Nettowinst TenCate EUR 69,5 miljoen over eerste negen maanden

02 Nov, 2006, 07:00 GMT Van Koninklijke Ten Cate

ALMELO, Nederland, November 2 /PRNewswire/ --

- Concernomzet t/m september EUR 600 mln. (+14%)

- Bedrijfsresultaat (EBIT) EUR 40,4 mln. (+26%)

- Nettowinst EUR 69,5 miljoen (t/m 3e kw. 2005: EUR 24,2 mln.)

- Resultaat desinvesteringen EUR 42,6 miljoen t/m 3e kwartaal

- Incidenteel lager omzetaandeel defensiemarkten (omzetsamenstelling)

- Aanhoudende groei in aerospace-composites

- Sterke resultaatbijdrage Geosynthetics Europa, Azië en Australië

- Herstellende omzet en resultaten kunstgrasactiviteiten

- Goed resultaat TenCate Enbi

Koninklijke Ten Cate (Euronext: KTC) boekte over de eerste negen maanden van 2006 een toename van de omzet van 14% tot EUR 600 miljoen. De sterke gemiddelde winstgroei gedurende het jaar zwakte licht af als gevolg van de omzetsamenstelling.

Het bedrijfsresultaat (EBIT) tot en met het derde kwartaal steeg met 26% tot EUR 40,4 miljoen.

De nettowinst over de eerste negen maanden bedraagt EUR 69,5 miljoen. In dit bedrag is inbegrepen het resultaat op desinvesteringen van in totaal EUR 42,6 miljoen.

Afgezien van dit resultaat, is sprake van een sterke nettowinstgroei van 21%.

Ontwikkelingen in het derde kwartaal

Omzet EUR 202 mln. (Q3 2005: EUR 177 mln.); EBIT EUR 16,8 mln. (Q3 2005 EUR 13,4 mln.)

Nettowinst geschoond voor desinvesteringen EUR 10,8 mln. (Q3 2005: EUR 9,2 mln.)

De netto-omzet in het derde kwartaal steeg met 15% tot EUR 202 miljoen. De autonome groei was 4,4%. De autonome stijging bleef beperkt door een geringere groei in de Amerikaanse markt voor Geosynthetics en door stabilisatie van de omzet binnen de Grass-groep.

Het bedrijfsresultaat in het derde kwartaal steeg met 26% naar EUR 16,8 miljoen. De autonome stijging bedroeg11%. Het valutaeffect op omzet en bedrijfsresultaat bedroeg in het derde kwartaal respectievelijk -2,6% en -3,2%.

De stijging van het bedrijfsresultaat in het derde kwartaal werd vooral veroorzaakt door de Geosynthetics-activiteiten in Europa en Azië en door TenCate Enbi.

De nettowinst in het derde kwartaal (geschoond voor desinvesteringen) bedroeg EUR 10,8 miljoen (+17%).

Ontwikkelingen per sector

Advanced Textiles & Composites

Omzet EUR 212 miljoen (-2%); EBIT EUR 14,7 miljoen (+20%)

De lichte omzetdaling ten opzichte van dezelfde periode in 2005 is toe te rekenen aan de desinvestering van de Permess/Multistiq-groep. Autonoom steeg de omzet over de eerste negen maanden met 8,4%. In het derde kwartaal steeg de omzet autonoom met 6,5%.

Het bedrijfsresultaat vertoonde over de eerste negen maanden een sterke groei (+20,5%), maar liet in het derde kwartaal een daling zien tot EUR 3,6 miljoen (Q3 2005: EUR 4,1 miljoen).

Het omzetaandeel van defensieorders was lager in het derde kwartaal. De defensiemarkt, die voor de sector TenCate Avanced Textiles & Composites van toenemend belang is, is sterk projectgebonden. De timing van uitlevering van orders, die overwegend bestaan uit hoogwaardige producten, is bepalend voor de omvang en samenstelling van omzet en winst in een bepaalde periode.

De vooruitzichten van TenCate in deze marktsegmenten blijven onverkort gunstig, gelet op de orderpositie.

