Koninklijke Ten Cate boekt zeer sterk eerste kwartaal 2006

03 Mei, 2006, 08:00 BST Van Koninklijke Ten Cate

  
  - Concernomzet EUR 189 mln (+ 9%); nettowinst EUR 5,2 mln (+37%)

  - Bedrijfsresultaat (EBIT) EUR 8,6 mln (+43%)

  - Voortgaande sterke omzet- en winstgroei veiligheidsweefsels VS door
grote militaire orders

  - Forse groei in aerospace-composites

  - Sterke resultaatbijdrage Geosynthetics met aansprekende orders

  - Lagere omzet en resultaat Grass-groep niet representatief voor gehele
jaar

  - Goede ontwikkelingen bij Ten Cate Enbi

ALMELO, The Netherlands, May 3 /PRNewswire/ --

Koninklijke Ten Cate (Euronext: KTC) boekte over het eerste kwartaal van 2006 een toename van omzet en resultaat. De omzet steeg met 9% tot EUR 189 miljoen.

Het bedrijfsresultaat (EBIT) steeg met 43% tot EUR 8,6 miljoen. De autonome omzet- en EBIT-stijging waren respectievelijk 4% en 23%.

De nettowinst steeg met 37% tot EUR 5,2 miljoen. Autonoom was de stijging 28%. Operationeel lag de winststijging aanmerkelijk hoger, gelet op de incidentele baten van in totaal EUR 1,1 miljoen in het eerste kwartaal van 2005.

De omzetstijging werd beperkt door een lichte omzetdaling bij de Grass-groep, waar het seizoen pas in maart van start is gegaan.

Evenals in 2005 droegen de Amerikaanse activiteiten (met uitzondering van de Grass-groep) in belangrijke mate bij aan de stijging van omzet en resultaat. Vooral op het gebied van veiligheidsweefsels en composieten (Aerospace & Armour) was de stijging aanzienlijk.

Het valutaeffect op omzet en bedrijfsresultaat was respectievelijk 5% en 12% positief.

Advanced Textiles & Composites

Omzet EUR 78 miljoen (+ 0%); EBIT EUR 5,9 miljoen (+ 73%)

De omzet in deze sector bedroeg EUR 77,9 miljoen (Q1 2005: EUR 77,5 miljoen). De omzetdaling door desinvestering van Permess/Multistiq werd gecompenseerd door een autonome omzetstijging van 7% en een positief valutaeffect.

Het bedrijfsresultaat (EBIT) steeg tot EUR 5,9 miljoen (Q1 2005: EUR 3,4 miljoen), mede door een autonome stijging van 37%. De EBIT-marge steeg van 4,4% tot 7,6%. Er is in deze sector sprake van een duidelijke kwalitatieve winstverbetering.

De (autonome) omzetstijging van deze sector werd voornamelijk veroorzaakt door:

- De groei bij Southern Mills, in het bijzonder op het gebied van de militaire markt (brandwerende weefsels) en door een gestegen exportaandeel.

- Omzetgroei op de Europese markt voor veiligheidsweefsels.

- Omzetgroei op het gebied van aerospace composites.

EBIT-marge van de sector ontwikkelt zich positief; sterke groei aerospace

De sector liet een positieve margeontwikkeling zien, die naast kostenbeheersing werd veroorzaakt door een gemiddeld hogere winstmarge als gevolg van een betere samenstelling van de omzet.

Op het gebied van veiligheidsweefsels wordt de margestijging vooral veroorzaakt door Southern Mills (VS), met een groeiend aandeel hoogwaardige brandwerende veiligheidsweefsels.

Hoewel buiten de VS de omzet in armour composites qua volume op een lager niveau ligt, is voor het totaal sprake van een meer hoogwaardige productmix. Hierdoor is het resultaat hoger. Op het gebied van armour composites is een groeiende vraag naar een multi-riskbescherming en neemt het aandeel voertuigenbescherming trendmatig toe. In het eerste kwartaal van 2006 is sprake van een betere omzetverdeling over de verschillende armourprojecten. De lagere omzet in het armoursegment weerspiegelt daarom niet de markt noch het marktaandeel, aangezien de marktvraag projectgebonden is en daardoor sterk kan fluctueren. TenCate reduceert deze onzekerheid door wereldwijd actief te zijn.

In de VS en Europa was een sterke groei binnen de aerospacemarkt. Op basis van het orderboek in de aerospacemarkt voor thermoplastische composieten (TenCate Cetex(R)) is sprake van een sterke groei en zijn de vooruitzichten gunstig.

Nieuw product voor vliegtuiginterieuren

TenCate heeft recent een nieuw materiaal ontwikkeld, bestaande uit een sandwichconstructie van Cetex(R) (Cetex(R) system 3). Dit drie-laagssysteem kan in eerste aanleg worden toegepast in interieurdelen van vliegtuigen, maar is in potentie ook geschikt voor andere hoogwaardige toepassingen.

