Jaarcijfers 2005: Campina op koers

17 Maa, 2006, 10:00 GMT Van Campina

ZALTBOMMEL, Nederland, March 17 /PRNewswire/ -- Strategie Campina betaalt zich uit in melkprijs. Innovaties, internationale groei en efficiency compenseren nagenoeg de effecten van harde prijsconcurrentie, stijgende energieprijzen en sterk dalende EU-subsidies voor eigenaren van de zuivelonderneming.

Productinnovaties, winstgevende groei buiten de thuismarkt en efficiencyverbetering. Deze pijlers van de groeistrategie van coöperatieve zuivelinternational Campina (omzet + EUR 10 miljoen naar EUR 3.569 miljoen) zorgen voor tevredenstellende jaarcijfers 2005. Campina verbetert opnieuw het resultaat en compenseert nagenoeg de effecten van sterke prijsdruk in West-Europa, stijgende energieprijzen en sterk dalende subsidies. De investeringen van de afgelopen jaren in internationale groei, innovatie en efficiency werpen hun vruchten af. Campina heeft winstgevende groei gerealiseerd in onder meer Rusland, Griekenland, Spanje en het Verenigd Koninkrijk. Op de thuismarkt is succes geboekt met innovaties, zoals Campina Valess, Campina VlaFlip en Campina Optiwell pudding. Een grootschalige efficiency-operatie levert structurele besparingen op. De gang van zaken in de onderneming leidt ertoe dat Campina haar eigenaren, de leden-melkveehouders, een tevredenstellend resultaat kan presenteren.

Hoger resultaat - Campina brengt melk tot waarde voor haar leden-melkveehouders. Daarom is de prestatieprijs per 100 kg ledenmelk de maat voor het resultaat van Campina. Campina wist een prestatieprijs 2005 te realiseren van EUR 31,32 exclusief BTW. Bij vet- en eiwitgehalten in de melk die vergelijkbaar zijn met die in 2004, betekent dat een geringe daling van EUR 0,21 (exclusief btw) per 100 kg melk. In combinatie met de toename van de individuele inkomenscompensatie van de EU van EUR 1,18 per 100 kg melk stijgen de melkinkomsten van Campina's leden-melkveehouders. Campina compenseerde, inclusief de individuele inkomenscompensatie van de Europese Unie, voor het tweede achtereenvolgende jaar de inkomenseffecten van de EU-zuivelhervorming.

Licht stijgende omzet - De in 2005 gerealiseerde omzet bedroeg EUR 3.569 miljoen en was daarmee EUR 10 miljoen hoger dan het voorgaande jaar. Dit ondanks de prijsdruk in de thuismarkt (Duitsland, Nederland, België), de verkoop van productie- en logistieke activiteiten in Polen en de lagere kaasproductie als gevolg van de brand van de kaasfabriek in Lutjewinkel eind 2004. Daartegenover staan het effect van innovaties van de groep Consumer Products Europe in de thuismarkt, de acquisitie van Aveve Zuivel, groei in landen buiten de thuismarkt en omzetgroei bij de groep Industrial Products.

Winstgevende internationale groei - Winstgevende groei van de activiteiten buiten de thuismarkt en kostenmaatregelen compenseren de afname van de marges door dalende prijzen en stijgende energie- en grondstoffenkosten. Campina is in al haar Europese landen succesvol en winstgevend, ook al is er sprake van harde prijsconcurrentie en opmars van huismerken. Zo handhaafde Campina in Nederland winstgevendheid door productinnovatie, productieconcentratie en andere kostenmaatregelen. Duitsland bleef winstgevend dankzij diverse kostenbesparingen. Met name het Verenigd Koninkrijk, Rusland, Spanje en Griekenland bewezen dat eerder gedane investeringen de basis leggen voor continuïteit en toekomstig rendement: de omzet steeg er fors en de resultaten toonden een duidelijke verdere verbetering. Ook de activiteiten van de groep Industrial Products droegen bij aan de groei. De groep Cheese & Butter groeide door de acquisitie van melkvetspecialist Aveve Zuivel en haalde een prima resultaat.

Veel productinnovaties - Campina bevestigde in het verslagjaar opnieuw haar reputatie als innovator. Bijvoorbeeld met succesvolle introducties in Nederland (Vleesvervanger Campina Valess, Campina VlaFlip en Mona Boordevol) en in Duitsland (Campina Optiwell 0,1% vet pudding). Innovatief is de onderneming ook wanneer het gaat om zuivelproducten die in de categorie extra gezond vallen. Campina kwam met nieuwe producten tegemoet aan de noodzaak voor vele consumenten om heel bewust om te gaan met de energie-inname. Naast Campina Optiwell pudding zijn dat bijvoorbeeld Campina Milner Xtra Slimm (kaas) en Campina Botergoud Elke Dag. Innovatieve kracht toonde ook de groep Industrial Products, bijvoorbeeld met een zuivelingrediënt dat pubers moet helpen hun acneproblemen te overwinnen en met ingrediënten om de lever beter te laten functioneren of de bloeddruk gezonder te maken.

