Lager resultaat Schuitema

02 Nov, 2006, 07:00 GMT Van Schuitema N.V.

AMERSFOOT, Nederland, November 2 /PRNewswire/ --

- Schuitema (AEX: ASCHUI), de organisatie achter C1000, heeft vandaag de resultaten tot en met het derde kwartaal 2006 bekend gemaakt (40 weken).

  
  Kerncijfers      in het 3e kwartaal    t/m het 3e kwartaal 
               (12 weken)        (40 weken)                       
                          

  in miljoenen EUR, 
  tenzij        2006  2005(1)  Mutatie  2006  2005(1) Mutatie 
  anders aangegeven

 
  Detailhandelsomzet  891   873    2,0%  3.035   2.970  2,2%
  C1000
       
  Aantal winkels                  458    466   -8
  C1000 
 
  Netto-omzet      716   709    0,9%  2.434   2.386  2,0%
  Schuitema
 
  Bedrijfsresultaat   16,5   28,3  -41,8%  75,7    78,7  -3,8%

  Nettoresultaat na   10,0   17,8  -44,0%  47,2    47,5  -0,5%
  aandeel derden

  Nettoresultaat per  0,28   0,51  -44,0%   1,35   1,36  -0,5%
  aandeel (in EUR)
 
  Netto kasstroom    -0,9   -6,0   5,1   15,0   -16,3  31,3

(1) Aangepast in verband met herziening openingsbalans IFRS

Het nettoresultaat tot en met het derde kwartaal 2006 bedraagt EUR47,2 miljoen, een daling van 0,5% vergeleken met dezelfde periode in 2005 (EUR 47,5 miljoen). De daling van het nettoresultaat wordt onder meer verklaard door een lager nettoresultaat in het derde kwartaal 2006.

In het derde kwartaal 2006 is het nettoresultaat EUR7,8 miljoen lager dan dezelfde periode in 2005. Deze daling komt met name doordat Schuitema in het derde kwartaal 2006 meer commerciële activiteiten voor haar rekening heeft genomen dan over dezelfde periode in 2005. Aanvullend heeft Schuitema in het derde kwartaal 2006 meer kosten gemaakt voor de tegemoetkoming aan de detailhandel voor margederving in verband met de prijzenslag dan dezelfde periode in 2005.

Commentaar van de bestuursvoorzitter dhr. B. Roetert:

"We zijn niet tevreden. De resultatenontwikkeling van Schuitema in het algemeen onderstreept de noodzaak tot investeren in aanscherping van de formule."

Voor het volledige tussentijdse financiële bericht overeenkomstig IAS 34 "Tussentijdse Financiële Verslaggeving" wordt verwezen naar onze website: www.schuitema.nl

De in dit persbericht opgenomen financiële informatie is niet gecontroleerd door een deskundige als bedoeld in artikel 2:393 BW.

Toelichting financiële resultaten

Detailhandelsomzet C1000

De detailhandelsomzet C1000, welke gelijk is aan de consumentenomzet van alle vestigingspunten, tot en met het derde kwartaal 2006 bedraagt

EUR3.035 miljoen, een toename van 2,2% vergeleken met dezelfde periode in 2005 (EUR2.970 miljoen). In het derde kwartaal 2006 is de detailhandelsomzet C1000 met 2,0% gestegen ten opzichte van dezelfde periode in 2005.

Ontwikkeling vestigingspunten

Tot en met het derde kwartaal 2006 zijn 2 nieuwe C1000 vestigingspunten geopend, 21 uitgebreid en/ of omgeschakeld, 3 verplaatst naar een andere locatie en 6 gesloten.

Het aantal C1000 supermarkten is per saldo met 4 gedaald van 462 ultimo 2005 naar 458 eind derde kwartaal 2006. Dit is met name veroorzaakt door afstoting van kleine of onrendabele supermarkten die niet pasten binnen de C1000 formule.

De afgelopen weken zijn 2 nieuwe C1000 4e generatie pilots geopend, te weten Eibergen en Wassenaar. Inmiddels wordt in 4 vestigingen de C1000 4e generatie als pilot gevoerd.

Netto-omzet en bruto-omzetresultaat

De netto-omzet van Schuitema tot en met het derde kwartaal 2006 bedraagt EUR2.434 miljoen, een toename van 2,0% vergeleken met dezelfde periode in 2005 (EUR2.386 miljoen).

De identieke netto-omzet tot en met het derde kwartaal 2006 is 1,8% hoger dan dezelfde periode in 2005. In het derde kwartaal 2006 is de identieke netto-omzet met 1,1% gestegen ten opzichte van dezelfde periode in 2005.

Na aftrek van de kostprijs omzet van de geleverde goederen en diensten resteert een bruto-omzetresultaat van EUR272,4 miljoen (2005: EUR274,8 miljoen). De brutomarge bedraagt 11,2% (2005: 11,5%). De bruto-omzetmarge tot en met het 2e kwartaal van 11,6% is gedaald naar 11,2% tot en met het derde kwartaal 2006. Deze margeverslechtering in het derde kwartaal 2006 ten opzichte van het eerste halfjaar wordt onder meer verklaard doordat in de loop van het eerste kwartaal de margecompensatie aan de detailhandel in verband met de prijzenslag is omgezet in een structureel hogere insturingsmarge voor de detailhandel.

Aanvullend heeft Schuitema in het derde kwartaal commerciële acties voor haar rekening genomen.

