Lager nettoresultaat Schuitema

16 Mei, 2007, 17:45 BST Van Schuitema N.V.

AMERSFOORT, Nederland, May 16 /PRNewswire/ -- Schuitema, de organisatie achter C1000, heeft vandaag de resultaten over het eerste kwartaal 2007 bekend gemaakt (16 weken).

  
  Kerncijfers               t/m het 1e kwartaal (16 weken)
  in miljoenen EUR, tenzij anders 
  aangegeven                 2007    2006  Mutatie
 
  Detailhandelsomzet C1000*         1.234   1.183    4,3%
  Aantal C1000 winkels            452    463    -11
 
  Netto-omzet Schuitema*           999    964    3,6%
  EBITDA                   39,3    47,4   -17,1%
  Bedrijfsresultaat             22,4    33,4   -32,9%
  Nettoresultaat na aandeel derden      13,8    21,1   -34,6%
 
  Netto kasstroom               5,4    17,9   -12,5

  *) De C1000 detailhandelsomzet is de consumentenomzet
  inclusief BTW van alle C1000 winkels. De netto-omzet van Schuitema 
  bestaat uit de levering van goederen en diensten aan de C1000 ondernemers 
  alsmede opbrengsten uit leveringen van goederen en diensten aan 
  consumenten via de eigen filialen, onder aftrek van kortingen en 
  exclusief BTW.

Het nettoresultaat over het eerste kwartaal 2007 bedraagt EUR 13,8 miljoen (2006: EUR 21,1 miljoen). De daling van het nettoresultaat wordt verklaard door betere condities voor de C1000- ondernemers in de vorm van lagere inkoopprijzen en meer commerciële activiteiten voor rekening van Schuitema.

Bert Roetert, Directievoorzitter van Schuitema n.v., zegt in een toelichting:

"Schuitema is bezig met een inhaalslag. In 2007 investeren wij flink in de ontwikkeling van de C1000 formule, commerciële activiteiten zoals campagnes en nieuwe modules (brood en maaltijden). Deze investeringen leiden nu reeds tot een versnelde groei van de omzet. Tevens richten we ons op het verbeteren van de kwaliteit van het winkelbestand. Enerzijds door onrendabele winkels te sluiten, anderzijds door winkels te vergroten en uit te breiden. De gemiddelde weekomzet per winkel groeide met 5,6%."

Voor het volledige tussentijdse financiële bericht overeenkomstig IAS 34 "Tussentijdse Financiële Verslaggeving" wordt verwezen naar onze website: www.schuitema.nl

Toelichting financiële resultaten

Detailhandelsomzet C1000

De C1000 detailhandelsomzet in het eerste kwartaal 2007 (16 weken) bedraagt EUR 1.234 miljoen, een toename van 4,3% vergeleken met dezelfde periode in 2006 (EUR 1.183 miljoen). Deze toename is onder meer het resultaat van succesvolle commerciële activiteiten. De identieke C1000 detailhandelsomzet is met 3,6% gestegen ten opzichte van dezelfde periode in 2006.

Gedurende het eerste kwartaal 2007 is de gemiddelde weekomzet per winkel met 5,6% toegenomen naar EUR 169.000 (2006: EUR 160.000) als gevolg van een optimalisatie van het totale winkelbestand.

Ontwikkeling vestigingspunten

Eind eerste kwartaal 2007 bedraagt het aantal C1000 winkels 452, een daling van 11 vergeleken met het eerste kwartaal 2006 (463).

In 2007 zijn 2 nieuwe winkels geopend waaronder 1 voormalige Konmarwinkel. Daarentegen zijn 8 winkels afgestoten. Het aantal C1000 winkels is hierdoor per saldo met 6 gedaald van 458 ultimo 2006 naar 452 ultimo het eerste kwartaal 2007. In 2007 zijn 14 bestaande C1000 winkels uitgebreid en/of gemoderniseerd.

Netto-omzet Schuitema

De omzet van Schuitema in het eerste kwartaal 2007 (16 weken) bedraagt EUR 999 miljoen, een toename van 3,6% vergeleken met dezelfde periode in 2006 (EUR 964 miljoen).

De identieke netto-omzet van Schuitema over het eerste kwartaal 2007 is 3,2% hoger ten opzichte van dezelfde periode in 2006.

Bedrijfsresultaat

Het bruto-omzetresultaat over het eerste kwartaal 2007 bedraagt EUR 112,5 miljoen, een daling van 0,7% vergeleken met dezelfde periode 2006 (EUR 113,3 miljoen). De bruto-omzetmarge bedraagt 11,3% (2006: 11,8%). De bedrijfskosten over het eerste kwartaal 2007 bedragen EUR 90,0 miljoen, een toename van 12,6% vergeleken met dezelfde periode 2006 (EUR 79,9 miljoen). Dit leidt tot een bedrijfsresultaat over het eerste kwartaal 2007 van EUR 22,4 miljoen, een daling van 32,9% vergeleken met 2006 (EUR 33,4 miljoen). Uitgedrukt in een percentage van de netto-omzet bedraagt het bedrijfsresultaat 2,2% (2006: 3,5%).