Sterke toename van de vraag naar brandwerende veiligheidsweefsels

TenCate heeft voor de markt voor hoogwaardige brandwerende veiligheidskleding een nieuwe generatie veiligheidsweefsels ontwikkeld met een hoog draagcomfort voor zowel de militaire (TenCate Aramid(R) Camouflage) als de industriële markt (TenCate TecaSafe(R) Plus). TenCate werkt voortdurend aan de verbetering van het draagcomfort van hoogwaardige veiligheidsweefsels (vochtregulering, luchtdoorlaatbaarheid, gewicht). In het bijzonder in de Amerikaanse markt is naar dergelijke producten een groeiende vraag. Dit heeft geresulteerd in de stijging van het bedrijfsresultaat over de eerste negen maanden.

Na de eerder aangekondigde defensieorder van US$ 15 miljoen voor brandwerend camouflageweefsel is inmiddels een vervolgorder van US$ 11 miljoen ontvangen.

Toenemend belang van voertuigbescherming

De strategische focus op voertuigbescherming resulteerde in een groeiende omzet in dit marktsegment. Dit zal voor een meer gelijkmatige orderstroom zorgen en is tevens positief voor de marge-ontwikkeling.

Aerospace-composites vertoont sterke groei

De aerospace-sector, in het bijzonder de omzet in TenCate Cetex(R) (thermoplastische composieten), groeide sterk. Hoewel de aangekondigde vertragingen bij Airbus (A380) ook TenCate met ingang van 2007 zullen raken, zijn de gevolgen niet significant, omdat elders compensatie kan worden gevonden.

De vraag naar TenCate Cetex(R) System 3, het nieuwe composietmateriaal dat voor interieurdelen wordt toegepast, ontwikkelt zich goed. Omdat dit materiaal gebaseerd is op het al bekende Cetex(R)-materiaal, is de ontwikkeltijd sterk verkort. Het materiaal maakt deel uit van onderhouds- en vernieuwingsprogramma's en wordt inmiddels toegepast in onder andere vloerdelen en vliegtuigstoelen. Momenteel zijn al meer dan 4000 vliegtuigstoelen met TenCate Cetex(R) System 3 in gebruik.

TenCate Cetex(R) wordt voor het eerst toegepast in vliegtuigen van Embraer (Phenom 100 en 300). Dit vliegtuig zal eind 2008 operationeel worden en inmiddels zijn er orders voor ruim 200 toestellen.

Geosynthetics & Grass

Omzet EUR 313 miljoen (+48%); EBIT EUR 24,7 miljoen (+24%)

De omzet van deze sector steeg gedurende de eerste negen maanden van 2006 met 48% tot EUR 313 miljoen. De stijging komt vooral door de acquisitie van Polyfelt. Gedurende dit jaar is Polyfelt volledig geïntegreerd in de nieuw gevormde TenCate Geosynthetics-groep (USA, Azië, Europa). De omzet in het derde kwartaal steeg tot EUR 121,1 miljoen (Q3 2005: EUR 83,5 miljoen).

Het bedrijfsresultaat over de eerste negen maanden steeg tot EUR 24,7 miljoen (+24%). Het bedrijfsresultaat in het derde kwartaal bedroeg EUR 12,8 miljoen (Q3 2005: EUR 10,6 miljoen).

TenCate Grass

Bij de Grass-groep is sprake van een achterblijvende omzetgroei. Dit is enerzijds het gevolg van een vertraging in de aanleg van nieuwe sportvelden in de VS. Anderzijds is er sprake van een vraagverschuiving, waarin met een geleidelijke aanpassing van de productportfolio wordt voorzien. Vooral de Europese markt heeft, zoals in eerdere rapportages gemeld, binnen een kort tijdsbestek een belangrijke vraagverschuiving te zien gegeven als gevolg van de groeiende vraag vanuit de voetbalsport.

Hiernaast is er een verdere margeverkrapping in het volumesegment.

De verwachting is dat de kunstgrasmarkt structureel groeit en dat TenCate door nieuwe investeringen hiervan kan profiteren. TenCate wil haar leidende rol in deze markt versterken op basis van de volgende acties:

Acties TenCate Grass-groep

- Operationele en logistieke verbeteringen

- Aanpassing van de productportfolio

- Versnellen van technologische ontwikkelingen op basis van patentposities (nieuwe generaties kunstgrasvezels en kunstgrassystemen)

- Verkoop van kunststof infill (TenCate Thiolon(R) Infill Pro) als veilig alternatief ter vervanging van traditionele rubber infill-componenten

- Herpositionering in de waardeketen

TenCate Geosynthetics

De markt voor Geosynthetics in de VS was in het derde kwartaal terughoudend, met enigszins lagere marges. De markten in Europa en Azië ontwikkelden zich gunstig.

