Omzet DOCDATA N.V. passeert € 150 miljoen

21 Feb, 2013, 06:30 GMT Van DOCDATA N.V.

WAALWIJK, Nederland, February 21, 2013 /PRNewswire/ --

 • Met name Duitse e-fulfilment activiteiten zorgen voor sterke groei
 • Orderportefeuille IAI industrial systems goed startpunt voor 2013
 • Bedrijfsresultaat voor financieringsresultaat (EBIT) van € 11 miljoen resulteert in nettowinst van € 7,6 miljoen (€ 1,09 winst per aandeel)
 • Voorstel om dividend van € 0,55 per aandeel uit te keren

DOCDATA N.V. heeft in 2012 de omzet met 17% zien stijgen tot € 152,8 miljoen. Het bedrijfsresultaat voor financieringsresultaat (EBIT) is daarbij gestegen tot € 11 miljoen, hetgeen volledig is gerealiseerd door het E-commerce service bedrijf Docdata. De onderneming heeft in 2012 in totaal voor ruim € 13 miljoen (bruto) geïnvesteerd in nieuwe opslagfaciliteiten, sorteersystemen, IT hardware en software voor het E-commerce service bedrijf Docdata, alsmede in de ontwikkeling van nieuwe hoogwaardige systemen voor het Technologiebedrijf IAI industrial systems. Deze investeringen waren voor het E-commerce service bedrijf Docdata een voorwaarde om de groei van onze klanten binnen de afgesproken service levels te kunnen realiseren.

Michiel Alting von Geusau, CEO van DOCDATA N.V.: "In de markt voor uitbestede e-fulfilment diensten hebben wij een uitermate sterke positie verworven in de afgelopen jaren, waarbij we zowel in de Benelux als in Duitsland een top 3 positie hebben bereikt. Binnen Europa zijn wij één van de weinige spelers die een 'cross border' netwerk kunnen aanbieden. Op deze markt wordt Docdata ook steeds meer gezien als één van de belangrijkste spelers. Daarnaast worden wij gezien als een betrouwbare, flexibele en ondernemende partij, iets waar succesvolle internetbedrijven naar op zoek zijn."

  Omzet                   2012   2011  Groei
  (in duizenden, percentages
  uitgezonderd)               EUR   EUR

  Docdata e-commerce services      142.835 110.794  + 29%
  Media replicatieactiviteiten         -  4.200 -/- 100%
  E-commerce service bedrijf Docdata   142.835 114.994  + 24%
  Technologiebedrijf IAI industrial
  systems                 10.001  15.678 -/- 36%
  Totaal                 152.836 130.672  + 17%


Afbeelding 1:  Tabel omzet 2012 en 2011

De omzet van het E-commerce service bedrijf Docdata is met 24% gestegen tot € 142,8 miljoen. Dit is het gevolg van het succes van onze klanten in Nederland en voor een groot gedeelte het gevolg van het grote succes van onze grootste klant in Duitsland. Het totaal aantal transacties is in 2012 met 33% gestegen tot bijna 48 miljoen en daarmee verwerken wij inmiddels maandelijks gemiddeld ongeveer 4 miljoen transacties. Daarnaast heeft het Technologiebedrijf IAI industrial systems in 2012 een omzet van € 10 miljoen gerealiseerd. De omzet is hiermee aanzienlijk lager uitgekomen dan in 2011 als gevolg van de aflevering van een geringer aantal orders met een lagere verkoopwaarde. Het orderboek daarentegen is toegenomen van € 2,9 miljoen tot € 6,7 miljoen aan het eind van 2012. In januari 2013 is hier nog een grote order aan toegevoegd.

De omzetontwikkeling van DOCDATA N.V. over de jaren 2002 tot en met 2012 kan als volgt grafisch worden weergegeven, waarbij de transformatie van het karakter van de ondernemingsactiviteiten en de omzetgroei over de jaren zichtbaar worden.

Afbeelding 2:  Grafiek omzetontwikkeling 2002-2012 [Please refer to company website for the exhibit]

De belangrijkste financiële resultaten die door DOCDATA N.V. zijn gerealiseerd in 2012, alsmede de financiële positie, kunnen als volgt worden samengevat:

 • De brutowinst is gestegen met € 2,3 miljoen (+7,4%) tot € 33,6 miljoen. De brutowinstmarge is daarbij licht gedaald tot 22% als gevolg van een daling bij beide 'lines of business'. Voor Docdata is de daling van de brutowinstmarge voornamelijk het gevolg van de gewijzigde samenstelling van de omzet in Nederland en Duitsland. In Nederland stond de brutowinstmarge onder druk als gevolg van de verhuizing van de activiteiten voor diverse klanten naar het nieuwe logistieke centrum in Waalwijk teneinde verdere groei te kunnen faciliteren. De brutowinstmarge in Duitsland is per saldo verbeterd als gevolg van efficiencyverbeteringen. Bij IAI industrial systems is de daling van de brutowinstmarge direct het gevolg van een andere (geringere) omvang en samenstelling van de afleveringen.

 • De EBITDA is gestegen van € 13,9 miljoen in 2011 naar € 17,4 miljoen, terwijl de afschrijvings- en amortisatiekosten in totaal € 6,4 miljoen bedroegen ten opzichte van € 4,8 miljoen in 2011. Deze gestegen afschrijvingskosten zijn een gevolg van de grote investeringen in 2011 en 2012, met name in fulfilment activiteiten in Nederland en Duitsland, in combinatie met een extra amortisatie van € 1,1 miljoen wegens een buitengewoon waardeverminderingsverlies ('impairment') van de goodwill betaald voor de Docdata Commerce vennootschappen ICenT B.V. in Nederland en Hitura Ltd. in


  het Verenigd Koninkrijk. Het bedrijfsresultaat voor financieringsresultaat (EBIT) is hierdoor uitgekomen op € 11,0 miljoen ten opzichte van € 9,1 miljoen in 2011.

 • De EBIT van het technologie bedrijf IAI industrial systems is met € 2 miljoen gedaald voornamelijk als gevolg van een kleiner aantal afgeleverde systemen. Het E-commerce service bedrijf Docdata heeft een € 3,9 miljoen hogere EBIT gerealiseerd. In 2012 is ten laste van de EBIT een bedrag van € 2,7 miljoen aan incidentele ('non-recurring') kosten genomen voor impairment van de goodwill (in totaal € 1,1 miljoen) en het verantwoorden van voorzieningen en overige kortlopende verplichtingen uit hoofde van beëindigingsvergoedingen en herstelkosten in relatie tot huurcontracten in Duitsland
  (in totaal € 1,6 miljoen). In 2011 is aan eenmalige kosten voor impairment van de goodwill, herstructurering en inefficiencies een bedrag van in totaal € 1,1 miljoen verantwoord. Exclusief deze eenmalige kosten in beide jaren is de gecorrigeerde EBIT van het E-commerce service bedrijf Docdata gestegen van € 8 miljoen in 2011 tot € 13,5 miljoen in 2012.

