Halfjaarresultaten 2006 Tulip Computers N.V.

06 Okt, 2006, 18:03 BST Van Tulip Computers N V

AMERSFOORT, Nederland, October 6 /PRNewswire/ --

- Netto winst (EUR 2,7 miljoen) 3,3% hoger dan vorig jaar.

Over de eerste zes maanden van 2006 heeft Tulip Computers N.V. (Tulip) een winst na belastingen behaald van EUR 2,7 miljoen ten opzichte van EUR 2,6 miljoen gedurende dezelfde periode in 2005. Deze winst is tot stand gekomen ondanks aanloopkosten en vertraagde opbrengsten als gevolg van verlate introducties van nieuwe producten.

De omzet, inclusief overige opbrengsten, bedraagt over het eerste halfjaar 2006

EUR 20,0 miljoen (2005: EUR 19,6 miljoen). De operationele omzet, exclusief overige opbrengsten, bedraagt in het eerste halfjaar van 2006 EUR 16,3 miljoen ten opzichte van EUR 18,4 miljoen in 2005. De activiteit "Lifestyle Concepts & Accessories", met name Conceptronic, ontwikkelde zich positief met een omzetgroei van 9%. De opbrengsten van de activiteit "Product Sales & Distribution" zijn verminderd als gevolg van de nog niet afgeronde acquisitie van Devil Computer Vertriebs GmbH (Devil). Voor de activiteit "Technology Sales" is in het eerste halfjaar geen opbrengst verantwoord. Vanaf 2008 zal Ego Lifestyle B.V. (Ego) een omzetafhankelijke licentievergoeding verschuldigd zijn die onder deze activiteit zal worden verantwoord. De overige opbrengsten hebben hoofdzakelijk te maken met verwachte opbrengsten als gevolg van procedures tegen derden betreffende productaansprakelijkheid en servicekosten.

Het eigen vermogen is gestegen van EUR 56,4 miljoen in 2005 naar EUR 65,4 miljoen met als gevolg een stijging van de solvabiliteit van 78% naar 87%, terwijl de kortlopende schulden zijn gedaald van EUR 15,2 miljoen in 2005 naar EUR 9,3 miljoen.

Tulip spreekt geen concrete verwachting uit voor de tweede helft van 2006. Het handhaven van focus in de bedrijfsvoering, de verwachte acquisitie van Devil en daarmee samenhangende synergie, het beschikbaar hebben van voldoende werkkapitaal en de introductie van nieuwe producten zullen naar verwachting bijdragen aan een verdere verbetering van de concurrentiepositie van Tulip en de daarmee samenhangende resultaten.

Omzet

In 2006 heeft Tulip de eerder ingezette strategie, waarbij het doel is een sterke marktpositie te verwerven in een aantal specifieke product-/marktcombinaties, verder vorm gegeven. Daarbij concentreert Tulip haar activiteiten op:

Advanced Products & Solutions -o.a. Touch en Pen Tablet-PC's

- Lifestyle Concepts & Accessories -o.a. Datacommunicatie- & connectivity producten

- Product Sales & Distribution -o.a. PC's, PC componenten

- Technology Sales -o.a. Licentie inkomsten

- Training & Consultancy -o.a. Novell & Microsoft training, Project Management

Hieronder worden enkele belangrijke ontwikkelingen en activiteiten verder toegelicht.

- Advanced Products & Solutions

Tulip heeft in de eerste helft van 2006 ingezet op het vernieuwen van de Tablet-PC productlijn, zodat adequaat kan worden ingespeeld op de actuele behoefte van de markt. In de eerste helft van 2005 zijn reeds de PaceBlade Slimbook en EasyPad op de markt gebracht, waarvan de omzet toeneemt. Verder is in samenwerking met een Taiwanese producent de volgende generatie PaceBook ontwikkeld. Deze zou naar verwachting begin 2006 worden geïntroduceerd, maar de introductie is uiteindelijk in het derde kwartaal gerealiseerd. De PaceBook zal naar verwachting een belangrijke bijdrage gaan leveren aan de omzet van PaceBlade in 2006 en 2007. Focus bij de realisatie van de groeidoelstellingen verschuift in de tweede helft van dit jaar dan ook van productontwikkeling naar productie en verkoop. Doelstelling is het betreden van nieuwe geografische markten en het verder uitbouwen van het bestaande relatienetwerk.

