Halfjaarcijfers Royal Friesland Foods

09 Sep, 2005, 09:00 BST Van Friesland Foods

MEPPEL, Netherlands, September 9 /PRNewswire/ --

- Margedruk in Azië verlaagt winst ondanks verbetering in West-Europa

Eerste halfjaar 2005

- Nettowinst 45 miljoen euro; daling van 8 procent met vergelijkbare winst over eerste halfjaar 2004

- Margedruk in Azië en Afrika door stijgende grondstofkosten

- Bedrijfsresultaat in West-Europa verbeterd door kostenbesparing

Koninklijke Friesland Foods N.V. heeft in het eerste halfjaar van 2005 een nettowinst gerealiseerd van 45 miljoen euro. In vergelijking met de herrekende cijfers over het eerste halfjaar 2004 is dit een daling van 8 procent. De daling van de nettowinst is vooral het gevolg van margedruk in Azië en Afrika als gevolg van nog niet volledig doorberekende hogere kosten van grondstoffen en verpakkingen. De daling is deels gecompenseerd door een beter bedrijfsresultaat in West-Europa als gevolg van efficiencyvoordelen van doorgevoerde reorganisaties. De netto-omzet is met 1 procent afgenomen en bedraagt 2,2 miljard euro. Bij constante wisselkoersen zou de netto-omzet op hetzelfde niveau zijn gebleven als over het eerste halfjaar 2004.

Voorzitter van de concerndirectie Luc Dahlhaus: "Het is jammer dat de omzetstijging die we hebben gerealiseerd in Zuidoost-Azië en West-Afrika door ongunstige valutaontwikkelingen en stijging van de grondstofkosten niet tot een resultaatverbetering leiden. Wel ben ik tevreden dat het resultaat in West-Europa is verbeterd."

Aanpassing grondslagen en herrekening cijfers

Voor de waardering en resultaatbepaling zijn de grondslagen gewijzigd en in overeenstemming gebracht met de huidige IFRS regelgeving. Bovendien zijn de cijfers over het eerste halfjaar 2004 herrekend in verband met een aanpassing van de inkoopprijs van melk. De verdeling over het jaar van de inkoopprijs van ledenmelk is in overeenstemming gebracht met de in 2005 geldende verdeling. Hiervoor is de winst in het eerste halfjaar 2004 van 56 miljoen euro verlaagd naar 49 miljoen euro. Voor een juiste vergelijking zijn deze aangepaste cijfers als pro forma in het halfjaarbericht opgenomen. De nettowinst over geheel 2004 wijzigt niet.

Financiële resultaten

De omzet van de hoofdmerken is met 1 procent gestegen tot 1 miljard euro. Gecorrigeerd voor valuta-ontwikkelingen hebben de hoofdmerken een groei van 3 procent gerealiseerd. Vooral de omzet van de merken Rainbow, Peak/Bonnet, Debic, Pöttyös/Dots en Chocomel/Cécémel is gegroeid. Binnen de merken realiseren met name de verrijkte voedingconcepten een goede groei. De innovatieactiviteiten richten zich met name op dit belangrijke segment. Naast wisselkoerseffecten is de concern netto-omzet tevens negatief beïnvloed door beëindiging van activiteiten (China, weiverwerking voor derden, deel melkpoederproductie in Hongarije) en lagere exportrestituties. De steunbedragen (restituties en interne toeslagen) voor zuivelproducten van de Europese Unie zijn in de eerste helft van 2005 met gemiddeld 30 procent gedaald, mager melkpoeder zelfs met 57 procent.

Het bedrijfsresultaat is met 7 procent gedaald tot 98 miljoen euro. De voornaamste oorzaak is de lagere marge als gevolg van de stijging van grondstof-, verpakkings- en transportkosten die vooralsnog onvoldoende konden worden doorberekend in de verkoopprijzen. Het bedrijfsresultaat in West-Europa is met name door de lagere verliezen bij Friesland Foods Cheese verbeterd. In het kader van kostenprogramma's zijn verdere besparingen gerealiseerd op het gebied van inkoop en receptenmanagement. Het bedrijfsresultaat als percentage van de netto-omzet (ROS) is afgenomen van 4,8 naar 4,5 procent. De nettowinst als percentage van de netto-omzet is uitgekomen op 2,1 procent (halfjaar 2004: 2,2 procent).