Slibontwatering met Geotube(R)-systeem wint terrein

Geotube(R)-systemen werden in de eerste plaats ingezet voor landwinning, kustbescherming en dijkenbouw. Op dit laatste vlak zijn interessante ontwikkelingen gaande. Zo is het mogelijk tijdig tekortkomingen van dijken te ontdekken, waardoor rampen kunnen worden voorkomen. Hiervoor lopen twee proefprojecten. De marktpotentie hiervan is aanzienlijk. De verwachting is dat in Europa de aangekondigde projecten op het gebied van waterbeheer en dijkenbouw een stimulans voor dit marktsegment zullen zijn.

Onlangs is bekend geworden dat voor het ontwateren van baggerslib uit het gebied rond Venetië gekozen is voor de Geotube(R)-technologie van TenCate. In totaal moet circa 120.000 mcubed slib gebaggerd en ontwaterd worden. Voor het ontwateren is ongeveer 7,5 km Geotube(R) nodig. De tubes hebben een omtrek van ruim 18 meter. Leveringen zullen plaats vinden in 2006 en 2007.

Ook op het gebied van ontwatering van industrieel slib wordt goede voortgang geboekt en raakt deze methode steeds meer bekend. In de VS is met succes een pilot afgerond (Arizona Chemical Company, Panama City, Fl).

Technical Components

Omzet EUR 75 miljoen (-25%); EBIT 5,7 miljoen (+7,5%)

De omzetdaling ten opzichte van de eerste negen maanden van 2005 is het gevolg van het desinvesteringsbeleid. De omzet van de sector Technical Components in het derde kwartaal nam autonoom toe met 9,3% en bedroeg EUR 18,8 mln.

Het bedrijfsresultaat over de eerste negen maanden van 2006 bedroeg EUR 5,7 miljoen (2005: EUR 5,3 mln). In het derde kwartaal steeg het bedrijfsresultaat van EUR 0,5 miljoen tot EUR 1,2 miljoen.

TenCate Enbi en Business Key lieten een verdere verbetering van de resultaten zien. Bij TenCate Enbi was sprake van goede ontwikkelingen bij de Europese bedrijven in Duitsland en Hongarije.

Overige informatie

De verkoop van Synbra Group in het derde kwartaal heeft EUR 48 miljoen aan liquiditeiten opgeleverd. De investeringen tot dusverre bedragen circa EUR 30 miljoen. TenCate beschikt over een sterke liquiditeitspositie voor toekomstige acquisities tot een omvang van circa EUR 120 miljoen.

De belastingdruk daalt ten opzichte van de vergelijkbare periode in 2005 tot 30,4%. Dit is onder meer het gevolg van het benutten van compensabele verliezen in enkele Europese landen.

De verbetering van de holdingresultaten kunnen worden verklaard uit vrijval van voorzieningen en lagere kosten van financiële instrumenten.

Vooruitzichten

Bij de winstverwachting over het vierde kwartaal dient rekening te worden gehouden met de verkoop van Synbra Group. Hierdoor mist TenCate een winstbron die in het vierde kwartaal van 2005 een belangrijke bijdrage leverde.

Geschoond voor het resultaat op desinvesteringen van in totaal EUR 42,6 miljoen wordt een nettowinst verwacht van EUR 32 tot EUR 33 miljoen. Dit betekent een winststijging van 21% ten opzichte van de voor desinvesteringen geschoonde nettowinst over 2005. De te rapporteren nettowinst over 2006 zal derhalve circa EUR 75 miljoen bedragen (2005: EUR 30,5 miljoen).

Voor meer informatie: drs. F.R. Spaan, hoofd investor relations/corporate communicatie Telefoon, +31-546-54-43-38, Mobiel, +31-6-12-961-724, f.spaan@tencate.com

BRON Koninklijke Ten Cate