Halfjaarcijfers Ballast Nedam: verlieslatend, grote infraprojecten stabiel, goede voortgang op maatregelen

22 Jul, 2015, 06:30 BST Van Ballast Nedam

NIEUWEGEIN, Nederland, July 22, 2015 /PRNewswire/ --

Dit persbericht dient niet te worden vrijgegeven, verspreid of anderszins openbaar te worden gemaakt, zij het direct of indirect, geheel of gedeeltelijk, in de Verenigde Staten, Australië, Canada, Japan of enige andere jurisdictie waar dit zal leiden tot een overtreding van de relevante wetgeving. 

 • Operationeel verlies van € 10 miljoen, waarvan € 4 miljoen financiële herstructureringskosten, € 1 miljoen boekwinst op desinvesteringen en een eenmalige bate van € 3,2 miljoen earn out 
 • Nettoresultaat van € 15 miljoen verlies (1e halfjaar 2014: € 51 miljoen verlies) 
 • Orderportefeuille van € 789 miljoen (eind 2014: € 1 026 miljoen) 
 • Financieringspositie van € 48 miljoen negatief (eind 2014: € 38 miljoen positief) 
 • Verwachte verbetering solvabiliteit door claimemissie in het tweede halfjaar 

Update financiële en strategische maatregelen, aangekondigd in 2015 

 • Herfinanciering succesvol afgerond
 • Goedkeuring aandeelhoudersvergadering voor claimemissie van € 20 miljoen in 2015
 • Overeenkomsten met projectpartners voor terugbrengen belangen in grote infraprojecten A15 en A2 worden naar verwachting in het derde kwartaal van 2015 ondertekend

 • Aankondiging openbaar bod Rönesans op geplaatst en uitstaand aandelenkapitaal Ballast Nedam 

Met een separaat, gezamenlijk persbericht kondigen Rönesans en Ballast Nedam vanochtend aan dat zij voorwaardelijke overeenstemming hebben bereikt over een openbaar bod van Rönesans op alle geplaatste en uitstaande certificaten in het kapitaal van Ballast Nedam. Bij de geplande pers- en analistenbijeenkomsten later vandaag zal het openbare bod nader worden toegelicht.

Ballast Nedam heeft een verlieslatend eerste halfjaar achter zich met een negatief operationeel resultaat (EBIT) van € 10 miljoen waarvan € 4 miljoen herstructureringskosten, € 1 miljoen boekwinst op de desinvesteringen van de deelnemingen in Benelux Secundary PPP Fund en het pps-project PI Zaanstad (Pi2). In het resultaat zit ook een eenmalige bate van € 3,2 miljoen earn out vergoeding, die betrekking heeft op de verkoop van Ballast Phoenix Ltd. in 2014.


  
  Kerncijfers

               Halfjaar  Halfjaar
  x EUR 1 miljoen       2015    2014     2014

  Omzet            420     515    1 166

  EBIT            ( 10)    ( 45)    ( 65)

   Marge           (2.4%)   (8.7%)    (5.6%)

  Resultaat voor belasting  ( 15)    ( 50)    ( 69)

  Nettoresultaat       ( 15)    ( 51)    ( 103)

  Orderportefeuille      789    1 188    1 026

  Eigen vermogen       ( 1)     36      11

   Solvabiliteit (equity)    0%     4%      2%

  Financieringspositie    ( 48)   ( 116)     38

Positief is dat in het eerste halfjaar de verwachte verliezen op de projecten A15 Maasvlakte-Vaanplein en A2 Maastricht niet verder zijn opgelopen sinds eind 2014 en dat de divisie Infrastructuur geen grote tegenvallers meer heeft gehad in de projectresultaten. Het project Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam heeft een positieve bijdrage geleverd in het eerste halfjaar. Het negatieve operationele resultaat wordt mede veroorzaakt door een verlies van € 1,4 miljoen op het project Hospital Nobo Otrobanda op Curaçao, waarin de divisies Infrastructuur en Bouw & Ontwikkeling deelnemen, en de afwikkeling van de claim op het project OVT Breda van € 1,5 miljoen negatief. Ook de gebieden Zuid en Noord/West van de divisie Bouw & Ontwikkeling melden tegenvallende projectresultaten. Bij de divisie Infrastructuur wordt het resultaat nadelig beïnvloed door onderdekking op de overhead als gevolg van een lagere omzet in het eerste halfjaar. De divisie Specialismen & Toelevering heeft conform verwachting gepresteerd, ondanks bezettingsproblemen bij de betonfabrieken.

