Nettowinst TenCate over 2006 stijgt 27%

01 Maa, 2007, 07:00 GMT Van Koninklijke Ten Cate

ALMELO, Die Niederlande, March 1 /PRNewswire/ --

- Omzet stijgt in 2006 met ruim 12% tot EUR 771 miljoen, waarvan 5% autonoom

- Bedrijfsresultaat stijgt met 30% tot EUR 50 miljoen, waarvan 18% autonoom

- EBIT-marge stijgt van 5,6% naar 6,5%

- Nettowinst inclusief resultaat op desinvesteringen EUR 76 miljoen (2005: EUR 30,5 miljoen)

- Nettowinst gecorrigeerd voor desinvesteringen EUR 34 miljoen (+27%)

- Belangrijkste bijdrage aan de winststijging afkomstig van de sector Advanced Textiles & Composites

- Lage autonome omzetgroei en aanmerkelijke autonome EBIT-daling bij Geosynthetics & Grass

- Goede voortgang geboekt met desinvesteringen (Plasticum en Synbra), met resultaat van EUR 42 miljoen

- Goed resultaat TenCate Enbi

- Dividendvoorstel EUR 0,70 per aandeel

Vierde kwartaal 2006

De omzet steeg in het vierde kwartaal ten opzichte van dezelfde periode in 2005 met 7,4% tot EUR 171 miljoen. In het laatste kwartaal was sprake van een lage autonome omzetgroei (+2,5%). Deze lage groei hangt samen met een terughoudende markt in de Verenigde Staten binnen de sector Geosynthetics & Grass.

Het bedrijfsresultaat in het vierde kwartaal steeg met 53% tot EUR 9,7 miljoen. In dit resultaat zijn incidentele baten verwerkt ten bedrage van ruim EUR 4 miljoen.

Het valutaeffect op omzet respectievelijk bedrijfsresultaat bedroeg -4% en -7%.

De nettowinst in het vierde kwartaal bedroeg EUR 6,5 miljoen (vierde kwartaal 2005: EUR 6,3 miljoen). In de nettowinst is in 2005 respectievelijk 2006 een resultaat op verkoop deelnemingen verwerkt van+ EUR 1,7 miljoen en - EUR 0,6 miljoen.

Jaarresultaten 2006

De concernomzet in 2006 liet een autonome stijging zien van 5% tot EUR 771 miljoen. Het achterblijven van de autonome groei in de tweede helft van het jaar wordt enerzijds veroorzaakt door de lagere groei in de Amerikaanse markt voor geosynthetics (bouwsector en infrastructuur). Anderzijds was in dezelfde periode van het jaar sprake van een tijdelijke stagnatie bij sommige afnemers in de Amerikaanse kunstgrasmarkt.

Het bedrijfsresultaat bedroeg EUR 50,1 miljoen, een stijging met ruim 30%. Autonoom steeg het bedrijfsresultaat circa 18%. Daarbij was sprake van een sterke autonome daling van het bedrijfsresultaat binnen de sector Geosynthetics & Grass.

De invloed van valutaeffecten op omzet respectievelijk EBIT over geheel 2006 bleef beperkt tot - 0,6% en - 0,9%.

De nettowinst over 2006 bedroeg EUR 76 miljoen. Gecorrigeerd voor het resultaat op desinvesteringen steeg de nettowinst met 27% tot circa EUR 34 miljoen. De belangrijkste bijdrage aan de winststijging werd geleverd door de sector Advanced Textiles & Composites.

Per aandeel van nominaal EUR 2,50 steeg de winst, gecorrigeerd voor het resultaat op verkochte ondernemingen, van EUR 1,30 tot EUR 1,64. Voorgesteld wordt een dividend uit te keren van EUR 0,70 per aandeel, naar keuze in contanten of in aandelen.

Ontwikkelingen per sector

Advanced Textiles & Composites

- Netto-omzet EUR 280 miljoen (- 2,1%; autonoom +8,2%)

- EBIT EUR 20,9 miljoen ( +26,7%; autonoom +26,3%)

- EBIT-marge 7,5% (2005: 5,8%)

Bij de sector Advanced Textiles & Composites is sprake van een goede autonome omzetstijging. Deze stijging wordt enerzijds veroorzaakt door positieve marktontwikkelingen in de Verenigde Staten en Europa op het gebied van hoogwaardige veiligheidsweefsels. Anderzijds slaagt TenCate er goed in het toepassingsgebied van composietmaterialen in de vliegtuigindustrie verder uit te breiden.

