Nettowinst Koninklijke Ten Cate (KTC) stijgt met 14%

23 Feb, 2005, 07:00 GMT Van Royal Ten Cate

ALMELO, Nederland, February 23 /PRNewswire/ --

  
  - Omzet en resultaat overtreffen uitgesproken verwachting door sterk
    vierde kwartaal
  - Bedrijfsresultaat stijgt met 17%
  - Belangrijke nettowinst stijging ondanks hogere belastingdruk
  - Sterke performance Amerikaanse bedrijfsonderdelen ondanks zwakke dollar
  - Dividend EUR 2,00 per aandeel

Koninklijke Ten Cate (technisch textiel en technische componenten) heeft over 2004 een nettowinst gerealiseerd van EUR 23,1 miljoen, een stijging van 14% ten opzichte van 2003 (EUR 20,3 miljoen). De winst per aandeel bedraagt EUR 4,56, een stijging van 11%. Per aandeel werd de stijging gematigd door een toename van het geplaatste aandelenkapitaal als gevolg van stockdividend. Voorgesteld wordt een dividend uit te keren van EUR 2,00 naar keuze in contanten of aandelen.

De concernomzet over 2004 steeg met 13% tot EUR 641 miljoen (2003: EUR 570 miljoen). De autonome omzetgroei bedroeg 6%, een groei die vooral in de tweede helft van 2004 werd gerealiseerd. Het bedrijfsresultaat (EBIT) steeg met 17% (waarvan 15% autonoom) tot EUR 33,6 miljoen, vooral door de groeiende bijdrage van de Amerikaanse werkmaatschappijen. Het dollar effect op de EBIT bedroeg -6%.

De belastingdruk liep in 2004 op tot 33%. Dit werd veroorzaakt door winsten in landen met een hoge belastingdruk en verliezen in landen waar geen verliescompensatie mogelijk is.

Ten Cate had een sterk vierde kwartaal. De nettowinst bedroeg EUR 2,9 miljoen, hetgeen EUR 0,8 miljoen hoger was. De omzet in het vierde kwartaal van 2004 bedroeg EUR 160 miljoen (2003Q4: EUR 124 miljoen). De aanzienlijke stijging van het bedrijfsresultaat tot EUR 6,1 miljoen (2003Q4: EUR 1,2 miljoen) was het gevolg van uitstekende gang van zaken bij de sector Industrial Fabrics & Grass, vooral in de VS. Daarnaast leverde Southern Mills in het vierde kwartaal een positieve bijdrage aan het resultaat van de sector Advanced Textiles & Composites. Door lagere opbrengsten uit deelnemingen (daling resultaat Synbra Group) en hogere belastingen steeg de nettowinst in het vierde kwartaal minder hard dan het bedrijfsresultaat.

Belangrijkste ontwikkelingen in 2004:

- acquisitie van Southern Mills; omzetstijging door acquisitie 10%; positief EBIT effect van 8%;

- reductie van productiecapaciteit bij Ten Cate Permess;

- zeer goede gang van zaken bij Amerikaanse werkmaatschappijen;

- beëindiging van de Franse en Italiaanse activiteiten in de Mega Valves groep;

- resultaat deelnemingen:

- minder goede resultaten bij Synbra (50% deelneming)

- desinvestering Schwabenvlies: EUR 2,0 miljoen definitieve boekwinst

- valuta effect gedaalde dollar (omzet effect -3%; EBIT effect -6%);

- stijging grondstofkosten en pensioenlasten; de grondstofkosten stegen sterk in de tweede helft van 2004; de kosten van de pensioenpremies stegen met EUR 3,4 miljoen;

- hogere belastingdruk (33%) door niet compensabele verliezen bij enkele buitenlandse werkmaatschappijen.

Advanced Textiles & Composites

- Netto omzet: EUR 229,9 miljoen (+35%; autonoom +4%)

- EBIT: EUR 11,0 miljoen (+28%; autonoom +5%)

- EBIT-marge: 4,8% (2003: 5,1%)

De sector Advanced Textiles & Composites is actief op het gebied van persoonlijke veiligheid en bescherming (veiligheidsweefsels voor de beroepskledingmarkt en antiballistiek), outdoor weefsels en composietmaterialen voor hoogwaardige technologische industrieën, zoals lucht- en ruimtevaart.

De omzet van de sector Advanced Textiles & Composites nam toe door de acquisitie van Southern Mills en de omzetgroei van composieten op de markt van aerospace en antiballistiek. De acquisitie van Southern Mills versterkt Ten Cate op het gebied van veiligheidsweefsels voor de beroepskledingmarkt, in het bijzonder in de Amerikaanse brandweermarkt. Door een andere waardering van voorraden en integratiekosten leverde Southern Mills nog een bescheiden winstbijdrage. De afzet in de outdoormarkt bleef stabiel.

