Netto resultaat Schuitema in 2006 op peil gebleven

31 Jan, 2007, 17:00 GMT Van Schuitema N.V.

AMERSFOORT, Nederland, January 31 /PRNewswire/ -- Schuitema, de organisatie achter C1000, heeft vandaag de resultaten tot en met het vierde kwartaal 2006 bekend gemaakt (52 weken).

  
  Kerncijfers                 in het 4e     t/m het 4e
                       kwartaal (12    kwartaal (52
                          weken)       weken)
  in miljoenen EUR, tenzij anders  2006 2005* Mutatie 2006 2005* Mutatie
  aangegeven
 
  Detailhandelsomzet C1000      935  906  3,2% 3.970 3.876  2,4%
  Aantal C1000 winkels                  458  462   -4
  (ultimo jaar)
 
  Netto-omzet Schuitema        759  752  1,1% 3.224 3.167  1,8%
  Bedrijfsresultaat          8,1 10,3 -21,3% 83,8 89,0  -5,9%
  Nettoresultaat na aandeel      2,9  4,6 -36,2% 50,2 52,1  -3,6%
  derden
  Nettoresultaat per aandeel     0,08 0,13 -36,2% 1,43 1,49  -3,6%
  (in EUR)
 
  Netto kasstroom           4,9 -10,8  15,8 19,9 -27,1  47,0

  * Aangepast. Voor meer informatie wordt verwezen naar: www.schuitema.nl

Het nettoresultaat tot en met het vierde kwartaal 2006 bedraagt EUR 50,2 miljoen, een daling van 3,6% vergeleken met 2005 (EUR 52,1 miljoen). Het netto resultaat van 2006 wordt negatief beïnvloed door kosten in verband met het verwerven van vestigingspunten en toegenomen commerciële activiteiten. Daarentegen zijn de waardeaanpassingen van vaste activa in 2006 per saldo minder negatief dan dezelfde periode in 2005.

Commentaar van de directievoorzitter dhr. B. Roetert:

"Dankzij de succesvolle commerciële activiteiten lag de detailhandelsomzet in het vierde kwartaal ruim boven dezelfde periode in 2005. Het nettoresultaat over 2006 is nagenoeg gelijk aan 2005, waarbij in 2006 meer kosten zijn gemaakt voor commerciële activiteiten en het werven van vestigingspunten. In 2007 zullen wij verder investeren in het aanscherpen van de formule."

Voor het volledige tussentijdse financiële bericht overeenkomstig IAS 34 "Tussentijdse Financiële Verslaggeving" wordt verwezen naar onze website: www.schuitema.nl

Toelichting financiële resultaten

Detailhandelsomzet C1000

De C1000 detailhandelsomzet tot en met het vierde kwartaal 2006 bedraagt EUR 3.970 miljoen, een toename van 2,4% vergeleken met 2005 (EUR 3.876 miljoen). De identieke C1000 detailhandelsomzet is met 2,0% gestegen ten opzichte van 2005.

In het vierde kwartaal bedroeg de C1000 detailhandelsomzet EUR 935 miljoen, een toename van 3,2% ten opzichte van dezelfde periode in 2005 (EUR 906 miljoen).

De omzet in het vierde kwartaal 2006 werd positief beïnvloed door de succesvolle commerciële activiteiten en de opening van 4 voormalige Konmarwinkels als C1000 eind 2006.

Ontwikkeling vestigingspunten

In 2006 zijn 6 nieuwe supermarkten geopend waaronder 4 voormalige Konmarwinkels eind 2006. Daarentegen zijn 10 kleine en/of onrendabele supermarkten afgestoten die niet pasten binnen de C1000 formule. Het aantal C1000 supermarkten is hierdoor per saldo met 4 gedaald van 462 ultimo 2005 naar 458 ultimo 2006.

In januari 2007 zijn de twee andere voormalige Konmarwinkels als C1000 geopend.

In 2006 zijn 31 bestaande C1000 supermarkten uitgebreid en/of vernieuwd en zijn 4 C1000 supermarkten verplaatst.

In 2006 zijn 7 pilotstores geopend, te weten Doetinchem (2), Eibergen, Nuenen, Papendrecht, Tiel en Wassenaar.

Netto-omzet Schuitema

De netto-omzet van Schuitema tot en met het vierde kwartaal 2006 bedraagt EUR 3.224 miljoen, een toename van 1,8% vergeleken met 2005 (EUR 3.167 miljoen).

De identieke netto-omzet van Schuitema tot en met het vierde kwartaal 2006 is 1,5% hoger dan dezelfde periode in 2005.

Bruto-omzetresultaat

Het bruto-omzetresultaat tot en met het vierde kwartaal 2006 bedraagt EUR 356,8 miljoen, een toename van EUR 4,6 miljoen, ofwel 1,3% vergeleken met 2005 (EUR 352,2 miljoen). De bruto-omzetmarge bedraagt 11,1% (2005: 11,1%).