 • Als rechtstreeks gevolg van de gestegen EBIT, is een winst voor belastingen (exclusief aandeel in resultaat geassocieerde deelnemingen) van € 11,0 miljoen gerealiseerd ten opzichte van € 9,1 miljoen in 2011. De winstbelastingen zijn met € 1,0 miljoen gestegen en op € 3,4 miljoen uitgekomen, resulterend in een effectieve belastingdruk van 31% ten opzichte van 26% in 2011. De stijging van de belastingdruk is voornamelijk het gevolg van de hogere impairments van de betaalde goodwill, welke niet-aftrekbare kosten voor de vennootschapsbelasting zijn. Per saldo is een winst van € 7,6 miljoen gerealiseerd (2011: € 6,8 miljoen), waarmee de gewone winst per aandeel op € 1,09 is uitgekomen (2011: € 1,00).

 • DOCDATA N.V. heeft haar sterke financiële positie gehandhaafd, resulterend in een solvabiliteitsratio van 45% per 31 december 2012 (31 december 2011: 58%). Exclusief het effect van het opnemen in de consolidatie per 31 december 2012 van de balans van Stichting foundation docdata payments komt de solvabiliteitsratio per eind 2012 uit op 53%. De 'geschoonde' daling is het gevolg van de combinatie van de belangrijkste mutaties in het eigen vermogen door de winst over 2012 (+ € 7,5 miljoen), het in juni 2012 uitgekeerde dividend uit de winst over 2011 (-/- € 3,5 miljoen) en de rechtstreekse verantwoording ten laste van het eigen vermogen van de goodwill die ontstaat bij de verwerving van het minderheidsbelang in docdata payments B.V. (-/- € 0,8 miljoen), alsmede een stijging van het 'geschoonde' balanstotaal door de groei van het activiteitenniveau.

 • In relatie tot de liquiditeit van de onderneming heeft DOCDATA N.V. in 2012 een kasstroom uit operationele activiteiten gerealiseerd van € 16,2 miljoen. Daarnaast is in 2012 voor in totaal € 1,5 miljoen aan contante geldmiddelen ontvangen als gevolg van de verkoop van materiële vaste activa, de verkoop van de media replicatieactiviteiten, de uitoefening van aandelenopties, de middels de acquisitie van FEHA LaserTec Halle GmbH 'meegekochte' geldmiddelen en de ontvangen terugbetalingen op overige beleggingen, waardoor in totaal € 17,7 miljoen aan geldmiddelen beschikbaar is gekomen. In 2012 heeft de Groep in totaal € 16,7 miljoen besteed, waarin opgenomen de betaling van € 3,5 miljoen voor het dividend uit de winst over 2011, investeringen voor € 10,3 miljoen in materiële vaste activa (m.n. magazijninrichting in Waalwijk en Groβbeeren) en voor € 1,4 miljoen in immateriële activa (voornamelijk IT-ontwikkelingskosten voor het betaalplatform en ontwikkelingskosten voor de nieuwe generatie van het BookMaster One® systeem van IAI ), de verwerving van het minderheidsbelang in docdata payments B.V. voor € 1,3 miljoen, de aflossing van een lening van € 0,1 miljoen aan de voormalig aandeelhouders van FEHA LaserTec Halle GmbH en de inkoop van eigen aandelen voor een bedrag van € 0,1 miljoen.
  In totaal is hierdoor het kasoverschot gestegen met € 1,0 miljoen tot € 8,8 miljoen per 31 december 2012 (31 december 2011: € 7,8 miljoen), exclusief de niet-ter-vrije-beschikking staande geldmiddelen per 31 december 2012 van Stichting foundation docdata payments (€ 11,9 miljoen).

De volgende tabel geeft een samenvattend overzicht van de hiervoor beschreven belangrijkste financiële resultaten en financiële positie:

                          2012     2011
  (in miljoenen, percentages en winst
  per aandeel uitgezonderd)        EUR    %  EUR   %

  Brutowinst               33,6  22,0  31,3 23,9

  EBITDA                 17,4  11,4  13,9 10,6
  EBITA                  12,9   8,4  10,6  8,1

  Bedrijfsresultaat (EBIT)
  E-commerce service bedrijf Docdata   10,8   7,6  6,9  6,0
  Technologiebedrijf IAI industrial
  systems                 0,2   1,5  2,2 14,2
  Totaal                 11,0   7,2  9,1  7,0

  Winst over het jaar           7,6   5,0  6,8  5,2

  Gewone winst per aandeel        1,09      1,00
  Verwaterde winst per aandeel      1,08      0,99

  Balanstotaal (inclusief 'restricted
  cash')                 83,1      58,2
  Balanstotaal (exclusief 'restricted
  cash')                 71,1      58,2
  Eigen vermogen (exclusief
  Minderheidsbelang)           37,5      33,8
  Solvabiliteit (Eigen vermogen /
  Balanstotaal)              45%      58%
  Solvabiliteit (exclusief 'restricted
  cash')                  53%      58%Afbeelding 3:  Tabel belangrijkste financiële resultaten en financiële positie 2012 en 2011

Strategie: 'Visie 2015: "Growth through Quality"'

Onze visie is om de beste kwaliteit te leveren, vooruit te denken en proactief innovatieve en kwalitatief hoogwaardige oplossingen voor onze klanten te bieden. Door een focus op kwaliteit gecombineerd met een echte 'partnership' gedachte willen wij samen met bestaande en nieuwe klanten verder groeien.

E-commerce service bedrijf Docdata

De focus van Docdata ligt en zal blijven liggen op het aanbieden van een uitgebreid e-commerce dienstenpakket waarvan de e-fulfilment en e-payment service de belangrijkste motor zullen zijn. Wij willen in de markt voor uitbestede e-fulfilment diensten in Europa een top-3 positie behouden. De kracht van Docdata ligt in onze schaalbare en flexibele (Europese) oplossingen waardoor wij voor onze klanten elke dag de hoogste leverbetrouwbaarheid kunnen garanderen en de ideale partner zijn voor retail klanten, merken, start-ups en andere klanten die snel willen groeien. Onze ambitie is om de volledige e-commerce waardeketen continu te blijven begrijpen, zodat wij onze klanten de beste service en ondersteuning kunnen geven.

Om voor te blijven op onze concurrenten zullen wij onze dienstverlening op een steeds hoger niveau moeten brengen door te investeren in IT-systemen, business analyse hulpmiddelen en efficiënte opslag- en verwerkingscapaciteit. Met deze investeringen kunnen wij de grillige volumes efficiënt verwerken, nog sneller schakelen bij piekvolumes, de analysecapaciteit vergroten en nieuwe locaties binnen Europa toevoegen, zowel voor uitgaande stromen als retourstromen.

