Nettowinst EUR 256 miljoen

05 Maa, 2012, 07:30 GMT Van BNG (Bank Nederlandse Gemeenten)

DEN HAAG, Nederland, March 5, 2012 /PRNewswire/ --

BNG blijft stabiel op koers ondanks de aanhoudende turbulentie op de internationale kapitaalmarkten. Nagenoeg alle doelstellingen van de bank zijn in 2011 gerealiseerd. Naast zeer hoge marktaandelen in de belangrijkste klantsegmenten heeft de bank een nettowinst over 2011 van EUR 256 miljoen behaald, EUR 1 miljoen lager in vergelijking met 2010. Aan aandeelhouders wordt voorgesteld om EUR 64 miljoen uit te keren (EUR 1,15 per aandeel).

BNG heeft in meer dan 70% van de vraag uit de belangrijkste marktsegmenten - decentrale overheden, woningcorporaties en zorginstellingen - voorzien. De zeer hoge marktaandelen van de bank bevestigen het belang van de rol van BNG, juist in tijden van een gespannen situatie op de financiële markten. De nieuw verstrekte langlopende kredietverlening in 2011 is conform verwachting afgenomen; in vergelijking met 2010 met 25 procent tot EUR 12,3 miljard. Na het historisch hoogtepunt van 2010 ligt de omzet daarmee weer op een meer gebruikelijk niveau.

Ten behoeve van herfinanciering en kredietverlening heeft BNG in 2011 EUR 16,4 miljard (2010: EUR 18,2 miljard) langlopende financiering aangetrokken. In de eerste helft van 2011 heeft BNG haar liquiditeitsprofiel verbeterd door het aantrekken van funding met relatief lange looptijden. In de tweede helft van 2011 namen de activiteiten op de internationale kapitaalmarkten af. Als gevolg hiervan zijn de opslagen voor krediet- en liquiditeitsrisico die de bank moet betalen voor financiering met langere looptijden in de laatste twee maanden van het jaar opgelopen.

De triple A-ratings van BNG zijn door Moody's, Fitch en Standard & Poor's in 2011 herbevestigd. De bank wordt door beleggers beschouwd als één van de veiligste ter wereld. De kredietwaardigheid van BNG heeft haar te allen tijde in staat gesteld om het liquiditeitsprofiel op een adequaat niveau te houden. In lijn met de visie van Standard & Poor's op de ontwikkeling van de kredietwaardigheid van de Nederlandse staat is aan de rating van BNG een 'negative outlook' toegevoegd.

De nettowinst 2011 van BNG is ten opzichte van vorig jaar fractioneel afgenomen (EUR 1 miljoen) tot EUR 256 miljoen. De onderliggende resultaatontwikkeling is duidelijk positief. Het renteresultaat is namelijk significant hoger dan over 2010 en boven de voor 2011 geformuleerde verwachting uitgekomen. Deze stijging kwam echter niet tot uitdrukking in de hoogte van de nettowinst. Als gevolg van het uitblijven van een structurele oplossing voor de Europese schuldencrisis is het netto resultaat in 2011 wederom negatief beïnvloed door de ontwikkeling van het resultaat financiële transacties. Op basis van de huidige verwachtingen zullen betrokken debiteuren evenwel aan hun toekomstige verplichtingen voldoen.

Als gevolg van de financiële crisis worden de kapitaalvereisten voor banken aanzienlijk verscherpt. Het Basels Comité heeft voorgesteld onder meer de minimumwaarden voor de solvabiliteitsratio's te verhogen en een ondergrens voor de leverage ratio - het eigen vermogen als percentage van het balanstotaal - van 3% in te stellen. Deze waarden zouden met ingang van 2018 van kracht dienen te worden. BNG voldoet reeds ruimschoots aan de aangescherpte eisen voor het BIS tier 1-vermogen. Dat is echter niet het geval voor de leverage ratio. De bank heeft geconcludeerd dat de noodzakelijke groei van het eigen vermogen opgebracht zal moeten worden door een groter deel van de winst in te houden, mogelijk te gelegener tijd aan te vullen met een relatief beperkte uitgifte van hybride schuldbewijzen die het karakter hebben van eigen vermogen. Over het boekjaar 2011 wordt voorgesteld het dividend vast te stellen op 25% van de nettowinst (2010: 50%).

Over 2012 wordt een licht hoger renteresultaat verwacht dan over het verslagjaar. De ontwikkeling van het nettoresultaat 2012 kan afwijken van de relatief gunstige ontwikkeling van het renteresultaat. Het resultaat financiële transacties kan nog verder onder druk komen, afhankelijk van de wijze waarop de Europese schuldencrisis wordt opgelost. Tevens dient BNG rekening te houden met nieuwe regelgeving die de winstgevendheid van de bank raakt. Zo wil de regering medio 2012 de bankenbelasting invoeren en zijn er diverse discussies gaande over andere lastenverzwaringen voor banken. Vanwege de vele onzekerheden acht de bank het niet verantwoord een uitspraak te doen over de hoogte van de nettowinst 2012.

Op 25 april 2012 publiceert BNG haar jaarverslag over 2011 op bng.nl.


Geconsolideerde balans per 31 december 2011

In miljoenen euro's

                               31-12-2011 31-12-2010
  Activa
  Kas en tegoeden bij de centrale bank              5.149    1.073
  Bankiers                            8.448    7.382
  Financiële activa tegen reële waarde via het resultaat     3.322    3.052
  Overige financiële activa                   21.519   13.457
  Financiële activa voor verkoop beschikbaar           6.919    6.412
  Kredieten                           90.775   86.851
  Deelnemingen met invloed van betekenis en joint ventures     108     109
  Onroerende zaken en bedrijfsmiddelen               19     21
  Overige activa                          201     176
 
  Totaal activa                        136.460   118.533
 
  Passiva
  Bankiers                            7.469    6.037
  Financiële passiva tegen reële waarde via het resultaat     628     649
  Overige financiële passiva                  14.367    9.320
  Schuldbewijzen                        100.907   92.321
  Toevertrouwde middelen                    10.944    7.677
  Achtergestelde schulden                      93     92
  Overige passiva                         155     178
  Totaal verplichtingen                    134.563   116.274
 
  Kapitaal                             139     139
  Agioreserve                            6      6
  Herwaarderingsreserve                      -271     -62
  Cashflow hedge reserve                     -282      -
  Reserve valuta omrekenverschillen                 -     -5
  Overige reserves                        2.049    1.924
  Onverdeelde winst                        256     257
  Totaal eigen vermogen                     1.897    2.259
 
  Totaal passiva                        136.460   118.533


Geconsolideerde winst-en-verliesrekening 2011

In miljoenen euro's

                          2011     2010
 
  - Rentebaten                2.327     1.898
  - Rentelasten                1.865     1.488
  Renteresultaat                   462      410
 
  Resultaten uit deelnemingen              0       2
 
  - Provisiebaten                33      35
  - Provisielasten                6       6
  Provisieresultaat                  27       29
 
  Resultaat financiële transacties          -89      -37
 
  Dotatie aan voorziening voor oninbaarheid      -1       -4
  Overige resultaten                  0       0
  Totaal baten                    399      400
 
  - Personeelskosten               35      35
  - Andere beheerskosten             23      26
  Personeels- en andere beheerskosten         58       61
 
  Afschrijvingen                    2       2
  Bedrijfslasten                    60       63
 
  Winst voor belastingen               339      337
 
  Belastingen                     -83      -80
 
  Nettowinst                     256      257
 


PRN NLD

BRON BNG (Bank Nederlandse Gemeenten)