De toename van het bruto-omzetresultaat wordt onder meer verklaard door positieve waardeaanpassingen op met name beleggingsonroerend goed. Daarentegen zijn de kosten voor commerciële activiteiten hoger dan 2005.

Bedrijfskosten (verkoop- en beheerkosten)

De bedrijfskosten tot en met het vierde kwartaal 2006 bedragen EUR 273,0 miljoen, een toename van 3,7% vergeleken met 2005 (EUR 263,2 miljoen).

De bedrijfskosten van 2006 worden negatief beïnvloed door hogere kosten in verband met de verwerving van vestigingspunten vergeleken met 2005. De totale kosten verband houdend met het terugtreden van zowel de bestuursvoorzitter als de financieel directeur in 2006 bedragen EUR 3,3 miljoen en hebben de bedrijfskosten negatief beïnvloed.

Daarentegen zijn de bijzondere waardeaanpassingen op vestigingspunten tot en met het vierde kwartaal 2006 per saldo minder negatief dan in 2005.

Bedrijfsresultaat en EBITDA

Het bedrijfsresultaat tot en met het vierde kwartaal 2006 bedraagt EUR 83,8 miljoen, een daling van 5,9% vergeleken met 2005 (EUR 89,0 miljoen). Uitgedrukt in een percentage van de netto-omzet bedraagt het bedrijfsresultaat 2,6% (2005: 2,8%).

De EBITDA tot en met het vierde kwartaal 2006 bedraagt EUR 139,4 miljoen, een daling van 8,2% vergeleken met 2005 (EUR 151,9 miljoen). Uitgedrukt in een percentage van de netto-omzet bedraagt de EBITDA 4,3% (2005: 4,8%).

Het verschil tussen de ontwikkeling van de EBITDA en het bedrijfsresultaat is te verklaren door per saldo minder negatieve waardeaanpassingen van vaste activa in 2006 vergeleken met 2005.

Waardeaanpassingen vaste activa

Het totaal aan waardeaanpassingen vaste activa tot en met het vierde kwartaal 2006 bedraagt EUR 2,0 miljoen negatief, tegenover EUR 11,7 miljoen negatief in dezelfde periode in 2005. Deze verbetering ten opzichte van 2005 komt tot uitdrukking in de kostprijs omzet en de bedrijfskosten.

De verbetering is voornamelijk het gevolg van positieve effecten uit de waardering van met name beleggingsonroerend goed en lagere bijzondere waardeaanpassingen op vestigingspunten.

Financiële baten en lasten

De netto rentelasten tot en met het vierde kwartaal 2006 bedragen EUR 8,4 miljoen, een daling van 16,5% vergeleken met 2005 (EUR 10,0 miljoen).

Nettoresultaat en winst per aandeel

Het nettoresultaat na aandeel derden tot en met het vierde kwartaal 2006 bedraagt EUR 50,2 miljoen, een daling 3,6% vergeleken met 2005 (EUR 52,1 miljoen). De winst per aandeel tot en met het vierde kwartaal 2006 bedraagt EUR 1,43 (2005: EUR 1,49).

Ultimo het vierde kwartaal 2006 staan 35,0 miljoen gewone aandelen uit (ultimo 2005: 35,0 miljoen).

Balans

Het balanstotaal ultimo het vierde kwartaal 2006 bedraagt EUR 922 miljoen, een toename van EUR 72 miljoen vergeleken met ultimo 2005 (EUR 850 miljoen). Het werkzaam vermogen is met EUR 42 miljoen toegenomen. De toename van zowel het balanstotaal en het werkzaam vermogen is voornamelijk het gevolg van investeringen in vaste activa.

Ultimo 2006 hebben de vaste activa aangehouden voor verkoop een omvang van EUR 25 miljoen (2005: nihil). Deze activa hebben voornamelijk betrekking op de verwachte verkoop van groothandelspanden in het kader van de optimalisatie van het distributienetwerk. Daarnaast worden vaste activa voor verkoop aangehouden voor de geplande verzelfstandiging van supermarktexploitaties.

Het groepsvermogen bedraagt EUR 296 miljoen ultimo 2006, een toename van EUR 43 miljoen vergeleken met ultimo 2005 (EUR 253 miljoen).

De solvabiliteit is verbeterd en bedraagt ultimo 2006 32,1% (ultimo 2005: 29,7%).

Investeringen

Tot en met het vierde kwartaal 2006 bedragen de netto investeringen EUR 89,0 miljoen, een toename van EUR 16,1 miljoen vergeleken met dezelfde periode in 2005 (EUR 72,9 miljoen).

De investeringen in 2006 betreffen voornamelijk investeringen in vestigingspunten en de uitbreiding van het distributiecentrum in Breda.

Verwerving en vervreemding van belangen

Tot en met het vierde kwartaal van 2006 heeft Schuitema belangen verworven in een aantal detailhandelsactiviteiten ("filialen") voor een bedrag van EUR 22,4 miljoen (2005: EUR 10,8 miljoen). Daarentegen zijn in 2006 belangen vervreemd voor een bedrag van EUR 4,8 miljoen (2005: EUR 9,9 miljoen).