De strategische doelstellingen van Docdata voor de komende jaren zijn:

 • behouden top-3 positie binnen Europa voor uitbestede e-fulfilment diensten;
 • groei van onze e-payment service binnen Europa;
 • ontwikkelen van nieuwe ondersteunende diensten, zoals Business Connect;
 • autonome groei door succesvolle partnerships met bestaande klanten;
 • contracteren nieuwe succesvolle klanten;
 • strategische partnerships met bedrijven die complementaire diensten aanbieden;
 • binnentreden in nieuwe geografische markten middels partners;
 • binnentreden in nieuwe productgebieden.

Afbeelding 4:  Illustratie 'Levels of Interests' Docdata [Please refer to company website for the exhibit]

Marktontwikkelingen e-commerce en marktpositie Docdata

Ondanks dat de e-commerce markt de laatste 10 jaren reeds enorm gegroeid is, verwachten wij dat de groei ook de komende jaren zal doorzetten. Vooral die markten waar het online aandeel nog relatief gering is ten opzichte van de traditionele retail, zullen naar verwachting nog sterk groeien. De verwachting is dat de online retail tussen de 25% en de 30% van de totale retailmarkt zal uitmaken in 2020. In 2012 bedroegen de verkopen van de totale retailmarkt in Europa € 300 miljard. Met een stijging van 22% ten opzichte van 2011 en een markt van 240 miljoen e-consumenten blijft Europa de grootste e-commerce markt ter wereld. De Verenigde Staten zijn de tweede grootste markt met € 280 miljard en een groei van 9%, gevolgd door China met een markt ter waarde van € 216 miljard.

In iets meer dan 10 jaar tijd en ondanks de sombere economische conjunctuur heeft de handel via internet zijn plaats veroverd in Europa. In 2012 werd 70% van de inkomsten gegenereerd door de 3 grote markten: het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Duitsland. De markt in de andere Europese landen is inmiddels ook sterk gestegen: Polen en Tsjechië voorspellen een jaarlijkse groei van 25 tot 30%. In Nederland gaat het om +10%, in België om +20%, in Italië om +19% en in Spanje om +19%.

Belangrijke marktontwikkelingen voor Docdata zijn:

 • verbreding van assortimenten;
 • toenemende retourenstroom;
 • vraag naar meer gepaste aflevermogelijkheden;
 • toenemende concurrentie op het gebied van e-commerce;
 • toenemende crossborder en omni-channel activiteiten.

De groeiende markt voor fulfilment-diensten biedt kansen omdat deze in toenemende mate vraagt om specialistische kennis. Kennis die van branche tot branche verschilt. Docdata investeert daarom stevig in haar dienstverlening en gaat zich de komende jaren verder specialiseren in de behoeften van verschillende branches om huidige en toekomstige klanten te kunnen bijstaan in hun groeiambities. In een wereld waarin consumenten, waar ze zich ook bevinden, slechts één klik verwijderd zijn van een bestelling, wil Docdata zich presenteren als een partner die kan bijdragen aan de perfecte online winkelbeleving met vooruitstrevende en efficiënte e-commerce diensten.

Docdata heeft de e-commerce markt opgedeeld in vier specifieke gebieden en biedt voor elk gebied specifieke oplossingen en diensten aan. Sommige diensten zullen pas interessant zijn zodra een klant een bepaald aantal orders realiseert, andere diensten, zoals onze payments dienstverlening kan ook voor zeer kleine spelers reeds interessant zijn. Zo willen wij klanten reeds in een vroeg stadium binden en ze begeleiden in hun online groei middels het aanbieden van extra diensten. Een belangrijke ontwikkeling hierbij is Business Connect. Business Connect versnelt de groei van de webwinkel door intelligent management van (nieuwe) verkoopkanalen en gebieden. Het stelt de webshop in staat om meer klanten, effectiever te benaderen en de retouren snel weer te kunnen verkopen.

Docdata Payments is een internationaal opererende aanbieder van betaaloplossingen. Elke dag vertrouwen duizenden klanten, in vele landen, voor de verwerking van hun online betalingen op onze services. In Nederland zijn wij al één van de grotere spelers. In Duitsland, België en het Verenigd Koninkrijk zullen wij de komende jaren hard werken aan het verstevigen en uitbouwen van onze positie.

Afbeelding 5:  Illustratie 'Docdata Focus & Development' [Please refer to company website for the exhibit]

Michiel Alting von Geusau, CEO van DOCDATA N.V.: "De online markt blijft in beweging. Grote spelers worden nog groter en dominanter. Maar er blijven ook telkens nieuwe spelers toetreden. Het middensegment biedt vooral plaats aan retailers die een sterke omni-channel ervaring voor de consument kunnen realiseren. Ik verwacht wel dat er een shake-out zal gaan komen. De eerste tekenen daarvan zijn reeds zichtbaar."

Technologiebedrijf IAI industrial systems

Marktonderzoeken voorspellen dat de vraag naar hoogwaardige personalisatieapparatuur van veiligheidsdocumenten de komende jaren grotendeels van buiten Europa zal komen en wel voornamelijk uit Azië en Zuid-Amerika. Dezelfde onderzoeken voorzien een afvlakkende groei van de markt voor documentbeveiliging in de komende jaren, gevolgd door een stabilisatie van de markt. Afgelopen jaar bleek het gunnen van projecten in deze markt voortdurend vertraagd te worden. We vermoeden dat de financiële crisis daar een belangrijke oorzaak van is. Bovendien worden door verliezers van tenderprocedures vaker processen aangespannen. Hierdoor loopt de definitieve gunning van projecten vaak vertraging op.

Belangrijke marktontwikkelingen voor IAI zijn:

 • de groei in de National eID markt zal afnemen;
 • Azië en Zuid-Amerika zullen een steeds belangrijkere plaats innemen in de eID markt in de komende jaren;
 • een verdergaande tendens van het mechanisch bewerken naar het middels laser bewerken van producten en materialen in andere marktgebieden;
 • vervangingsinvestering bij bestaande klanten.

De focus van IAI ligt en zal blijven liggen op het aanbieden van kwalitatief hoogwaardige en zeer robuuste productiesystemen in de markt voor documentbeveiliging. Wij willen door continu te blijven investeren in nieuwe producten in deze markt onze top-3 positie behouden. Onze ambitie is om de beste systemen in de markt te leveren en onze klanten de beste service en ondersteuning te geven. Voor verdere groei blijft IAI ook op activiteiten in andere markten inzetten. Zo is IAI nauw betrokken bij de ontwikkeling van nieuwe toepassingen in de markt voor dieselinjectie systemen en een ontwikkeling in de Aerospace markt. In beide ontwikkelingstrajecten zal IAI in 2013 verder investeren.

