Nettowinst TenCate groeit 15% tot EUR 6,0 miljoen in eerste kwartaal

02 Mei, 2007, 08:12 BST Van Koninklijke Ten Cate

ALMELO, Nederland, May 2 /PRNewswire/ --

- Concernomzet EUR 191 miljoen (Q1 2006: EUR 189 miljoen)

- EBIT EUR 10,9 miljoen (+ 26%)

- Nettowinst EUR 6,0 miljoen (+15%)

- Fors gestegen orderpositie per 31 maart 2007

- Sterk toegenomen omzet veiligheidsweefsels (Amerikaanse legerorders en groei Europese markt)

- Terughoudende Amerikaanse economie zorgt voor lagere omzet in geosynthetics in de VS; licht herstel zichtbaar

- Omzetgroei Grass-groep 18%; lagere marges door productmix (versterkt seizoenspatroon); capaciteitstoename operationeel vanaf tweede kwartaal

- Impact acquisities in Q1 beperkt: Roshield opgenomen in de cijfers per medio februari. Mattex in resultaat opgenomen vanaf tweede kwartaal.

- Verwachte nettowinstgroei over geheel 2007 ten minste 25% (afgezien van resultaat desinvesteringen)

Algemene gang van zaken

Omzetontwikkeling

In het eerste kwartaal van 2007 bedraagt de omzet EUR 191 miljoen. Autonoom steeg de omzet met 7%. Het valuta effect bedroeg - 4%, als gevolg van de lagere US-dollar.

Een aanmerkelijke groei is gerealiseerd op het gebied van veiligheidsweefsels. De uitleveringen van eerder gemelde Amerikaanse legerorders dragen hier in belangrijke mate aan bij.

De cluster Aerospace & Armour Composites liet een autonome omzetdaling zien, maar de vooruitzichten in deze markten zijn onveranderd gunstig. In het eerste kwartaal was hier sprake van uitstel van een aantal belangrijke overheidsorders.

De omzetgroei van de sector Geosynthetics & Grass werd gedrukt door de terughoudendheid in de Amerikaanse Geosynthetics-markt. De bouwgerelateerde Geosynthetics-vraag stagneerde in deze markt. Er is een goede vraag vanuit de overige geografische markten.

De omzet van de Grass-groep steeg 18% over het eerste kwartaal van 2007. De acquisitie van Mattex heeft hieraan nog niet kunnen bijdragen, wegens consolidatie vanaf 31 maart 2007.

TenCate Enbi liet een daling van de omzet zien van circa 7%.

Bedrijfsresultaat (EBIT) en nettowinst

De toename van het bedrijfsresultaat (EBIT) tot EUR 10,9 miljoen (2006: EUR 8,6 miljoen) is in belangrijke mate toe te schrijven aan de sterke autonome groei van veiligheidsweefsels. De autonome EBIT-groei bedroeg 26%. Het valuta effect bedroeg -9%.

In de sector Geosynthetics & Grass is als gevolg van seizoensinvloeden de hoogte evenals de samenstelling van de omzet in het eerste kwartaal niet maatgevend. In deze sector is een relatief lage EBIT en -marge gerealiseerd.

Wegens de sterk gestegen marktvraag is bij de kunstgrasactiviteiten voor het tweede achtereenvolgende jaar sprake van capaciteitsuitbreiding. Deze is vanaf het tweede kwartaal gereed voor productie, waardoor er een drukkend effect op het bedrijfsresultaat en de marge is ontstaan. Ook was het aanbod van hoogwaardige en klantspecifieke kunstgrasproducten gedurende het eerste kwartaal nog niet volledig beschikbaar.

De nettowinst nam 15% toe tot EUR 6,0 miljoen. De belastingdruk liep terug van 33% tot 31%.

Financiële positie

Na de aangekondigde acquisities van Roshield (antiballistische voertuigenbescherming) en Mattex (kunstgras) werd een aandelenemissie van circa EUR 51 miljoen (na kosten) succesvol geplaatst. Het aantal geplaatste aandelen nam daardoor toe tot een totaal van 23.169.621 stuks per ultimo maart.

Voorts werd een nieuwe kredietfaciliteit ten bedrage van EUR 250 miljoen afgesloten met een syndicaat van banken. TenCate (KTC) beschikt hiermee over voldoende financieringsruimte voor verdere acquisities in het kader van de "buy & build" strategie.

De investeringsbehoefte voor 2007 blijft op een relatief hoog niveau van naar verwachting ruim EUR 60 miljoen voor het gehele jaar.

Per ultimo maart 2007 bedroeg de netto rentedragende schuld EUR 230 miljoen.

De nettokasstroom voor acquisities en desinvesteringen bedroeg in het eerste kwartaal - EUR 21,8 miljoen (Q1 2006: - EUR 20,4 miljoen).

Vooruitzichten

Gelet op seizoenseffecten en de forse toename van de orderpositie zijn de vooruitzichten gunstig.

Wij herhalen de eerder uitgesproken verwachting dat de nettowinst, gecorrigeerd voor resultaten op desinvesteringen, over geheel 2007 zal toenemen met tenminste 25%, behoudens onvoorziene omstandigheden.