De omzet is ten opzichte van het eerste halfjaar 2014 met 18% gedaald tot € 420 miljoen in het eerste halfjaar van 2015, door lagere omzetten van de divisies Infrastructuur en Specialismen & Toelevering.

In het afgelopen halfjaar zijn er weinig nieuwe projecten verworven op de binnenlandse markt. Wel heeft de Bouwcombinatie Nieuwbouw Erasmus MC, een joint venture tussen Ballast Nedam en BAM, een aanvullende opdracht gekregen voor het laatste deel van de nieuwbouw van het Erasmus Medisch Centrum. Gebouw RG (het thoraxcentrum) bestaat uit een kelder met daarboven 11 verdiepingen en een bruto vloeroppervlak van ca. 17.500m². Met deze opdracht is een bouwsom gemoeid van circa 40 miljoen euro. De verleende en voorlopige gunningen aan de divisie Bouw & Ontwikkeling zijn nog niet in de orderportefeuille opgenomen.

De solvabiliteit is tot nihil gedaald. De realisatie van de claimemissie zal leiden tot een verbetering van de solvabiliteit in de tweede helft van 2015.

Herfinanciering succesvol afgerond 

Ballast Nedam heeft op 17 juni 2015 de herfinanciering definitief geformaliseerd. De herfinanciering is tot stand gekomen met medewerking van het bankensyndicaat bestaande uit ING Bank, Rabobank en de Royal Bank of Scotland en Sanderink Investments B.V. Voor de financiering gelden drie financiële convenanten die met ingang van het derde kwartaal van 2015 per kwartaal zullen worden gemeten: een guarantee capital floor (garantievermogen), een net cash floor en een EBITDA floor.

 • Guarantee capital floor: eigen vermogen plus de achtergestelde leningen;
 • Net cash floor: eigen vrij beschikbare liquide middelen gesaldeerd met de getrokken kredietfaciliteit;
 • EBITDA floor: EBITDA gecorrigeerd met impairments, boekwinsten en -verliezen en herstructureringskosten.

Goedkeuring aandeelhoudersvergadering voor claimemissie van € 20 miljoen in 2015 

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders heeft op 29 juni 2015 goedkeuring verleend aan de claimemissie en een statutenwijziging waarbij de nominale waarde van de aandelen wordt verlaagd van € 1,00 naar € 0,01. Deze verlaging is noodzakelijk om maximale flexibiliteit voor het slagen van de claimemissie te bereiken. Onder voorbehoud van hetgeen in het persbericht over het openbaar bod is gemeld, zal Ballast Nedam deze claimemissie in de tweede helft van 2015 uitvoeren, waarbij verhandelbare rechten worden aangeboden aan bestaande certificaathouders om in te schrijven op certificaten van aandelen voor een totaal van € 20 miljoen. Sanderink Investments B.V. zal de claimemissie onderschrijven voor een bedrag van € 10 miljoen en heeft daarvoor in juli 2015 een overbruggingslening verstrekt.

In verband met het voorgenomen openbaar bod, zal de volume underwriting commitment voor deze claimemissie worden verlengd tot 31 december 2015, zodat deze claimemissie alsnog doorgang kan vinden indien het voorgenomen openbaar bod niet succesvol zal zijn.

