Hoger resultaat Schuitema in 2005

01 Feb, 2006, 16:00 GMT Van Schuitema N.V.

AMERSFOORT, February 1 /PRNewswire/ --

Schuitema, de organisatie achter C1000, heeft vandaag de resultaten over 2005 bekend gemaakt (52 weken).

Resultaten en balans

Het bedrijfsresultaat in 2005 (52 weken) bedraagt EUR 89,3 miljoen tegenover EUR 59,8 miljoen in 2004 (53 weken). Deze stijging van circa 49% komt vrijwel volledig tot stand door bijzondere invloeden in het resultaat van 2004. In 2004 hebben zich meer (EUR 18,4 miljoen) bijzondere waardeverminderingen op activa voorgedaan dan in 2005. Bovendien zijn in 2004 aanzienlijke kosten gemaakt voor afronding van de integratie van A&P (per saldo EUR 9,9 miljoen na verrekening van een positief pensioeneffect). Het merendeel van deze kosten is verantwoord in het vierde kwartaal van 2004.

Het netto resultaat stijgt van EUR 30,0 miljoen in 2004 naar EUR 52,3 miljoen in 2005. De winst per aandeel in 2005 bedraagt EUR 1,50 per aandeel (2004: EUR 0,86).

In 2005 heeft Schuitema EUR 74 miljoen bruto geïnvesteerd, tegenover EUR 90 miljoen in 2004. De investeringen in 2005 betreffen investeringen in immateriële vaste activa (EUR 25 miljoen), materiële vaste activa (EUR 45 miljoen) en vastgoedbeleggingen (EUR 4 miljoen).

De solvabiliteit is toegenomen van 26,1% ultimo 2004 naar 30,4% ultimo 2005.

Commentaar directievoorzitter drs. J.G.B. Brouwer:

"Gezien de huidige marktsituatie zijn we tevreden over de jaarcijfers maar ik wil graag een nuancering aanbrengen bij de forse stijging van ons resultaat. Zonder de bijzondere posten van 2004 hebben wij in 2005 een nagenoeg vergelijkbare prestatie verricht als vorig jaar."

Omzet Schuitema

De omzet van Schuitema in 2005 (52 weken) bedraagt EUR 3.129 miljoen. De omzet van Schuitema in 2004 (53 weken) bedroeg EUR 3.179 miljoen. Exclusief het effect van de 53e week in 2004 steeg de omzet Schuitema in 2005 met 0,3%.

In de omzet van Schuitema 2005 is rekening gehouden met compensatie aan de detailhandel van EUR 33,8 miljoen in verband met de prijzenslag (2004: EUR 33,0 miljoen op basis van 52 weken). Daarnaast zijn in 2005 voor circa EUR 40 miljoen verbeteringen van inkoopcondities voor de detailhandel gerealiseerd (2004: EUR 33 miljoen), hetgeen een negatieve invloed heeft op de omzet van Schuitema.

Dividendvoorstel

Per gewoon aandeel van nominaal EUR 0,20 wordt een dividend voorgesteld van EUR 0,59 in contanten (2004: EUR 0,56), betaalbaarstelling per 3 april 2006. De jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders zal plaatsvinden op 22 maart 2006 ten kantore van Schuitema N.V. te Amersfoort.

Vooruitzichten

In 2006 zal de focus komen te liggen op de versterking van de positie van de C1000 formule. Onlangs werd de eerste pilot geopend van de vierde generatie C1000 en binnen afzienbare tijd zullen nog vier pilotwinkels worden geopend. Deze C1000 vierde generatie luidt de volgende fase in van ons supermarktconcept gericht op meer kwaliteit tegen lagere prijzen.

Daaarnaast is er een programma ontwikkeld om de kwaliteit van de bestaande C1000 supermarkten te verbeteren en om meer vierkante meters te verwerven. Het doel hiervan is het onderscheidend vermogen van de C1000 formule te vergroten en te komen tot een kwalitatief en kwantitatief goed netwerk van supermarktlocaties.

Schuitema onderkent een nieuwe fase in de consolidatie van de levensmiddelenmarkt in Nederland en is dientengevolge alert op mogelijke overnames om zo haar positie in de markt te kunnen versterken en een hogere groei te kunnen realiseren.

In het licht van de huidige marktontwikkelingen kiest Schuitema ervoor om geen winstverwachting af te geven.

Dit persbericht, inclusief de bijlage is niet gecontroleerd door een deskundige als bedoeld in artikel 2:393 BW.

www.schuitema.nl

Bijlage: Financiële overzichten ultimo 2005

ALGEMEEN

De in deze bijlage opgenomen financiële informatie is opgesteld overeenkomstig de door de International Accounting Standards Board vastgestelde en door de Europese Commissie goedgekeurde standaarden die van toepassing zijn op 31 december 2005.

Deze standaarden zijn consistent toegepast voor alle gepresenteerde perioden in deze bijlage.

Voor een samenvatting van de door Schuitema N.V. gehanteerde grondslagen voor waardering, resultaatbepaling en kasstroomoverzicht wordt verwezen naar www.schuitema.nl.

Deze bijlage is niet gecontroleerd door een deskundige als bedoeld in artikel 2:393 BW.

