Homburg Invest rapporteert jaarcijfers 2011

06 Mei, 2012, 15:38 BST Van Homburg Invest Inc.

MONTREAL, May 6, 2012 /PRNewswire/ --

/NIET VOOR DISTRIBUTIE AAN NIEUWSDIENSTEN OF KABELNETWERKEN IN DE VERENIGDE STATEN OF VERSPREIDING IN DE VERENIGDE STATEN/

Homburg Invest Inc. (NYSE Euronext Amsterdam: HII) ("Homburg Invest" of de "Vennootschap") heeft zijn financiële resultaten vrijgegeven voor het vierde kwartaal en het twaalf maanden tellende fiscale jaar eindigend op 31 december 2011, die werden opgesteld volgens de International Financial Reporting Standards ("IFRS") en gedeponeerd op 30 april 2012. De jaarrekening en bijbehorende documentatie zijn beschikbaar op SEDAR (System for Electronic Document Analysis and Retrieval): http://www.sedar.com.

Geconsolideerde financiële resultaten (eindigend op 31 december 2011)

De totale opbrengst uit vastgoed bedroeg 127,2 miljoen (Canadese) dollar in 2011, vergeleken met 133,0 miljoen dollar in 2010, een daling van 4,4%. De opbrengsten uit vastgoed van de Europese portefeuille daalde met 4,9% van 115,3 miljoen dollar in 2010 tot 109,7 miljoen dollar in 2011. Ongeveer de helft van deze daling houdt verband met de verkoop van een Duits industrieel object dat in 2010 een omzet van 2,5 miljoen dollar genereerde, en het saldo van de daling is het gevolg van het verlies van een aantal huurders in Nederland in 2010 en 2011. De opbrengsten uit vastgoed van het Noord-Amerikaanse segment daalde in 2011 licht tot 17,5 miljoen dollar ten opzichte van 17,7 miljoen dollar in 2010. Dat komt neer op een daling van 1,1%, wat een afspiegeling is van de stabiele basis van de vastgoedbeleggingen, huurders, huurprijzen en bezettingsgraden in het Amerikaanse vastgoed tijdens deze periodes, gezien de daling van de USD-CAD wisselkoers die varieerde van 5,3% in het 1e kwartaal van 2011 tot 4,0% in het 4e kwartaal van 2011.

In het vierde kwartaal van 2011 bedroeg het netto inkomen uit exploitatie (NOI) 25,1 miljoen dollar, vergeleken met 25,7 miljoen dollar in het vierde kwartaal van 2010, een daling van 0,6 miljoen dollar. De NOI daalde met ongeveer 5,5 miljoen dollar ofwel 5,1%, van 107,4 miljoen dollar in 2010 naar 101,9 miljoen dollar in 2011. De afname van de NOI heeft te maken met de afname van de opbrengsten uit vastgoed in verband met het verlies van enkele belangrijke huurders in 2010 en 2011zoals hierboven vermeld. De vastgoedexploitatiekosten namen 0,3 miljoen dollar of 1,2% af, van 25,6 miljoen dollar in 2010 tot 25,3 miljoen dollar in 2011.

Het bedrijf leed in 2011 vóór vennootschapsbelastingen een verlies van 364,8 miljoen dollar, vergeleken met een nettowinst voor belastingen van 49,5 miljoen dollar in 2010, een daling van 414,3 miljoen dollar. Dit was voornamelijk te wijten aan een afname in aanpassingen van de reële waarde van 222,6 miljoen dollar over 2010. Door de aanvraag op grond van de Canadese wet op de bescherming tegen insolventie [Companies' Creditors Arrangement Act ("CCAA")], zijn de Homburg Capital Securities A ("HCSA") in gebreke, wat heeft geleid tot een versnelde aanwas van de nominale waarde van HCSA van 36,8 miljoen dollar in 2011. De Vennootschap heeft ook kosten verbonden aan de beëindiging van overeenkomsten van 14,9 miljoen dollar, en het heeft 13,2 miljoen dollar aan kosten gehad in verband met de CCAA-procedure in 2011.

In 2010 had het bedrijf een winst geboekt van 107,2 miljoen dollar in verband met de verkoop van een dochteronderneming.

De kasstroom uit bedrijfsoperaties (Funds from operations, FFO) uit voortgezette activiteiten, exclusief de verkoop van vastgoed ontwikkeld voor doorverkoop, was -3,0 miljoen dollar in het 4e kwartaal van 2011, vergeleken met 18,5 miljoen dollar in dezelfde periode in 2010.

Belangrijkste financiële resultaten voor het boekjaar 2011:

 
                      2011          2010
 
                      in miljoen CAD, behalve bedragen per aandeel
 
  Opbrengst uit vastgoed         127,2         133,0
 
  Verkoop van vastgoed ontwikkeld voor
 
  doorverkoop
 
                      12,8          15,1
 
  Netto inkomen uit exploitatie (NOI)   101,9         107,4
 
  Netto verlies              (360,3)        (88,1)
 
  Gewoon en verwaterd verlies per aandeel (16,44)        (4,52)
 
  Funds from operations, exclusief de
 
  verkoop van vastgoed ontwikkeld voor
 
  doorverkoop               (6,8)         14,4
 
  Funds from operations per aandeel    (0,34)         0,7


De jaarrekening en bijbehorende documentatie zijn beschikbaar op SEDAR (System for Electronic Document Analysis and Retrieval): http://www.sedar.com.

