemd tot voorzitter Raad van Bestuur van Ballast Nedam. 

  Kerncijfers

                Halfjaar  Halfjaar
  x EUR 1 miljoen        2014    2013    2013


  Omzet            515     486     1 240

  EBIT            ( 45)     1     ( 30)

  Marge           (8.7%)    0.2%     (2.4%)

  Resultaat voor belasting  ( 50)    ( 3)     ( 37)

  Nettoresultaat       ( 51)    ( 3)     ( 41)

  Dividend in EUR       0.00    0.47       0

  Orderportefeuille     1 188    1 567     1 460

  Eigen vermogen        36     128      90

  Solvabiliteit (equity)    4%     16%      11%

  Financieringspositie    ( 116)   ( 116)     ( 61)

Ballast Nedam heeft een zwaar verliesgevend eerste half jaar achter de rug met een negatief operationeel resultaat van € 45 miljoen waarvan € 15 miljoen herstructurerings-, reorganisatiekosten en afwaarderingen, en € 22 miljoen boekwinst op desinvesteringen. Met name het grote verlies op het project Maasvlakte - Vaanplein dat werd veroorzaakt door aanzienlijke additionele kostenoverschrijdingen drukte op het resultaat. Tegenvallende projectresultaten werden behaald bij divisie Infrastructuur, waaronder op het project A2 Maastricht, dat wordt uitgevoerd door consortium Avenue2.  Vooruitlopend op de resultaten van een recent opgestarte audit binnen het project, is hiervoor een voorziening ter grootte van € 14 miljoen opgenomen. In de nichemarkt offshore werden goede resultaten behaald. Een aantal grote complexe bouwprojecten leverden eveneens een goede bijdrage. In het afgelopen half jaar zijn er geen nieuwe grote projecten verworven op de binnenlandse markt.

In de meest recente projectrapportage van A-Lanes A15, het consortium dat het project A15 Maasvlakte-Vaanplein uitvoert, zijn de totale kostenoverschrijdingen van de ontwerp- en bouwactiviteiten vastgesteld op € 217 miljoen. De formele deelname van Ballast Nedam in de bouwcombinatie is 33,33%. Op grond van de overeengekomen werkafspraken, is het effectieve aandeel van Ballast Nedam in het project 40%. Dit heeft tot gevolg, dat Ballast Nedam van het cumulatieve bedrag van € 217 miljoen aan kostenoverschrijdingen, een bedrag van € 87 miljoen moet nemen als verlies en moet voorfinancieren in afwachting van de uitkomst van de contractueel vastgelegde procedure van geschillenbeslechting. Het kan geruime tijd duren voordat deze procedure een duidelijke uitkomst oplevert. De kostenoverschrijdingen hebben een aanzienlijke invloed op de solvabiliteit en de liquiditeitspositie van de onderneming.

Op grond van de contractuele verplichtingen aan de zijde van opdrachtgever Rijkswaterstaat verwacht Ballast Nedam - met A-Lanes A15 - dat de Commissie van Deskundigen tenminste gedeeltelijk zal beslissen in het voordeel van het consortium, met een substantiële resultaatsverbetering voor A-Lanes A15 (en dus voor Ballast Nedam) op termijn als gevolg.

Strategische, operationele en financiële maatregelen eerste halfjaar 2014: 

Financiële maatregelen 

 • Verbetering van de liquiditeitspositie en de solvabiliteit 

In het afgelopen halfjaar heeft Ballast Nedam een nettoverlies geleden van € 51 miljoen (geheel 2013 was dit een verlies van € 41 miljoen) en is het solvabiliteitspercentage gedaald van 11% naar 4%.

In februari 2014 is er een herfinanciering gerealiseerd met steun van alle 5%-plus aandeelhouders en banken. De herfinanciering van € 110 miljoen euro bestaat uit nieuwe gecommitteerde leningen van € 80 miljoen met een looptijd tot 2017, en uit een overbruggingsfaciliteit van € 30 miljoen, die wordt afgelost uit de opbrengsten van de voorgenomen claimemissie van € 30 miljoen. De € 80 miljoen leningen zijn deels een vervanging van de bestaande (voorheen niet gecommitteerde) faciliteit van € 60 miljoen. Inkomsten uit eventuele desinvesteringen van bedrijven die zich voordoen in de periode tot 2017 worden voor een deel als terugbetaling op de leningen aangewend. In juni 2014 is een principe overeenkomst met de banken afgesloten, waarin is opgenomen een uitstel van 12 maanden van aflossing van leningen uit de opbrengst van de desinvesteringen, tot een bedrag van maximaal € 15 miljoen. De convenanten met betrekking tot de herfinanciering worden in het 3e kwartaal 2014 vastgesteld.

Aan de claimemissie hebben alle 5%-plus aandeelhouders zich voor € 20,6 miljoen gecommitteerd en het restant van € 9,4 miljoen is door de Rabobank en ING onderschreven. De Claimemissie zal in het derde kwartaal plaatsvinden.

De versterking van de financiële structuur en verbetering van de solvabiliteit van Ballast Nedam zal moeten plaatsvinden door middel van de genoemde claimemissie van € 30 miljoen, het pakket aan geïdentificeerde desinvesteringen, verdere uitvoering van het desinvesteringsprogramma, opbrengsten uit lopende claims en andere compensaties, en door verbetering van het operationele resultaat de komende jaren op basis van het bijgestelde ondernemingsplan 2014-2016. Daarvoor is in het eerste halfjaar een verbeterprogramma gestart. Naast een verbetertraject voor de beheersing van werkkapitaal, omvat het programma verschillende projecten, gericht op kostenbesparing. Hoewel de verwachte effecten van het programma op grond van de eerste rapportage veelbelovend zijn, is het nog te vroeg om de concrete resultaten ervan nader te kunnen duiden. De implementatie van het verbeterprogramma wordt in de tweede helft van 2014 verder gecontinueerd.

Op basis van de genoemde maatregelen hebben we het vertrouwen dat de continuïteit van de onderneming is gewaarborgd.

 • Voortgang op het desinvesteringsprogramma 

Op het in februari aangekondigde programma van desinvesteringen is voortgang geboekt. Op de middellange termijn wordt de portefeuille met bedrijven verder in lijn gebracht met de strategische focus door gecontroleerde desinvestering van bedrijven die niet bijdragen aan integrale projecten en industrialisatie van het bouwproces. In het eerste halfjaar vond de eerder gemelde verkoop plaats van Ballast Phoenix Ltd., het op de Engelse markt opererende dochterbedrijf van Recycling Maatschappij Feniks B.V., aan H2 Equity Partners (H2). Het bedrijf werd verkocht voor een bedrag van € 38 miljoen (100%, inclusief 3,5 miljoen euro earn-out). Dit levert voor Ballast Nedam een boekwinst op van € 22 miljoen.

Daarnaast heeft Ballast Nedam de volgende bedrijven geïdentificeerd als groep die direct beschikbaar is voor verkoop en die passen binnen de strategie ter versterking van de vermogenspositie van Ballast Nedam: het 30% belang van Ballast Nedam in Beheersmaatschappij Fr. Bontrup B.V. en de bedrijven CNG Net B.V., LNG24 B.V., CNG Net Realisatie en Onderhoud B.V., Rademakers Gieterij B.V., TBS Soest B.V. en Recycling Maatschappij Feniks B.V.. Deze bedrijven maken deel uit van de divisies Specialismen & Toelevering en Bouw & Ontwikkeling.

Het 30% belang van Ballast Nedam in Beheersmaatschappij Fr. Bontrup B.V. wordt in het derde kwartaal rond boekwaarde verkocht aan de eigenaar van de overige 70% van de aandelen in dit familiebedrijf F. Bontrup Holding B.V. ter versterking van de liquiditeit en vermogenspositie.

Strategische maatregelen: 

 • Ontwikkeling gedifferentieerde marktbenadering binnen de strategische focus 

Voor de drie divisies Infrastructuur, Bouw & Ontwikkeling en Specialismen & Toelevering is een gedifferentieerde marktbenadering ontwikkeld, binnen de strategische focus van Ballast Nedam. De strategische focus richt zich op het in Nederland en internationaal succesvol verwerven en uitvoeren van integrale projecten op de werkgebieden huisvesting, mobiliteit, energie en natuur. Daaraan gerelateerde activiteiten in de nichemarkten bouwen we verder uit en we werken aan projecten waar we door onze specialistische kennis en kunde het verschil maken voor de opdrachtgever. Met verdere industrialisatie van het bouwproces door de inzet van innovatieve modulaire concepten en standaardisatie realiseert Ballast Nedam blijvende kwaliteit tegen de laagst mogelijke levenscycluskosten voor zijn opdrachtgevers en de maatschappij.

