OctoPlus kondigt lancering aan van beursgang op Euronext Amsterdam

18 Sep, 2006, 08:00 BST Van OctoPlus BV

LEIDEN, Nederland, September 18 /PRNewswire/ --

- NIET VOOR VERZENDING, DISTRIBUTIE OF PUBLICATIE IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN, AUSTRALIE, CANADA OF JAPAN

Het Nederlandse biofarmaceutische bedrijf OctoPlus heeft vandaag de details bekend gemaakt van de geplande beursgang op Euronext Amsterdam. Het aanbod bestaat uit nieuw uit te geven aandelen met een waarde van maximaal EUR25 miljoen, met een bandbreedte tussen EUR4,65 en EUR5,50 per aandeel. Vanaf 18 september 2006 is het prospectus beschikbaar en vangt de inschrijvingsperiode aan. Cowen and Company en Fortis zijn aangesteld als gezamenlijke bookrunners en gezamenlijke global co-ordinators, en Kempen & Co is aangesteld als co-manager (gezamenlijk de 'Begeleidende Banken').

Het aanbod

Het aanbod (het 'Aanbod') bestaat uit nieuw uit te geven gewone aandelen voor een maximum bedrag van EUR25 miljoen, met een nominale waarde van EUR 0,12 per aandeel ('Aandelen'). Het Aanbod bestaat uit een publieke aanbieding in Nederland en een internationale, onderhandse plaatsing bij institutionele beleggers in specifieke andere regio's. Voorafgaand aan het Aanbod is er geen publieke markt geweest voor aandelen OctoPlus.

De rechten van houders van aandelen OctoPlus zijn onderling gelijk. OctoPlus heeft de Begeleidende Banken een optie verleend, uitoefenbaar binnen 30 kalenderdagen na de toewijzingsdatum, waarmee de Begeleidende Banken het bedrijf mogen vragen om additionele nieuwe Aandelen uit te geven tegen de uitgifteprijs voor een maximum van 15% van het aangeboden bedrag, mede om overtoewijzingen in het kader van het Aanbod te dekken.

Enkele huidige aandeelhouders hebben laten weten de intentie te hebben om in te schrijven voor Aandelen in het Aanbod voor een waarde van minstens EUR5 miljoen.

Inschrijving, toewijzing en prijs

De inschrijvingsperiode voor potentiële beleggers staat open vanaf 18 september 2006 om 09.00 uur Nederlandse tijd en zal naar verwachting eindigen op 3 oktober 2006 om 16.00 uur Nederlandse tijd. Particulieren kunnen inschrijven bij Fortis via hun eigen bank of broker. Slechts één inschrijving per belegger wordt geaccepteerd en inschrijvingen kunnen niet worden ingetrokken.

De toewijzing van de nieuwe aandelen OctoPlus wordt verwacht op de toewijzingsdatum op of rond 4 oktober 2006, en zal plaatsvinden voor de start van handel op Euronext Amsterdam op de noteringsdatum, op of rond 4 oktober 2006, en is afhankelijk van de timing van het Aanbod. De Begeleidende Banken zijn gerechtigd zonder opgaaf van reden inschrijvingen geheel of gedeeltelijk te weigeren. Potentiële particuliere beleggers in de beursgang in Nederland zullen kort na de toewijzingsdatum door hun financiële tussenpersoon geïnformeerd worden of en hoeveel nieuwe Aandelen aan hen zijn toegewezen.

OctoPlus verwacht de uitgifteprijs, de opbrengsten van het Aanbod en het aantal in het kader van het Aanbod aan investeerders toegewezen nieuwe Aandelen bekend te maken op of rond 4 oktober 2006. Tegelijk met dat bericht zal het bedrijf een pricing statement publiceren in de Officiële Prijscourant en in een nationale, dagelijks verschijnende krant in Nederland, waarmee de uitgifteprijs bekend wordt gemaakt en het geaggregeerde aantal nieuwe aandelen OctoPlus dat zal worden uitgegeven. Het pricing statement zal ook op de website van OctoPlus, www.octoplus.nl, worden geplaatst.

Notering

OctoPlus is van plan om toelating tot de notering aan te vragen van haar aandelen, inclusief de nieuwe Aandelen, bij Euronext Amsterdam N.V. en om de aandelen te noteren op Eurolist van Euronext Amsterdam onder het symbool "OCTO". OctoPlus verwacht dat verhandeling in haar aandelen op Euronext Amsterdam zal starten op of rond 4 oktober 2006 op een as-if-and-when-issued basis en dat levering plaats zal vinden op de derde handelsdag na de noteringsdatum, op of rond 9 oktober 2006.