Het bedrijf blijft in surseance van betaling ingevolge de bepalingen van de CCAA, waarbij de opschorting van de procedure door de rechtbank is verlengd tot respectievelijk 9 december 2011, 16 maart 2012 en 31 mei 2012, op welke datum de zaak door de rechtbank zal worden beoordeeld. De opschortingtermijn is onderworpen aan verdere verlengingen indien de rechtbank die passend acht.

Over Homburg Invest

Homburg Invest is eigenaar van een gespreide portefeuille van hoogwaardig commercieel vastgoed waaronder kantoren, winkels, industriële objecten en ontwikkelingsvastgoed in Canada, Europa en de Verenigde Staten. Met ingang van 9 september 2011 zijn de Vennootschap en bepaalde van haar verbonden ondernemingen het voorwerp van de procedures op grond van de CCAA.

Toekomstgerichte verklaringen

Dit persbericht bevat mogelijk uitspraken die, naar hun aard, betrekking hebben op de toekomst, en die de veronderstellingen, verwachtingen of intenties van de Vennootschap uitdrukken ten aanzien van toekomstige prestaties, gebeurtenissen of trends. De Vennootschap spreekt toekomstgerichte verklaringen in goed vertrouwen uit, op basis van de verwachtingen en intenties van de directie. Zij zijn echter afhankelijk van marktomstandigheden, acquisities, bezettingsgraden, kapitaalverplichtingen, financieringsbronnen, kostenniveaus, operationele prestaties en andere factoren. Toekomstgerichte verklaringen bevatten daarom veronderstellingen die afhankelijk zijn van diverse factoren, waaronder: onbekende risico's en onzekerheden; algemene economische omstandigheden; lokale marktfactoren; prestaties van derden; milieuaspecten; en rentetarieven. Elk van deze factoren kan de werkelijke resultaten doen verschillen van de veronderstellingen, verwachtingen of intenties die in dit persbericht door de Vennootschap in goed vertrouwen zijn geuit of mogelijk worden gesuggereerd. Daarom vormen toekomstgerichte verklaringen geen garantie voor toekomstige prestaties, en ze zijn onderhevig aan bekende en onbekende risico's. Dergelijke risico's omvatten, maar zijn niet beperkt tot, de factoren die worden besproken onder "Risk Factors" (Risicofactoren) in het nieuwste jaarlijkse informatieformulier van de Vennootschap, beschikbaar op SEDAR op http://www.sedar.com. De informatie en verklaringen in dit document, met uitzondering van historische informatie, dienen te worden beschouwd als toekomstgericht en als zijnde de actuele kijk van de directie op toekomstige ontwikkelingen en financiële prestaties die een aantal risico's en onzekerheden met zich meebrengen. Factoren die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten wezenlijk kunnen afwijken omvatten, maar zijn niet beperkt tot, de volgende: algemene economische omstandigheden en ontwikkelingen binnen de vastgoedsector, concurrentie en groeimanagement. Tenzij de wet anders voorschrijft, is de Vennootschap niet van plan en aanvaardt geen enkele verplichting om deze toekomstgerichte verklaringen te actualiseren, als gevolg van nieuwe informatie, plannen, gebeurtenissen of anderszins. De NYSE Euronext Amsterdam heeft de in dit document vervatte informatie niet goedgekeurd, noch afgekeurd.

Opmerkingen

Niet-IFRS Financiële maatstaven

Dit persbericht bevat maatstaven die algemeen geaccepteerd zijn in de vastgoedsector maar die niet gedefinieerd zijn onder IFRS. Deze maatstaven omvatten Funds from operations (FFO), FFO per aandeel, en netto inkomen uit vastgoedexploitatie (NOI). Aangezien deze maatstaven niet gedefinieerd worden onder IFRS, kunnen de berekeningen van andere emittenten verschillen van die van de Vennootschap. De Vennootschap beschouwt deze bedragen als maatstaven van operationele en financiële prestaties.

a)    NOI wordt berekend als opbrengsten uit vastgoed minus vastgoedexploitatiekosten.

b)    De Vennootschap presenteert FFO als nettowinst (-verlies) uit voortgezette bedrijfsactiviteiten, gecorrigeerd voor latente belastingen en vermogenswinstbelasting (terugvordering), niet gerealiseerde en gerealiseerde waardemutaties, mutaties in de reële waarde van financiële instrumenten, verlies (winst) op afgeleide financiële instrumenten, bijzondere waardevermindering op ontwikkelingsvastgoed, winst (verlies) op vreemde valuta, aanwas van en wijzigingen in voorzieningen, aandeel in het netto verlies (winst) van geassocieerde deelnemingen na aftrek van verdiende uitkeringen, versnelde toerekeningskosten, 50% van de rentelasten vóór 9 september 2011 onder voorbehoud van compromis, 100% van de rentelasten na 9 september 2011 onder voorbehoud van compromis, schadeclaim wegens beëindiging van een overeenkomst en kosten in verband met de CCAA procedure.

c)    FFO per aandeel wordt berekend als FFO gedeeld door ofwel het gewoon ofwel het verwaterd gewogen gemiddeld aantal aandelen.

Voor nadere informatie:
Media:

Canada
Caroline Martel
NATIONAL Public Relations
+1-(514)-843-2313
cmartel@national.ca
Nederland
Heleen Jansen
Cohn & Wolfe
Tel +31-(0)20-6768666
heleen.jansen@cohnwolfe.nl

BRON Homburg Invest Inc.