Overeenkomsten met projectpartners ondertekend in het derde kwartaal van 2015 

Ballast Nedam brengt actief zijn belangen in bestaande grote infraprojecten terug om het risicoprofiel verder te reduceren. De in april 2015 aangekondigde transacties voor de projecten A15 Maasvlakte-Vaanplein en A2 Maastricht zijn recent definitief uitgewerkt en zullen naar verwachting in het derde kwartaal van 2015 worden ondertekend:

 • Project A15 Maasvlakte-Vaanplein: economisch en juridisch belang van 40% terug naar 10%

Met Strukton en Strabag, partners in het project A15 Maasvlakte-Vaanplein, is overeenstemming bereikt, waarbij Ballast Nedam zijn aandeel in het project na ondertekening van de overeenkomst terug zal brengen van 40% naar 10%. Strukton en Strabag vergroten hun aandeel naar elk 45%. Deze wijziging wordt effectief in het tweede halfjaar van 2015. Ballast Nedam betaalt in 2016 een risicopremie van € 4 miljoen aan Strabag en € 6 miljoen aan Strukton. De transactie heeft in de tweede helft van 2015 een positieve impact op het vermogen en resultaat van per saldo circa € 13 miljoen.

 • Project A2 Maastricht: infrastructuurdeel naar Strukton; vastgoedontwikkeling naar Ballast Nedam.

Met Strukton, partner in het project A2 Maastricht, is overeenstemming bereikt voor de overname van het aandeel van Ballast Nedam in de infrastructuuractiviteiten in het project. Het aandeel van Strukton in de vastgoedontwikkeling van het project A2 Maastricht gaat over naar Ballast Nedam. Ballast Nedam betaalt zijn aandeel van 50% van het projectverlies, zijnde € 22 miljoen aan Strukton. Deze betaling zal gespreid plaatsvinden in de tweede helft van 2015. Ballast Nedam verkrijgt het recht op de grondposities voor de vastgoedontwikkeling en zal bij oplevering van de tunnel circa € 40 miljoen betalen aan Strukton. Hiervoor zal externe financiering worden gezocht. De transactie heeft in de tweede helft van 2015 geen impact op het vermogen en resultaat.

DIVISIE INFRASTRUCTUUR 


  
  Infrastructuur

            Halfjaar  Halfjaar
  x EUR 1 miljoen    2015    2014    2014

  Omzet         81     186    458
  EBIT         ( 9)    ( 59)   ( 59)
  Marge       (11.1%)   (31.7%)  (12.9%)
  Orderportefeuille   484     488    559
  Activa         93     263    116

De divisie Infrastructuur behaalde een operationeel verlies van € 9 miljoen. De omzet is ten opzichte van het halfjaar 2014 gedaald met 56% door een lagere omzet in de industriebouw en desinvestering van de offshore activiteiten in 2014. Het verlies wordt veroorzaakt door onderdekking op de overhead als gevolg van onderbezetting. Projectverliezen zijn grotendeels beperkt gebleven tot € 0,7 miljoen verlies voor Hospital Nobo Otrobanda op Curaçao. Op de projecten A15 Maasvlakte-Vaanplein en A2 Maastricht zijn de verliezen sinds eind 2014 niet verder opgelopen.

De totale activa van Infrastructuur zijn afgenomen ten opzichte van halfjaar en jaareinde 2014 naar € 93 miljoen door desinvestering van de offshore activiteiten, door afwikkeling van onderhanden werk posities, en vorderingen op diverse projecten.

De orderportefeuille nam in het eerste halfjaar met € 75 miljoen af tot € 484 miljoen door de voortgang op een aantal grote langjarige projecten, het verlaten van de capaciteit gedreven markten en doordat er in het afgelopen halfjaar weinig projecten zijn verworven op de binnenlandse markt.