Operationele maatregelen: 

 • Herstructurering divisie Bouw & Ontwikkeling conform planning 

De aanvang dit jaar aangekondigde herstructurering van de divisie Bouw & Ontwikkeling loopt conform planning. De divisie Bouw & Ontwikkeling staat daarmee beter gesteld voor de gedifferentieerde marktbenadering van Ballast Nedam door de integrale samenwerking en het gedeelde ondernemerschap binnen deze divisie. Conform het strategisch plan richt de divisie Bouw & Ontwikkeling zich vooral in Nederland maar ook daarbuiten op het succesvol verwerven en uitvoeren van complexe, integrale projecten en projecten waar we door onze specialistische kennis en kunde het verschil maken voor de opdrachtgever in de utiliteitsbouw, woningbouw, renovatie, groot onderhoud en restauratie.

 • Organisatiewijziging divisie Infrastructuur in lijn met de gedifferentieerde marktbenadering van Ballast Nedam 

Om het landelijke geïntegreerde infrabedrijf verder in lijn te brengen met de gedifferentieerde marktbenadering van Ballast Nedam, is recent binnen de divisie Infrastructuur een organisatiewijziging in gang gezet. Conform het strategisch plan richt de divisie Infrastructuur zich op het in Nederland en internationaal succesvol verwerven en uitvoeren van grote, integrale projecten, het uitbouwen van gerelateerde activiteiten in de nichemarkten offshore, industriebouw, en projecten waar we door onze specialistische kennis en kunde het verschil maken voor de opdrachtgever in de beton-, weg- en waterbouw.

De organisatiewijzing zal de komende periode verder worden doorgevoerd.

 • Corporate Governance 

De benoeming van de heer Erik van der Noordaa (53) tot voorzitter Raad van Bestuur van Ballast Nedam is voorgelegd aan de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 27 juni 2014. De heer van der Noordaa is voor een periode van vier jaar in deze functie benoemd en vormt samen met de heer Peter van Zwieten, Chief Financial Officer, de Raad van Bestuur van Ballast Nedam. De heer Van der Noordaa is op 1 juni 2014 in dienst getreden. In deze functie volgt hij Theo Bruijninckx op, die in februari zijn vertrek per 1 juli 2014 heeft aangekondigd.

Op 28 mei jl. is de heer Erik Staps (47) benoemd tot directeur van de divisie Infrastructuur. In deze functie rapporteert hij aan de Raad van Bestuur en maakt hij deel uit van de Concernraad (CORA) van Ballast Nedam, die bestaat uit de Raad van Bestuur en de directeuren van de drie divisies. Erik Staps volgt de heer Rob van Schravendijk op, die leiding zal gaan geven aan Ballast Nedam International Projects.

De aangekondigde integratie van de operationele aansturing vanuit zes clusters naar de drie divisies Infrastructuur, Bouw & Ontwikkeling en Specialismen & Toelevering is geëffectueerd. Met ingang van het boekjaar 2015 zullen ook de resultaten van de divisie Specialismen & Toelevering geïntegreerd worden gerapporteerd.

Risico's en onzekerheden 

De genoemde maatregelen ter versterking van de liquiditeit en verbetering van de solvabiliteit van Ballast Nedam, bieden het bedrijf voldoende financiële ruimte om zich te kunnen richten op de versnelde uitvoering van zijn strategie, die gericht is op integrale projecten. Dit laat onverlet dat er onzekerheden zijn die voor Ballast Nedam nadelig (maar ook voordelig) kunnen uitpakken. Dit betreffen enerzijds gevoeligheden in het ondernemingsplan zoals het tijdstip van het contracteren van grote projecten en de afwikkeling van lopende gerechtelijke procedures. Anderzijds bestaan onzekerheden in de effectuering van verbeteringstrajecten, zoals de realisatie van verkoop van bedrijfsonderdelen en kostenbesparingstrajecten. Daarnaast is de orderportefeuille een risico met betrekking tot de bezetting. Ballast Nedam is van mening dat het bedrijf op basis van de genomen maatregelen en het bijgestelde ondernemingsplan 2014-2016, rekening houdend met de geïdentificeerde gevoeligheden, in staat is om binnen zijn kredietlimiet te blijven. Tevens biedt het bijgestelde ondernemingsplan tezamen met verwachte opbrengsten uit verkoop van bedrijfsonderdelen zodanige ruimte dat Ballast Nedam zich in de komende jaren aan de nog overeen te komen convenanten kan houden, die in overleg met de banken en op basis van het bijgestelde ondernemingsplan in het derde kwartaal 2014 worden vastgesteld.

De financiële resultaten over 2013 en het eerste halfjaar 2014 en de daarmee samenhangende lage solvabiliteit heeft er toe geleid dat de kredietverzekeraars recentelijk hun dekking op Ballast Nedam hebben stopgezet. Ballast Nedam heeft er vertrouwen in dat, op grond van de genoemde maatregelen en het vertrouwen van de banken en de aandeelhouders, ook zonder deze dekking een goede samenwerking met zijn leveranciers en onderaannemers kan worden voortgezet waarbij zij het vertrouwen in Ballast Nedam zullen blijven houden.

Het grootste risico voor Ballast Nedam blijft het project A15 Maasvlakte -Vaanplein. Aanvullende kostenoverschrijdingen kunnen zwaar drukken op de solvabiliteit en de liquiditeitspositie van de onderneming. Daarentegen kan de nog niet toegekende, maar wel verwachte compensatie door Rijkswaterstaat de resultaten in positieve zin beïnvloeden. Naar aanleiding van de tegenvallende projectresultaten van het project A2 Maastricht, is een interne audit binnen het project opgestart. Vooruitlopend op de resultaten van de audit is hiervoor een voorziening opgenomen. Het project A2 Maastricht wordt uitgevoerd door het consortium Avenue2, waarin Ballast Nedam voor 50% participeert. Daarnaast kent Ballast Nedam een risicoprofiel voor haar overige projecten die zowel negatief als positief kunnen uitvallen en tot het normale ondernemingsrisico behoren.

DIVISIE INFRASTRUCTUUR 


  Infrastructuur

             Halfjaar  Halfjaar
  x EUR 1 miljoen      2014    2013   2013


  Omzet          186     199     546
  EBIT          ( 59)     5      4
  Marge         (32.0%)    2.0%    1.0%
  Orderportefeuille    488     787     596
  Activa          263     211     247

EBIT en omzet 

Het segment Infrastructuur behaalde een zwaar verlies bij een iets dalende omzet van 6%. De dalende omzet wordt veroorzaakt door een lagere omzet in de industriebouw. De aanzienlijke additionele kostenoverschrijdingen van het project A15 Maasvlakte - Vaanplein, uitgevoerd door het consortium A-Lanes A15, had veruit de meeste impact op het teleurstellende, negatieve resultaat. Daarnaast werden tegenvallende projectresultaten behaald binnen de divisie Infrastructuur, waaronder A2 Maastricht. Vooruitlopend op de resultaten van een opgestarte audit binnen het project is hiervoor een voorziening ter grootte van € 14 miljoen  opgenomen. Het project A2 Maastricht wordt uitgevoerd door het consortium Avenue2, waarin Ballast Nedam voor 50% participeert. De nieuwere, volgens de strengere acceptatieprocedure aangenomen projecten presteren conform verwachting. Op de nichemarkt offshore windmolens en de kleinere projecten in de industriebouw werden goede resultaten behaald.

De totale activa van Infrastructuur zijn toegenomen ten opzichte van halfjaar en jaareinde 2013 tot € 263 miljoen door een toename van de vorderingen.

A15 Maasvlakte - Vaanplein  

Omdat de door A-Lanes A15 geïnitieerde gesprekken met opdrachtgever Rijkswaterstaat niet hebben geleid tot een oplossing, zijn de partijen eind april overeengekomen om de contractueel vastgelegde procedure van geschillenbeslechting te volgen. Conform het DBFM-contract  zal een Commissie van Deskundigen bindend advies uitbrengen over de financiële verantwoordelijkheid voor de verschillende kostenoverschrijdingen.