De activiteiten van OctoPlus

OctoPlus is een product-georiënteerd biofarmaceutisch bedrijf dat zich toelegt op de ontwikkeling van verbeterde farmaceutische producten, gebaseerd op haar gepatenteerde drug delivery technologieën, die minder bijwerkingen veroorzaken, meer gemak voor de patiënt opleveren en een verbeterde balans tussen effectiviteit en veiligheid bieden in vergelijking met bestaande producten. In plaats van vroege-fase onderzoek uit te voeren om nieuwe geneesmiddelen te ontdekken, richt OctoPlus zich op de ontwikkeling van langerwerkende, gecontroleerd afgegeven versies van bekende eiwit therapeutica en andere geneesmiddelen.

OctoPlus heeft momenteel vijf productkandidaten in ontwikkeling, waarvan er drie in klinisch onderzoek zijn. De belangrijkste productkandidaat, LocteronTM, is een nieuw interferon alfa gecombineerd met de gepatenteerde PolyActiveTM technologie van OctoPlus, voor de behandeling van chronische hepatitis C infectie. Locteron is zo ontworpen dat het met minder injecties kan worden toegediend en minder bijwerkingen veroorzaakt dan huidige vormen van interferon alfa die op de markt zijn en momenteel de standaardtherapie vormen. Samen met haar ontwikkelingspartner, het bedrijf Biolex Therapeutics Inc. uit Amerika, is OctoPlus van plan om in het vierde kwartaal van 2006 te starten met een Fase IIa klinisch onderzoek met Locteron. De tweede productkandidaat in de kliniek is OP-145, een nieuw en gepatenteerd therapeutisch peptide dat momenteel in Fase II klinisch onderzoek wordt onderzocht voor de behandeling van chronische middenoorinfectie. De derde productkandidaat van OctoPlus die in de kliniek is, is hGH-OctoDEXTM, een nieuwe formulering van recombinant humaan groeihormoon voor groeihormoondeficiëntie. hGH-OctoDEX is in Fase I klinisch onderzoek en is gebaseerd op de gepatenteerde OctoDEXTM technologie van OctoPlus. OctoPlus ontwikkelt ook single-shot vaccins gebaseerd op haar gepatenteerde OctoVAXTM platform. HBV-OctoVAX voor hepatitis B vaccinatie en JEV-OctoVAX voor Japanse encefalitis vaccinatie zijn momenteel in preklinisch onderzoek.

Daarnaast is OctoPlus ook een vooraanstaande leverancier van specialistische farmaceutische formulerings- en productiediensten aan de farmaceutische en biotechnologie industrie, met de nadruk op moeilijk te formuleren actieve farmaceutische ingrediënten in injecteerbare formuleringen. De inkomsten en expertise die OctoPlus verkrijgt door deze formulerings- en productiediensten te leveren, helpen het bedrijf bij haar eigen ontwikkelingsprogramma's voor geneesmiddelen.

De huidige aandeelhouders van OctoPlus zijn onder andere Life Sciences Partners III B.V. (Amsterdam), S.R. One, Ltd. (West Conshohocken, PA, Amerika), Innoven Partenaires (Parijs, Frankrijk), SurModics, Inc. (Minneapolis, MN, Amerika) en Fagus, een joint venture tussen European Investment Fund en Fortis Private Equity België.

Aanwending van de opbrengst

OctoPlus zal de opbrengst van de beursgang voornamelijk gebruiken voor verdere productontwikkeling, waaronder Locteron, OP-145 en hGH-OctoDEX ontwikkelingsactiviteiten, en om productie- en materiaalkosten te dekken. Het bedrijf zal de opbrengst ook gebruiken voor ontwikkelingsactiviteiten rondom beide OctoVAX productkandidaten, HBV-OctoVAX en JEV-OctoVAX, en voor andere algemene bedrijfsdoeleinden, waaronder investeringen en werkkapitaal.

De inhoud van dit bericht is opgesteld door en komt volledig voor rekening van OctoPlus. Cowen International Limited, Fortis Bank (Nederland) N.V. en Kempen & Co N.V. treden uitsluitend op voor OctoPlus en voor niemand anders en zijn niet tegenover anderen dan OctoPlus verantwoordelijk voor het bieden van bescherming die aan hun cliënten toekomt of voor advies met betrekking tot het Aanbod, de inhoud van dit bericht of ieder ander onderwerp waarnaar dit bericht verwijst.

De verspreiding van dit bericht en andere informatie in verband met het Aanbod kan in bepaalde rechtsgebieden aan beperkingen onderworpen zijn. Personen die dit bericht of soortgelijke informatie in hun bezit krijgen dienen zich te informeren over dergelijke beperkingen en dienen deze in acht te nemen. Dit bericht mag niet worden gebruikt voor of in verband met, en vormt op generlei wijze een aanbod tot verkoop of een uitnodiging tot aankoop van, welke effecten dan ook.