DIVISIE BOUW & ONTWIKKELING 


  
  Bouw & Ontwikkeling

            Halfjaar  Halfjaar
  x EUR 1 miljoen    2015    2014   2014

  Omzet         283    263    611
  EBIT          2    ( 3)    ( 7)
  Marge        0.7%   (1.1%)   (1.2%)
  Orderportefeuille   463    613    625
  Activa        304    293    332

De divisie Bouw & Ontwikkeling behaalde over het eerste halfjaar een operationele winst van € 2 miljoen bij een 8% hogere omzet. In dit resultaat zit een boekwinst van € 1 miljoen uit de desinvesteringen van de deelnemingen in Benelux Secundary PPP Fund en het pps-project PI Zaanstad (Pi2). De resultaten zijn negatief beïnvloed door projectverliezen bij Hospital Nobo Otrobanda op Curaçao (€ 0,7 miljoen), afwikkeling van de claim OVT Breda (€ 1,5 miljoen), het woningbouwproject Hooghendijck in Beusichem (€ 1,3 miljoen) en enkele projecten in de gebieden Noord/West en Zuid. Het project Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam heeft een positieve bijdrage geleverd evenals hogere overhead dekking en lagere tenderkosten.

De activa van Bouw & Ontwikkeling bedroegen € 304 miljoen en zijn € 28 miljoen lager dan eind 2014 als gevolg van desinvesteringen in de pps-projecten.

De orderportefeuille is in het eerste halfjaar gedaald met 26% tot € 463 miljoen. Er waren minder projecten op de markt en er zijn geen integrale, complexe projecten aangenomen. Wel is het pps-project Rijkskantoor de Knoop in Utrecht gegund aan de joint venture, waarin Ballast Nedam participeert. Daarnaast is de nieuwbouw van het Imaging Center van VUmc in Amsterdam voorlopig gegund aan Ballast Nedam en ULC Groep. Beide projecten zijn nog niet in de orderportefeuille opgenomen.

Woningbouwactiviteiten 

In de eerste helft van 2015 is de bouw gestart van 368 woningen, meer dan het aantal van 352 woningen dat in geheel 2014 in productie is genomen. Ook het aantal opgeleverde woningen is toegenomen: 445 woningen in de eerst helft van 2015 ten opzichte van 428 woningen in geheel 2014. Deze stijging komt vooral door de hoge productie van 700 woningen op de campus (Y)ours Leiden, een gezamenlijke ontwikkeling van VORM, Ballast Nedam en Syntrus Achmea Real Estate & Finance.

De totale exposure op de vastgoedontwikkeling is in het eerste halfjaar met € 5 miljoen afgenomen tot € 171 miljoen. Deze daling bestaat uit:

 • afname van de grondposities met € 2 miljoen, door een aantal kleinere verkopen;
 • daling van onverkocht vastgoed met € 1 miljoen;
 • afname van de onvoorwaardelijke aankoopverplichtingen met € 2 miljoen ten opzichte van eind 2014 door grondafname voor de start van een woningbouwproject.

DIVISIE SPECIALISMEN & TOELEVERING 

Vanaf 1 januari 2015 is de integratie van de divisie Specialismen & Toelevering geëffectueerd. Voor vergelijkingsdoeleinden worden de cijfers toegelicht per onderdeel.


  
  Specialismen

            Halfjaar  Halfjaar
  x EUR 1 miljoen   2015    2014    2014

  Omzet         61     97    190
  EBIT          1     1     5
  Marge        1.6%    1.0%    2.6%
  Orderportefeuille   56     73     49
  Activa        49     87     69

Specialismen heeft het eerste halfjaar van 2015 afgesloten met een positief resultaat van € 1 miljoen, gelijk aan het eerste halfjaar van 2014. De omzet over het eerste halfjaar nam met € 36 miljoen af tot € 61 miljoen als gevolg van vermindering van activiteiten en afloop van de werkzaamheden bij A15 Maasvlakte-Vaanplein en A2 Maastricht.

De activa van Specialismen bedroegen €49 miljoen en waren daarmee € 38 miljoen lager dan de eerste helft 2014. Dit komt door sterke sturing op werkkapitaal vermindering en de afname van activiteiten.

