Nederlands topinstituut trekt 150 miljoen euro uit voor R&D-projecten gericht op vroege ziektediagnose en behandeling

01 Apr, 2008, 13:04 BST Van CTMM

EINDHOVEN, Nederland, April 1 /PRNewswire/ -- Het CTMM heeft vandaag aangekondigd in totaal 150 miljoen euro onderzoekssubsidie aan een negental projecten te zullen toewijzen. Het Center for Translational Molecular Medicine (CTMM) is een Nederlands publiek-privaat samenwerkingsverband dat zich richt op het onderzoeken en ontwikkelen van nieuwe technieken voor de diagnose en behandeling van belangrijke aandoeningen. Belanghebbende partijen in het CTMM zijn universitaire medische centra in Nederland, een breed scala van kleine en middelgrote ondernemingen, diverse grote industriële bedrijven als Philips en Organon (onderdeel van Schering-Plough), gezondheidsfondsen als de Nederlandse Hartstichting en KWF Kankerbestrijding en de Nederlandse overheid.

Met deze projecten zal er in Nederland 150 miljoen euro geïnvesteerd worden in onderzoek naar de meest voorkomende aandoeningen op het het gebied van hart- en vaatziekten, kanker en neurodegeneratie (ziekte van Alzheimer). Deze drie typen aandoeningen hebben de meest ingrijpende gevolgen voor de bevolking van de westerse wereld. De onderzoeksgelden worden verstrekt door het bedrijfsleven, door universitaire instellingen en door de Nederlandse overheid. Ook organisaties als de Hartstichting investeren in dit CTMM initiatief. KWF Kankerbestrijding, Diabetes Fonds, Nierstichting Nederland en Alzheimer Nederland zijn er eveneens aan verbonden.

"Deze R&D-projecten hebben een sterk innovatief karakter en willen een antwoord bieden op een aantal van de belangrijkste uitdagingen in de moderne geneeskunde. Zo wordt er gestreefd naar verbetering van diagnostische technieken met speciale aandacht voor de vroeg-diagnostiek, en behandelmethoden van aandoeningen als hartfalen, diabetes, hartritmestoornissen, kinderleukemie, ziekte van Alzheimer en verschillende vormen van kanker. Met de gemeenschappelijke expertise van Nederlandse wetenschappers, R&D-groepen van grote bedrijven en het mkb kunnen er nieuwe belangrijke wetenschappelijke doorbraken verwacht worden, met een belangrijke klinische en economische impact," aldus prof. dr. Rob Reneman, voorzitter van de internationale wetenschappelijke Raad van Advies van CTMM.

Ex-minister van Volksgezondheid Hans Hoogervorst, voorzitter van de Raad van Toezicht van CTMM: "Het CTMM heeft zich bewezen als uiterst effectief instrument voor het ontwikkelen van samenwerkingsvormen tussen artsen, de universitaire wereld en het bedrijfsleven, om zo oplossingen aan te reiken voor de belangrijkste vraagstukken op het gebied van de gezondheidszorg, zowel in Nederland als daarbuiten."

De moleculaire geneeskunde, de onderzoeksdiscipline waarop deze CTMM-projecten zich richten, zal een sturende rol vervullen bij het verkrijgen van meer inzicht in de ziektemechanismen op moleculair en cellulair niveau. Daarbij wordt met name gestreefd naar het identificeren van bijvoorbeeld afwijkende eiwitten in het bloed, zogeheten 'biomarkers', die al aantoonbaar zijn ruim voordat er zich symptomen openbaren bij de patiënt. De moleculaire geneeskunde biedt dan ook kansen om aanmerkelijk eerder tot een diagnose en behandeling te komen dan bij een symptoomgeoriënteerde diagnose. Dit brengt aanzienlijk minder zware therapieën met zich mee. Minder bijwerkingen, een gunstigere prognose voor de patiënt en effectiever gebruik van zorgmiddelen zijn het gevolg.

In het najaar 2008 zal het CTMM met een tweede ronde voor nieuwe projectvoorstellen komen.

Over CTMM

Het CTMM (Center for Translational Molecular Medicine) is een Nederlands publiek-privaat samenwerkingsinitiatief dat zich inzet voor bevordering van de technologische ontwikkeling in de moleculaire geneeskunde, gericht op een vroege diagnose en op het individu afgestemde behandeling van oncologische, cardiovasculaire en neurodegeneratieve aandoeningen en infectieziekten. Dit zijn de vier typen hoofdaandoeningen die tot de belangrijkste oorzaken behoren van mortaliteit en verminderde kwaliteit van leven in de westerse wereld. De werkwijze van het CTMM berust op het stimuleren, evalueren en financieren van multidisciplinaire projecten, met bijdragen en actieve medewerking van in Nederland gevestigde universitaire instellingen en bedrijven. Alle CTMM-projecten worden streng beoordeeld door een onafhankelijke adviesraad en worden ter goedkeuring voorgelegd aan een raad van toezicht. Voorwaarde voor goedkeuring is dat de projecten een wezenlijke bijdrage kunnen leveren aan de toepassing van onderzoekskennis in de klinische praktijk. Het CTMM ontvangt subsidie van de Nederlandse overheid (50%), universitaire instellingen (25%) en het bedrijfsleven (25%). Meer informatie vindt u op http://www.ctmm.nl

BRON CTMM