Natsource rapporteert explosieve groei op broeikasgasmarkt in 2005 en eerste kwartaal 2006

10 Mei, 2006, 11:15 BST Van Natsource LLC

KEULEN, Duitsland en WASHINGTON, May 10 /PRNewswire/ --

- Toonaangevende emissievermogensbeheerder analyseert mondiale activiteiten op broeikasgasmarkt voor de Carbon Finance Unit van de Wereldbank

Natsource LLC, vermogensbeheerder op het gebied van emissies en hernieuwbare energie, kondigde vandaag de voltooiing aan van zijn jaaranalyse van de activiteiten op de broeikasgasmarkt in 2005 en het eerste kwartaal van 2006 namens de Carbon Finance Unit van de Wereldbank. De analyse toont een uitgebreide groei in verhandelde volumes voor de European Union Allowances (EUA, Europese vergunningen) en Certified Emission Reductions (CER, Gecertificeerde emissiereducties), gecreëerd door projecten van het Clean Development Mechanism (CDM) in ontwikkelingslanden die het Kyotoprotocol (KP) hebben geratificeerd. Deze transacties werden gewaardeerd op 10,9 miljard dollar in 2005.

Het onderzoek van Natsource was een opdracht van de Wereldbank en werd opgenomen in het zesde jaarrapport "State and Trends of the Carbon Market" van de afdeling Carbon Finance Business dat vandaag op de Carbon Expo in Keulen, Duitsland wordt gepubliceerd. In deze rapporten worden de activiteiten op de broeikasgasmarkt in de periode 1996-2006 onderzocht. Natsource is het enige bedrijf dat informatie en analyses voor al deze rapporten heeft geleverd.

"Het initiatief van het Europese emissiehandelssysteem, of European Union Trading System, en de gedwongen deelname aan het Kyotoprotocol heeft de vraag van bedrijven en overheden naar nalevinginstrumenten vergroot om aan de eisen op het gebied van emissiereductie van broeikasgassen te kunnen voldoen. De uitgifte van vergunningen door Europese overheden en de toegenomen duidelijkheid wat betreft de regels voor mechanismen op projectbasis geven kopers meer opties om aan de nalevingeisen te kunnen voldoen," aldus Jack Cogen, president van Natsource, LLC. "Dit is goed voor de markt. We geloven dat de markt zal groeien naarmate de deadline voor de implementatie van het Kyotoprotocol nadert en naarmate Europese regeringen hun doelstellingen voor het installeren van de fase 2 voor EU ETS aankondigen en toewijzen."

Groei in handel van European Union Allowances (EUA)

Het European Union Emissions Trading Scheme (EU ETS, Europese emissiehandelschema) legt de eisen vast voor emissiereductie voor ongeveer 10.000 grote industriële en elektriciteit genererende bedrijven. Deze tellen voor ongeveer de helft mee aan Europa's emissie van koolstofdioxide (CO2). Fase 1 van de EU ETS begon in januari 2005 en loopt tot 2007. Fase 2 komt overeen met de eerste nalevingperiode van het Kyotoprotocol van 2008-2012. De European Union Allowances (vergunningen) zijn nalevinginstrumenten van het Europese emissiehandelschema, die door de Europese overheden aan reglementaire vestigingen worden gegund. Ze kunnen door entiteiten met kortlopende posities gekocht worden om te voldoen aan hun reductiedoelstellingen.

De markt voor EUA kende een explosieve groei in 2005 van ongeveer 9 miljoen ton (Mt) in 2004 tot meer dan 322 Mt in 2005 -- een bijna 35-voudige toename. De prijzen namen gedurende 2005 ook drastisch toe, van 7 euro (9 dollar) naar ongeveer 30 euro (37 dollar). Deze stijging werd aangestuurd door factoren als: het toenemen van de prijzen van natuurlijke gassen deed de behoeft aan kolengestookte opwekking stijgen, de relatieve afwezigheid in de markt van verkopers uit Oost-Europa vanwege vertragingen in het op orde brengen van hun emissieregistraties, vertragingen in het creëren van een voorraad op projectbasis en andere reglementaire vertragingen. In 2005 werd de waarde van EUA-handel geschat op een totaal van 8,2 miljard dollar. De Europese markt breidde zich in het eerste kwartaal van 2006 steeds verder uit met ongeveer 203 Mt, verhandeld voor een waarde van ongeveer 6,6 miljard dollar.

Op 28 april 2006 vond de grootste prijsdaling tot nu toe plaats, waarbij de prijzen daalden naar 13 euro (16 dollar) naar aanleiding van de jaarverslagen van zes EU-landen, die minder emissies in 2005 hadden dan verwacht. Alle geverifieerde emissierapporten van 2005 van alle EU ETS-landen worden op 15 mei 2006 gepubliceerd.