De orderportefeuille nam in het eerste halfjaar met € 7 miljoen toe tot € 56 miljoen. Ook zijn er nog kansen voor gespecialiseerde bedrijven voor het project SAA A9 Gaasperdammerweg.


  
  Toelevering

            Halfjaar  Halfjaar
  x EUR 1 miljoen   2015    2014    2014

  Omzet         43     74     151
  EBIT          3     23     17
   Marge        7.0%    31.1%    11.3%
  Orderportefeuille   39     47     61
  Activa        92     192     135

Toelevering behaalde een operationeel resultaat van € 3 miljoen ten opzichte van € 23 miljoen in de eerste helft van 2014. Het resultaat wordt positief beïnvloed door de ontvangen earn out vergoeding van € 3,2 miljoen voortvloeiend uit de verkoop van Ballast Phoenix Ltd in 2014. De omzet van Toelevering nam af met € 31 miljoen tot € 43 miljoen als gevolg van desinvesteringen van Ballast Phoenix Ltd. en Bontrup Beheer BV en de sluiting van Omina Plaatvloer in 2014. Grondstoffen heeft een goede eerste helft 2015 gedraaid.

In het resultaat van het eerste halfjaar 2014 is een boekwinst opgenomen van € 22 miljoen uit de verkoop van Ballast Phoenix Ltd., en € 5 miljoen aan impairments en reorganisatiekosten. Zonder deze bijzondere items bedroeg het operationele resultaat € 6 miljoen in de eerste helft van 2014. Het lagere operationele resultaat in de eerste helft van 2015 (zonder eenmalige bate) van nihil is met name veroorzaakt door bezettingsverliezen bij de betonfabrieken.

De activa van Toelevering bedroegen € 92 miljoen en zijn daarmee 43 miljoen lager dan eind 2014 als gevolg van een lager werkkapitaalbeslag.

De orderportefeuille nam in het eerste halfjaar af met € 8 miljoen tot € 39 miljoen doordat er weinig projecten zijn aangenomen door de divisies Infrastructuur en Bouw & Ontwikkeling. De orderportefeuille voor de betonfabrieken voor de tweede helft van 2015 is goed gevuld. De toeleverende bedrijven zullen zich meer richten op het ontwikkelen van een derden markt in België en Duitsland.

Het volledige Halfjaarverslag, met daarin opgenomen de halfjaarrekening, is gepubliceerd op http://www.ballast-nedam.nl.


Persbijeenkomst om 10:00 uur in Amsterdam 

De persbijeenkomst voor de halfjaarcijfers vindt plaats vandaag om 10.00 uur in het Wyndham Apollo Hotel, Apollolaan 2 in Amsterdam. Pers is welkom vanaf 09:30 uur en kan zich aanmelden bij Linda Maas via l.maas@ballast-nedam.nl of (030) 285 3006.

Ballast Nedam richt zijn strategische focus op het in Nederland en internationaal succesvol verwerven en uitvoeren van integrale projecten op de werkgebieden huisvesting en mobiliteit. Daarnaast werken we aan projecten waar we door onze specialistische kennis en kunde het verschil maken voor de opdrachtgever. Ballast Nedam hanteert daarbij een gedifferentieerde marktbenadering vanuit drie divisies.

Met verdere industrialisatie van het bouwproces door de inzet van innovatieve modulaire concepten en standaardisatie realiseert Ballast Nedam blijvende kwaliteit tegen de laagst mogelijke levenscycluskosten voor zijn opdrachtgevers en de maatschappij. Het aandeel Ballast Nedam is opgenomen in de Amsterdam Small Cap Index (AScX) van Euronext. http://www.ballast-nedam.nl

 

Dit persbericht is alleen bestemd voor informatiedoeleinden en is niet bestemd, en mag niet worden gekwalificeerd, als een aanbod tot verkoop of als uitnodiging tot het doen van een aanbod tot koop van effecten uitgegeven door Ballast Nedam N.V. (de "Vennootschap") in de Verenigde Staten, Australië, Canada, Japan of enige andere jurisdictie waarin een dergelijk aanbod, uitnodiging of verkoop niet toegestaan zou zijn voordat voldaan is aan de vereisten tot registratie onder, uitzondering tot registratie onder of naleving van de relevante effectenwetgeving van een dergelijke jurisdictie.

