Halfjaarwinst Koninklijke Ten Cate 29% hoger

07 Aug, 2006, 08:00 BST Van Koninklijke Ten Cate

ALMELO, Nederland, August 7 /PRNewswire/ --

- Concernomzet EUR 398 mln. (+13%)

- Bedrijfsresultaat (EBIT) EUR 23,6 mln. (+26%)

- Nettowinst eerste halfjaar EUR 19,4 mln. (+29%)

- Niet operationele posten in resultaat (netto) EUR 4,6 miljoen (eerste helft 2005 per saldo EUR 1,0 mln.)

- EBIT in % van netto geïnvesteerd vermogen (RONA) 14,7% (eerste helft 2005: 14,5%)

- Goede ontwikkelingen bij Aerospace & Armour Composites, Protective Fabrics (USA), Geosynthetics en TenCate Enbi compenseren lager resultaat Grass group en Protective & Outdoor Fabrics (Europa).

De omzet van Koninklijke TenCate (Euronext: KTC) steeg in de eerste helft van 2006 met 13%, waarvan 6% autonoom, tot EUR 398 miljoen.

De nettowinst steeg met 29% tot EUR 19,4 miljoen. Autonoom was de stijging 12%. Per aandeel steeg de winst tot EUR 0,93 (2005: EUR 0,73).

Het bedrijfsresultaat (EBIT) steeg met 26% (autonoom +14%) tot EUR 23,6 miljoen.

De groei van het bedrijfsresultaat kwam voornamelijk voort uit:

- sterke ontwikkelingen bij Amerikaanse kernactiviteiten, Aerospace (Europa) en TenCate Enbi

- prijsaanpassingen na gestegen grondstofkosten eind 2005 (vertragingseffect)

- kwalitatief betere omzetverdeling

- kostenbeheersing

Als gevolg hiervan steeg de EBIT marge naar 5,9% (H1 2005: 5,3%)

Het valuta-effect op omzet en bedrijfsresultaat was beperkt (respectievelijk +2% en +3%).

Ontwikkelingen in het tweede kwartaal 2006

Het tweede kwartaal verliep, in navolging van het eerste kwartaal, positief. De omzet in het tweede kwartaal nam met 18% (8% autonoom) toe tot EUR 208 miljoen. Het bedrijfsresultaat in het tweede kwartaal steeg tot EUR 15,0 miljoen (+17%). In het tweede kwartaal steeg de nettowinst met 26% tot EUR 14,2 miljoen inclusief het resultaat van EUR 3,3 miljoen op de verkoop van Plasticum.

Advanced Textiles & Composites

Omzet EUR 150 miljoen (+0 %); EBIT EUR 11,1 miljoen (+37%)

De omzet in deze sector bedroeg EUR 150 miljoen (H1 2005: EUR 150 miljoen). Het omzetverlies door desinvesteringen (Permess / Multistiq) werd gecompenseerd door een autonome omzetstijging van 9,2% en een positief valuta effect van 2,2%.

Het bedrijfsresultaat (EBIT) verbeterde tot EUR 11,1 miljoen (H1 2005: EUR 8,1 miljoen), mede door afstoting van verlieslatende activiteiten en een autonome stijging van 26,0%. De EBIT-stijging kwam voornamelijk voor rekening van de sterk groeiende activiteiten op het terrein van beschermende weefsels voor de Amerikaanse markt (Southern Mills) en de Aerospace & Armour activiteiten.

In de sector Advanced Textiles & Composites is sprake van een sterke EBIT-marge verbetering tot 7,4% (H1 2005: 5,4%)

Voortzetting ontwikkelingen eerste kwartaal, groei in Aerospace

De (autonome) omzetstijging van deze sector is een voortzetting van de ontwikkelingen zoals die bij de publicatie van het eerste kwartaal 2006 zijn gemeld. In het bijzonder kan worden gemeld dat ondanks de door Airbus aangekondigde vertraging in de leveringen van de Airbus A380, dit geen materieel effect heeft (en zal hebben) op de omzetgroei van thermoplastische composieten (CETEX(R)). Toekomstige vliegtuigprogramma's zullen naar verwacht een toename laten zien van het gebruik van geavanceerde composieten. De vooruitzichten blijven daarom onverkort gunstig. Er wordt een belangrijk investeringsprogramma (ruim EUR 13 miljoen) doorgevoerd dat vooral gericht is op een groeiende productiecapaciteit op het gebied van Aerospace activiteiten.