Efficiencyverbetering - Campina heeft in 2005 de kosten van de gewone bedrijfsuitoefening aanzienlijk verlaagd. In de indirecte kosten is structureel circa EUR 25 miljoen bespaard. Dit is met name te danken aan de in het najaar van 2004 gelanceerde efficiencyoperatie die in het verslagjaar tot een daling van het aantal arbeidsplaatsen leidde, vooral in de overheadfuncties. Verder heeft Campina voortgaande efficiencyverbeteringen gerealiseerd in de fabrieken. Ook heeft Campina de inkoop geprofessionaliseerd.

Verdere versterking financiële positie - De onderneming versterkt in 2005 opnieuw de financiële positie. Het eigen vermogen bedraagt nu EUR 567 miljoen ten opzichte van EUR 536 miljoen vorig jaar. Het garantievermogen (aansprakelijk vermogen) bedraagt in 2005 EUR 745 miljoen en komt daarmee op 42,2 procent (2004: 41,7 procent).

Drs. J.J.G.M (Tiny) Sanders, CEO Campina BV, over het jaar 2005:

"2005 is een tevredenstellend jaar voor Campina. We liggen duidelijk op koers. Commercieel goede resultaten zijn het bewijs dat Campina goed presteert als het gaat om groei met innovatieve consumentenproducten in Europa en Azië, en met specifieke zuivelingrediënten wereldwijd. We hebben een mooi resultaat neergezet; ondanks een moeilijke thuismarkt en ondanks ruim EUR 50 miljoen minder aan EU-steun in vergelijking met 2004, wat voortvloeit uit de ingezette hervorming van het Europese zuivelbeleid."

"Onderscheidend vermogen in het zuivelschap is van levensbelang in West-Europa. Campina heeft de mensen, de middelen en de drive om het steeds beter te doen. Ook in 2005 hebben we onze reputatie als innoverende onderneming waargemaakt. Voor het vierde achtereenvolgende jaar was Campina het grootste merk in de Nederlandse retail. In Duitsland hebben we mooie posities, met Landliebe, met Campina Optiwell en de desserts van Campina Strudel en Campina Puddis. Het percentage van onze omzet in consumentenproducten dat we realiseren met onze hoofdmerken Campina, Landliebe en Mona, is gestegen tot 44 procent."

"Innovaties, winstgevende groei buiten de thuismarkt en efficiencyverbeteringen compenseren de effecten van de harde prijsconcurrentie in West-Europa en de afbouw van het Europese zuivelbeleid. Het is onze doelstelling om het niet door Brussel gecompenseerde deel van de melkprijsdaling zoveel mogelijk goed te maken. Daarin zijn we meer dan geslaagd. Inclusief de premie uit Brussel stijgt het melkinkomen voor Campina-leden met circa 1 euro per 100 kg melk."

Toekomstverwachting 2006 - Een toekomstige melkprijsdaling lijkt als gevolg van de keuzes van de Europese en nationale overheden onvermijdelijk. Het blijft de doelstelling van Campina om voor haar leden-melkveehouders de prijsdaling zoveel mogelijk te compenseren. Daarom kiest Campina voor verdere kostenoptimalisatie, autonome groei door vooral innovaties en voor acquisities op het gebied van consumentenactiviteiten in Europa, het Midden-Oosten en Azië, en voor ingrediënten wereldwijd.

  
  Kerncijfers 2005               2005    2004

  Omzet (x EUR 1 miljoen)           3.569    3.559
  Prestatieprijs in EUR per 100 kg (excl. btw) 31,32    31,53
  *)
  Contante melkprijs in EUR per 100 kg (excl. 30,57    31,03
  btw) *)
  Investeringen materiële vaste activa (x EUR 150     140
  1 miljoen)
  Afschrijvingen materiële vaste activa (x EUR 84     82
  1 miljoen)
  Eigen vermogen (x EUR 1 miljoen)       567     536
  Eigen vermogen (in % van balanstotaal)    32,1    32,1
  % omzet consumentenproducten onder hoofdmerk 44     42
  Garantievermogen (aansprakelijk vermogen) x 745     696
  EUR 1 miljoen)
  Garantievermogen (% van balanstotaal)    42,2    41,7
  Gemiddeld aantal personeelsleden       6.811    7.099
  % werknemers buiten Nederland        57     57
  Totaal verwerkte melk (x 1 miljoen kg)    4.823    5.205
  Melkaanvoer leden (x 1 miljoen kg)      3.399    3.422
  Gemiddeld aantal leden-melkveehouders    8.576    8.794

*) Bij gelijke gehaltes

Noot voor de redactie:

Campina is een internationale coöperatieve onderneming die zich toelegt op de ontwikkeling, productie, verkoop en distributie van zuivel- en zuivelverwante producten. Campina heeft een jaaromzet van EUR 3,6 miljard met circa 6.800 werknemers. De onderneming bezet topposities in de markten waarin ze actief is met consumentenmerken als Campina, Landliebe en Mona. Daarnaast opereert Campina wereldwijd met de groep Industrial Products. Deze ingrediëntengroep, met de divisie DMV International, is een succesvolle partner voor onder meer de voedingsmiddelen- en farmaceutische industrie.

www.campina.com

BRON Campina