Bedrijfskosten (verkoop- en beheerkosten)

De bedrijfskosten tot en met het derde kwartaal 2006 bedragen EUR196,7 miljoen, een toename van 0,3% vergeleken met dezelfde periode in 2005 (EUR196,1 miljoen).

In de bedrijfskosten zijn eenmalige kosten verantwoord in verband met het terugtreden van de bestuursvoorzitter eerder dit jaar.

Daarnaast is in 2006 een eenmalige pensioenlast opgenomen door een aanpassing van de reglementen verband houdend met de gewijzigde wet- en regelgeving.

Daarentegen zijn de waardeaanpassingen van vaste activa, zoals verantwoord in de bedrijfskosten, tot en met het derde kwartaal 2006 per saldo minder negatief dan dezelfde periode in 2005.

Bedrijfsresultaat en EBITDA

Het bedrijfsresultaat tot en met het derde kwartaal 2006 bedraagt EUR 75,7miljoen, een daling van 3,8% vergeleken met dezelfde periode in 2005 (EUR78,7 miljoen). Uitgedrukt in een percentage van de netto-omzet bedraagt het bedrijfsresultaat 3,1% (2005: 3,3%).

De EBITDA tot en met het derde kwartaal 2006 bedraagt EUR116,9 miljoen, een daling van 6,0% vergeleken met dezelfde periode in 2005

(EUR124,4 miljoen). Uitgedrukt in een percentage van de netto-omzet bedraagt de EBITDA 4,8% (2005: 5,2%).

Waardeaanpassingen vaste activa

Het totaal aan waardeaanpassingen vaste activa tot en met het derde kwartaal 2006 bedraagt EUR0,6 miljoen negatief, tegenover EUR5,6 miljoen negatief in dezelfde periode in 2005. Het voordeel ten opzichte van 2005 is vooral in het eerste halfjaar ontstaan. Waardeaanpassingen op vaste activa hebben onder meer betrekking op herwaardering van onroerend goed en afwaardering van overige vaste activa.

Financiële baten en lasten

De netto rentelasten tot en met het derde kwartaal 2006 bedragen EUR6,5 miljoen. Dit is een verbetering van 18,4% in vergelijking met dezelfde periode in 2005, onder meer als gevolg van de in het tweede kwartaal 2005 doorgevoerde herziening van onze kredietfaciliteiten.

Nettoresultaat en winst per aandeel

Het nettoresultaat na aandeel derden tot en met het derde kwartaal 2006 bedraagt EUR47,2 miljoen, een daling 0,5% in vergelijking met dezelfde periode in 2005 (EUR47,5 miljoen). De winst per aandeel tot en met het derde kwartaal 2006 bedraagt EUR1,35 (2005: EUR1,36).

Ultimo het derde kwartaal 2006 staan 35,0 miljoen gewone aandelen uit.

Balans en financiering

Het balanstotaal ultimo het derde kwartaal 2006 bedraagt EUR862 miljoen, een toename van EUR12 miljoen vergeleken met ultimo 2005 (EUR850 miljoen). et werkzaam vermogen is met EUR9 miljoen toegenomen. De toename van zowel het balanstotaal en het werkzaam vermogen is voornamelijk het gevolg van een toename van vaste activa.

Het groepsvermogen bedraagt EUR290 miljoen ultimo het derde kwartaal 2006, een toename van EUR37 miljoen vergeleken met ultimo 2005 (EUR253 miljoen).

De solvabiliteit is verder verbeterd en bedraagt ultimo het derde kwartaal 2006 33,6% (ultimo 2005: 29,7%).

Investeringen

Tot en met het derde kwartaal 2006 bedragen de netto investeringen EUR47,0 miljoen, een daling van EUR12,5 miljoen vergeleken met dezelfde periode in 2005 (EUR59,5 miljoen).

De investeringen in 2006 betreffen voornamelijk investeringen in winkelpanden en winkelinrichting, investeringen in de uitbreiding van het distributiecentrum in Breda en commerciële investeringen in vestigingspunten.

Verwerving en vervreemding van belangen

Tot en met het derde kwartaal van 2006 en 2005 heeft Schuitema n.v. belangen verworven (respectievelijk EUR8,4 miljoen en EUR10,6 miljoen) en vervreemd (respectievelijk EUR4,3 miljoen en EUR5,1 miljoen) in een aantal detailhandelsactiviteiten ("filialen") die zowel individueel als collectief van ondergeschikt belang waren.

Effect herziening openingsbalans IFRS

Als gevolg van een aanpassing van de voorziening voor pensioenverplichtingen uit hoofde van een omissie in de waardering van pensioenaanspraken in de IFRS openingsbalans per 1 januari 2004 (EUR4,6 miljoen) is de in dit kwartaalbericht opgenomen financiële informatie over 2005 herzien. De herziening is verwerkt overeenkomstig de vereisten van IAS 8.42. Het negatieve effect op het verantwoorde resultaat voor belastingen over 2005 en 2004 bedraagt respectievelijk EUR0,3 miljoen en EUR0,2 miljoen.

Vooruitzichten

Schuitema heeft d.d. 27 oktober 2006 groen licht gekregen van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) voor de overname van zes Konmar supermarkten. Aan de NMa-goedkeuring zijn voorwaarden verbonden, zoals het verkopen van een aantal C1000-winkels. Kosten als gevolg van integratie van de Konmar supermarkten zullen naar verwachting in het vierde kwartaal van 2006 worden verwerkt.

Schuitema onthoudt zich van het afgeven van een winstverwachting voor het jaar 2006.

PRN: NLD

BRON Schuitema N.V.