De strategische doelstellingen van IAI voor de komende jaren zijn:

 • het realiseren van autonome groei in de markt voor documentbeveiliging door wereldwijde verkoopactiviteiten en verdere ontwikkeling van de producten portfolio;
 • het opbouwen van een positie in andere lasergerelateerde marktgebieden waar IAI systemen met unieke oplossingen kan aanbieden;
 • het continu handhaven van een hoog niveau van onderzoek en (product)ontwikkeling om bovenstaand mogelijk te maken;
 • het deelnemen in andere bedrijven daar waar dat bovenstaande doelstellingen ondersteunt.

Resultaten 2012 per bedrijfsonderdeel

E-commerce service bedrijf Docdata

Het jaar 2012 was een uitstekend jaar voor het E-commerce service bedrijf Docdata. Docdata realiseerde een sterke stijging van het aantal unieke transacties; in 2012 werden bijna 48 miljoen unieke transacties verwerkt ten opzichte van 36 miljoen in 2011 (stijging 33%).

De gecombineerde omzet van de e-commerce services is autonoom gestegen met € 27,8 miljoen (+ 24%). De groei in 2012 is voor het grootste gedeelte gerealiseerd door onze bestaande klanten. Het bedrijfsresultaat van Docdata is ten opzichte van 2011 € 6,9 miljoen gestegen tot € 10,8 miljoen in 2012.

Om de verdere groei van de organisatie te borgen is er geïnvesteerd in het centrale Warehouse Management systeem (WMS) dat nu voldoet aan alle technologische wensen en eisen die je van een logistieke applicatie anno 2013 mag verwachten. Het WMS voorziet in een hoge beschikbaarheid, een enorme schaalbaarheid, hoge performance met een flexibiliteit die ervoor zorgt dat in groei voor de komende jaren voorzien is. Medio 2012 is er een volledig fysieke splitsing van de datacentra bewerkstelligd. Deze optimalisatie zorgt ervoor dat Docdata al haar Europese fulfilment organisaties middels 'load-balancing' optimaal kan bedienen. De 'load' kan flexibel verdeeld worden indien de diverse operaties hier behoefte aan hebben. Het geheel wordt geborgd door een procedurele periodieke fail-over test ter borging van dit robuuste WMS. De gedane investeringen en optimalisatieslagen in 2012 hebben ertoe geleid dat al onze bedrijven en klanten internationaal efficiënter en effectiever van onze applicatie gebruik kunnen maken. Voor ons als Docdata betekent dit dat we verder vooroplopen ten opzichte van onze concurrentie en alle systemen vanaf één centrale organisatie kunnen aansturen en ontwikkelen in eigen beheer.

Contracten met grotere klanten

Zoals eerder gemeld zal Zalando, veruit de grootste klant van het E-commerce service bedrijf Docdata, de komende jaren de opslag en uitlevering van haar producten zelf gaan uitvoeren vanuit een drietal nieuwe logistieke centra in Duitsland. Daardoor zal met ingang van het tweede halfjaar 2013 de dienstverlening aan Zalando substantieel gaan afnemen. Naast het logistiek centrum in Brieselang dat sinds het eerste kwartaal 2012 operationeel is, realiseerde Zalando logistieke centra in Erfurt (volledig operationeel naar verwachting in de zomer van 2013) en in Mönchengladbach (naar verwachting eind 2013 op te leveren). Wij verwachten dat de overgang naar de eigen distributiecentra van Zalando halverwege 2015 volledig zal zijn afgerond. Docdata ziet het vervangen van deze dienstenomzet als één van haar belangrijkste prioriteiten in de komende jaren.

Op 20 juni 2011 hebben wij gemeld dat we met bol.com een nieuw vijfjarig contract hebben kunnen tekenen, dat is ingegaan op 1 januari 2012. Hierdoor konden wij het besluit nemen om te investeren in een volledig nieuw en zeer geavanceerd e-fulfilment centrum in Waalwijk.

Door de ontwikkelingen in de e-commerce markt merken wij een gestage stijging van het aantal prospects, waarbij het uiteraard de belangrijkste vraag is welke daarvan in staat zullen blijken om in de toekomst uit te groeien tot succesvolle e-commerce partners. Het jaar 2013 zal voor ons een jaar worden waarbij wij voor de meeste van onze klanten binnen de huidige opzet voldoende mogelijkheden zien om te groeien. Dit heeft zowel met de robuuste en redundante opzet van onze IT systemen, als met de fysieke opzet van onze faciliteiten te maken.

Verwerving volledige eigendom van deelneming docdata payments B.V.

Op 20 december 2012 heeft DOCDATA het gehele minderheidsbelang van 20,61% van de aandelen in docdata payments B.V. verworven van de enige andere aandeelhouder Conclusion Consultants B.V. Daarmee heeft DOCDATA per die datum de volledige eigendom van alle aandelen in deze dochtervennootschap verkregen en bestaat er na deze transactie geen minderheidsbelang meer in de geconsolideerde financiële verslaggeving van DOCDATA N.V. De koopprijs van het minderheidsbelang in docdata payments B.V. bedroeg € 1,3 miljoen en de goodwill van € 0,8 miljoen die bij deze transactie ontstaat, is rechtstreeks ten laste van het eigen vermogen gebracht, aangezien het een overname betreft van een minderheidsbelang in een deelneming waarover DOCDATA N.V. al zeggenschap heeft.

Technologiebedrijf IAI industrial services

IAI leverde vooral tegen het einde van het jaar een aantal grotere systemen voor centrale personalisatie af. Daarnaast werden er ook minder systemen voor de-centrale personalisatie afgeleverd. De ontwikkeling van deze systemen werd in 2011 afgesloten en opende daarmee een nieuw marktsegment voor IAI. Afgelopen jaar ontwikkelde IAI een nieuwe generatie van het BookMaster One® systeem met het doel beter aan te sluiten bij de actuele marktwensen. Het systeem is modulair opgezet waardoor het makkelijker aan individuele klantenwensen aangepast kan worden en bovendien in kortere tijd leverbaar is. Inmiddels hebben we acht van deze nieuwe systemen verkocht. Het orderboek omvat eind 2012 orders met een omzetwaarde van € 6,7 miljoen (2011: € 2,9 miljoen). Daarnaast hebben wij begin januari een grote order bekend gemaakt waarmee het orderboek verder is toegenomen.

IAI industrial systems heeft wereldwijd een goede reputatie weten op te bouwen in de markt van het beveiligen en personaliseren van waardedocumenten, in het bijzonder voor paspoorten, ID-kaarten, bankbiljetten en overige documenten. Niet alleen voor de eindklanten van deze producten (de overheden) streeft IAI na een betrouwbare partner te zijn, maar ook voor de "integratoren" die in deze markt actief zijn. Integratoren zijn partijen die omvangrijke overheidsopdrachten verwerven en voor de realisatie daarvan, naast hun eigen inbreng, ook apparatuur van IAI nodig hebben. Wij blijven ongewijzigd het volste vertrouwen houden in de toekomst van IAI en blijven hard werken aan het binnenhalen van orders voor 2013 en daarna.

