Nettowinst BNG Bank EUR 123 miljoen

27 Aug, 2013, 12:53 BST Van BNG Bank

DEN HAAG, Nederland, August 27, 2013 /PRNewswire/ --

BNG Bank HALFJAARBERICHT 2013

BNG Bank heeft het eerste halfjaar van 2013 een nettowinst behaald van EUR 123 miljoen, een daling van EUR 36 miljoen ten opzichte van dezelfde periode in 2012. Het renteresultaat, het kernresultaat van de bank, is met EUR 13 miljoen licht gestegen. Het resultaat financiële transacties stond onder druk door een aanpassing van de wijze van waardering van derivaten in aansluiting op wat in de markt gebruikelijk is geworden; dit leidde tot een incidenteel ongerealiseerd resultaat van EUR 27 miljoen negatief. Daarnaast heeft de bank een additionele bijzondere waardevermindering van ruim EUR 20 miljoen op een deelneming genomen.

De nieuw verstrekte langlopende leningen over de verslagperiode bedragen EUR 5,7 miljard, gelijk aan het eerste halfjaar 2012. De maatschappelijke betekenis van BNG Bank wordt onderschreven door het aanhoudend hoge aandeel van de bank in de totale financieringsvraag vanuit de klantensectoren. De klantvraag in 2013 betreft overwegend herfinanciering van bestaande leningen. Als gevolg van de economische omstandigheden en de aangekondigde bezuinigingen zijn klanten terughoudend met het aangaan van nieuwe investeringen.

Ten behoeve van herfinanciering en nieuwe kredietverlening heeft BNG Bank in de verslagperiode voor EUR 7,7 miljard (2012: EUR 9,8 miljard) langlopende financiering aangetrokken. Door de afnemende onrust op de internationale kapitaalmarkten was de bank in staat het liquiditeitsprofiel tegen gunstige voorwaarden te verbeteren.

BNG Bank verwacht dat het renteresultaat over 2013 hoger zal uitkomen dan over 2012. Het resultaat financiële transacties zal ook in 2013 gevoelig blijven, mede door de ontwikkelingen van de Europese schuldencrisis. Gezien alle onzekerheden acht de bank het niet verantwoord een uitspraak te doen over de verwachte nettowinst 2013.

Vandaag publiceert BNG Bank op bngbank.nl haar halfjaarbericht over het eerste halfjaar van 2013. Voor een uitgebreide toelichting verwijzen wij u graag naar deze publicatie.

Voor nadere informatie:

BNG Bank
Aart Rietveld, woordvoerder BNG Bank
Postbus 30305
2500 GH DEN HAAG

BNG Bank is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. De bank draagt duurzaam bij aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger.
Geconsolideerde balans per 30 juni 2013

In miljoenen euro's

                               30-06-2013 31-12-2012
  ACTIVA
  Kas en tegoeden bij de centrale banken            4.360   2.834
  Bankiers                           9.239   10.171
  Financiële activa tegen reële waarde via het resultaat    3.322   3.476
  Overige financiële activa                  19.746   25.824
  Financiële activa voor verkoop beschikbaar          9.646   9.018
  Kredieten                          91.136   90.725
  Deelnemingen met invloed van betekenis en joint ventures     59     89
  Onroerende zaken en bedrijfsmiddelen               18     18
  Overige activa                         132     73

  TOTAAL ACTIVA                        137.658  142.228

  PASSIVA
  Bankiers                           5.296   6.223
  Financiële passiva tegen reële waarde via het resultaat    2.633   2.730
  Overige financiële passiva                  16.096   18.692
  Schuldbewijzen                        98.648   99.424
  Toevertrouwde middelen                    11.838   12.139
  Achtergestelde schulden                     33     33
  Overige passiva                         193    235
  Totaal verplichtingen                    134.737  139.476

  Kapitaal                            139    139
  Agioreserve                            6     6
  Herwaarderingsreserve                      163    103
  Cashflow hedge reserve                      0    -69
  Overige reserves                       2.490   2.241
  Nettowinst                           123    332
  Eigen vermogen                        2.921   2.752

  TOTAAL PASSIVA                       137.658  142.228Geconsolideerde winst-en-verliesrekening

In miljoenen euro's

                   Eerste halfjaar 2013 Eerste halfjaar 2012

  - Rentebaten              725         1.172
  - Rentelasten              471          931
  Renteresultaat                   254          241

  Resultaten uit deelnemingen met
  invloed van betekenis en joint
  ventures                       0           0

  - Provisiebaten             16          16
  - Provisielasten             3           3
  Provisieresultaat                  13          13

  Resultaat financiële transacties          -49          -9

  Overige resultaten                  2           3
  TOTAAL BATEN                    220          248

  Personeelskosten                  18          18
  Andere beheerskosten                12          11
  Afschrijvingen                    1           1
  TOTAAL BEDRIJFSLASTEN                31          30

  Bijzondere waardeverminderingen           18           6

  WINST VOOR BELASTINGEN               171          212

  Belastingen                    -48          -53

  NETTOWINST                     123          159


http://www.bngbank.nl

BRON BNG Bank