De solvabiliteit (aansprakelijk vermogen als percentage van het balanstotaal) per eind juni 2005 is ten opzichte van eind 2004 gelijk gebleven op 36 procent. De nettoschuld is met name door toename van het werkkapitaal met 105 miljoen euro (18 procent) gestegen. Eind 2004 was het werkkapitaal incidenteel laag als gevolg van een hogere schuld in verband met de hogere nabetaling van melkgeld en overige incidentele factoren. Het verlagen van het werkkapitaal is een belangrijk aandachtspunt in de tweede helft van 2005.

Ontwikkeling per regio

In Europa bedraagt de netto-omzet 1,8 miljard euro. De afname met procent is het gevolg van lagere exportrestituties, beëindiging van een deel van de melkpoederproductie in Hongarije en minder weiverwerking voor derden. Het bedrijfsresultaat is met 3 miljoen euro gestegen tot 83 miljoen euro (4 procent). Het bedrijfsresultaat als percentage van de netto-omzet is verbeterd van 4,4 naar 4,6 procent. In West-Europa blijft de ontwikkeling van de netto-omzet onder druk staan als gevolg van de verschuiving van consumentenaankopen van standaard zuivelproducten en dranken onder merk naar huismerken. De omzet van producten in de buitenhuismarkt toont enigszins een herstel ten opzichte van het eerste halfjaar 2004. Het segment blijft echter onder druk staan. Ook in Centraal-Europa is een verschuiving van merkproducten naar huismerken waar te nemen. In Roemenië zijn de ontwikkelingen positief. In Hongarije is sprake van toenemende concurrentie. In Griekenland is de omzet stabiel gebleven.

In Azië is, ondanks de beëindiging van de activiteiten in China, de netto-omzet toegenomen tot 337 miljoen euro (2 procent). In locale valuta is de netto-omzet gestegen met 10 procent. Het bedrijfsresultaat is met 8 miljoen euro gedaald tot 24 miljoen euro (-25 procent). Deze daling is voornamelijk het gevolg van de hogere kosten van grondstoffen en verpakkingen die slechts vertraagd in de verkoopprijzen kunnen worden doorberekend.

In de overige regio's is de netto-omzet met 17 procent gestegen tot 128 miljoen euro. Met name in West-Afrika en het Midden-Oosten zijn de verkopen toegenomen. Het bedrijfsresultaat is met 1 miljoen euro afgenomen tot 8 miljoen euro (-11 procent). Ook hier zijn de gestegen grondstof- en verpakkingskosten de belangrijkste reden voor het achterblijven van het bedrijfsresultaat.

Vooruitzichten

Vanwege onzekere marktomstandigheden en de volatiliteit van valuta wordt geen concrete uitspraak over het te verwachten resultaat in 2005 gedaan.

  
  Kerngegevens
                       eerste halfjaar eerste halfjaar
                            2005       2004
                                  pro forma
  Resultaten
  Netto-omzet                    2.178      2.209
  Bedrijfsresultaat                   98       105
  Nettowinst                      45        49

                           30 juni   31 december
                            2005       2004
  Balans
  Balanstotaal                   2.595 2       .492
  Aansprakelijk vermogen                925       886
  Eigen vermogen                    734       702
  Nettoschuld                     694       589

                       eerste halfjaar eerste halfjaar
                            2005       2004
  Kasstroom
  Operationele activiteiten               10        82
  Investeringsactiviteiten              - 60       - 61

                       eerste halfjaar eerste halfjaar
                            2005       2004
                                  pro forma
  Verhoudingsgetallen
  Bedrijfsresultaat als % netto-omzet         4,5       4,8
  Nettowinst als % netto-omzet             2,1       2,2
  Nettowinst als % gemiddeld eigen vermogen      12,5       15,4
  Aansprakelijk vermogen als % balanstotaal      35,6       33,3

www.frieslandfoods.com

Friesland Foods is een multinationale onderneming die zich richt op het winstgevend ontwikkelen, produceren en verkopen van een breed assortiment zuivelproducten en vruchtendranken onder merk voor consumenten, professionele gebruikers en industriële afnemers. Met name in West- en Centraal Europa, West-Afrika en Zuidoost-Azië is Friesland Foods sterk op de zuivelmarkt vertegenwoordigd. De omzet bedraagt 4,5 miljard euro. In totaal zijn 17.500 medewerkers in dienst waarvan 12.000 buiten Nederland. De belangrijkste merken zijn Dutch Lady, Frisian Flag, Foremost, Friesche Vlag, Milli, NoyNoy, Peak, Bonnet, Rainbow, Completa, Debic, Frico, Friso, Pöttyös, Dots, Kievit, Domo, Appelsientje, Chocomel, Cécémel, CoolBest, DubbelFrisss, Extran en Fristi.

BRON Friesland Foods