De concurrentiepositie van Ten Cate Permess had te lijden onder een lage dollar. Mede om deze reden is een deel van de productie verplaatst naar China. De omzet van Permess in China nam fors toe. Ten Cate Permess wordt gecontinueerd als handelsonderneming voor interlinings met een productie voor specialties.

De afzet voor de basic werkkledingmarkt toonde een daling als gevolg van het matige investeringsklimaat in het bedrijfsleven. De vraag naar hoogwaardige weefsels voor persoonlijke veiligheid en bescherming, zoals Tecasafe(R), toont echter groei.

Gedurende de tweede helft van 2004 werden belangrijke certificeringen voor voertuigbepantseringen en defensieprogramma's voor persoonlijke bescherming verkregen. De schaarste aan grondstoffen vormt in deze markt een beperkende factor, hoewel recent uitbreiding van productiecapaciteit is aangekondigd.

De afzet van het composietmateriaal Cetex(R) in de luchtvaartindustrie blijft groeien. Ook de ontwikkelingen hiervan op langere termijn zijn positief gelet op recente certificeringen voor nieuwe vliegtuigtypes van Boeing en Airbus, zoals de Airbus 380 en de Boeing 7E7.

De reorganisatiekosten van Ten Cate Permess en de opstartkosten van de productie van antiballistische producten in de VS en de stijging van grondstofkosten hadden een drukkend effect op de EBIT-marge. Echter, de goede resultaten van Permess in China zorgde voor enige compensatie. Southern Mills zorgde voor een vertekend beeld ten aanzien van de EBIT-marge door de meetelling van de volledige omzet en een nog relatief geringe bijdrage aan het bedrijfsresultaat.

Industrial Fabrics & Grass

- Netto omzet: EUR 231,9 miljoen (+9%; autonoom +15%)

- EBIT: EUR 21,1 miljoen (+25%; autonoom +31%)

- EBIT-marge: 9,1% (2003: 7,9%)

De sector Industrial Fabrics & Grass opereert op internationale markten voor geotextiel (synthetische weefsels voor weg- en waterbouw), industriële weefsels, alsmede op de kunstgrasmarkt.

Vooral in Amerika vertoonden markten een opmerkelijke omzetgroei. Veel aandacht is besteed aan het vergroten van de verkoopkracht en merkpositionering gebaseerd op kennis van specifieke marktsegmenten, zoals Geotube(R) voor de infra-markt. Ook de Aziatische en Australische markten ontwikkelden zich gunstig. De positieve omzetontwikkeling deed zich voor op een breed terrein, zowel op het gebied van industriële weefsels als in kunstgras.

Een vergelijkbare situatie deed zich niet voor in de Europese markt. De markt voor industriële weefsels bleef stabiel. De vraag naar kunstgras had begin 2004 een trage seizoenstart, waarmee over het jaar bezien de afzet achter is gebleven bij de verwachting. De kunstgrasmarkt kent vooral in Europa een toenemend aantal aanbieders van kunstgrasvezels en eindproducten. Ten Cate ziet dit als een natuurlijk proces in een sterk groeiende markt. Ten Cate is met Thiolon Grass(R), op basis van het LSR(R) concept (Low Sliding Resistance), vooral bekend om de breedte van het assortiment, haar ontwikkelingscapaciteit, het hoge kwaliteitsniveau en de kennis van het totale concept. Kunstgras voor landschappelijke toepassingen, voor particuliere tuinen en bedrijfsterreinen verkeert nog in de aanvangsfase. In Amerika is reeds sprake van een markt van enige betekenis.

De cijfers van deze sector werden nadelig beïnvloed door waardedaling van de dollar (effect op de omzet -6%; op de EBIT -6%). Ook de stijging van de grondstofkosten had een drukkend effect. Ondanks deze ontwikkelingen nam het bedrijfsresultaat toe met 25%. Ook de EBIT marge nam toe. Dit weerspiegelt de sterke strategische marktposities, het effect van kostenbeheersing en de groei die sommige marktniches realiseren.

Technical Components

- Omzet: EUR 178,7 miljoen (-4%; autonoom -2%)

- EBIT: EUR 9,0 miljoen (+5%; autonoom +10%)

- EBIT-marge: 5,0% (2003: 4,6%)

De sector Technical Compontents omvat:

- Ten Cate Enbi, toeleverancier van rubber- en foam rollers bestemd voor de printer- en copierindustrie

- Ten Cate Plasticum, producent van kunststof verpakkingen voor consumentenproducten

- Mega Valves International, technische groothandel in componenten voor vloeistofsystemen.