De daling van het bedrijfsresultaat wordt in belangrijke mate verklaard door lagere inkoopprijzen voor de aangesloten supermarkten en hogere kosten door commerciële activiteiten, zoals de actie met de Toppers en de lopende pannenactie. Daarnaast zijn de waardeaanpassingen van vaste activa minder positief dan over dezelfde periode in 2006.

EBITDA

De EBITDA over het eerste kwartaal 2007 bedraagt EUR 39,3 miljoen. Over dezelfde periode in 2006 is de EBITDA EUR 47,4 miljoen. Uitgedrukt in een percentage van de netto-omzet bedraagt de EBITDA 3,9% (2006: 4,9%).

Het verschil tussen de ontwikkeling van de EBITDA en het bedrijfsresultaat is te verklaren door per saldo minder positieve reële waardeaanpassingen van vaste activa in het eerste kwartaal 2007 vergeleken met dezelfde periode in 2006.

Waardeaanpassingen vaste activa

Het totaal aan waardeaanpassingen vaste activa over het eerste kwartaal 2007 bedraagt EUR 0,6 miljoen negatief, tegenover EUR 1,7 miljoen positief in dezelfde periode in 2006. Deze verslechtering ten opzichte van 2006 komt tot uitdrukking in de kostprijs omzet en de bedrijfskosten. Deze ontwikkeling is voornamelijk het gevolg van lagere waardeaanpassingen op onroerend goed.

Financiële baten en lasten

De netto financiële lasten over het eerste kwartaal 2007 bedragen EUR 3,2 miljoen, een stijging van EUR 0,5 miljoen met dezelfde periode in 2006 (EUR 2,7 miljoen). De stijging wordt in belangrijke mate veroorzaakt door een toename van de nettoschuld als gevolg van investeringen in het distributienetwerk en vestigingspunten.

Nettoresultaat en winst per aandeel

Het nettoresultaat na aandeel derden over het eerste kwartaal 2007 bedraagt EUR 13,8 miljoen, een daling van 34,6% vergeleken met 2006 (EUR 21,1 miljoen). De winst per aandeel tot en met het eerste kwartaal 2007 bedraagt EUR 0,40 (2006: EUR 0,60).

Ultimo het eerste kwartaal 2007 staan 35 miljoen gewone aandelen uit (ultimo 2006: 35 miljoen).

Balans

Het balanstotaal ultimo het eerste kwartaal 2007 bedraagt EUR 910 miljoen, een afname van EUR 12 miljoen vergeleken met ultimo 2006 (EUR 922 miljoen). Het werkzaam vermogen is met EUR 10 miljoen afgenomen. De afname van zowel het balanstotaal en het werkzaam vermogen wordt in belangrijke mate verklaard door een seizoensgebonden verbetering van het werkkapitaal.

Ultimo het eerste kwartaal 2007 hebben de vaste activa aangehouden voor verkoop een omvang van EUR 35 miljoen (ultimo 2006: EUR 25 miljoen). Deze activa hebben voornamelijk betrekking op de voorgenomen verkoop van groothandelspanden in het kader van de optimalisatie van het distributienetwerk alsmede vestigingspunten.

Het groepsvermogen bedraagt EUR 295 miljoen ultimo het eerste kwartaal 2007, een afname van EUR 1 miljoen vergeleken met ultimo 2006 (EUR 296 miljoen). Het nagenoeg gelijkblijvende groepsvermogen is het saldo van het totaalresultaat over het eerste kwartaal en de dividenduitkering over het boekjaar 2006.

De solvabiliteit is verbeterd en bedraagt ultimo het eerste kwartaal 2007 32,4% (ultimo 2006: 32,1%).

Investeringen

Tot en met het eerste kwartaal 2007 bedragen de netto investeringen EUR 30,7 miljoen, een toename van EUR 11,8 miljoen vergeleken met dezelfde periode in 2006 (EUR 18,9 miljoen).

De investeringen in 2007 betreffen voornamelijk investeringen in vestigingspunten, verwerving van belangen en de uitbreiding van het distributiecentrum in Breda.

Verwerving en vervreemding van belangen

Over het eerste kwartaal van 2007 heeft Schuitema belangen verworven in een aantal detailhandelsactiviteiten ("filialen") voor een bedrag van EUR 13,7 miljoen (2006: EUR 4,0 miljoen). Daarentegen zijn in 2007 belangen vervreemd voor een bedrag van EUR 2,1 miljoen (2006: EUR 3,7 miljoen).

Vooruitzichten

Zoals reeds bij de publicatie van de jaarcijfers is aangegeven, onthoudt Schuitema zich van het afgeven van een winstverwachting voor het jaar 2007.

www.schuitema.nl

PRN NLD

BRON Schuitema N.V.