Eind 2006 werden in de Verenigde Staten belangrijke nieuwe defensieorders op het gebied van brandwerende weefsels verkregen, met een totale omvang van circa US$ 25 miljoen. Deze zullen grotendeels in 2007 worden uitgeleverd. Bovendien worden gedurende 2007 vervolgorders verwacht, gelet op een verhoging van het persoonlijke beschermingsniveau van de Amerikaanse militairen.

De afzet van aerospace composites groeide fors. Naast nieuwe projecten en klanten (Embraer) levert het materiaal TenCate Cetex System3 nieuwe toepassingen voor vliegtuiginterieuren.

In het segment persoonlijke ballistische bescherming deed zich in Europa een daling van de afzet voor. Deze marktvraag is projectgebonden. Er was echter een stijging op het gebied van voertuigbepantsering, waarop TenCate zich in toenemende mate richt.

Eind 2006 werd de overname van het Deense Roshield aangekondigd. Deze onderneming opereert als systeem-integrator op het gebied van voertuigbepantsering. Deze acquisitie, die inmiddels is afgerond, betekent een aanzienlijke versterking van de marktpositie van TenCate.

De gunstige ontwikkelingen ten aanzien van de productmix hebben een positief effect gehad op het resultaat. Bij een autonome EBIT-stijging van ruim 26% steeg de EBIT-marge van 5,8% tot 7,5%.

Geosynthetics & Grass

- Netto-omzet EUR 398 miljoen (+ 45,1%; autonoom + 2,2%)

- EBIT EUR 25,5 miljoen (+ 7,1%; autonoom - 20,0%)

- EBIT-marge 6,4% (2005: 8,7%)

Voor de sector Geosynthetics & Grass waren de ontwikkelingen in 2006 minder gunstig. De acquisitie van Polyfelt, dat in 2006 volledig is geïntegreerd, lag vrijwel geheel ten grondslag aan de omzetstijging in 2006.

Enerzijds was de Amerikaanse markt in geosynthetics terughoudend, anderzijds was in de Aziatische en Europese markt sprake van groei. Aansprekende orders voor projecten op het gebied van infrastructuur en milieu werden verkregen. De TenCate-joint venture Geosynthetics Australasia boekte een stijgende omzet.

De kunstgrasmarkt vertoont wereldwijd jaarlijks structurele volumegroei. De Amerikaanse marktsituatie was echter onevenwichtig. In de eerste helft van het jaar was door weersinvloeden sprake van vertraging bij de installatie van velden, terwijl in de tweede helft sommige marktpartijen leken te kampen met operationele problemen.

De samenwerking met FieldTurf Tarkett, een sterke marktpartij in vooral de Verenigde Staten, vormt een ondersteuning voor onze markbenadering ten aanzien van hoogwaardige systeemconcepten.

De toenemende concurrentie spitst zich toe op het volumesegment van de Europese (voetbal)markt. Hier spelen kwalitatieve factoren, zoals de performance van het sportveld gedurende de economische levensduur, nog geen belangrijke rol. Deze markt is prijsgevoelig. Wel lijkt sprake van een groeiend kwaliteitsbesef nu de ervaring met het spelen op kunstgras toeneemt. TenCate speelt hierop in door samen met commerciële partners kunstgrassystemen te ontwikkelen, waarbij meer transparantie wordt gecreëerd ten aanzien van kwaliteit en performance. Speerpunten hierbij zijn speeleigenschappen gedurende de economische levensduur, veiligheid van de sporter en milieuaspecten van het kunstgras sportveld.

Het bedrijfsresultaat van de sector Geosynthetics & Grass daalde autonoom sterk. Dit wordt vooral veroorzaakt door TenCate Grass. De margedaling in de kunstgrasmarkt zette zich gedurende 2006 voort.

TenCate heeft gedurende 2006 geïnvesteerd in nieuwe productiecapaciteit voor kunstgrasvezels. Hoewel de productiecapaciteit hiervan gedurende het jaar 2006 sterk is uitgebreid, kon voor wat Europa betreft niet volledig aan de vraag worden voldaan. De capaciteitsuitbreiding ging bovendien gepaard met aanloopkosten.