Ten Cate Enbi realiseerde een groter omzetaandeel in technische rollers voor de beeldoverdracht in laserprinters. Dit zijn producten met een hogere toegevoegde waarde. De markt van inkjetprinters wordt gekenmerkt door sterke concurrentie en dalende prijzen. Het aandeel van Ten Cate Enbi in deze markt vertoont een daling.

De omzet van Ten Cate Plasticum bleef per saldo in 2004 vrijwel gelijk. Sterk stijgende grondstofprijzen hadden een negatief effect op de marges. Op de volumemarkt voor standaardproducten is de concurrentie hevig en staan de prijzen onder druk. De vraag naar klantspecifieke producten nam verder toe. Met nieuwe producten wist Ten Cate Plasticum zich goed te profileren.

In 2004 heeft de Mega Valves-groep de zogenoemde `fix it-exit' strategie verder doorgezet. Dit betekent dat veel aandacht is gegeven aan de beëindiging van activiteiten in verlieslatende markten. Met uitzondering van de vestiging in Spanje, is het netwerk van Mega Valves in Zuid-Europa in 2004 gesloten. Met deze operaties is het herstelplan in 2004 afgerond. De Noord-Europese vestigingen behaalden een bevredigende omzet in een moeilijke markt. Zowel de EBIT als de EBIT-marge nam toe, omdat de kwaliteit van de omzet verder verbeterde.

Services en Holding

De totale schuldpositie nam fractioneel toe van EUR 91,0 miljoen tot EUR 93,5 miljoen. De acquisitie van Southern Mills is uit de kasstroom gefinancierd. De investeringen bleven beneden het afschrijvingsniveau. Eind 2004 werd de in 2002 afgesloten syndicated loan geherfinancierd tegen gunstiger condities.

De daling van het EBIT-niveau bij Services en Holding werd veroorzaakt door eenmalige kosten als de viering van het 300-jarig bestaan en advieskosten.

Deelnemingen

Het resultaat deelnemingen is inclusief de boekwinst van EUR 2,0 miljoen op de verkoop van Schwabenvlies. Synbra Group (50% deelneming) stootte drie activiteiten af, die niet tot de kern behoorden, met een gezamenlijke omzet van EUR 14 miljoen.Vooral het vierde kwartaal viel tegen, mede door sterk gestegen grondstofkosten en lagere bouwvolumes.

Structuurregime

Naar aanleiding van de wetswijziging betreffende het Nederlandse structuurregime wordt voorgesteld dat Koninklijke Ten Cate op holdingniveau vrijwillig het structuurregime handhaaft. Deze situatie draagt bij aan de eenheid van beleid tussen de internationale holding en Ten Cate Nederland. De nieuwe structuurwetgeving geeft aandeelhouders momenteel meer zeggenschapsrechten. Tijdens de komende Algemene Vergadering van Aandeelhouders zal een voorstel tot statutenwijziging worden behandeld op grond van de recente wetswijziging van oktober 2004 en tevens verband houdende met de invoering van de corporate governance code.

IFRS

De introductie van IFRS is bij Ten Cate sinds medio 2003 voorbereid. De effecten op het eigen vermogen zullen, met uitzondering van de pensioenverplichtingen (IAS 19), relatief beperkt zijn.

Verwacht wordt dat door de toepassing van IAS 19 het eigen vermogen na aftrek van belastinglatenties, met circa EUR 25 miljoen zal afnemen.

Vooruitzichten

Ten Cate is goed gepositioneerd in haar strategische kernmarkten. Ook voor 2005 wordt een autonome omzetgroei verwacht die vooral zal zijn gebaseerd op de voortzetting van goede gang van zaken in de VS en omzetgroei in Azië. In Europa wordt voor de meeste deelmarkten een wat meer gematigde groei verwacht. Persoonlijke veiligheid en bescherming is een belangrijke nichemarkt en Ten Cate is op dit gebied met verschillende producten actief.

Het investeringsniveau zal duidelijk hoger liggen dan in voorgaande jaren. In 2005 zal Ten Cate belangrijke stappen zetten bij de implementatie van de in 2004 gepatenteerde digitale veredelingstechniek. Naar verwachting zullen de eerste producten op basis van deze nieuwe technologie in de loop van 2005 worden geïntroduceerd.

De aandacht voor de vergroting van de commerciële effectiviteit, door een intensiever gebruik van het merk Ten Cate in de markt en versterking van het verkoopapparaat zal de autonome groei ondersteunen. De grondstofprijzen en de koersontwikkeling van de dollar vormen een onzekere factor.

Ten Cate spreekt geen winstverwachting uit over het boekjaar 2005.

www.tencate.com

BRON Royal Ten Cate