Op grond van de navolgende twee contractuele verplichtingen aan de zijde van opdrachtgever Rijkswaterstaat verwacht Ballast Nedam - met A-Lanes A15 - dat de Commissie van Deskundigen tenminste gedeeltelijk zal beslissen in het voordeel van het consortium, met als gevolg een substantiële resultaatsverbetering voor A-Lanes A15 (en dus voor Ballast Nedam) op termijn.

 • Van Rijkswaterstaat wordt een actieve rol verwacht in het verkrijgen van tijdige en consistente medewerking van de relevante publieke stakeholders in het verlenen van vergunningen. Daartoe heeft Rijkswaterstaat een 'Bestuursovereenkomst verbreding rijksweg 15 (Maasvlakte-Vaanplein)' afgesloten met de betrokken publieke partijen. Namens het Rijk heeft de Minister de coördinerende taken en bevoegdheden ingevolge de Tracéwet. Het gaat hierbij om ruim 1000 vergunningen met publieke partijen waarmee A-Lanes A15 geen contractuele relatie heeft.
 • Onder het DBFM-contract wordt ook medewerking van Rijkswaterstaat verlangd bij de wijzigingsprocedure, waarmee onduidelijke, niet-uitvoerbare of tegenstrijdige eisen van publieke stakeholders kunnen worden gerepareerd. Het gaat concreet om circa 200 wijzigingen opdrachtgever, waarbij over een aantal essentiële wijzigingen geen financiële overeenstemming bestaat. Om vertraging als gevolg daarvan te voorkomen, heeft A-Lanes A15 een grote extra inspanning moeten leveren, met grote inefficiënties en kostenoverschrijdingen tot gevolg. Momenteel verlopen de bouwwerkzaamheden volgens planning.

Om verdere vertraging en daaropvolgende aanvullende kostenoverschrijdingen te voorkomen, heeft Rijkswaterstaat in april 2014 samenwerking toegezegd voor een aantal additionele werkzaamheden en lopende wijzigingen opdrachtgever. Als deze toegezegde medewerking door Rijkswaterstaat niet wordt geëffectueerd, verwacht A-Lanes A15 dat de kostenoverschrijdingen voor de resterende duur van het project nog verder zullen oplopen.

Nichemarkt offshore 

De installatie van de 80 funderingen van het Duitse offshore windmolenproject Butendiek loopt voorspoedig. In de maand juni werd op dit project in de Duitse Bocht, 32 km ten westen van het Duitse eiland Sylt, de 500e fundering door Ballast Nedam geïnstalleerd; een prachtige mijlpaal sinds Ballast Nedam in deze markt actief is. De afgelopen jaren optimaliseerde Ballast Nedam de werkwijze conform het feeder-concept, waarbij het hefschip de Svanen op zee blijft, met een zeer effectieve en efficiënte installatiecyclus tot gevolg. Nog niet in de orderportefeuille opgenomen is het contract ten behoeve van Westermeerwind voor het ontwerpen, leveren en in 2015 installeren van de funderingen voor 48 windturbines voor een windmolenpark in de Noordoostpolder. Financial close hiervan wordt eind juli verwacht.

Nichemarkt alternatieve brandstoffen 

Ballast Nedam is actief op de nichemarkt van alternatieve brandstoffen door de bundeling van kennis en kunde op het gebied van ontwerp, realisatie, financiering, beheer, onderhoud en exploitatie van tankstations. De bedrijven CNG Net en LNG24 investeren in openbare netwerken van groengastankstations voor de particuliere markt en tankstations voor LNG (Liquefied Natural Gas) voor de transportmarkt. CNG Net opende het vorige kwartaal haar 58e openbare tankstation. Daarnaast beheert CNG Net 11 tanklocaties op maat voor klanten die op groengas rijden. CNG Net is marktleider in dit segment. Het tweede LNG-tankstation van LNG24 wordt gerealiseerd in Delfgauw. Dit station zal veel transporteurs bedienen die binnenstedelijk goederenvervoer verzorgen en op LNG schoner en stiller rijden. In Roosendaal en Rotterdam Zuid zijn inmiddels vergunningen verleend voor LNG-tankstations.

Met de voorgenomen desinvesteringen van CNG Net, LNG24 en aanverwante activiteiten zal Ballast Nedam deze nichemarkt op termijn verlaten.

Markt en orderportefeuille 

Het volume in de infrastructuurmarkt staat onverminderd onder druk. De tendens van de rijksoverheid om grote infraprojecten uit te stellen vanwege financiële krapte zet zich voort. Er treden  buitenlandse spelers toe tot de Nederlandse markt bij een beperkter aantal, steeds groter wordende infraprojecten. Ten aanzien van het bestaande areaal blijven overheden wel investeren in beheer en onderhoud; de komende jaren wordt € 900 miljoen extra geïnvesteerd. Ook voor de nichemarkt industriebouw neemt de concurrentie toe. De nichemarkt offshore windmolens bleef daarentegen goed. Het afgelopen halfjaar stagneerde de orderintake bij de divisie Infrastructuur.

De orderportefeuille nam in het eerste halfjaar met € 108 miljoen af tot € 488 miljoen door de voortgang op een aantal grote langjarige projecten, het verlaten van de capaciteit gedreven markten en doordat er in het afgelopen half jaar geen grote projecten zijn verworven op de binnenlandse markt.

Het ingezette beleid vanuit de Nederlandse overheid gericht op schaalvergroting en alternatieve contractvormen bij infraprojecten wordt inmiddels ook doorgevoerd voor de natte projecten. Naast de tender A9 Gaasperdammerweg, zien we kansen in het DBFM sluizenprogramma, waaronder de Sluis Limmel, en het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Deze projecten sluiten uitstekend aan bij de door Ballast Nedam ingezette strategie en de opgedane ervaring in grootschalige DBFM projecten. Naast de grote, integrale projecten zal de divisie Infrastructuur zich meer en proactief gaan richten op de middelgrote projecten en het exporteren van de in integrale projecten en nichemarkten opgedane kennis en kunde.

Organisatiewijziging divisie Infrastructuur 

Om het landelijke geïntegreerde infrabedrijf verder in lijn te brengen met de gedifferentieerde marktbenadering van Ballast Nedam, is recent binnen de divisie Infrastructuur een organisatiewijziging in gang gezet met een duidelijke strategische focus op vijf marktsegmenten: 1.) Grote, integrale infrastructuur projecten (NL); 2.) Kleinere (specialistische) beton-, water- en industriebouw projecten (NL); 3.) West Europese projecten op het gebied van Offshore wind; 4.) Internationale specialistische projecten; en 5.) Wegenbouw.

De nieuwe organisatie heeft gevolgen voor individuele functies en rollen. We verwachten een beperkte impact op de werkgelegenheid.

DIVISIE BOUW & ONTWIKKELING 


  Bouw & Ontwikkeling

             Halfjaar  Halfjaar
  x EUR 1 miljoen      2014    2013   2013


  Omzet           263     232   531
  EBIT           ( 3)     1   ( 11)
  Marge          (1.0%)    0.0%  (2.0%)
  Orderportefeuille     613     654   691
  Activa          293     300   289

EBIT en omzet 

Divisie Bouw & Ontwikkeling behaalde over het eerste halfjaar een operationeel verlies van € 3 miljoen bij een 13% hogere omzet. De resultaten zijn in lijn met het businessplan en werden met name negatief beïnvloed door eenmalige herstructureringskosten. Zonder rekening te houden met de herstructureringskosten was er een operationeel resultaat van € 1 miljoen positief. De grote complexe projecten en regionale werken behaalden over het algemeen een positieve bijdrage en de vastgoedontwikkeling draaide licht positief/ break even.

De activa van Bouw & Ontwikkeling bedroegen € 293 miljoen en is € 4 miljoen hoger dan eind 2013.

Markt en orderportefeuille  

We zien de woningmarkt heel langzaam aantrekken. Voorzichtige tekenen van herstel zijn de toename van verkopen van woningen in met name de Randstad. De historisch lage hypotheekrente is hierbij behulpzaam. Echter de aanscherping van financieringsmogelijkheden voor particulieren en de stelselwijzigingen op de hypotheekmarkt hebben nog altijd een drukkende werking. De woningcorporaties zijn nog erg terughoudend met investeren. Planontwikkelingsprojecten worden nog steeds uitgesteld of geschrapt. Ook zien we de gemiddelde ingreep ten behoeve van onderhoud en renovatie per corporatiewoning teruglopen. Al met al blijft 2014 een lastig jaar en wordt herstel pas op zijn vroegst medio 2015 verwacht. Positieve verwachtingen zijn er in de markt voor beleggers huurwoningen waar Ballast Nedam met de iQwoning® een aantrekkelijke propositie kan bieden.