Personeel en organisatie

Het vaste personeelsbestand van de Groep is in 2012 nagenoeg gelijk gebleven met 1.116 medewerkers (1.070 FTE) aan het begin van het jaar en 1.129 medewerkers (1.062 FTE) aan het eind van 2012.

Om ons beleid ten aanzien van personeelszaken en duurzaamheid op een hoger niveau te brengen, hetgeen vanwege de groei van onze onderneming noodzakelijk is geworden, hebben wij begin 2013 in een nieuwe functie van de holdingvennootschap een directeur 'Human Resources & Sustainability' geworven. Daarnaast hebben wij inmiddels voor ons bedrijf IAI industrial systems B.V. een nieuwe directeur aangenomen, als beoogd opvolger van de huidige Managing Director die in 2013 de pensioengerechtigde leeftijd zal bereiken.

Vooruitzichten

De e-commerce markt zal de komende jaren waarschijnlijk blijven groeien en daarom verwachten wij dat ook onze klanten zullen meegroeien. De omzet in 2013 zal echter worden beïnvloed door de verwachte sterke afname van de activiteiten voor onze grootste klant in Duitsland, met name in het tweede halfjaar 2013, aangezien die steeds meer zelf 'inhouse' zal gaan verwerken. Het effect hiervan op onze omzet is nog onzeker en daarom geven wij geen verwachting voor het gehele jaar af voor het E-commerce service bedrijf Docdata. Op basis van het relatief hoge niveau van de orderportefeuille van het Technologiebedrijf IAI industrial systems op dit moment, verwachten wij voor het hele jaar 2013 wel een substantieel hogere omzet voor dit bedrijfsonderdeel.

De focus van het E-commerce service bedrijf Docdata ligt op de verdere ontwikkeling van onze positie in de Benelux, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Italië, en het opzetten van ons partnermodel in nieuwe landen binnen Europa. Als eerste nieuwe land in 2013 zal Zwitserland middels een partnermodel toegevoegd gaan worden. Hier zullen wij de retourverwerking voor één van onze klanten gaan verzorgen.

In 2013 zullen we verder investeren in onze logistieke centra en onze IT-systemen voor het E-commerce service bedrijf Docdata. Ook zullen we blijven investeren in de ontwikkeling van nieuwe systemen voor IAI industrial systems. De huidige gezonde solvabiliteit en liquiditeit van de onderneming zullen wij in 2013 wederom sterk bewaken. Ook zal in 2013 de organisatie verder versterkt worden.

Dividend

Het management van DOCDATA N.V. zal op de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders aan de aandeelhouders voorstellen om, overeenkomstig het bepaalde in artikel 28 van de statuten van DOCDATA N.V., een besluit te nemen tot het doen van een dividenduitkering uit de winst over het jaar 2012 aan de houders van gewone aandelen ten bedrage van € 0,55 per gewoon aandeel. Op de uitkering zal dividendbelasting worden ingehouden, tenzij door de aandeelhouder een bewijs kan worden overlegd waaruit blijkt dat deze aanspraak kan maken op de deelnemingsvrijstelling.

Het door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders vastgestelde dividendbeleid van DOCDATA N.V. is gericht op het realiseren van een hoog dividendrendement, waarbij een pay-out ratio van tenminste 50% het uitgangspunt zal zijn. Hierbij wordt rekening gehouden met de liquiditeits- en solvabiliteitspositie die vereist zijn voor het ten uitvoer brengen van de strategie. Het management van DOCDATA N.V. is van mening dat de bijzonder sterke liquiditeits- en solvabiliteitspositie van de onderneming de voorgestelde dividenduitkering van € 0,55 per aandeel mogelijk maken.

Het geplaatst aandelenkapitaal van DOCDATA N.V. bestaat per 31 december 2012 uit 7.000.000 gewone aandelen met een nominale waarde van € 0,10 per aandeel. DOCDATA N.V. houdt momenteel 66.000 (0,94%) van deze geplaatste gewone aandelen ter afdekking van het personeelsoptieplan. Gewone aandelen in eigen bezit worden niet meegenomen in de bepaling van de winst per aandeel. Indien de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, welke zal worden gehouden op dinsdag 14 mei 2013 te Waalwijk, instemt met dit voorstel zal op de door anderen dan door de vennootschap gehouden gewone aandelen in totaal een bedrag van € 3,8 miljoen als dividend uit de winst over 2012 worden uitgekeerd in mei 2013. Als gevolg van deze uitkering zal de solvabiliteitsratio van de onderneming met enkele procentpunten dalen.

Met het door DOCDATA N.V. voorgestelde dividend uit de winst over het jaar 2012 van € 0,55 per aandeel wordt de trendlijn van een stijgend dividendrendement dat DOCDATA N.V. haar aandeelhouders sinds jaren biedt gecontinueerd.

Afbeelding 6:  Grafiek ontwikkeling dividend (per aandeel) 2000 - 2012 [Please refer to company website for the exhibit]

Performance Share Plan en inkoop eigen aandelen

Op 14 mei 2013 (de zogenaamde 'vesting date') zullen de in 2010 onder het Performance Share Plan aan leden van de directie van DOCDATA N.V. en van het internationale management van DOCDATA toegekende Performance Shares onvoorwaardelijk worden toegekend in aandelen DOCDATA N.V. De 'performance' periode die voor deze Performance Shares geldt, omvat de boekjaren 2010, 2011 en 2012. Deze periode is reeds ten einde en de onafhankelijke externe remuneratieadviseur van de Raad van Commissarissen heeft in opdracht van de vennootschap bepaald dat de daadwerkelijk over deze performance periode door DOCDATA N.V. gerealiseerde jaarlijks gemiddelde TSR ('Total Shareholder Return') is uitgekomen op 21,44%. Deze TSR resulteert volgens het Performance Share Plan in een onvoorwaardelijke toekenning ('vesting') van 91,62% van het aantal voorwaardelijk in 2010 toegekende aantal Performance Shares. Het benodigd aantal eigen aandelen DOCDATA N.V. (maximaal 17.675 stuks) dat voor deze onvoorwaardelijke toekenning benodigd is, zal door de vennootschap worden ingekocht in de periode vanaf heden tot 14 mei 2013. Het aantal van 66.000 eigen aandelen dat op dit moment reeds in bezit is van de vennootschap, is volledig benodigd voor de afdekking van het nog resterend aantal uitstaande opties uit het voormalige optieprogramma van DOCDATA N.V. uit 2008 en 2009.