Gang van zaken per sector

  
  Advanced Textiles & Composites
  
  (x EUR 1 mln.)   Kw 1 2007   Kw 1 2006
  Netto omzet     83,2      77,9
  EBIT         8,0      5,9
  EBIT marge      9,6%      7,6%

De omzet in de sector Advanced Textiles & Composites liet een voortgaande groei zien tot EUR 83,2 miljoen. De autonome omzetgroei over het eerste kwartaal bedroeg 10%.

Zowel in Amerika als Europa is op het gebied van veiligheidsweefsels sprake van een sterk toegenomen vraag, waarbij er sprake is van uitzonderlijke groei door (gedeeltelijke) uitlevering van de in oktober 2006 en maart 2007 aangekondigde Amerikaanse legerorders. Deze orders zullen de omzet tot in het volgende jaar bepalen.

Hoewel de Aerospace & Armour Composites groep vooral in antiballistische toepassingen een vertraagde start van het jaar had, blijven de marktvooruitzichten gunstig. De antiballistische markt is projectgebonden, waardoor schommelingen in het omzetniveau voorkomen. In het eerste kwartaal was sprake van uitgestelde orders.

Op het gebied van voertuigenbepantsering (Roshield) werden eerder meerjarenorders aangekondigd ter grootte van EUR 20 miljoen, die in de loop van het jaar zichtbaar zullen worden. De orderportefeuille is toegenomen, maar er bestaat enige onzekerheid over de timing en de uiteindelijke omvang van uitleveringen.

De afgenomen omzet in composieten (CETEX(R)) in relatie tot Airbus werd geheel gecompenseerd door nieuwe orders op het gebied van aerospace en industriële toepassingen. In de vliegtuigindustrie en ruimtevaarttoepassingen is sprake van een voortgaande sterke groei.

Het bedrijfsresultaat van de sector Advanced Textiles & Composites steeg naar EUR 8,0 miljoen. Autonoom steeg de EBIT in deze sector met 39%. Het valuta effect bedroeg -8%.

  
  Geosynthetics & Grass
  
  (x EUR 1 mln.)   Kw 1 2007   Kw 1 2006
  Netto omzet       88,5      79,5
  EBIT           2,5      2,4
  EBIT marge        2,8%      3,0%

De omzet van de sector Geosynthetics & Grass steeg in het eerste kwartaal met 11% tot EUR 88,5 miljoen. Van invloed is de consolidatie van Geofabrics Australasia per 1 juli 2006. Autonoom steeg de omzet van de sector Geosynthetics & Grass met 9%.

De Amerikaanse markt voor geosynthetics vertoonde een voortgaande terughoudendheid. Hier wordt enig herstel verwacht in de loop van het jaar. De overige geografische markten ontwikkelen zich qua volumes gunstig.

Het omzetaandeel in de projectenmarkt neemt naar verwachting in de loop van het jaar toe op grond van de huidige orderpositie. Dit heeft een positief effect op de marge.

De omzet van de Grass-groep steeg met 18%. Binnen de productmix was sprake van een hoger aandeel kunstgras voor landscaping toepassingen. Dit heeft een seizoensmatige achtergrond en is niet maatgevend voor het gehele jaar. De positieve margeontwikkeling blijft daardoor achter. In de loop van het jaar neemt het omzetaandeel vanuit de sportmarkt toe.

De EBIT bevond zich per saldo op een vrijwel gelijk niveau door de consolidatie van Geosynthetics Australasia. Autonoom daalde de EBIT met 30%. Deze daling is vooral het effect van de eerder genoemde product mix en onderbezettingresultaten, bij Geosynthetics (USA). Bij Grass is sprake van nieuwe productiecapaciteit die nog in de opbouwfase verkeert. Dit betreft voornamelijk capaciteit voor de productie van de meer hoogwaardige producten. Dit is een tijdelijk effect.

Voor de rest van het jaar dient tevens rekening te worden gehouden met de winstbijdrage van Mattex (kunstgras) vanaf 1 april. Mattex is per 31 maart 2007 in de balans opgenomen.

  
  Technical Components / Holding & Services
  
  (x EUR 1 mln.)   Kw 1 2007   Kw 1 2006
  Netto omzet       19,2      31,8
  EBIT           0,4      0,3

Met ingang van 2007 worden de cijfers van de sector Technical Components niet langer afzonderlijk weergegeven maar zijn deze opgenomen onder 'Technical Components / Holding & Services'. Zoals bekend zijn Plasticum en Business Key respectievelijk in april 2006 en februari 2007 verkocht.

TenCate Enbi liet een daling zien van de omzet van circa 7%, waardoor ook het bedrijfsresultaat enigszins daalde. De toename van het omzetaandeel in de vervangingsmarkt voor laserprinter cartridges verloopt nog steeds traag, hoewel hier kansen aanwezig blijven voor de toekomst. Ook ziet Enbi de omzet buiten de kantoormachinemarkt groeien.

Almelo, 2 mei 2007

Koninklijke Ten Cate n.v.

Voor de cijferbijlage verwijzen wij naar www.tencate.com

Conference call

Wij bieden analisten de gelegenheid deel te nemen aan een conference call. Om 9.30 uur geeft Frank Spaan, hoofd Investor Relations, een toelichting op de Q1 cijfers. Hierna is er de gelegenheid vragen te stellen.

Het telefoonnummer voor de conference call is +44-(0)20-713-27-56. Een operator zal u verwelkomen en de procedure toelichten.

BRON Koninklijke Ten Cate