De effecten zijn niet geregistreerd, noch zullen zij worden geregistreerd onder de US Securities Act 1933, zoals gewijzigd (de "US Securities Act") en mogen niet worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten zonder registratie of zonder een vrijstelling van registratie ingevolgde de US Securities Act. Er vindt geen openbare aanbieding van effecten plaats in de Verenigde Staten.

Geen informatie zal worden verspreid met betrekking tot de aanbieding of verkoop van effecten door de Vennootschap aan het publiek in enige andere jurisdictie anders dan Nederland waar voorafgaande registratie of goedkeuring benodigd is. De Vennootschap zal geen enkele handeling verrichten waardoor het zou zijn toegestaan om effecten aan te bieden of dit persbericht of enig ander document betrekking hebbend op dergelijke effecten te bezitten of te verspreiden in enige andere jurisdictie dan Nederland.

De Vennootschap heeft geen toestemming gegeven voor de aanbieding van effecten aan het publiek in een andere Lidstaat van de Europese Economische Ruimte (anders dan in Nederland). Met betrekking tot elke Lidstaat (anders dan Nederland) van de Europese Economische Ruimte die de Prospectus Richtlijn heeft geïmplementeerd (elk een "Relevante Lidstaat") is geen actie en zal geen actie worden ondernomen om een aanbieding van effecten te doen waarvoor in een Lidstaat een prospectus vereist is. Als gevolg daarvan mogen de effecten enkel worden aangeboden in Relevante Lidstaten (i) aan een rechtspersoon die is aan te merken als een gekwalificeerde belegger zoals is gedefinieerd in de Prospectus Richtlijn; of (ii) in de andere gevallen zoals omgeschreven in Artikel 3(2) van de Prospectus Richtlijn. In deze paragraaf betekent de uitdrukking 'aanbieding van effecten aan het publiek': een tot personen gerichte mededeling, ongeacht de vorm of het middel, waarin voldoende informatie over de voorwaarden van de aanbieding en de aangeboden effecten wordt verstrekt om een belegger in staat te stellen te besluiten tot aankoop van of inschrijving op deze effecten, hetgeen anders kan zijn in een Lidstaat door een maatregel ter implementatie van de Prospectus Richtlijn in de desbetreffende Lidstaat en betekent de uitdrukking 'Prospectus Richtlijn': Richtlijn 2003/71/EC (en aanvullingen c.q. wijzigingen daarvan, inclusief Richtlijn 2010/73/EU, voor zover deze geïmplementeerd is in de Relevante Lidstaat), inclusief alle relevante implementatie maatregelen in de Relevante Lidstaat.

De verspreiding, publicatie of vrijgave van [dit bericht/ deze stukken] kan in bepaalde jurisdicties onderworpen zijn aan juridische restricties en personen in die jurisdicties dienen zich op de hoogte te stellen van dergelijke restricties en deze na te leven.

[Dit bericht vormt/ Deze stukken vormen] geen prospectus zoals bedoeld in de Wet op het financieel toezicht en [vormt/ vormen] geen aanbod of uitnodiging tot het doen van een aanbod tot koop van effecten.

Iedere aanbieding om effecten te kopen in het kader van de voorgenomen aanbieding dient gebaseerd te worden, en iedere investeerder dient zijn investering te baseren, op enkel de informatie opgenomen in het prospectus dat algemeen verkrijgbaar is gesteld aan het publiek in Nederland in verband met deze aanbieding van effecten. Indien algemeen verkrijgbaar gesteld, kunnen kopieën van het prospectus zonder kosten verkregen worden via de Vennootschap of via de website van Euronext Amsterdam, de Stichting Autoriteit Financiële Markten of via de website van de Vennootschap.


PRN NLD

BRON Ballast Nedam