Groei in handel van emissiereductie op projectbasis

Verhandelde volumes van emissiereducties van kooldioxide-equivalent (CO2e) die door projecten werden gecreëerd, groeiden met 240% van 110 miljoen ton in 2004 tot 374 Mt in 2005. Ongeveer 346 Mt (of 93%) van dit volume ontstond uit CDM-projecten die werden binnengehaald door ontwikkelingslanden die het Kyotoprotocol hebben geratificeerd. De waarde van handel op projectbasis werd in 2005 geschat op een totaal van 2,7 miljard dollar. In het eerste kwartaal van 2006 werd ongeveer 79 Mt verhandeld, met een waarde van ongeveer 0,9 miljard dollar. Afbeelding 1(a) laat de explosieve groei van deze transacties sinds 2001 zien (meer dan 4.000%). Deze groei werd door ten minste drie factoren aangedreven:

  
  -- De lancering van het Europese emissiehandelschema in januari 2005 en 
    de toenemende prijzen voor EUA. CER gecreëerd door projecten in
    ontwikkelingslanden kunnen gebruikt worden om te voldoen aan de 
    Europese emissiedoelstellingen.

  -- De inwerkingtreding van het Kyotoprotocol, dat emissireductie
    doelstellingen voor broeikasgassen vastlegt voor geïndustrialiseerde
    landen en de benadering van de eerste nalevingperiode van het KP 
    (2008-2012).

  -- Een toename in de duidelijkheid van regelgeving omtrent de 
    goedkeuringen voor CDM-projecten en het maken van CERs die bruikbaar 
    zijn voor de naleving.

Toekomstige activiteiten

Hoewel de prijzen op de broeikasgasmarkt zullen blijven fluctueren na verloop van tijd zoals op soortgelijke markten, zullen eisen omtrent emissiereductie op nationaal niveau onder het KP en op het niveau van bedrijven onder de EU ETS waarschijnlijk de vraag en activiteit op broeikasgasmarkten blijven aansturen. Natsource schat dat de EU-landen, Japan en Canada ongeveer 3-4 miljard ton meer zullen uitstoten en dus niet aan hun emissireductiedoelstellingen voor 2008-2012 zullen voldoen. Deze schatting is gebaseerd op onveranderde emissietrends.

De analyse van dit jaar identificeerde de volgende belangrijke trends op de internationale broeikasgasmarkt:

  
  -- Groei in handel van emissiereductie op projectbasis blijft elk jaar
    toenemen. De totale handel van emissiereductie op projectbasis nam toe
    van 110 Mt in 2004 tot 374,3 Mt in 2005. 79 Mt werd verhandeld in het
    eerste kwartaal van 2006. Sinds 2001 zijn de handelsvolumes toegenomen
    met een factor 40, van ongeveer 9 Mt in 2001 tot 374,3 Mt in 2005.

  -- Prijzen voor nalevingreducties op projectbasis zijn gestegen, maar
    variëren aanzienlijk afhankelijk van het type en de 
    contractvoorwaarden. In 2005 was de (volumegewogen) gemiddelde prijs 
    betaald voor Verified Emission Reductions (VER - kandidaat-CER van 
    CDM-projecten die niet door de CDM-uitvoeringsraad zijn geregistreerd) 
    4,43 dollar, 12% meer dan de 3,95 dollar in 2004. In het eerste 
    kwartaal van 2006 was de gemiddelde VER-prijs 5,65 dollar, 14% meer 
    dan de gemiddelde prijs in 2005. De gemiddelde prijs voor CERs 
    (kandidaat-CERs van CDM-projecten die niet zijn geregistreerd) was in 
    2005 7,04 dollar, 37% meer dan de 5,15 dollar in 2004. In het eerste 
    kwartaal van 2006 was de gemiddelde CER-prijs gestegen naar 11,65 
    dollar, 64% meer dan de gemiddelde prijs in 2005. Op de secundaire 
    markt was de gemiddelde prijs voor CERs in 2005 22,21 dollar of bijna 
    300% hoger dan de gemiddelde prijs in 2004 van 5,82 dollar. In het 
    eerste kwartaal van 2006 was de gemiddelde prijs 23,33 dollar. De 
    gemiddelde prijs voor Emission Reduction Units (ERUs) van projecten 
    binnen de Joint Implementation (JI, gezamenlijke implementatie van het 
    Kyotoprotocol) was in 2005 4,63 dollar. Dit laat een afname van 22% 
    zien van de gemiddelde prijs van 2004 van 5,95 dollar. In het eerste 
    kwartaal van 2006 was de gemiddelde ERU-prijs 7,18 dollar. Het 
    achterblijven van de ERU-prijs is misschien te wijten aan de 
    waargenomen risico's en onzekerheden met betrekking tot het 
    institutionele raamwerk van de JI op nationaal en internationaal 
    niveau.