Op termijn biedt de woningmarkt perspectief door de huidige lage productie van nieuwbouwwoningen en de demografische ontwikkelingen. De kantorenmarkt zal zich later herstellen door de huidige grote leegstand en 'het nieuwe werken'. Kansen voor de utiliteitsbouw liggen met name bij de renovatie en herbestemming, waarvan bedrijven als Concrete Valley met gevelsystemen en URSEM Modulaire Bouwsystemen met modulaire producten zoals prefab badkamers van kunnen profiteren. Een langzaam opkomende maar groeiende trend betreft het energiezuiniger maken van het bestaande vastgoed.

De orderportefeuille liet in het eerste halfjaar een daling zien van 11% tot € 613 miljoen. In het afgelopen half jaar waren er minder projecten op de markt en zijn er geen grote, complexe projecten aangenomen. Wel heeft Ballast Nedam in maart de vernieuwbouw van het Thialf-stadion in Heerenveen gegund gekregen. Ook is in het eerste kwartaal de verbouw van het Krasnapolsky hotel aan de Dam te Amsterdam aan Ballast Nedam gegund. Er werd een goede voortgang op de complexe, integrale projecten geboekt.

Begin mei is de realisatie van het pps-project Penitentiaire Inrichting Zaanstad aangevangen door het consortium Pi2, een samenwerkingsverband tussen Ballast Nedam (65%) en Royal Imtech (35%). Dit pps-project betreft het ontwerp, nieuwbouw, onderhoud, financiering en het facilitaire beheer met een looptijd vanaf beschikbaarheid van 25 jaar. Het project heeft een nominale waarde van ongeveer € 300 miljoen. Ballast Nedam is enig aandeelhouder van dit pps-project.  

Met de gemeente Rotterdam is definitieve overeenstemming bereikt ten aanzien van het pps-project Hart van Zuid. Met de realisatie van de gebiedsontwikkeling Hart van Zuid is gedurende de looptijd van 20 jaar een totale investering van ongeveer 330 miljoen euro gemoeid. Financial close hiervan wordt aanvang 2015 verwacht. Dit project is nog niet in de orderportefeuille opgenomen.

Met de ondertekening van de realisatie en exploitatieovereenkomst met de gemeente Amsterdam is in mei ook de integrale gebiedsontwikkeling van het Food Center Amsterdam van start gegaan. Het nieuwe Food Center Amsterdam betreft een 25-jarige gebiedsconcessie, waarbij het consortium van VolkerWessels Vastgoed en Ballast Nedam de regie voert over het tempo en het programma van de transformatie van het huidige terrein van circa 23 ha naar een modern Food Center van circa 100.000 m2 bedrijfsterrein, de bouw van circa 1600 woningen en het herstel van het Rijksmonument de Centrale Markthal. Dit project is nog niet in de orderportefeuille opgenomen.

Industrieel bouwen 

In de 'Stroomversnelling', de innovatiedeal van zes woningcorporaties en vier grote bouwbedrijven om 111.000 huurwoningen duurzaam te renoveren, is de 3e proefwoning opgeleverd. In lijn met zijn strategisch plan is de oplossing van Ballast Nedam gericht op het inzetten van innovatieve modulaire bouwmethoden en -systemen; met het ultieme doel om in één dag een woning te renoveren met minimale overlast voor de bewoner en zijn omgeving. Met de proefwoningen test en ontwikkelt Ballast Nedam in samenwerking met URSEM Modulaire Bouwsystemen (41% Ballast Nedam) deze aanpak, die voor de woningcorporaties uiteindelijk een rendabele business case gegarandeerd mogelijk maakt.

Woningbouwactiviteiten: exposure vastgoedontwikkeling en grondbank 

De woningbouwactiviteiten namen met 128 woningen af van 929 woningen in aanbouw eind 2013 tot 801. In het eerste halfjaar zijn 65 woningen in aanbouw genomen, waarvan 57 uit eigen vastgoedontwikkeling, en er zijn 193 woningen opgeleverd. Van deze 193 woningen zijn 78 iQwoningen® opgeleverd voor het project Berckelbosch in Eindhoven.


  Exposure vastgoedontwikkeling

                     Halfjaar
  x EUR 1 miljoen           2014   2013


  Grondposities            136     142
  Projecten in aanbouw onverkocht    5      5
  Projecten opgeleverd onverkocht    9     10

  Totaal in de balans         150     157

  Afbouwverplichtingen onverkocht    4      3
  Aankoopverplichtingen grondposities 43     44

  Verplichtingen buiten de balans   47     47

  Exposure vastgoedontwikkeling    197     204

De totale exposure op de vastgoedontwikkeling, bestaande uit de investeringen in grondposities, de investeringen in onverkocht vastgoed en de nog na te komen verplichtingen daarop, is in het eerste halfjaar afgenomen met € 7 miljoen tot € 197 miljoen. Het streven is om de komende jaren het geïnvesteerd vermogen in vastgoed te verlagen. Dit zal nog lastig te realiseren zijn gezien de huidige marktomstandigheden en de nog bestaande aankoopverplichtingen van € 43 miljoen. Hiervan valt € 25 miljoen in de periode 2014 tot en met 2017 en € 18 miljoen in 2018 en later.

De totale investering in onverkocht vastgoed, opgeleverd en in aanbouw tezamen, is in het eerste halfjaar met € 1 miljoen gedaald tot € 14 miljoen. Het aantal onverkochte woningen steeg van 96 woningen eind 2013 tot 100 woningen. Het aantal onverkochte opgeleverde woningen nam in het eerste halfjaar van 27 woningen eind 2013 met 11 woningen af tot 16. Deze zijn verdeeld over 6 projecten. Naast de 16 woningen bestond verder het opgeleverde onverkochte vastgoed uit 4 112 m² verhuurd en 1 000 m² onverhuurd commercieel vastgoed.

De onvoorwaardelijke aankoopverplichtingen zijn ten opzichte van eind 2013 met € 1 miljoen afgenomen in verband met de grondafname vanwege de start van een woningbouwproject. De voorwaardelijke aankoopverplichtingen zijn met € 33 miljoen toegenomen; dit wordt voornamelijk verklaard door de ondertekening van de ontwikkelovereenkomst voor het vakantiewoningenproject De Klepperduinen in Ouddorp.


  Grondposities

               Halfjaar
  x EUR 1 miljoen      2014    2013


  1 januari        142     152

  Netto (des)investeringen ( 6)    ( 9)
  Afwaardering        -     ( 1)

  31 december       136     142

  Cumulatieve afwaardering 40     40

De grondposities namen met € 6 miljoen af tot € 136 miljoen. Dit bestond met name uit de verkoop van een aantal kleinere grondposities en de in aanbouw genomen tweede fase van de gebiedsontwikkeling Strand Resort Nieuwvlietbad. In het eerste halfjaar waren er geen afwaarderingen.

Transitie divisie Bouw & Ontwikkeling 

De aanvang dit jaar aangekondigde herstructurering van de divisie Bouw & Ontwikkeling loopt conform planning. De herstructurering is gericht op het aanbrengen van de strategische focus gericht op complexe, integrale projecten vooral in Nederland maar ook daarbuiten. Hierbij blijven Heddes Bouw & Ontwikkeling en Laudy Bouw & Ontwikkeling als regionale bedrijven opereren in de Randstad respectievelijk het Zuiden van Nederland. Door behoud van de regionale vestigingen wordt er optimaal gebruik gemaakt van lokale aanwezigheid, terwijl de bedrijfsvoering profiteert van de synergie van een geïntegreerd opererend bedrijf. De veertien Bouwborgvestigingen zijn verder getransformeerd naar een landelijk opererend onderhoud- en renovatiebedrijf.