- Lifestyle Concepts & Accessories

De omzet met betrekking tot de datacommunicatie- en connectivity producten, die op de markt worden gebracht onder het merk Conceptronic, ontwikkelde zich positief. Deze belangrijke productlijn groeide met circa 9% ten opzichte van de vergelijkbare periode in 2005. Ten aanzien van Conceptronic zijn initiatieven genomen met als doel expansie in nieuwe geografische markten te realiseren, zowel binnen als buiten Europa. Bovendien heeft de constante innovatie van het productengamma ook in 2006 zijn vruchten afgeworpen in bestaande geografische markten. Met name de introductie van de Grab'n'GO collectie als ook de Lounge collectie (september 2006) vergroot de toekomstige groeimogelijkheden aanzienlijk. De introductie van de Ego heeft in het eerste halfjaar vertraging opgelopen. Deze introductie heeft inmiddels plaatsgevonden.

- Product Sales & Distribution

In 2005 zijn de voormalige activiteiten van Tulip Computers Deutschland GmbH in licentie overgedragen aan MCD Medical Computers Deutschland GmbH. Als gevolg van deze transactie is de omzet van deze productgroep vooralsnog ten opzichte van 2005 sterk teruggelopen. Echter, naar verwachting zal de omzet over geheel 2006 sterk toenemen, als gevolg van de verwachte overname van Devil.

- Technology Sales

In 2005 is onder deze productgroep een bate verantwoord van circa EUR 2 miljoen die is ontstaan uit een basisvergoeding door Ego, betaald voor het gebruik van het merkrecht "Tulip" in combinatie met het lifestyle notebook Ego. Voor deze activiteit is in het eerste halfjaar geen opbrengst verantwoord. Ego zal vanaf 2008 een omzetafhankelijke licentievergoeding aan Tulip verschuldigd zijn. Tulip onderzoekt tevens de mogelijkheden aanvullende opbrengsten te verkrijgen uit de diverse merkrechten welke haar eigendom zijn.

- Training & Consultancy

De opleidingsmarkt werd ook in het eerste halfjaar 2006 bepaald door uitstel van investeringen. Het bedrijfsleven en de overheid hebben met name de investeringen in de meer traditionele opleidingsvormen wederom uitgesteld. In antwoord hierop heeft NewLevel.nl -het opleidingsinstituut van Tulip- nieuwe opleidingsconcepten ontwikkeld en geïntroduceerd die veelal uitgaan van klantspecifieke maatwerkoplossingen. Dit heeft geresulteerd in aanloopkosten in het eerste halfjaar. Deze nieuwe opleidingsconcepten beginnen inmiddels hun vruchten af te werpen, waarbij NewLevel.nl gebruik maakt van haar voor Nederland unieke gecombineerde status van zowel Microsoft Gold Certified Partner als Novell Platinum Training Partner.

Eigen vermogen

Het eigen vermogen per 30 juni 2006 bedraagt EUR 65,4 miljoen ten opzichte van EUR 56,4 miljoen ultimo 2005. Deze toename is het gevolg van het positieve halfjaarresultaat ten bedrage van EUR 2,7 miljoen alsmede de uitgifte en plaatsing van 25 miljoen nieuwe aandelen.

Deze transactie heeft het mogelijk gemaakt aansluitend nieuwe structurele financiële faciliteiten te verkrijgen.