Waarderingsgrondslagen

DOCDATA N.V. stelt de geconsolideerde jaarrekening op volgens de International Financial Reporting Standards zoals aanvaard binnen de Europese Unie (hierna genoemd IFRS). Voor een overzicht van de belangrijkste waarderingsgrondslagen onder IFRS wordt verwezen naar het Jaarverslag 2011, dat verkrijgbaar is bij de vennootschap en eveneens is te downloaden vanaf de corporate website van de onderneming, http://www.docdatanv.com.

Bijlage met financiële informatie

Voor een gedetailleerde behandeling van de jaarcijfers 2012 wordt verwezen naar de bijlage 'Financial Information for the year ended 31 December 2012' met Appendix.

Bijeenkomst voor financiële pers en analisten

Het management van DOCDATA N.V. zal vanochtend, 21 februari 2013, de jaarcijfers 2012 bespreken in een bijeenkomst, waarvoor zowel de financiële pers als analisten zijn uitgenodigd, die zal worden gehouden om 10.30 uur in de Mercurius zaal van het Financieel Nieuwscentrum Beursplein 5 van NYSE Euronext Amsterdam (Beursplein 5, 1012 JW  Amsterdam, telefoon 020-5505505). Na afloop van deze bijeenkomst zal de aan de financiële pers en analisten getoonde presentatie te downloaden zijn vanaf de corporate website van de onderneming, http://www.docdatanv.com.

Belangrijke data

    2 april 2013    Publicatie Jaarverslag 2012 (online)

    16 april 2013    Registratiedatum stemrecht

    24 april 2013    Tussentijds bericht eerste kwartaal 2013

    14 mei 2013    Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders te Waalwijk

    15 mei 2013    Cum-date (positiedatum)

    16 mei 2013    Datum ex-dividend notering

    20 mei 2013    Registratiedatum dividendrecht

    24 mei 2013    Betaalbaarstelling dividend

    18 juli 2013    Publicatie halfjaarcijfers 2013

    16 oktober 2013    Tussentijds bericht derde kwartaal 2013

------------------------------------------

Het beursgenoteerde DOCDATA N.V. bestaat uit twee "lines of business":

E-commerce service bedrijf Docdata  (http://www.docdata.com) is een Europese marktleider met een sterke basis in Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Docdata biedt een volledige e-commerce dienstverlening aan klanten zodat deze succesvol kunnen zijn op het internet.

Technologiebedrijf IAI industrial systems  (http://www.iai-industrial-systems.com) is een hightech systeembouwer gespecialiseerd in het ontwikkelen en bouwen van systemen voor het zeer nauwkeurig en met hoge snelheid bewerken van verschillende soorten producten en materialen. Klanten bevinden zich wereldwijd in de volgende sectoren: het beveiligen en personaliseren van waardedocumenten, het bewerken van zonnecellen en -modules en het bewerken van andere materialen en producten.

Financial Information

The financial information is prepared in accordance with International Financial Reporting Standards as adopted by the European Union (hereafter "IFRS") and its interpretations adopted by the International Accounting Standards Board (IASB).

Revenue

  (in thousands, except for percentage
  figures)                      2012     2011
  Revenue by line of business          EUR   %   EUR   %

  E-commerce service company Docdata     142,835 93.5 114,994 88.0
  Technology company IAI industrial systems  10,001  6.5 15,678 12.0
  Total                   152,836 100.0 130,672 100.0


 • Revenue of the E-commerce service company Docdata (excluding the effect of media replication activities in the prior year) increased with € 32.0 million (+29%), including a positive foreign exchange effect of € 0.2 million. This revenue increased due to autonomous growth in both Germany and the Netherlands through a higher transaction number realised for both existing and new customers. In 2011, revenue included € 4.2 million for media replication activities. In 2012, no further revenue for media replication activities was recorded due to the sale of the final remaining media replication activities in Tilburg per the 1st of January 2012.
 • IAI industrial systems' revenue (excluding the effect of the acquisition of FEHA LaserTec Halle GmbH on 29 February 2012) decreased with € 6.9 million (-/-44%), predominantly due to fewer systems deliveries in 2012. FEHA LaserTec Halle GmbH contributed in 2012 € 1.2 million to revenue (10 months). Without FEHA, 2012 revenue of IAI amounted to € 8.8 million, which was for € 4.1 million realised through the delivery of a limited number of smaller security systems to various countries; other revenue (in total € 4.7 million) was realised through sales of services and components, as well as royalty income. Per 31 December 2012, the order book of IAI industrial systems contains orders with a sales value of € 6.7 million (2011: € 2.9 million).

Gross profit

  (in thousands, except for percentage
  figures)                     2012    2011
  Gross profit (margin) by line of business
  (margin as % of revenue by line of
  business)                   EUR  %  EUR  %

  E-commerce service company Docdata     30,637 21.4 26,065 22.7
  Technology company IAI industrial systems  2,916 29.2 5,187 33.1
  Total                   33,553 22.0 31,252 23.9


 • The gross profit of the E-commerce service company Docdata increased with € 4.6 million (+17.5%). The increased gross profit is the result of the autonomous growth of transactions in Germany and the Netherlands. Despite this autonomous growth, the gross profit margin mainly decreased due to the changed revenue mix in Germany and the Netherlands. In Germany the gross profit margin increased in 2012, as the positive effect on the gross profit margin from benefits of efficiencies realised in 2012 exceeded the negative effect from cost for carrying provisions for contract termination costs and dilapidations for rented warehouses in the Berlin area. However in the Netherlands, the gross profit margin decreased in 2012 due to moving various clients between warehouses in Waalwijk to enable future growth for these clients.
 • The gross profit of IAI industrial systems decreased with € 2.3 million (-/-44%) due to lower sales and lower margins on orders realised in 2012. The lower margin on these orders is predominantly caused in 2012 by the smaller average order size and number of systems per order. FEHA LaserTec Halle GmbH contributed to the gross profit in 2012 (10 months) with a positive gross profit margin of 43%.

Operating profit before financing result (EBIT)
Selling & Administrative expenses
Other operating income and expenses

  (in thousands, except for percentage
  figures)                       2012      2011
  Operating profit (margin) by line of
  business
  (margin as % of revenue by line of
  business)                    EUR   %   EUR   %

  E-commerce service company Docdata      10,819  7.6  6,903  6.0
  Technology company IAI industrial systems    153  1.5  2,219  14.2
  Total                    10,972  7.2  9,122  7.0

  Selling & Administrative expenses (as % of
  revenue)
  Selling expenses              (5,729) (3.8) (5,905) (4.5)
  Administrative expenses          (15,923) (10.4) (16,035) (12.3)
  Total                   (21,652) (14.2) (21,940) (16.8)

  Selling & Administrative expenses by line
  of business (as % of revenue by line of
  business)
  E-commerce service company Docdata     (18,843) (13.2) (18,856) (16.4)
  Technology company IAI industrial systems  (2,809) (28.1) (3,084) (19.7)
  Total                   (21,652) (14.2) (21,940) (16.8)