Geosynthetics & Grass

Omzet EUR 79 miljoen (+ 51%); EBIT EUR 2,4 miljoen (+ 41%)

De omzet van deze sector steeg in het eerste kwartaal met 51% tot EUR 79,5 miljoen. De stijging komt vooral door de acquisitie van Polyfelt. Autonoom was de stijging beperkt, doordat de omzet in kunstgras seizoensmatig achterbleef bij het vorige jaar.

Het bedrijfsresultaat steeg tot EUR 2,4 miljoen (2005: EUR1,7 miljoen). Gecorrigeerd voor Polyfelt vond binnen de sector Geosynthetics & Grass een autonome EBIT-daling plaats, welke geheel voor rekening komt van de kunstgrasactiviteiten.

De EBIT-marge daalde naar 3,0% (2005: 3,2%).

De (procentuele) mutaties hebben, gelet op het tijdstip en het seizoenspatroon, geen grote voorspellende waarde.

In de sector Geosynthetis & Grass waren de belangrijkste ontwikkelingen:

  
  - Op het gebied van Geosynthetics is sprake van een rendabele
groei door verdere productdifferentiatie en groei van het relatieve
marktaandeel.
  - Polyfelt had een goede start met aansprekende projecten.
  - Doordat de verkoop van kunstgras voor voetbal in Europa pas in
maart aantrok, is de omzetmix over het eerste kwartaal niet vergelijkbaar
met 2005. Hoewel de volumes in lijn liggen met de markt, is de omzet in
euro aanmerkelijk lager dan in het voorgaande jaar, met eveneens lagere
marges. In de Amerikaanse productievestiging was sprake van lagere
productieresultaten in de aanloop naar de opstart van nieuwe
productielijnen.

Goede orderpositie Geosynthetics

Er was in de Amerikaanse markt voor Geosynthetics sprake van een voortzetting van de goede gang van zaken.

Door de acquisitie van Polyfelt door TenCate is de positie in de Europese en Aziatische projectenmarkt versterkt. In deze markt is vraag naar technologische ondersteuning en begeleiding ten aanzien van de te gebruiken materialen in systeemoplossingen. TenCate is hiervoor goed gepositioneerd.

TenCate beschikt over aansprekende orders op het gebied van infrastructuur en milieu:

  
  - In het eerste kwartaal werd het grootste Geotube(R)-project
ooit verworven. Het betreft de aanleg van een tweede
vaste-oeververbinding van Incheon International Airport, een van de
belangrijkste infrastructurele projecten in Korea van dit moment.
  - Ook is TenCate betrokken bij een omvangrijk
waterzuiveringsproject van twee meren in Zweden, die zijn vervuild met
slib uit de papier- en pulpindustrie. Hier wordt het Geotube(R)-systeem
op basis van hoogwaardig filtratiemateriaal met een hoge treksterkte
toegepast.

Deze aansprekende projecten verhogen de bekendheid van de markt met dergelijke systeemoplossingen.

Ook FIFA kiest voor hoogwaardig TenCate-kunstgras; breedtesport blijft prijsgevoelig

In het topsegment van de kunstgrasmarkt beschikt TenCate over uitstekende producten voor profvoetbal. Steeds meer wordt een beroep gedaan op onze kennis van het totale systeem. Momenteel is er in het Europese topvoetbal nog een beperkt aantal velden gelegd op basis van de nieuwste generatie (Thiolon Xtreme (R)). Deze velden voldoen aan de hoogste officiële eisen, maar hebben een belangrijke uitstraling naar de markt. Na Heracles Almelo, AFC Ajax, PSV Eindhoven en het veld van de KNVB in Zeist heeft recent de FIFA (bij het nieuw te bouwen FIFA Home in Genève) gekozen voor een TenCate Thiolon(R )-systeem, mede voorzien van het gepatenteerde Thiolon(R)-infill (niet-toxisch, schokabsorberend en slidingvriendelijk).

Vooralsnog kiest het merendeel van de amateurvoetbalmarkt primair voor een economische oplossing. Daarbij is in eerste aanzet de prijs van de componenten van doorslaggevende betekenis. In dit segment van de markt levert TenCate meer generieke producten met een lager onderscheidend karakter. De kostprijs van dergelijke producten wordt verder gereduceerd om op langere termijn concurrerend te blijven.

TenCate voert een strategie gebaseerd op kwaliteit, servicegraad, veiligheid en duurzaamheid. Tevens zal TenCate haar kennis en contacten in de markt aanwenden om de bewustwording van de markt ten aanzien van veiligheidsaspecten en speeleigenschappen te vergroten. Daardoor kan een meer gefundeerde keuze worden gemaakt op basis van alle aspecten van het systeem. De commerciële organisatie wordt hierop momenteel aangepast. De in de eerste helft van 2006 genomen (en nog te nemen) maatregelen in de kostensfeer, marketing en verkoop dienen verdere margedruk in Europa te keren.