De vastgoed- en ontwikkelingsactiviteiten worden verder geïntegreerd in de business unit Concessies - Ontwikkeling met de focus op financiële haalbaarheid; het creërend vermogen van deze business hangt steeds meer af van nieuwe verdienmodellen, een sterk netwerk in de financiële wereld en het vooraf zorgvuldig managen van financiële risico's. Hierin raken de disciplines van Ballast Nedam Ontwikkeling en Ballast Nedam Concessies, die ook de portefeuille aan pps- en concessieprojecten beheert, elkaar direct. Door synergie van de werkzaamheden van de genoemde bedrijven ontstaat betere kennisdeling en een meer efficiënte, robuuste organisatie.

De divisie Bouw & Ontwikkeling staat daarmee beter gesteld voor de gedifferentieerde marktbenadering van Ballast Nedam door de integrale samenwerking en het gedeelde ondernemerschap binnen deze divisie.

DIVISIE SPECIALISMEN & TOELEVERING 

De resultaten van de specialistische en toeleverende bedrijven werden positief beïnvloed door de goed gevulde orderportefeuille bij de prefab betonbedrijven en de resultaten van het ingezette beleid van kostenbesparingen en innovaties in de afgelopen jaren. Daarnaast verloopt het goed lopende desinvesteringsprogramma volgens plan en is de divisie gestopt met een aantal verliesgevende producten en/of activiteiten.

De divisie Specialismen & Toelevering staat goed gesteld voor de uitdagingen van de markt met de doorgelopen reorganisaties en procesverbeteringen. Het kostenniveau van de bedrijven is sterk gereduceerd, het innovatief vermogen en de commercie is op verschillende fronten versterkt. Het management zet zich in op het blijvend doorvoeren van deze verbeteringen.

Conform het strategisch plan richt de divisie Specialismen & Toelevering zich op het leveren van producten en diensten die door onderscheidend vermogen bijdragen aan een aantoonbaar concurrentievoordeel binnen de strategische focus van Ballast Nedam


  Specialismen

             Halfjaar  Halfjaar
  x EUR 1 miljoen      2014    2013    2013


  Omzet           97     114     260
  EBIT            1     ( 4)    ( 19)
  Marge          1.0%    (4.0%)   (7.0%)
  Orderportefeuille     73     107     113
  Activa          87     113     115

EBIT en omzet 

De enorme ommezwaai van zwaar verliesgevend in 2013 bij een aantal bedrijfsonderdelen, de ingezette forse reorganisaties bij een vijftal specialistische bedrijven en de samenvoeging van een aantal bedrijfsonderdelen begint zich in de cijfers te vertalen. Het eerste halfjaar werd met een positief resultaat van € 1 miljoen afgesloten versus € 4 miljoen negatief in 2013.

De omzet over het eerste halfjaar nam met € 17 miljoen af tot € 97 miljoen als gevolg van vermindering van activiteiten.

De activa van Specialismen bedroegen € 87 miljoen en waren daarmee € 28 miljoen lager dan de eerste helft 2013. Dit komt door sterke sturing op werkkapitaal vermindering en de afname van activiteiten.

Markt en orderportefeuille 

De markten blijven op de korte termijn met lage prijsniveaus uitdagend. De indicatoren voor herstel op middellange termijn geven over het algemeen een licht positief beeld weer.

De orderportefeuille nam in het eerste halfjaar met € 34 miljoen af tot € 107 miljoen vanwege de capaciteitsreductie bij een aantal specialistische bedrijven en verlaging van het marktvolume als afgeleide van de markten voor infrastructuur en de bouw. Naast de Ballast Nedam projecten zullen de specialistische bedrijven zich verder toeleggen op het ontwikkelen van een derden markt.

De activiteiten ten aanzien van de nichemarkt alternatieve brandstoffen van Ballast Nedam IPM zijn in het afgelopen half jaar geïntegreerd in CNG Net.


  Toelevering

             Halfjaar  Halfjaar
  x EUR 1 miljoen      2014    2013     2013


  Omzet            74     68     184
  EBIT            23      1      8
  Marge          31.0%    1.0%     4.0%
  Orderportefeuille      47     61      55
  Activa           192     198     187

EBIT en omzet 

De omzet van Toelevering nam licht af met € 4 miljoen tot € 74 miljoen door minder omzet met name in de primaire grondstoffen en als gevolg van de sluiting van Omnia. Toelevering behaalde een operationeel resultaat van € 23 miljoen ten opzicht van € 1 miljoen van vorig jaar. De boekwinst van de verkoop van Phoenix Ltd bedroeg € 22 miljoen. Ook een minderheidsdeelname in de asfaltcentrale Helmond werd in het afgelopen half jaar verkocht. Zonder rekening te houden met de boekwinst, afwaarderingen van activa en reorganisatiekosten van Omnia behaalde Toelevering een resultaat van € 6 miljoen.

Met uitzondering van Omnia was het resultaat van de prefab bedrijven breakeven. Naar aanleiding van de begin april aangekondigde sluiting van Omnia Plaatvloer B.V. in Coevorden, is in juni de productie definitief stopgezet. De activa zullen zoveel mogelijk worden verkocht. De sluiting is ingegeven door voortdurende verliezen en ontbreken van perspectief op termijn.

De activa van Toelevering bedroegen € 192 miljoen en zijn daarmee 5 miljoen hoger dan eind 2013.

Markt en orderportefeuille 

De marges in de prefab markt blijven onder druk staan voor met name de standaardproducten. Echter de gedifferentieerde marktbenadering en focus op innovatieve, hoogwaardige producten van de prefab fabrieken dragen bij aan een kwalitatieve orderintake. Ook de grondstoffenmarkt voor zand en grind bleef het eerste halfjaar onder druk staan. De markten waren qua volumes redelijk mede dankzij de milde winter, maar de prijzen bleven laag. Al met al hebben de toeleveringsbedrijven te maken met een zeer competitieve markt.

De orderportefeuille nam in het eerste halfjaar af met € 8 miljoen tot € 47 miljoen doordat er geen grote projecten zijn aangenomen door de divisies Infrastructuur en Bouw & Ontwikkeling.

Naast de Ballast Nedam projecten zullen de toeleverende bedrijven zich dan ook verder toeleggen op het ontwikkelen van een derden markt, zoals in België en Duitsland.

Nichemarkt secundaire grondstoffen 

Op de nichemarkt voor secundaire grondstoffen behaalde Feniks Recycling een goed resultaat. Er is dit jaar veel vraag naar AVI-bodemas. Daarnaast is Feniks nauw betrokken met de voorbereidingen voor de invulling van de Green Deal.


  Omzet

            Halfjaar  Halfjaar
  x EUR 1 miljoen   2014    2013   2013


  Infrastructuur    186     199     546
  Bouw & Ontwikkeling 263     232     531
  Specialismen     97     114     260
  Toelevering      74     68     184

             620     613    1 521
  Overig       ( 105)   ( 127)   ( 281)

             515     486    1 240

De omzet steeg met 3% van € 496 naar € 515 miljoen. Deze stijging komt volledig voor rekening van de divisie Bouw & Ontwikkeling. Zowel de regionale bedrijven als ook de grote projecten hebben daaraan bijgedragen.


  EBIT

             Halfjaar Halfjaar      Halfjaar Halfjaar
  x EUR 1 miljoen    2014   2013   2013   2014   2013   2013


  Infrastructuur    ( 59)   5     4    ( 59)    5     4
  Bouw & Ontwikkeling  ( 3)   1    ( 11)     1    1     -
  Specialismen      1   ( 4)   ( 19)     1   ( 4)   ( 14)
  Toelevering      23    1     8     6    1     9
  Overig        ( 7)  ( 2)   ( 12)    ( 1)   ( 2)   ( 11)

             ( 45)   1    ( 30)   ( 52)    1    ( 12)
  Afwaardering                    ( 4)    -    ( 6)
  Boekwinst                      22    -     -
  Herstructuringskosten                ( 6)    -     -
  Reorganisatiekosten                 ( 5)    -    ( 12)

                            (45)     1   ( 30)

Het operationele verlies bedroeg € 45 miljoen. Het operationele verlies exclusief afwaarderingen van materiële vaste activa, goodwill, boekwinsten en herstructureringskosten bedroeg € 52 miljoen. Dit is € 53 miljoen slechter dan over het eerste half jaar 2013. Het operationele resultaat van het segment Toelevering wordt beïnvloed door boekwinst van € 22 miljoen op de verkoop van Ballast Phoenix Ltd. in het eerste halfjaar 2014. Het resultaat overig betreft hoofzakelijk holdingkosten.