Modernisering en innovatie bij TenCate Advanced Textiles

Een andere belangrijke investeringsactiviteit binnen deze sector heeft betrekking op de productie in Nederland (Nijverdal) van beschermende- en outdoorweefsels. Hier is een aanvang gemaakt met de modernisering en herinrichting van het productieproces, gericht op efficiencyverbetering en kostenverlaging. De toekomstplannen ten aanzien van een geleidelijke concentratie van de productieprocessen zijn recent in het kader van het Masterplan voor Nijverdal-Noord aangekondigd. Voorts zijn er innovatieve productieprocessen in ontwikkeling (onder meer digitale veredeling), die naast kostenbesparingen gericht zijn op productontwikkeling.

Voornamelijk op grond van de ontwikkelingen zoals hiervoor genoemd, is er binnen TenCate Advanced Textiles sprake van tijdelijk hogere kosten, waardoor het resultaat onder druk staat. De ingebruikname medio juli van de nieuwe voorbehandelingsstraat voor textielveredeling is een majeure operatie. De extra kosten hangen samen met het transformatieproces (logistiek, kwaliteit), opstartkosten en ontwikkelingskosten. De nieuwe technologie is een belangrijke stap voorwaarts en zal tevens een positief effect hebben op kwaliteit, capaciteit en leverbetrouwbaarheid.

Geosynthetics & Grass

Omzet EUR 192 miljoen (+50%); EBIT EUR 12 miljoen (+28%)

De omzet van deze sector steeg in de eerste helft van 2006 met 50% tot EUR 191,6 miljoen. De stijging komt vooral voor rekening van het eind 2005 geacquireerde Polyfelt. Autonoom was de stijging 4,7%. De omzet van kunstgras bleef sterk achter, mede door een trage start van de markt in de VS. In de VS wordt voor de markt als geheel nog steeds een groei van circa 20% verwacht. In Europa is de groei lager (circa 10%).

Het bedrijfsresultaat steeg tot EUR 11,9 miljoen (2005: EUR 9,3 miljoen). De EBIT-marge daalde naar 6,2% (H1 2005: 7,3%). Deze daling komt geheel voor rekening van de kunstgrasactiviteiten. De marges zijn in deze markt ten opzichte van het voorgaande jaar verder gedaald. Inmiddels zijn maatregelen genomen die gericht zijn op efficiencyverbetering en kostenbeheersing. De sterke uitbreiding van productiecapaciteit van monofilamentvezels ging in de eerste helft van 2006 gepaard met hoge kosten en tevens was sprake van enige vertraging in de oplevering van machines. Hierdoor wordt een deel van de uitleveringen verschoven naar de tweede helft van het jaar.

Opleving van Europese markt Geosynthetics, solide ontwikkeling in de VS

De Amerikaanse markt voor Geosynthetics blijft zich sterk ontwikkelen, maar er zijn tekenen van economische afkoeling. Door de acquisitie van Polyfelt is onze positie in de Europese en Aziatische projectenmarkt versterkt. Er worden in deze markten aantrekkelijke projecten binnengehaald en de vooruitzichten zijn verbeterd.

In de eerste helft werd TenCate Nicolon Australië verkocht aan de joint venture Geofabrics Australasia voor een efficiëntere bediening van de Australische markt.

Kunstgrasmarkt nog terughoudend; toegenomen vraag naar vezels met natuurlijke uitstraling

Het herstel binnen de kunstgrasactiviteiten na een teleurstellend eerste kwartaal kwam traag op gang waardoor er ook in het tweede kwartaal nog sprake was van een lager resultaat. Hoewel het aantal installaties nog niet op het verwachte niveau ligt, verwacht de markt geen volumedaling voor het gehele jaar. De groeiverwachtingen van de markt blijven positief. Hoewel de verwachtingen geografisch sterk uiteenlopen, zal het volume van de wereldmarkt de komende jaren toenemen met gemiddeld circa 15%.

De markt vraagt in toenemende mate vezels met een sterkere optische gelijkenis met natuurgras. TenCate heeft hierop ingespeeld door nieuwe vezels te ontwikkelen (onder andere Multi-filament vezels), waarbij tevens de gewenste sporttechnische eigenschappen gewaarborgd zijn. Deze vezeltypen zijn onder andere gebruikt door de Fifa (Fifa Home in Zürich), KNVB trainingscomplex, Heracles Almelo stadion en AGOVV stadion en in diverse oefenvelden van topclubs.