Acquisitie Devil

Zoals op 1 augustus jl. aangekondigd streeft Tulip er naar haar positie op de internationale

IT-markt te versterken door de acquisitie van de Duitse onderneming Devil. Devil is verkoper en distributeur van een breed assortiment aan IT-producten zoals computers, communicatieproducten, randapparatuur, components, add-ons en software. Devil groeide in de loop der jaren tot een bedrijf met in 2005 meer dan 200 medewerkers, een omzet van EUR 320 miljoen, een resultaat van EUR 1,6 miljoen en een eigen vermogen van ruim EUR 5 miljoen. De klantenkring van Devil bestaat uit meer dan 7000 gespecialiseerde retailers en systeemhuizen.

De overname van Devil past binnen de ambitie die Tulip zich in 2005 ten doel gesteld heeft en is complementair aan het domein waarin Tulip actief is binnen de IT-industrie. Tulip en Devil menen dat op basis van het productportfolio en de markten waarin beide organisaties actief zijn, een intensieve samenwerking binnen de Tulip groep zal resulteren in duidelijke synergievoordelen, zowel bij in- als verkoopactiviteiten. De overname en de financiering van deze transactie bevinden zich op dit moment in de afrondende fase. Naar verwachting zal de transactie in oktober worden afgerond.

Vooruitzichten

Tulip spreekt geen concrete verwachting uit voor de tweede helft van 2006. Het handhaven van focus in de bedrijfsvoering, de verwachte acquisitie van Devil en daarmee samenhangende synergie, het beschikbaar hebben van voldoende werkkapitaal en de introductie van nieuwe producten zullen naar verwachting bijdragen aan een verdere verbetering van de concurrentiepositie van Tulip en de daarmee samenhangende resultaten.

Voor zover uitspraken worden gedaan over de verwachte verkoop van producten of de omzetontwikkeling, moet hierbij worden aangetekend dat deze verwachtingen afhankelijk zijn van de marktontwikkeling en andere (externe) factoren. Prognoses en verwachtingen kunnen veranderen door ontwikkelingen in de toekomst.

Internet: www.tulip.com

Waarderingsgrondslagen

Bij het opstellen van de halfjaarcijfers zijn dezelfde grondslagen voor financiële verslaggeving en berekeningsmethoden gehanteerd als in de jaarrekening 2005. De halfjaarcijfers zijn derhalve in overeenstemming met de Internationale Financial Reporting Standards zoals aanvaard binnen de Europese Unie.

Bijlagen:

A. Geconsolideerde balans per 30 juni 2006

B. Geconsolideerde winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2006 t/m 30 juni 2006

C. Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2006 t/m 30 juni 2006

D. Verloop eigen vermogen vanaf 1 januari 2005

Bijlage A.

Geconsolideerde balans per 30 juni 2006

(geen accountantscontrole toegepast)

  
 
  (* EUR 1.000)      30 juni 2006 31 december 2005
 
  Vaste activa
  Immateriële vaste activa 25.425     25.204
  Materiële vaste activa   287       251
  Financiële vaste activa 10.786     10.786
 
                  36.498      36.241
  Vlottende activa
  Voorraden         4.730      3.266
  Vorderingen       33.720     31.957
  Liquide middelen      177       503
 
                  38.627      35.726
 
  ACTIVA             75.125      71.967
 
  Groepsvermogen         65.384      56.404
 
  Voorzieningen           419        354
 
  Kortlopende schulden
  Rentedragende schulden  4.363      7.836
  Overige verplichtingen  4.959      7.373
 
                   9.322      15.209
 
  PASSIVA             75.125      71.967

Bijlage B.