  Marge

             Halfjaar  Halfjaar
               2014    2013   2013


  Infrastructuur     (31.7%)    2.5%   0.7%
  Bouw & Ontwikkeling   (1.1%)    0.4%  (2.1%)
  Specialismen       1.0%    (3.5%)  (7.3%)
  Toelevering       31.1%     0.7%   4.3%

              (8.7%)    0.2%  (2.4%)

De marge op concernbasis bedroeg 8,7% negatief. Zonder rekening te houden met afwaarderingen en herstructureringskosten blijft de marge negatief met (5%). Over het eerste half jaar 2013 was dit nul %.


  Nettoresultaat

                  Halfjaar  Halfjaar
  x EUR 1 miljoen          2014    2013   2013


  EBIT             ( 45)     1      ( 30)
  Financieringsbaten en -lasten ( 5)    ( 4)      ( 7)

  Resultaat voor belastingen  ( 50)    ( 3)     ( 37)
  Belastingen          ( 1)     -      ( 4)

  Nettoresultaat        ( 51)    ( 3)     ( 41)

De rentelasten zijn met € 1 miljoen gestegen ten opzichte van het eerste half jaar 2013 naar € 5 miljoen als gevolg van hogere tarieven en meer gebruik van de werkkapitaalfaciliteit. De belastingdruk bedroeg € 1 miljoen, € 1 miljoen hoger dan eerste helft 2013. De belastinglast is het gevolg van positieve resultaten buiten de fiscale eenheid. Het nettoverlies bedroeg € 51 miljoen.  Orderportefeuille

             Halfjaar  Halfjaar
  x EUR 1 miljoen    2014    2013   2013


  Infrastructuur    488     787     596
  Bouw & Ontwikkeling 613     654     691
  Specialismen     73     107     113
  Toelevering      47     61     55

            1 221    1 609    1 455
  Overig       ( 33)    ( 42)     5

            1 188    1 567    1 460

De orderportefeuille nam af met € 379 miljoen ten opzichte van de eerste helft 2013 tot € 1,2 miljard. De daling doet zich voor in alle drie de divisies. De grootste daling vindt plaats bij Infrastructuur als gevolg van hoge productie bij projecten als A15 Maasvlakte - Vaanplein en A2 Maastricht, het verlaten van de capaciteit gedreven markten en doordat er in het afgelopen half jaar geen grote projecten zijn verworven op de binnenlandse markt. De daling bij de overige segmenten is het gevolg van hogere productie en aflopende projecten.

De strategische focus van Ballast Nedam en de gedifferentieerde marktbenadering hiervan vanuit de drie divisies zijn richtinggevend voor het gedisciplineerd tenderen en het handhaven van de strengere acceptatieprocedures.

Vermogen en kasstromen  

Het eigen vermogen van Ballast Nedam is door het netto resultaat van € 51 miljoen negatief afgenomen tot € 36 miljoen.

Door het verlies daalde de solvabiliteit van 11% eind 2013 naar 4%.

De totale activa steeg met € 44 miljoen tot € 872 miljoen als gevolg van hogere pps-vorderingen voor Pi2 Zaanstad (€ 18 miljoen) en hogere vorderingen van € 86 miljoen. Het werkkapitaal daalde met € 17 miljoen als gevolg van hogere vooruitbetalingen (€ 48 miljoen) en hogere overige schulden (€ 28 miljoen). Hierin zijn ook de voorzieningen op A15 Maasvlakte - Vaanplein en A2 Maastricht opgenomen.

De kasstroom over het eerste halfjaar 2014 bedroeg 25 miljoen negatief tegenover een negatieve kasstroom van € 17 miljoen in de vergelijkbare periode in 2013.

De operationele kasstroom over het eerste halfjaar 2014 verslechterde met € 6 miljoen ten opzichte van het eerste halfjaar 2013 tot € 82 miljoen negatief door lagere onderhanden werk en hogere vooruitbetalingen.

De kasstroom uit de investeringsactiviteiten bedroeg € 17 miljoen positief tegenover € 9 miljoen negatief in de eerste helft 2013. De investeringen bestonden uit € 6 miljoen in de (im)materiële vaste activa en € 11 miljoen in de financiële vaste activa. Dit betrof vooral pps-vorderingen voor de penitentiaire inrichting Zaanstad Pi2. De positieve kasstroom uit de verkoop van dochterondernemingen na aftrek van de afgesloten geldmiddelen bedroeg € 29 miljoen en heeft betrekking op de verkoop van Ballast Phoenix Ltd.

De positieve kasstroom uit financieringsactiviteiten van € 10 miljoen bestond uit opgenomen langlopende leningen ten behoeve van de pps-financiering van de penitentiaire inrichting Zaanstad Pi2.


  Financieringspositie

                        Halfjaar  Halfjaar
  x EUR 1 miljoen               2014    2013     2013


  Geldmiddelen                  43     36      52
  Rekening Courant               ( 68)    ( 53)    ( 22)

  Netto liquide middelen            ( 25)    ( 17)     30
  Recourse leningen              ( 91)    ( 99)    ( 91)

  Financieringspositie            ( 116)   ( 116)    ( 61)
  Non-recourse leningen            ( 14)    ( 13)    ( 17)

  Financieringspositie inclusief non-recourse ( 130)   ( 129)    ( 78)

De financieringspositie van Ballast Nedam verslechterde met € 55 miljoen van een schuld van € 61 miljoen eind 2013 tot een schuldpositie van € 116 miljoen over het eerste halfjaar 2014. Ten opzichte van de eerste helft 2013 is de schuldpositie gelijk gebleven. De financieringspositie inclusief de non-recourse leningen daalde met € 52 miljoen van een schuldpositie eind 2013 van € 78 miljoen tot € 130 miljoen in het eerste halfjaar 2014. De netto liquide middelen over het eerste halfjaar 2014 verslechterde met € 6 miljoen tot negatief € 25 miljoen ten opzichte van het eerste halfjaar 2013 negatief € 17 miljoen. De verslechtering komt door hogere bankkredieten. In het eerste halfjaar 2014 is € 60 miljoen getrokken van de werkkapitaalfaciliteiten (€ 110 miljoen). Dit is € 12 miljoen meer dan in het eerste halfjaar 2013. Gedurende het jaar is een grotere financieringsbehoefte dan op jaareinde.


  Leningen

               Halfjaar  Halfjaar
  x EUR 1 miljoen       2014    2013  2013


  Pps-leningen      14      -      2
  Grondbank financiering 40     42      40
  Ondernemingslening   50     51      51
  Financiele leases    1      6      4
  Overige leningen     -     13      11

              105     112     108

  Recourse        91     99      91
  Non recourse      14     13      17

              105     112     108

  Kortlopende deel     2      9      8
  Langlopende leningen  103     103     100

              105     112     108

De grote ondernemingslening van € 50 miljoen heeft een looptijd tot april 2017. De lening heeft een vaste rente van 5,4% en als zekerheid is hypotheek gevestigd op een aantal onroerende zaken die in gebruik zijn door Ballast Nedam. In de grondbankfinanciering van € 40 miljoen zit een andere grote lening van € 33 miljoen, die is voornamelijk voor de financiering van een aantal grondposities in een aparte vennootschap. Deze lening heeft een looptijd tot oktober 2015 en een rente van Euribor plus opslag. Als zekerheid is hypotheek gevestigd op de betreffende grondposities. De pps-leningen van € 14 miljoen betreffen de non-recourse financiering van de penitentiaire inrichting Zaanstad Pi2. De overige resterende leningen van de grondbank financiering en financial leases van tesamen € 8 miljoen betreffen diverse projectleningen en proportioneel geconsolideerde deelnemingen. Voor € 14 miljoen van de € 105 miljoen aan leningen is geen verhaalsmogelijkheid op Ballast Nedam.

Verklaring Raad van Bestuur 

Voor zover de Raad van Bestuur bekend geeft de halfjaarrekening een getrouw beeld van de activa, de passiva, de financiële positie en het resultaat van Ballast Nedam N.V. en de gezamenlijke in de consolidatie opgenomen ondernemingen. Voor zover de Raad van Bestuur bekend geeft het halfjaarverslag een getrouw overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen die zich in de eerste helft van het jaar hebben voorgedaan en het effect daarvan op de halfjaarrekening, een getrouwe beschrijving van de voornaamste risico's en onzekerheden voor de verdere perioden van het jaar, alsmede een getrouw overzicht van de belangrijkste transacties met verbonden partijen.