  -- Destructieprojecten van HFC23-broeikasgas telden mee voor het grootste
    aandeel van verhandelde reducties. HFC23-destructieprojecten creëerden
    CERs die goed waren voor 58% van het op projecten gebaseerde
    transactievolume, 36% meer dan in 2004. De een na grootste categorieën
    waren projecten waarmee land met gas werd gevuld (landfill gas 
    projects), voor 9% van het verhandelde volume, en kolenmijnmethaan 
    voor 6% van het verhandelde volume. Het gecombineerde aandeel van 
    water-, wind- en biomassa en andere projecten op het gebied van 
    hernieuwbare energie en upstream energie-efficiëntie daalden in 2005.

  -- China had 66% van de op projectbasis verhandelde reducties. Azië 
    creëerde 73% van de reducties op projectbasis die werden verhandeld 
    gedurende 2005 en het eerste kwartaal van 2006. China alleen creëerde 
    66%, 5% meer dan in 2004. India's aandeel daalde van 43% in 2004 tot 
    slechts 3% in 2005 en het eerste kwartaal van 2006. Latijns-Amerika 
    telde mee voor 17% van het verhandelde volume, 25% minder dan in 2004. 
    Projecten in Brazilië creëerden 10% van het verhandelde volume - 
    tweede na China.

  -- Europese kopers waren de grootste kopers op de markt, gevolgd door de
    Japanse particuliere sector. Europese kopers kochten 56% van de op
    projectbasis verhandelde reducties die in 2005 en het eerste kwartaal 
    van 2006 werden gecreëerd, 41% meer dan in 2004. 77% van de Europese 
    aankopen (of 43% van het totale marktvolume) werd toegeschreven aan 
    kopers in de particuliere sector. Japan was goed voor 38% van het 
    verhandelde volume (vs. 36% in 2004) waarbij de particuliere sector 
    bijna al deze transacties voor zijn rekening nam.

Natsource is de grootste deelnemer op de broeikasgasmarkt sinds de late negentiger jaren. In oktober 2005 kondigde Natsource de definitieve sluiting van de Greenhouse Gas-Credit Aggregation Pool (GG-CAP, aankoop van emissierechten van broeikasgassen) aan. Een totaal van 510 miljoen euro (ongeveer 640 miljoen dollar) werd bestemd voor de GG-CAP door 26 deelnemers in Europa, Japan en Canada. Dit kapitaal zal worden gebruikt om een grote hoeveelheid aan CERs en ERUs aan te kopen en diens levering te beheren. De CERs en ERUs kunnen deelnemers gebruiken om te voldoen aan de broeikasgas-emissiedoelstellingen van 2005-2012.

  
  (a) Voor een volledige samenvatting van Natsources analyse van de
    broeikasgasmarkt inclusief grafieken (de hierboven genoemde 
    afbeelding 1), mail somna.maraj@edelman.com.

Natsource LLC is een toonaangevend vermogensbeheerderbedrijf op het gebied van emissies en hernieuwbare energie. Het vermogensbeheer, transactiedienstverlening en advies- en onderzoeksdiensten van het bedrijf maken gebruik van hun reglementaire, markt- en handelsexpertise om particuliere bedrijven wereldwijd te assisteren in het strategische management van milieurisico's, en om superieure inkomsten voor investeerders te leveren door te profiteren van kansen op lokale, regionale en wereldwijde emissie- en hernieuwbare energiemarkten. Natsource heeft zijn hoofdkantoor in New York en daarnaast kantoren in Calgary, La Paz, Londen, Ottawa, Tokyo en Washington DC, waardoor het bedrijf een mondiaal bereik heeft en dicht bij 's werelds toonaangevende financiële centra ligt. Meer informatie is beschikbaar op http://www.natsource.com.

  
  Contactinformatie Natsource:

  Noord-Amerika
  Richard Rosenzweig
  Chief Operating Officer
  Washington, D.C.
  (v) +1-202-496-1423 x230
  (mobiel) +1-202-841-7276

  Europa
  Dirk Forrister
  Directeur
  Londen
  (v) +44-20-7827-2942
  (mobiel) +44-77-6678-1719

Website: http://www.natsource.com

BRON Natsource LLC