Nettowinst BNG Bank EUR 153 miljoen

25 Aug, 2014, 07:00 BST Van BNG Bank

THE HAGUE, The Netherlands, August 25, 2014 /PRNewswire/ --


BNG Bank HALFJAARBERICHT 2014

De nettowinst van BNG Bank is in vergelijking met dezelfde periode in 2013 toegenomen met EUR 30 miljoen tot EUR 153 miljoen. Deze toename is vooral veroorzaakt door een verbeterd resultaat financiële transacties, nagenoeg volledig als gevolg van ongerealiseerde marktwaardeveranderingen. 

Het volume van de nieuw verstrekte langlopende leningen in de verslagperiode lag met EUR 4,7 miljard bijna EUR 1,0 miljard lager dan in het eerste halfjaar van 2013. Het aanhoudend hoge aandeel van de bank in de totale financieringsvraag vanuit de belangrijkste klantensectoren duidt in samenhang daarmee op een lagere klantvraag. Deze betreft overwegend herfinanciering van bestaande leningen. De ongunstige economische omstandigheden in combinatie met bezuinigingen of lastenverzwaringen bieden aan klanten weinig ruimte voor nieuwe investeringen. Bovendien zijn zij terughoudend vanwege voortdurend wijzigende regelgeving.

BNG Bank heeft ten behoeve van herfinanciering en nieuwe kredietverlening in de verslagperiode EUR 9,6 miljard (2013: EUR 7,7 miljard) aan langlopende financiering aangetrokken. Het toenemende vertrouwen op de internationale kapitaalmarkten in de euro en de Europese bankensector heeft geleid tot een verdere toename van de beschikbaarheid van funding tegen aantrekkelijke voorwaarden.

Vanaf november 2014 zal BNG Bank zeer waarschijnlijk onder direct toezicht van de Europese Centrale Bank vallen. In de aanloop naar deze transitie neemt de bank deel aan de Comprehensive Assessment, waarvan de Asset Quality Review en de Stress Test onderdeel uitmaken. De uitkomsten worden in oktober bekendgemaakt.

Het renteresultaat over 2014 zal naar verwachting lager uitkomen dan over 2013. Het resultaat financiële transacties blijft gevoelig voor de mate van herstel binnen de eurozone. Gezien de aanhoudende onzekerheden acht de bank het niet verantwoord een uitspraak te doen over de nettowinst 2014.

Vandaag publiceert BNG Bank haar halfjaarbericht op http://www.bngbank.nl. Voor een uitgebreide toelichting verwijzen wij u graag naar deze publicatie. 

Voor nadere informatie:

BNG Bank

Aart Rietveld, woordvoerder BNG Bank

Postbus 30305

2500 GH DEN HAAG

BNG Bank is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. De bank draagt duurzaam bij aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. 

Geconsolideerde balans 

In miljoenen euro's 


                               30-06-2014 31-12-2013
  ACTIVA
  Kas en tegoeden bij de centrale banken             1.375   1.467
  Bankiers                           10.973   8.509
  Financiële activa tegen reële waarde via het resultaat     3.938   3.530
  Overige financiële activa                   21.304   15.874
  Financiële activa voor verkoop beschikbaar          11.750   9.607
  Kredieten                           90.740   92.074
  Deelnemingen met invloed van betekenis en joint ventures     53     53
  Onroerende zaken en bedrijfsmiddelen               17     17
  Overige activa                          81     52

  TOTAAL ACTIVA                        140.231  131.183

  PASSIVA
  Bankiers                            3.565   3.939
  Financiële passiva tegen reële waarde via het resultaat    3.715   3.553
  Overige financiële passiva                  19.136   15.086
  Schuldbewijzen                        98.545   94.828
  Toevertrouwde middelen                    11.218   10.033
  Achtergestelde schulden                      32     32
  Overige passiva                         411    282
  Totaal verplichtingen                    136.622  127.753

  Kapitaal                             139    139
  Agioreserve                            6     6
  Herwaarderingsreserve                      243    180
  Cashflow hedge reserve                      366    332
  Overige reserves                        2.702   2.490
  Nettowinst                            153    283
  Eigen vermogen                         3.609   3.430

  TOTAAL PASSIVA                        140.231  131.183


Geconsolideerde winst-en-verliesrekening 

In miljoenen euro's 


                    Eerste halfjaar 2014 Eerste halfjaar 2013

  - Rentebaten               711          725
  - Rentelasten              476          471
  Renteresultaat                   235          254

  Resultaten uit deelnemingen met
  invloed van betekenis en joint
  ventures                       1           0

  - Provisiebaten              18          16
  - Provisielasten              4           3
  Provisieresultaat                  14          13

  Resultaat financiële transacties          -7          -49

  Overige resultaten                  1           2
  TOTAAL BATEN                    244          220

  Personeelskosten                   18          18
  Andere beheerskosten                 13          12
  Afschrijvingen                    1           1
  TOTAAL BEDRIJFSLASTEN                32          31

  Bijzondere waardeverminderingen            8          18

  WINST VOOR BELASTINGEN               204          171

  Belastingen                     -51          -48

  NETTOWINST                     153          123

PRN NLD

BRON BNG Bank