Nieuwegein, 4 juli 2014

Raad van Bestuur

E. van der Noordaa

P. van Zwieten


Ballast Nedam richt zijn strategische focus op het in Nederland en internationaal succesvol verwerven en uitvoeren van integrale projecten op de werkgebieden huisvesting, mobiliteit, energie en natuur. Daaraan gerelateerde activiteiten in de nichemarkten bouwen we verder uit en we werken aan projecten waar we door onze specialistische kennis en kunde het verschil maken voor de opdrachtgever. Ballast Nedam hanteert daarbij een gedifferentieerde marktbenadering vanuit drie divisies.

Met verdere industrialisatie van het bouwproces door de inzet van innovatieve modulaire concepten en standaardisatie realiseert Ballast Nedam blijvende kwaliteit tegen de laagst mogelijke levenscycluskosten voor zijn opdrachtgevers en de maatschappij. Het aandeel Ballast Nedam is opgenomen in de Amsterdam Small Cap Index (AScX) van NYSE Euronext. http://www.ballast-nedam.nl

Dit persbericht is alleen bestemd voor informatiedoeleinden en is niet bestemd, en mag niet worden gekwalificeerd, als een aanbod tot verkoop of als uitnodiging tot het doen van een aanbod tot koop van effecten uitgegeven door Ballast Nedam N.V. (de "Vennootschap") in de Verenigde Staten, Australië, Canada, Japan of enige andere jurisdictie waarin een dergelijk aanbod, uitnodiging of verkoop niet toegestaan zou zijn voordat voldaan is aan de vereisten tot registratie onder, uitzondering tot registratie onder of naleving van de relevante effectenwetgeving van een dergelijke jurisdictie.

De effecten zijn niet geregistreerd, noch zullen zij worden geregistreerd onder de US Securities Act 1933, zoals gewijzigd (de "US Securities Act") en mogen niet worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten zonder registratie of zonder een vrijstelling van registratie ingevolgde de US Securities Act. Er vindt geen openbare aanbieding van effecten plaats in de Verenigde Staten.

Geen informatie zal worden verspreid met betrekking tot de aanbieding of verkoop van effecten door de Vennootschap aan het publiek in enige andere jurisdictie anders dan Nederland waar voorafgaande registratie of goedkeuring benodigd is. De Vennootschap zal geen enkele handeling verrichten waardoor het zou zijn toegestaan om effecten aan te bieden of dit persbericht of enig ander document betrekking hebbend op dergelijke effecten te bezitten of te verspreiden in enige andere jurisdictie dan Nederland.

De Vennootschap heeft geen toestemming gegeven voor de aanbieding van effecten aan het publiek in een andere Lidstaat van de Europese Economische Ruimte (anders dan in Nederland). Met betrekking tot elke Lidstaat (anders dan Nederland) van de Europese Economische Ruimte die de Prospectus Richtlijn heeft geïmplementeerd (elk een "Relevante Lidstaat") is geen actie en zal geen actie worden ondernomen om een aanbieding van effecten te doen waarvoor in een Lidstaat een prospectus vereist is. Als gevolg daarvan mogen de effecten enkel worden aangeboden in Relevante Lidstaten (i) aan een rechtspersoon die is aan te merken als een gekwalificeerde belegger zoals is gedefinieerd in de Prospectus Richtlijn; of (ii) in de andere gevallen zoals omgeschreven in Artikel 3(2) van de Prospectus Richtlijn. In deze paragraaf betekent de uitdrukking 'aanbieding van effecten aan het publiek': een tot personen gerichte mededeling, ongeacht de vorm of het middel, waarin voldoende informatie over de voorwaarden van de aanbieding en de aangeboden effecten wordt verstrekt om een belegger in staat te stellen te besluiten tot aankoop van of inschrijving op deze effecten, hetgeen anders kan zijn in een Lidstaat door een maatregel ter implementatie van de Prospectus Richtlijn in de desbetreffende Lidstaat en betekent de uitdrukking 'Prospectus Richtlijn': Richtlijn 2003/71/EC (en aanvullingen c.q. wijzigingen daarvan, inclusief Richtlijn 2010/73/EU, voor zover deze geïmplementeerd is in de Relevante Lidstaat), inclusief alle relevante implementatie maatregelen in de Relevante Lidstaat.

De verspreiding, publicatie of vrijgave van dit bericht kan in bepaalde jurisdicties onderworpen zijn aan juridische restricties en personen in die jurisdicties dienen zich op de hoogte te stellen van dergelijke restricties en deze na te leven.

Dit bericht mag niet worden opgevat als een prospectus zoals bedoeld in de Wet op het financieel toezicht en mag niet worden opgevat als een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot koop van effecten.

Iedere aanbieding om effecten te kopen in het kader van de voorgenomen aanbieding dient gebaseerd te worden, en iedere investeerder dient zijn investering te baseren, op enkel de informatie opgenomen in het prospectus dat algemeen verkrijgbaar is gesteld aan het publiek in Nederland in verband met deze aanbieding van effecten. Indien algemeen verkrijgbaar gesteld, kunnen kopieën van het prospectus zonder kosten verkregen worden via de website van NYSE Euronext Amsterdam, de Stichting Autoriteit Financiële Markten of via de website van de Vennootschap.

Dit bericht bevat enkele op de toekomst gerichte verklaringen, die gebaseerd zijn op de huidige verwachtingen en prognoses van de Vennootschap op de datum van dit bericht. Naar hun aard houden toekomstgerichte verklaringen verband met bekende en onbekende risico's, onzekerheden, vooronderstellingen en andere factoren omdat dergelijke verklaringen betrekking hebben op gebeurtenissen en afhankelijk zijn van omstandigheden die in de toekomst plaatsvinden binnen of buiten de invloedsfeer van de Vennootschap. Deze factoren kunnen ertoe leiden dat daadwerkelijke resultaten, prestaties en ontwikkelingen materieel verschillen van de genoemde of geïmpliceerde vooruitzichten van de in dit bericht opgenomen op de toekomst gerichte verklaringen.


  Verkorte geconsolideerde winst-en-verliesrekening

  x EUR 1 miljoen             Halfjaar 2014  Halfjaar 2013 (1)*  2013*


  Omzet                      515       486        1 240
  Overige bedrijfsopbrengsten           22        -          -

  Kosten van grondstoffen en uitbesteed
  werk                  ( 450)     ( 326)      ( 921)
  Personeelsbeloningen          ( 119)     ( 137)      ( 268)
  Overige bedrijfskosten          ( 3)      ( 12)      ( 57)

                         ( 572)     ( 475)       (1 246)
  Resultaat geassocieerde deelnemingen       -        -         -

  Resultaat uit bedrijfsactiviteiten voor
  afschrijvingen en amortisatie (EBITDA)     ( 35)       11        ( 6)

  Afschrijvingen en amortisatie
  (im)materiële activa              ( 7)      ( 10)       ( 21)
  Bijzondere waardeverandering
  (im)materiële activa              ( 3)        -        ( 3)

  Resultaat uit bedrijfsactiviteiten (EBIT)   ( 45)        1        ( 30)

  Financieringsbaten             -        -         -
  Financieringslasten           ( 5)      ( 4)       ( 7)

  Netto financieringsbaten (lasten)        ( 5)       ( 4)       ( 7)

  Resultaat voor belastingen           ( 50)      ( 3)       ( 37)
  Belastingen                   ( 1)       -        ( 4)

  Nettoresultaat                 ( 51)      ( 3)       ( 41)

  Toe te rekenen aan aandeelhouders:

  Nettoresultaat per aandeel (EUR)        (5.22)     (0.31)      (4.22)
  Verwaterd nettoresultaat per aandeel (EUR)   (5.22)     (0.31)      (4.22)


  Geconsolideerd totaalresultaat

  x EUR 1 miljoen            Halfjaar 2014  Halfjaar 2013 (1)*    2013*


  Nettoresultaat boekjaar             ( 51)      ( 3)       ( 41)

  Direct in eigen vermogen verwerkte
  resultaten:
  Koersverschil                   -        -         -
  Mutatie afdekkingsreserve            ( 3)       -         1

  Totaalresultaat voor de periode         ( 54)      ( 3)       ( 40)

  Toe te rekenen aan:
  Aandeelhouders van de vennootschap       ( 54)      ( 3)       ( 40)
  Minderheidsbelang                 -        -         -

  Totaalresultaat voor de periode         ( 54)      ( 3)       ( 40)