  Other operating income and expenses
  (as % of revenue)
  Other operating income            1,025  0.7   362  0.3
  Other operating expenses          (1,954) (1.3)  (552) (0.4)
  Net other operating expenses         (929) (0.6)  (190) (0.1)


 • The operating profit of the E-commerce service company Docdata increased with € 3.9 million, resulting from a € 4.6 million higher gross profit, partly offset by € 0.7 million higher other operating income and expenses. Other operating income and expenses increased in 2012 mainly due to higher impairment losses of € 1.1 million and higher release of unused accruals of € 0.4 million. In 2012 restructuring costs were recorded for an amount of € 0.5 million compared to € 0.4 million in 2011. Excluding the effect of all non-recurring expenses (including impairments, costs for restructuring and inefficiency costs), the adjusted (recurring) EBIT increased with around € 5.5 million from € 8 million to € 13.5 million in 2012.
 • The operating profit of IAI industrial systems decreased with € 2.1 million. This decrease is the combined effect of a lower gross profit of € 2.3 million and decreased selling and administrative expenses of € 0.2 million. Without the effect of the selling and administrative expenses of FEHA LaserTec Halle GmbH (€ 0.5 million for 10 months in 2012), the selling and administrative expenses of IAI decreased with € 0.7 million in 2012. This is predominantly the effect of lower costs for organisation and overheads.

Net financing income / (expenses)

Net financing income in 2012 amounted to € 6 thousand compared to net financing income of € 7 thousand in 2011. This net balance includes a foreign currency exchange profit related to the British pound in the amount of € 37 thousand in 2012 compared to € 64 thousand in 2011.


Income tax expense

DOCDATA's effective tax rate in 2012 was 30.7% with an income tax expense of € 3.4 million on a profit before income tax of € 11.0 million (excluding share of losses of associates). In 2011, the profit before income tax (excluding share of profits of associates) amounted to € 9.1 million and the income tax expense amounted to € 2.4 million (effective tax rate: 26.1%). The increased effective tax rate represents that the increase of profit before income tax origins predominantly from the German operations, which are on average taxed at a higher income tax rate than applicable in the Netherlands and the UK.

The income tax expense in 2012 is the result of the following tax treatments of the results per country, combined with an (in total minor) effect of some entries for the valuation of deferred tax assets per 31 December 2012 in relation to the realisation of net operating losses in the Netherlands and Germany, and some differences between commercial and fiscal treatment of certain assets and profit and loss items:

 • In the Netherlands, income taxes are recorded at a corporate income tax rate of 25.0% on the taxable income for the Dutch fiscal entity as well as for the Dutch subsidiary Docdata Payments that are not part of this fiscal entity (2011: 25.0%).
 • In the United Kingdom, income taxes are recorded against a blended corporate income tax rate of 24.5% (2011: 27.0%).
 • In Germany, income taxes are recorded at a corporate income tax rate of in general between 26% and around 30% on taxable income for the German entities when and where applicable, depending on the actual region in Germany of their legal seat (e.g. Berlin, Munich or Münster region).

Liquidity and capital resources

The General Annual Meeting of Shareholders held on 30 May 2012 approved the proposal to distribute a dividend of € 0.50 per ordinary share outstanding (excluding own shares held by the Company), which had a decreasing impact of € 3.5 million on retained earnings within the equity of the Company in 2012.

In 2012, the Group realised net cash from operating activities of € 16.2 million (2011: € 11.4 million). The € 4.8 million higher net cash from operating activities in 2012 predominantly resulted from a € 3.5 million higher EBITDA (2012: € 17.4 million; 2011: € 13.9 million) and a € 1.9 million lower working capital (excluding Stichting foundation docdata payments). In addition to the net cash from operating activities, a total amount of € 1.5 million in cash was received from the sale of property, plant and equipment (€ 0.4 million), the sale of the media replication activities (€ 0.4 million), the exercise of share options (€ 0.3 million), the acquisition of FEHA LaserTec Halle GmbH (€ 0.3 million cash-in through acquired cash on banks) and repayments from other investments (€ 0.1 million). In total, this resulted in a total cash-in of € 17.7 million in 2012. With these funds, the Group invested in 2012 a total amount of € 16.7 million, containing the payment of the 2012 dividend (€ 3.5 million), capital expenditure in property, plant and equipment (€ 10.3 million mainly for warehousing equipment in Waalwijk and Groβbeeren; excluding German investment subsidies collected in 2012) and intangibles (€ 1.4 million, mainly for IT development costs for the payments platform and development costs for second generation systems of IAI industrial systems), the acquisition of the non-controlling interest of 20.61% in docdata payments B.V. (€ 1.3 million), the repayment of a loan provided by the former shareholder of FEHA LaserTec Halle GmbH at acquisition (€ 0.1 million) and the purchase of own shares (€ 0.1 million). As a result, the net cash position of the Group has increased with € 1.0 million to a net cash position of € 8.8 million per 31 December 2012 (31 December 2011: net cash surplus of € 7.8 million), excluding the restricted cash position per 31 December 2012 of Stichting foundation docdata payments (€ 11.9 million).

In 2012 41,750 share options were exercised from the 2008 and 2009 series at an average exercise price of € 6.59 per share. The underlying shares have been delivered by the Company from the shares in stock. The proceeds of € 0.3 million have been credited to equity ('Reserve for own shares'). Per 31 December 2012, the Company had 66,000 own shares in stock (0.94%), which number is equal to the number of own shares currently owned by the Company per 21 February 2013 to cover the outstanding share options. Per 31 December 2012 a total number of 66,000 share options are still outstanding; 9,000 share options of the 2008 series (exercise price: € 6.83 per share) and 57,000 share options of the 2009 series (exercise price: € 6.38 per share), which are all exercisable and 'in-the-money'. Furthermore, a total number of 126,426 Performance Shares are outstanding per 31 December 2012, which have been granted conditionally in 2010 (19,284 Performance Shares; vesting date: 14 May 2013), 2011 (40,755 Performance Shares; vesting date: 17 June 2014) and 2012 (66,387 Performance Shares; vesting date: 1 June 2015). Per 31 December 2012, the three-year performance period covering the financial years 2010, 2011 and 2012 for the Performance Shares granted on 14 May 2010 has elapsed. Based on the average annual Total Shareholder Return growth realised over this performance period of 21.44%, a vesting percentage of 91.62% will be attributed for the grant of Company shares for the 2010 Performance Shares per the vesting date of 14 May 2013. The number of own shares necessary for the delivery per the vesting date (with a maximum of 17,675 shares) will be purchased by the Company through a broker on the NYSE Euronext Amsterdam stock market during the period between the publication of the 2012 financial results on 21 February 2013 and the vesting date for the 2010 Performance Shares of 14 May 2013.

Waalwijk, 21 February 2013

Consolidated Financial Statements

1. Consolidated statement of financial position

Financial position before appropriation of profit.