WIJZIGINGEN EERDER GEPUBLICEERDE CIJFERS IFRS 2005 en 2004

In het kader van het opstellen van de jaarrekening 2005 heeft Schuitema N.V. naast een tweetal presentatiewijzigingen tevens een beperkt aantal aanpassingen doorgevoerd die een effect hebben op de gedurende 2005 verstrekte tussentijdse informatie over 2005 en de daarin ter vergelijking opgenomen informatie over 2004. Het belangrijkste effect betreft een nagekomen pensioenbate van EUR 7,1 miljoen voor vennootschapsbelasting. Deze pensioenbate is verwerkt ten gunste van het vierde kwartaal 2004. Voor een nadere toelichting op de doorgevoerde wijzigingen en aanpassingen wordt verwezen naar onze website www.schuitema.nl.

VERKORTE WINST- EN VERLIESREKENING SCHUITEMA N.V.

Boekjaar 2005 (52 weken) versus boekjaar 2004 (53 weken)

  
                      2005     2004
                    (x EUR 1 mln) (x EUR 1 mln)
 
  Netto-omzet                3.128,6    3.179,3
  Kostprijs omzet             -2.776,4   -2.840,9
  Bruto-omzetresultaat            352,2     338,4
 
  Verkoop- en beheerskosten         -262,9    -278,6
  Bedrijfsresultaat              89,3     59,8
 
  Rentebaten                  3,7      4,7
  Rentelasten                 -13,7     -16,8
  Financiële baten en lasten         -10,0     -12,1
 
  Resultaat uit gewone             79,3     47,7
  bedrijfsuitoefening voor
  belastingen
  Belastingen                 -24,7     -16,4
  Resultaat na belastingen           54,6     31,3
  Aandeel van derden in            -2,3     -1,3
  groepsresultaat
  Netto resultaat na belastingen        52,3     30,0

Toelichting

Per kwartaal worden impairmenttests uitgevoerd op activa, gebaseerd op het principe van de "lowest cash generating unit".

Uit deze testen kunnen impairments en terugnames van impairments voortkomen.

Per saldo is het effect van de impairments in 2005 EUR 12,5 miljoen negatief (2004: EUR 30,8 miljoen negatief). Voormelde EUR 12,5 miljoen bestaat uit EUR 7,4 miljoen impairments op immateriële vaste activa (2004: EUR 5,9 miljoen) en EUR 5,1 miljoen impairments op materiële vaste activa (2004: EUR 24,9 miljoen).

Vierde kwartaal 2005 (12 weken) versus vierde kwartaal 2004 (13 weken)

  
                     2005     2004
                   (x EUR 1 mln) (x EUR 1 mln)
 
  Netto-omzet                742,6     804,5
  Kostprijs omzet             -665,1    -731,5
  Bruto-omzetresultaat            77,5     73,0
 
  Verkoop- en beheerskosten         -67,1     -83,8
  Bedrijfsresultaat             10,4     -10,8
 
  Rentebaten                 0,8      0,6
  Rentelasten                -2,9     -3,6
  Financiële baten en lasten         -2,1     -3,0
 
  Resultaat uit gewone            8,3     -13,8
  bedrijfsuitoefening voor
  belastingen
  Belastingen                -2,8      4,5
  Resultaat na belastingen          5,5     -9,3
  Aandeel van derden in           -0,8     -0,4
  groepsresultaat
  Netto resultaat na belastingen       4,7     -9,7

BALANS SCHUITEMA N.V.

Ultimo boekjaar 2005 versus ultimo boekjaar 2004

  
                 Ultimo 2005  Ultimo 2004
                 (x EUR 1 mln) (x EUR 1 mln)
 
  Vaste activa              571      564
 
  Vlottende activa            273      312
  Kortlopende schulden          -259     -366
  Werkkapitaal               14      -54
 
  Werkzaam vermogen            585      510
 
  Langlopende schulden          219      160
  Voorzieningen              110      121
 
  Eigen vermogen             245      211
  Aandeel van derden in          11      18
  groepsvermogen
  Groepsvermogen             256      229
 
  Totaal gefinancierd           585      510
 
  Totaal balans              844      876

Toelichting

De daling van het aandeel derden in het groepsvermogen wordt voor EUR 6 miljoen verklaard door een terugbetaling van kapitaal aan de stille vennoot in Eemburg c.v.

VERKORT KASSTROOMOVERZICHT SCHUITEMA N.V.

Boekjaar 2005 (52 weken) versus boekjaar 2004 (53 weken)

  
                           2005   2004
                          (x EUR 1 (x EUR 1
                           mln)   mln)
 
  Bedrijfsresultaat                   89    60
  Afschrijvingen, Amortisatie en            62    84
  Waardeaanpassingen
  Mutatie voorzieningen                -10    -3
  Betaalde interest, winstbelasting          -33    -44
  Operationele kasstroom voor werkkapitaal       108    97
  Mutatie werkkapitaal                 24    -29
  Kasstroom uit operationele activiteiten       132    68
 
  Kasstroom uit investeringsactiviteiten        -73    -73
 
  Kasstroom uit financieringsactiviteiten       -86    33
 
  Netto kasstroom                   -27    28

VERKORT MUTATIEOVERZICHT GROEPSVERMOGEN SCHUITEMA N.V.

Ultimo boekjaar 2005 versus ultimo boekjaar 2004

  
                        2005    2004
                       (x EUR 1  (x EUR 1
                        mln)    mln)
 
  Stand begin boekjaar              229    215
 
  Tariefswijziging Vennootschapsbelasting      1     2
  Groepsresultaat boekjaar             55     31
  Herwaarderingen                 -3     1
  Dividenduitkeringen               -20    -19
  Terugbetaling aandeel derden           -6     -1
  Mutaties in boekjaar               27     14
 
  Stand ultimo boekjaar              256    229

BRON Schuitema N.V.