 


  Beknopt geconsolideerd overzicht mutaties eigen vermogen

                                  Halfjaar
                                  2013
  x EUR 1 miljoen               Halfjaar 2014    (1)*   2013*


  Geplaatst aandelenkapitaal              60     60    60
  Agio                         52     52    52
  Overige reserves                  ( 22)     19    19

  Openingsstand                    90     131    131

  Koersverschil                     -      -     -
  Afdekkingsreserve                  ( 3)     -     1

  Direct in eigen vermogen verwerkte resultaten    ( 3)     -     1

  Nettoresultaat                   ( 51)    ( 3)   ( 41)
  Dividend                       -      -     -
  Overig                        -      -    ( 1)

  Eindstand                      36     128    90

   Verkort geconsolideerd kasstroomoverzicht

  x EUR 1 miljoen               Halfjaar 2014  Halfjaar 2013 (1)*  2013*


  Netto liquide middelen - beginstand      30         76        76

  Nettoresultaat                ( 51)        ( 3)      ( 41)
  Aanpassingen
  Afschrijvingen                 7         9        21
  Amortisatie                   -         1        -
  Bijzondere waardeveranderingen (im)materiële
  vaste activa                  4         -        3
  Financieringslasten               5         4        7
  Financieringsbaten               -         -        -
  Op aandelen gebaseerde beloningen        -         -        -
  Boekwinst verkoop vaste activa en
  dochterondernemingen              22         -        -
  Belastingen                   -         -        1
  Resultaat geassocieerde deelnemingen      -         -        -
  Mutaties
  Mutatie voorraden               ( 3)         5        27
  Mutatie onderhanden werk            76        ( 24)      ( 41)
  Mutatie overige reële waarde investeringen   -         -        -
  Mutatie vorderingen             ( 117)       ( 12)        5
  Mutatie voorzieningen en personeelsbeloningen ( 3)       ( 13)       ( 7)
  Mutatie overige schulden           ( 17)       ( 39)        8

  Betaalde rente                ( 5)        ( 4)       ( 7)
  Betaalde rente op afdekkingsinstrumenten    -         -        -
  Ontvangen rente                 -         -        -
  Betaalde belastingen              -         -       ( 2)

  Netto kasstroom operationele activiteiten  ( 82)       ( 76)      ( 26)

  Immateriële activa
  investeringen                 ( 1)        ( 1)       ( 6)
  opbrengsten uit desinvesteringen        -         -        2
  Materiële vaste activa
  investeringen                 ( 5)        ( 7)      ( 19)
  opbrengsten uit desinvesteringen        3         -        7
  Financiële vaste activa
  investeringen                ( 11)         -       ( 7)
  opbrengsten uit desinvesteringen        2         -        1
  ontvangen dividend               -         -        -
  mutatie overige vorderingen           -         -        -
  Investeringen in geassocieerde deelnemingen   -        ( 1)       ( 2)
  Verwerving van dochterondernemingen       -         -        -
  Verkoop van dochterondernemingen na aftrek
  van afgestoten geldmiddelen          29         -        8

  Netto kasstroom investeringsactiviteiten    17        ( 9)      ( 16)

  Ontvangsten uit opgenomen langlopende leningen 13         -        14
  Aflossing langlopende leningen        ( 2)        ( 8)      ( 15)
  Betaalde afsluitkosten nieuwe leningen     -         -        -
  Betaling financial lease termijnen      ( 1)         -       ( 3)
  Verwerving minderheidsbelang          -         -        -
  Betaald dividend                -         -        -
  (In)verkoop eigen aandelen           -         -        -

  Netto kasstroom financieringsactiviteiten   10        ( 8)       ( 4)

  Effect van koersverschillen op liquide
  middelen                    -         -        -

  Netto liquide middelen - eindstand      ( 25)       ( 17)       30

 


  Verkort overzicht netto liquide middelen

  x EUR 1 miljoen             Halfjaar 2014  Halfjaar 2013 (1)*  2013*


  Geldmiddelen                43        36          52
  Rekening Courant             ( 68)      ( 53)        ( 22)

  Netto liquide middelen          ( 25)      ( 17)         30

  Volledig geconsolideerd         ( 49)      ( 35)         ( 3)
  Proportioneel geconsolideerd        24        18          33

  Netto liquide middelen          ( 25)      ( 17)         30

  Netto financieringspositie

  x EUR 1 miljoen             Halfjaar 2014  Halfjaar 2013 (1)*   2013*


  Netto liquide middelen          ( 25)      ( 17)         30
  Kortlopend deel langlopende leningen   ( 2)       ( 9)         ( 8)
  Langlopende leningen          ( 103)      ( 103)        ( 100)

                      ( 130)      ( 129)        ( 78)

  Gecomprimeerd overzicht activa bestemd voor verkoop

  x EUR 1 miljoen     Halfjaar 2014


  Immateriële activa      9
  Materiële vaste activa    48
  Financiële vaste activa    2
  Vlottende activa       38
                 97

  Vlottende passiva     ( 22)
  Langlopende verplichtingen ( 26)
                ( 48)

 


  Gecomprimeerd overzicht desinvesteringen

  x EUR 1 miljoen
                        Halfjaar
                        2014

  Financiële vaste activa          -
  Uitgestelde belastingvordering       -
  Materiële vaste activa           9
  Voorraden                 -
  Vorderingen                5
  Crediteuren               ( 5)
  Derivaten                 -
  Leningen                 ( 2)
  Saldo van activa en verplichtingen     7

  x EUR 1 miljoen

  Ontvangen vergoeding voldaan in contanten 30
  Afgestoten geldmiddelen en kasequivalenten ( 1)
  Netto-instroom van geldmiddelen      29

                   Halfjaar   Halfjaar
                    2014     2013     2013


  Omzetverlaging          ( 10)     ( 10)     ( 28)
  Verlaging kosten grondstoffen    10      10      28
  Verlaging in EBIT          -       -       -
  Verlaging in rente          -       -       -
  Verlaging in belastingen       -       -       -
  Netto resultaatseffect        -       -       -

  Impact op de balans

  Verlaging immateriele vaste activa ( 5)     ( 7)     ( 6)
  Verlaging materiele vaste activa
  Verhoging financiele vaste activa
  Verlaging vlottende activa     ( 8)     ( 7)     ( 11)
  Verlaging vlottende passiva     7       5       9
  Verplichtingen            6       9       8

  Impact op de eigen vermogen     -       -       -

  Verkorte geconsolideerde balans

  x EUR 1 miljoen
                     Halfjaar 2014  Halfjaar 2013 (1)*  2013*


  Vaste activa
  Immateriële activa         20        30          20
  Materiële vaste activa       88        145         130
  Financiële vaste activa      28        12          23
  Uitgestelde belastingvorderingen  33        32          32

                        169         219        205
  Vlottende activa
  Voorraden             157        188         162
  Onderhanden werk         106        109         147
  Vorderingen            300        232         214
  Geldmiddelen            43        36          52
  Activa bestemd voor verkoop    97        35          48

                   703        600         623
  Kortlopende verplichtingen
  Rekening Courant         ( 68)       ( 53)        ( 22)
  Leningen             ( 2)       ( 9)         ( 8)
  Vooruitontvangen op voorraden   ( 2)       ( 2)         ( 2)
  Onderhanden werk        ( 153)      ( 98)        ( 105)
  Crediteuren           ( 200)      ( 196)        ( 231)
  Belastingen             1        ( 1)         ( 1)
  Overige schulden        ( 231)      ( 178)        ( 203)
  Voorzieningen          ( 21)       ( 22)        ( 28)
  Passiva bestemd voor verkoop   ( 48)       ( 20)        ( 27)

                  ( 724)      ( 579)        ( 627)
  Vlottende activa min kortlopende
  verplichtingen               ( 21)         21        ( 4)

                         148         240        201

  Langlopende verplichtingen
  Leningen             103        103         100
  Derivaten              1         -          -
  Uitgestelde belastingverplichtingen -         3          -
  Personeelsbeloningen        4         3          4
  Voorzieningen            4         3          7

                         112         112        111
  Totaal eigen vermogen
  Eigen vermogen toe te rekenen aan
  de aandeelhouders van de
  vennootschap            36        128          90
  Minderheidsbelang          -         -          -

                         36         128        90

                         148         240        201

  Solvabiliteit                 4%         16%       11%

BRON Ballast Nedam NV