In de loop van de eerste helft van het jaar heeft een forse capaciteitsuitbreiding plaatsgevonden, die in de tweede helft van het jaar volledig operationeel zal zijn. De capaciteitsuitbreiding ging evenwel gepaard met opstartkosten en een tijdelijke vertraging in de leveringen van nieuwe vezeltypes. TenCate beschikt momenteel over voldoende capaciteit om aan de gestegen vraag naar nieuwe vezels te kunnen voldoen.

De eerder genoemde margedruk bleef aanhouden, doordat nieuwe aanbieders vrijwel uitsluitend via de prijs concurreren. In de eerste helft van het jaar zijn maatregelen genomen ter verhoging van de efficiency en verlaging van de kosten. TenCate besteedt eveneens extra aandacht aan het informeren van de markt, om kopers in staat te stellen concepten optimaal op hun sporttechnische aspecten te kunnen beoordelen. Op dit punt is overigens wel een positieve ontwikkeling merkbaar, omdat er goede ervaringen worden opgedaan met de nieuwe generaties kunstgras. Ook belangrijke referentieprojecten waarin TenCate met partners participeert leveren een positieve respons.

Technical Components

Omzet EUR 56 miljoen (-24%); EBIT EUR 4,5 miljoen (-6%)

De omzet daalde door desinvesteringen (Mega Valves, Plasticum). Autonoom steeg de omzet door een goede ontwikkeling bij TenCate Enbi met 6,4%. Het bedrijfsresultaat steeg autonoom met 21,3%. De EBIT marge steeg tot 8,1% (H1 2005: 6,6%). Deze positieve ontwikkelingen komen voor rekening van TenCate Enbi alsmede Business Key (voormalige Spaanse Mega Valves vestiging).

Plasticum werd op 25 april 2006 verkocht. Met deze transactie is een positief resultaat geboekt van ruim EUR 3 miljoen.

Voortgaande positieve ontwikkelingen bij Ten Cate Enbi

Structureel dient TenCate Enbi nieuwe omzet te genereren, mede als gevolg van producten die in het einde van hun levenscyclus verkeren. Een belangrijke nieuwe strategische markt vormt de vervangingsmarkt voor laser printer cartridges. De marktpenetratie verloopt echter traag door langdurige kwalificatieprocedures. Toch slaagt TenCate Enbi er in op verschillende terreinen nieuwe markten aan te boren en vervangende omzet te realiseren. Hierdoor was sprake van een verdere groei van omzet en resultaat. TenCate Enbi toont ook in het tweede kwartaal een voortzetting van de groeiende winstgevendheid, in het bijzonder door de verbeterde resultaten in Europa.

Overige informatie

In de eerste helft van 2006 is een niet operationeel resultaat geboekt van EUR 4,6 miljoen, onder andere door verkoop van TenCate Plasticum en waardering van financiële instrumenten (IFRS).

Bij Synbra was sprake van een positieve operationele ontwikkeling. Synbra is per 2 augustus jl. gedesinvesteerd met een aanzienlijke boekwinst (circa EUR 39 miljoen). Deze boekwinst valt in het derde kwartaal.

De investeringen in de eerste helft van 2006 bedroegen in totaal EUR 25 miljoen (afschrijvingen EUR 12 miljoen). Verwacht wordt dat de investeringen voor geheel 2006 onder de EUR 50 miljoen blijven. Ondanks de relatief hoge investeringen was de kasstroom hoger door de groei van het resultaat en door een lagere seizoensmatige stijging van het werkkapitaal.

Vooruitzichten

Gelet op de huidige gang van zaken, voorziet TenCate marktontwikkelingen conform de uitspraken die ten tijde van de publicatie van de cijfers over het eerste kwartaal van dit jaar zijn gedaan.

Door de desinvestering van het 50% belang in Synbra Group zal een boekwinst worden gerealiseerd in het derde kwartaal van EUR 39 miljoen. De operationele winstbijdrage van Sybra komt in de tweede helft te vervallen.

De verwachte operationele winstgroei ligt minimaal op de uitgesproken groeidoelstellingen (+10% op lange termijn).

www.tencate.com

BRON Koninklijke Ten Cate