Geconsolideerde winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2006 t/m 30 juni 2006

(geen accountantscontrole toegepast)

  
                1 januari t/m 1 januari t/m
 
  (* EUR 1.000)        30 juni 2006  30 juni 2005
 
  Netto omzet         16.332     18.397
  Overige opbrengsten      3.667     1.230
 
  Som der bedrijfsopbrengsten     19.999     19.627
 
  Inkoopwaarde omzet      12.046     11.046
  Lonen en salarissen      1.702     2.072
  Sociale lasten         178      269
  Pensioenlasten          87       66
  Afschrijvingen immateriële    -       92
  vaste activa
  Afschrijvingen materiële     98       91
  vaste activa
  Overige bedrijfskosten    2.932     2.366
 
  Som der bedrijfslasten       17.043     16.002
 
  Bedrijfsresultaat          2.956     3.625
 
  Rentelasten en soortgelijke   204      789
  kosten
 
  Financiële baten en lasten       204      789
 
  Resultaat voor belastingen      2.752     2.836
  Belastingen               -      171
 
  Resultaat na belastingen       2.752     2.665

Bijlage C.

Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2006 t/m 30 juni 2006

(geen accountantscontrole toegepast)

  
                    1 januari t/m  1 januari t/m
 
  (* EUR 1.000)           30 juni 2006  30 juni 2005
 
  Kasstroom uit operationele
  activiteiten
  Bedrijfsresultaat          2.956      3.625
  Afschrijvingen immateriële vaste    -       92
  activa
  Afschrijvingen materiële vaste     98       91
  activa
  Mutaties in voorzieningen       65       649
  Mutaties in werkkapitaal     (5.641)     (3.821)
  Kasstroom uit bedrijfsuitoefening (2.522)       636
  Rentebaten en -lasten        (204)      (789)
  Belastingen over het resultaat     -      (171)
  Totaal                  (2.726)      (324)
 
  Kasstroom uit
  investeringsactiviteiten
  (Des-)investeringen immateriële   (221)       81
  vaste activa
  (Des-)investeringen materiële    (134)      (164)
  vaste activa
  (Des-)investeringen financiële     -      (837)
  vaste activa
  Totaal                   (355)      (920)
 
  Kasstroom uit
  financieringsactiviteiten
  Mutaties leningen            -      (39)
  Mutaties eigen vermogen       6.228       398
  (emissies)
  Totaal                   6.228       359
 
  NETTO KASSTROOM               3.147      (885)
 
  Saldo liquide middelen aanvang      (7.333)     (4.569)
  periode
  Saldo liquide middelen ultimo       (4.186)     (5.454)
  periode
 
  NETTO KASSTROOM               3.147      (885)
 

Bijlage D.

Verloop eigen vermogen vanaf 1 januari 2005

(geen accountantscontrole toegepast)

  
         Aandelen-       Wettelijke Overige
                              Resultaat Totaal
  (* EUR 1.000)kapitaal Agio-reserve reserve  reserves boekjaar
  Balans per
 
  1 januari 2005 41.147    66.291     - (81.961)   4.749 30.226
  Toewijzing
  resultaat aan
  algemene      -      -     -  4.749  (4.749)    -
  reserve
  Afronding van
  in 2004
  begonnen     384      -     -    -     -   384
  emissie
  Aandelenemissie
  u.h.v.
  conversie RBG 24.200      -     -    -     - 24.200
 
  Emissiekosten    -   (4.548)          -     - (4.548)
  Vorming
  wettelijke
  reserve       -      -    685  (685)     -    -
 
  Resultaat      -      -     -    -   6.142  6.142
  boekjaar
  Balans per
 
  31 december   65.731    61.743    685 (77.897)   6.142 56.404
  2005
  Toewijzing
  resultaat aan
  algemene       -      -     -  6.142  (6.142)   -
  reserve
 
  Restant       -     (23)     -    -     -  (23)
  emissiekosten
  Emissie 25
  miljoen
  aandelen     5.500     750     -    -     - 6.250
  Resultaat 1e
  halfjaar 2006
             -      -     -    -   2.752 2.752
  Balans per
 
  30 juni 2006  71.231    62.470    685 (71.755)   2.752 65.383

BRON Tulip Computers N V