De interne maatregelen alsmede de versterking van de marktpositie voor kunstgras via commerciële allianties en de begin 2007 aangekondigde overname van de kunstgrasactiviteiten van Mattex Leisure Industries ("Mattex") zullen naar verwachting een aanzienlijke positieve invloed hebben op de toekomstige omzetontwikkeling en resultaten.

Technical Components

- Omzet EUR 93 miljoen (- 26,6%; autonoom + 6,2%)

- EBIT EUR 6,2 miljoen (- 12,7%; autonoom +13,9%)

- EBIT-marge 6,7% (2005: 5,6%)

Voor het eerst sinds enkele jaren en na het saneren van de productportfolio is de omzet van TenCate Enbi weer gestegen.

De omzet van technische rollers voor laserprinters en copiers nam toe, met name in de marktsegmenten van de kleurenprinters en de high-volume copiers. De omzet van transportrollers was stabiel. De ontwikkeling van de omzet in de vervangingsmarkt voor cartridges verloopt nog steeds traag. Komend jaar wordt in deze markt een doorbraak verwacht. Additionele omzet werd gerealiseerd door nieuwe toepassingen van foamtechnologie in nieuwe markten, zoals warmte- en geluidsisolatie.

Positief is ook de uitbreiding van het aantal klanten, waardoor TenCate Enbi minder kwetsbaar wordt.

Business Key, het Spaanse handelsbedrijf in componenten voor vloeistofsystemen, behaalde ondanks moeilijker marktomstandigheden een goed resultaat. Het bedrijf werd onlangs met een kleine boekwinst verkocht. Gelet op de beperkte omvang is de invloed hiervan op het resultaat in 2007 gering.

Overige informatie

De investeringen van circa EUR 43 miljoen overtroffen de afschrijvingen (EUR 23 miljoen) aanzienlijk. Grote projecten waren de uitbreiding van de productiecapaciteit voor kunstgrasvezels, het Masterplan Nijverdal (continu-breedbleekmachine) en investeringen in de productie van geosynthetics in China.

Als gevolg van de groei van het resultaat en de verkoop van Synbra en Plasticum was sprake van een aanzienlijke positieve kasstroom. Dit resulteerde in een forse daling van de schuld tot EUR 94 miljoen (2005: EUR 157 miljoen).

De belastingdruk is in 2006 gedaald van 33,8% naar 27,2%, deels door incidentele belastingbaten.

Vooruitzichten

De strategische kernmarkten van TenCate bieden goede vooruitzichten. Afgezien van onvoorziene omstandigheden wordt een aanmerkelijke omzet- en winststijging verwacht, onder meer als gevolg van de recent gepleegde acquisities.

Over 2007 wordt ten opzichte van de nettowinst over 2006 gecorrigeerd voor desinvesteringen, een winstgroei verwacht van ten minste 25%.

Op het gebied van beschermende weefsels wordt vooral in de Verenigde Staten een bovengemiddelde groei verwacht. Ook voor composieten (armour en aerospace) zijn de verwachtingen gunstig, mede na de acquisitie van Roshield. Roshield heeft onlangs meerjarenorders geboekt ten bedrage van circa EUR 20 miljoen.

De overname van Mattex wordt, onder voorbehoud van de noodzakelijke formele goedkeuringen van locale autoriteiten, naar verwachting binnen afzienbare tijd afgerond. De versterking van de positie van TenCate Grass in de waardeketen zal naar verwachting een significante positieve invloed hebben op de omzet en resultaten. TenCate Thiolon Middle East (Mattex) zal naar verwachting een sterke positieve invloed hebben op de nettowinst, gelet op de lage kostenbasis.

Conference call

TenCate zal vandaag (1 maart 2007) een conference call organiseren, die om 11:45 uur CET zal aanvangen en tot circa 12:30 uur CET duurt. Om deel te nemen aan de conference call is het volgende nummer beschikbaar (vanaf 10 minuten voor aanvang):

telefoonnummer +31-(0)20-535-65-41 en passcode 923214.

www.tencate.com

BRON Koninklijke Ten Cate