Ieder aanbod tot het verkrijgen van Aandelen overeenkomstig het voorgenomen Aanbod zal worden gedaan, en iedere belegger doet zijn investering, louter op basis van de informatie in het prospectus dat in verband met dat Aanbod in Nederland algemeen verkrijgbaar zal worden gesteld. Als het Aanbod is voltooid, zullen de uiteindelijke uitgifteprijs, de emissieopbrengst en aantal bij het Aanbod aangeboden Aandelen in de "pricing statement" worden vermeld. Exemplaren van het prospectus en de "pricing statement" kunnen na publicatie kosteloos worden verkregen bij OctoPlus, Fortis Bank (Nederland) N.V. en Kempen & Co N.V. of via de website van Euronext Amsterdam (alleen voor inwoners van Nederland).

Dit bericht vormt geen aanbod tot verkoop of verzoek om enig aanbod tot aankoop van welke Aandelen of andere effecten van OctoPlus dan ook (de "Effecten") in de Verenigde Staten of in welke ander rechtsgebied dan ook. De Effecten zijn niet en zullen niet worden geregistreerd onder de United States Securities Act van 1933, zoals gewijzigd (de "Securities Act"), en mogen niet worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten, tenzij zij zijn geregistreerd onder de Securities Act of er een vrijstelling van dergelijke registratie geldt.

De aandelen zijn niet en zullen niet worden geregistreerd onder het toepasselijke effectenrecht van Australië, Canada of Japan, en mogen niet binnen Australië, Canada of Japan worden aangeboden of verkocht.

Binnen het Verenigd Koninkrijk is dit bericht alleen gericht aan personen (i) die professionele ervaring hebben met zaken die verband houden met beleggingen als bedoeld in artikel 19(5) van de Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (zoals gewijzigd, de "Financial Promotion Order"), (ii) als bedoeld in artikel 49(2)(a) tot (d) ("high net worth companies, unincorporated associations etc") van de Financial Promotion Order, (iii) die buiten het Verenigd Koninkrijk verblijven, of (iv) aan wie het doen van een uitnodiging of het ertoe doen bewegen zich te verbinden aan beleggingsactiviteiten (als bedoeld in artikel 21 van de Financial Services and Markets Act 2000) in verband met de uitgifte of verkoop van welke effecten dan ook, anderszins rechtmatig kan worden gecommuniceerd. Dit document is alleen gericht aan voornoemde personen en mag niet worden gebruikt door anderen dan deze personen in het Verenigd Koninkrijk. Iedere belegging of beleggingsactiviteit waarmee dit bericht verband houdt, is alleen beschikbaar in het Verenigd Koninkrijk voor deze personen en mag alleen met deze personen transacties aangaan en niemand anders in het Verenigd Koninkrijk mag afgaan op dit bericht of daarop vertrouwen.

Iedere belegging draagt een risico in zich. De waarde van de Aandelen kan zowel dalen als stijgen. In het verleden behaalde resultaten vormen geen garantie voor de toekomst. Potentiële beleggers wordt geadviseerd om deskundig financieel advies in te winnen alvorens een beleggingsbeslissing te nemen.

Dit bericht bevat verklaringen met betrekking tot de toekomst, met inbegrip van verklaringen over de overtuigingen en verwachtingen van OctoPlus. Deze verklaringen zijn gebaseerd op de huidige plannen, inschattingen en voorspellingen van OctoPlus, evenals haar verwachtingen met betrekking tot externe omstandigheden en gebeurtenissen. Toekomstgerichte verklaringen brengen daaraan verbonden risico's en onzekerheden met zich en hebben alleen zeggingskracht op de datum waarop ze worden gedaan. OctoPlus is niet gehouden de toekomstgerichte verklaringen aan te passen in het licht van nieuwe informatie of toekomstige gebeurtenissen, behalve voor zover toepasselijk recht dit verlangt. Diverse belangrijke factoren kunnen ervoor zorgen dat feitelijke resultaten of uitslagen wezenlijk kunnen verschillen van de resultaten of uitslagen die in toekomstgerichte verklaringen zijn vervat. Deze factoren omvatten, maar zijn niet beperkt tot die behandeld worden onder "Risk Factors" in het prospectus die in verband met het aanbod algemeen verkrijgbaar zal worden gesteld in Nederland.

In verband met het Aanbod kunnen de "Underwriters" zich door Fortis Bank (Nederland) N.V., in haar hoedanigheid van "stabilisation manager", of aan haar verbonden vennootschappen of tussenpersonen, transacties aangaan die de vraagprijs van de Aandelen kunnen doen stijgen of stabiliseren of een daling van de vraagprijs van de Aandelen kunnen voorkomen of doen vertragen. Dit kan tot gevolg hebben dat de prijs van de Aandelen op de open markt hoger is dan dat deze zou zijn bij afwezigheid van deze transacties. De "Underwriters" zijn niet verplicht om dergelijke transacties aan te gaan. Deze transacties kunnen worden verricht op de Eurolist van Euronext Amsterdam, de "over-the-counter" markt of anderszins en kunnen, indien reeds aangevangen, op ieder moment worden afgebroken.

BRON OctoPlus BV