In de loop van het jaar zal het omzetaandeel in de sportmarkt toenemen. Daardoor zal de marge van Ten Cate Thiolon in de Europese kunstgrasmarkt gedurende de rest van het jaar verbeteren. Hoewel de omzet in het eerste kwartaal qua volume op een iets hoger niveau ligt, is sprake van een andere productmix. Het aandeel niet-sportgerelateerde kunstgrasvezels ligt relatief en absoluut op een niet-representatief niveau voor het gehele jaar. Deze producten voor de recreatieve markt hebben een lagere winstbijdrage, gezien het minder specialistische karakter. Het seizoenseffect is inherent aan deze markt.

Ook in de VS is sprake van minder gunstige resultaten in vergelijking met het eerste kwartaal van 2005. De oorzaak hiervan ligt vooral in de productie en is van incidentele aard. In de eerste twee maanden is een groot aantal testruns gedaan voor nieuwe typen kunstgras. Hierdoor is de nieuwe capaciteit direct inzetbaar. Dit zal de resultaten voor de komende perioden positief beïnvloeden.

Zowel in Europa als in Amerika was in maart een aanmerkelijke verbetering van de resultaten waarneembaar.

Technical Components

Omzet EUR 32 miljoen (- 27%); EBIT EUR 2,4 miljoen (- 11%)

De omzet daalde door desinvesteringen. Autonoom steeg de omzet met 10%. Bij de sector Technical Components is sprake van een aanmerkelijke kwalitatieve verbetering van de resultaten, mede gelet op een incidentele bate in 2005. Het bedrijfsresultaat steeg autonoom met 26%. De EBIT-marge steeg tot 7,6%.

Ten Cate Enbi liet een opmerkelijke stijging zien van omzet en resultaat.

Plasticum werd op 25 april 2006 definitief verkocht. Met deze transactie wordt een positief resultaat geboekt van ruim EUR 3 miljoen. Dit resultaat wordt verwerkt in het 2e kwartaal.

Ten Cate Enbi boekt nieuwe orders bij zowel bestaande als nieuwe klanten

Na de verplaatsing van productie door belangrijke OEM-relaties is Ten Cate Enbi vooral gericht op het verkrijgen van vervangende omzet. Hiertoe zijn activiteiten gestart op de vervangingsmarkt voor (colour) laserprinters en andere industriële toepassingen van rubber- en foamtechnologie. Hoewel het verkrijgen van nieuwe omzet bij nieuwe klanten op een aanverwante markt (vervangingsmarkt) meer tijd kost dan werd aangenomen, zijn de resultaten bemoedigend. Vertragingen in de processen zijn terug te voeren op langere ontwikkelingstijden bij producenten en langer durende kwalificeringprocedures. Ten Cate Enbi beschikt over een goede uitgangspositie voor vervangende omzet, aangezien de onderneming bekendstaat om haar goede kwaliteit en leverbetrouwbaarheid.

Ook werden orders geboekt voor nieuwe platforms voor printers en copiers bij bestaande klanten.

Overige informatie

Bij Synbra Group was in het eerste kwartaal van 2005 sprake van een incidentele belastingbate, waardoor het resultaat dit jaar optisch achterblijft. Operationeel waren de resultaten hoger.

Ondanks de gestegen investeringen was de kasstroom per saldo in lijn met het afgelopen jaar. Het werkkapitaal is minder gestegen dan in het eerste kwartaal van 2005, wat een positieve ontwikkeling is.

Vooruitzichten

Op basis van de huidige orderpositie en marktvooruitzichten voorzien wij in onze kernmarkten een voortgang van de groei in 2006. Hierbij spelen de volgende uitgangspunten:

  
  - TenCate ziet vooral in de VS en Europa het marktaandeel in
beschermende weefsels stijgen; het omzetaandeel hoogwaardige
veiligheidsweefsels neemt toe.
  - De markt voor tentdoek (Outdoor Fabrics) is terughoudend, met
toenemende Aziatische import; dit leidt tot een lagere omzet en een lager
resultaat in deze nichemarkt.
  - TenCate voorziet sterk groeiende omzet bij Airbus op basis van de
huidige productieaantallen. Ook is rekening gehouden met beperkte omzet
(aanloopproductie) voor de Boeing 787, waarvoor Cetex(R) inmiddels is
gekwalificeerd.
  - Goede spreiding in orders voor armour composites, met een
belangrijk groeiend omzetaandeel in de Amerikaanse markt;
  - Voortgaande sterke groei in de marktgroep Geosynthetics.
  - Winstherstel van Ten Cate Enbi zet door, onder meer door nieuwe
klanten.

TenCate acht het nog te vroeg om een winstverwachting voor 2006 uit te spreken.

PRN NLD

BRON Koninklijke Ten Cate