Jaarverslag 2008 AEGON N.V. beschikbaar

31 Maa, 2009, 17:45 BST Van AEGON N.V.

DEN HAAG, Nederland, March 31 /PRNewswire/ -- Het Jaarverslag 2008, evenals het bij de U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) gedeponeerde 'Annual Report on Form 20-F' van AEGON N.V. zijn in de Engelse taal in te zien op de corporate website www.aegon.com. Het Corporate Responsibility Report 2008 is binnen enkele dagen beschikbaar op de website.

Het Jaaroverzicht 2008 is binnenkort beschikbaar in het Nederlands. Een gedrukt exemplaar van het Annual Report, het Jaaroverzicht dan wel het Corporate Responsibility Report wordt op verzoek toegestuurd.

AEGON, de internationale aanbieder van levensverzekeringen, pensioenen en beleggingsproducten, heeft activiteiten in meer dan twintig landen in Amerika, Europa en Azië. AEGON heeft ongeveer 31.500 medewerkers en meer dan 40 miljoen klanten overal ter wereld. Het hoofdkantoor is gevestigd in Den Haag.

  
  Kerncijfers            2008        2007
  Onderliggend resultaat vóór    EUR 1,57 miljard  EUR 2,64 miljard
  belastingen
  Verkoop nieuwe levensverzekeringen EUR 2,63 miljard  EUR 3,27 miljard

  Totaal bruto stortingen      EUR 40,75 miljard  EUR 44,53 miljard
  Inkomsten genererende beleggingen EUR 332 miljard   EUR 370 miljard
  (per 31 december)

Belangrijke noot met betrekking tot toekomstgerichte verklaringen

De in dit bericht opgenomen mededelingen, voor zover geen historische feiten, zijn "toekomstgerichte verklaringen" als bedoeld in de Amerikaanse Private Securities Litigation Reform Act. De volgende woorden duiden op dergelijke toekomstgerichte verklaringen: geloven, schatten, beogen, van plan zijn, kunnen, verwachten, voorspellen, ramen, rekenen op, voortzetten, willen, voorzien, zou moeten, zal kunnen, is overtuigd, zullen en soortgelijke uitdrukkingen, voor zover betrekking hebbend op onze onderneming. Deze mededelingen zijn geen garanties voor toekomstige resultaten en omvatten risico's, onzekerheden en aannames die moeilijk zijn te voorspellen. Wij achten ons niet gehouden om enige toekomstgerichte verklaring publiekelijk te herzien of bij te stellen. Lezers dienen niet te zeer te vertrouwen op dergelijke toekomstgerichte verklaringen, die slechts verwachtingen ten tijde van het samenstellen van dit bericht weergeven. De werkelijk behaalde resultaten kunnen materieel verschillen van de in de toekomstgerichte verklaringen uitgesproken verwachtingen als gevolg van verschillende risico's en onzekerheden, zoals onder meer:

  
  - wijzigingen van de algemene economische omstandigheden, met name in de
   Verenigde Staten, Nederland en het Verenigd Koninkrijk;
  - veranderingen op de financiële markten, waaronder begrepen de 'emerging
   markets', bijvoorbeeld met betrekking tot:
  - de frequentie en omvang van wanbetaling in onze vastrentende
   beleggingsportefeuilles; en
  - het effect op de financiële markten van faillissementen en/of
   bijstelling van gerapporteerde resultaten in het bedrijfsleven en de 
   daarmee verband houdende waardedaling van aandelen en schuldpapier;
  - de frequentie en omvang van verzekerde schadegevallen;
  - veranderingen die van invloed zijn op sterftecijfers, levensverwachting
   en andere factoren die de winstgevendheid van onze 
   verzekeringsproducten kunnen beïnvloeden;
  - veranderingen die de rentestanden beïnvloeden en aanhoudende lage
   rentestanden of snel veranderende rentestanden;
  - veranderingen die invloed hebben op de wisselkoersen, waaronder de
   EUR/USD en EUR/GBP wisselkoersen;
  - toenemende concurrentie in de Verenigde Staten, Nederland, het Verenigd
   Koninkrijk en de ontwikkelingsmarkten;
  - veranderingen in wet- en regelgeving, met name die welke onze
   activiteiten, ons productaanbod en de aantrekkelijkheid van bepaalde
   producten voor klanten kunnen beïnvloeden;
  - veranderingen van het toezichtregime met betrekking tot de
   verzekeringsbedrijfstak in de markten waarin wij actief zijn;
  - overmacht, terrorisme, oorlogshandelingen en pandemieën;
  - veranderingen in het beleid van centrale banken en/of overheden;
  - rechtszaken en maatregelen van toezichthouders waardoor wij verplicht
   worden substantiële schadebetalingen te doen of onze werkwijze te 
   veranderen;
  - het succes van nieuwe producten en distributiekanalen;
  - veranderingen op het gebied van concurrentie, wetgeving, toezicht of
   belastingwetgeving die de kosten voor distributie van of vraag naar 
   onze producten beïnvloeden;
  - ons onvermogen om uitgesproken resultaatsverwachtingen,
   efficiencyverbeteringen of andere kostenbesparende initiatieven waar te
   maken; en
  - de effecten van de toepassing van International Financial Reporting
   Standards op onze gerapporteerde financiële resultaten en onze 
   Financiële positie.

Nadere details over mogelijke risico's en onzekerheden die de vennootschap aangaan, zijn beschreven in de documenten die bij Euronext Amsterdam en de Securities and Exchange Commission zijn ingediend, waaronder het 20-F report. Deze toekomst gerichte verklaringen betreffen de periode vanaf de datum van dit persbericht. Tenzij dat vereist is onder geldende wet- of regelgeving, is onderneming niet gehouden om enige nieuwe of gewijzigde inzichten bekend te maken ten aanzien van de hierin gebruikte toekomst gerichte verklaringen of ten aanzien van de feiten of omstandigheden die aanleiding geven tot dergelijke verklaringen.

  
  AEGON N.V.

  Group Corporate Communications & Investor Relations

  Media            Analisten & beleggers
  Greg Tucker         Gerbrand Nijman
  +31(0)70-344-8956      +31(0)70-344-8305
  E-mail: gcc-ir@aegon.com   E-mail: ir@aegon.com

  Website: http://www.aegon.com

Dit persbericht is een vertaling van het officiële Engelstalige persbericht, dat u kunt vinden op de corporate website http://www.aegon.com.

PRN NLD

BRON AEGON N.V.