De verwerving van belangen in 2006 is inclusief de acquisitie van 6 voormalige Konmarwinkels in het vierde kwartaal 2006.

Dividendvoorstel

Per gewoon aandeel van nominaal EUR 0,20 wordt een dividend voorgesteld van EUR 0,57 in contanten (2005: EUR 0,59), betaalbaarstelling per 2 april 2007. De jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders zal plaatsvinden op 23 maart 2007 ten kantore van Schuitema n.v. te Amersfoort.

Voordracht benoeming leden Raad van Commissarissen

Door het vertrek van de heer Bolt in 2006, het niet beschikbaar zijn voor herbenoeming van de heer Sliepenbeek vanwege het aanvaarden van een betrekking buiten Ahold en de door de heer De Gruyter te kennen gegeven wens in maart 2007 terug te treden als commissaris, kent de Raad van Commissarissen enkele vacatures.

In de aandeelhoudersvergadering van 23 maart wordt voorgesteld de heren J.C.M. Hovers en J.A.J. Vink te benoemen tot lid van de Raad van Commissarissen. Voorgesteld wordt tevens de heer I.J. Vos te herbenoemen als commissaris. In de vacature die is ontstaan door het vertrek van de heer Sliepenbeek zal in een later stadium worden voorzien.

Het voornemen is dat de heer J.C.M. Hovers na zijn benoeming tot commissaris de rol van voorzitter van de Raad van Commissarissen op zich zal nemen. De heer Hovers is onder meer voormalig bestuursvoorzitter van Stork N.V. en OCE N.V. De heer Hovers vervult enkele commissariaten en beschikt over een ruime bestuurlijke ervaring in verschillende segmenten van het bedrijfsleven.

De heer J.A.J. Vink is door de Centrale Ondernemingsraad van Schuitema conform de aan de COR toekomende bevoegdheid van het versterkt aanbevelingsrecht aanbevolen tot benoeming. De Raad van Commissarissen heeft deze versterkte aanbeveling overgenomen. De heer Vink is onder meer voormalig bestuursvoorzitter van CSM N.V. De heer Vink vervult enkele commissariaten en beschikt over een ruime bestuurlijke ervaring in het bijzonder in de levensmiddelensector.

Het voornemen is dat de heer Vos na zijn herbenoeming de rol van vice-voorzitter van de Raad van Commissarissen op zich zal nemen. De heer Vos heeft aangegeven nog twee jaar beschikbaar te zijn als lid van de Raad van Commissarissen. In het belang van Schuitema is een geleidelijke overdracht van zijn specifieke kennis van de onderneming noodzakelijk.

Vooruitzichten

Voor 2007 verwacht Schuitema een aanhoudende competitieve levensmiddelenmarkt als gevolg van aanhoudende prijsverlagingen en de verzwaring van de concurrentiestrijd in lokale marktsituaties.

In 2007 ligt de focus op het verbeteren van de positionering van C1000. Schuitema zal verder investeren in kwaliteitsverbetering van de winkeloperatie, de ontwikkeling en implementatie van winkelmodules en optimalisatie van de assortimenten.

Daarnaast wordt gewerkt aan een verdere verbetering van de kwaliteit van het winkelbestand.

Tenslotte wordt in 2007 het uitgebreide distributiecentrum te Breda in gebruik genomen onder gelijktijdige sluiting van het distributiecentrum te Gilze. Hiermee wordt het distributienetwerk verder geoptimaliseerd.

In het licht van bovenstaande ontwikkelingen kiest Schuitema ervoor om geen winstverwachting af te geven.

Status accountantscontrole

De in dit persbericht gepresenteerde verkorte financiële overzichten zijn gebaseerd op de opgemaakte jaarrekening per 30 december 2006 die nog niet krachtens wettelijk voorschriften is openbaargemaakt. Ingevolge artikel 2:395 BW melden wij dat onze accountant Deloitte Accountants B.V. bij de opgemaakte jaarrekening een goedkeurende accountantsverklaring heeft vertrekt.

Voor het inzicht dat is vereist voor een verantwoorde oordeelsvorming omtrent de financiële positie en de resultaten van Schuitema n.v. en voor een toereikend inzicht in de reikwijdte van de controle van Deloitte Accountants B.V. dient dit persbericht te worden gelezen in samenhang met de jaarrekening waaraan dit is ontleend, alsmede met de door Deloitte Accountants B.V. daarbij op 31 januari 2007 verstrekte accountantsverklaring.

Schuitema zal het jaarverslag 2006 op 2 maart 2007 publiceren. De jaarrekening 2006 wordt op 23 maart 2007 ter vaststelling aangeboden aan de algemene vergadering van aandeelhouders.

www.schuitema.nl

BRON Schuitema N.V.