                                     31
                            31 December December

                 Reference          2012   2011
  (in thousands)                       EUR    EUR

  Assets

  Property, plant and equipment  6.6          19,599  14,095
  Intangible assets        6.7           8,948   9,352
  Investments in associates                  -    133
  Other investments                      21    95
  Trade and other receivables                 -    200
  Deferred tax assets                    531    698
  Total non-current assets                29,099  24,573

  Inventories           6.8           6,240   4,123
  Income tax receivables                   729    56
  Trade and other receivables               25,653  20,747
  Cash and cash equivalents    6.9    (Note)    20,655   7,781
  Assets classified as held for
  sale                            738   1,012
  Total current assets                  54,015  33,719

  Total assets                      83,114  58,292

  Equity

  Share capital                       700    700
  Share premium                      16,854  16,854
  Translation reserves                   (514)   (578)
  Reserve for own shares                  (477)   (898)
  Retained earnings (from prior years)          13,461  10,942
  Unappropriated profits (Profit for the period)      7,507   6,798
  Total equity attributable to equity holders of
  the parent                       37,531  33,818
  Non-controlling interest                   -    340
  Total equity                      37,531  34,158

  Liabilities

  Interest-bearing loans and other
  borrowings                          -     -
  Deferred tax liabilities                 1,210    964
  Other non-current liabilities               268     -
  Total non-current liabilities              1,478    964

  Bank overdrafts                       -     -
  Interest-bearing loans and other
  borrowings                          -     -
  Income tax payable                    1,062    796
  Trade and other payables                41,546  22,070
  Provisions                        1,497    270
  Liabilities classified as
  held for sale                        -    34
  Total current liabilities                44,105  23,170

  Total liabilities                    45,583  24,134

  Total equity and liabilities              83,114  58,292


Note:    Cash and cash equivalents per 31 December 2012 includes restricted cash of Stichting foundation docdata payments in the amount of € 11.9 million, see also the disclosure notes 6.5, 6.9 and 6.10 (31 December 2011: nil).


2. Consolidated Income Statement

                          2012      2011
  (in thousands, except for earnings per
  share)                     EUR   %   EUR   %

  Revenue                   152,836 100.0 130,672 100.0
  Cost of sales               (119,283) (78.0) (99,420) (76.1)
  Gross profit                 33,553  22.0  31,252  23.9

  Other operating income            1,025  0.7   362  0.3
  Selling expenses              (5,729) (3.8) (5,905) (4.5)
  Administrative expenses          (15,923) (10.4) (16,035) (12.3)
  Other operating expenses          (1,954) (1.3)  (552) (0.4)

  Operating profit before financing result   10,972  7.2  9,122  7.0

  Financial income                234  0.1   276  0.2
  Financial expenses              (228) (0.1)  (269) (0.2)
  Net financing income / (expenses)         6   -    7   -

  Share of profits / (losses) of associates    (9)   -    71   -

  Profit before income tax           10,969  7.2  9,200  7.0

  Income tax expense             (3,374) (2.2) (2,379) (1.8)

  Profit for the period             7,595  5.0  6,821  5.2

  Attributable to:
  Equity holders of the parent         7,507  4.9  6,798  5.2
  Non-controlling interest             88  0.1    23   -
  Profit for the period             7,595  5.0  6,821  5.2

  Earnings per share
  Basic earnings per share            1.09      1.00
  Diluted earnings per share           1.08      0.99
3. Consolidated Statement of Cash Flows

                            2012    2011
  (in thousands)                   EUR    EUR

  Cash flows from operating activities
  Profit for the period               7,595   6,821
  Adjustments for:
  Depreciation and amortisation (including
  goodwill impairment)               6,469   4,750
  Costs share options, performance shares and
  delivered shares shares               270    209
  (Gain) / Loss on sale of property, plant and
  equipment                     (271)     11
  Financial income                 (234)   (276)
  Financial expenses                 228    269
  Share of losses / (profits) of associates       9    (71)
  Income tax expense                3,374   2,379
  Cash flows from operating activities before
  changes in working capital and provisions    17,440   14,092

  (Increase) / decrease in trade and other
  receivables and assets classified as held for
  sale                      (4,522)  (1,841)
  (Increase) / decrease in inventories      (1,804)   1,143
  Increase / (decrease) in trade and other
  payables and
  liabilities classified as held for sale      7,382  (1,259)

  Increase / (decrease) in provisions and other   1,227
  non-current liabilities                   (170)
  Cash generated from the operations        19,723   11,965

  Interest paid                   (240)   (268)
  Interest received                  204    209
  Income taxes paid                (3,549)  (1,173)
  Income taxes received                76    633
  Net cash from operating activities        16,214   11,366

  Cash flows from investing activities
  Acquisition of property, plant and equipment  (10,307)  (7,672)
  Acquisition of intangible assets        (1,412)  (1,037)
  Acquisition of subsidiaries             310     -
  Proceeds from sale of property, plant and
  equipment                      443     67
  Proceeds from sale of replication activities    375     -
  Proceeds from sale of associates and other
  investments                     74     -
  Net cash from investing activities       (10,517)  (8,642)

  Cash flows from financing activities
  Dividends paid                 (3,457)  (2,385)
  Acquisition of non-controlling interests    (1,250)     -
  Proceeds from exercise of share options       275   1,703
  Own shares bought                 (124)     -
  Repayment of bank overdrafts             -  (4,000)
  Repayment of interest-bearing loans and other
  borrowings                    (100)    (29)
  Net cash from financing activities       (4,656)  (4,711)

  Net increase / (decrease) in non-restricted
  cash and cash equivalents             1,041  (1,987)
  Cash and cash equivalents at the beginning of
  the period                    7,781   9,790
  Restricted cash and cash equivalents (Note)   11,854     -
  Effect of exchange rate fluctuations on cash
  held                        (21)    (22)

  Cash and cash equivalents at the end of the
  period (Note)                  20,655   7,781


Note:    reference to disclosure notes 6.5, 6.9 and 6.10 for Stichting foundation docdata payments


4. Consolidated Statement of changes in Shareholders' Equity

                           Total equity
                           attributable
                             to equity
           Share  Share     Retained  holders of Non-controlling  Total
          capital premium Reserves earnings  the parent    interest equity
  (in thousands)   EUR   EUR   EUR   EUR     EUR       EUR   EUR
                  (Note 1) (Note 2)

  2011
  Balance at 1
  January 2011    700 16,854 (3,479)  13,327    27,402       156 27,558
  Dividend
  distribution     -    -    - (2,385)   (2,385)        - (2,385)
  Exercised share
  options        -    -  1,703    -    1,703        -  1,703
  Costs share
  options        -    -   145    -     145        -   145
  Delivered
  shares for
  remuneration     -    -    64    -      64        -   64
  Unrealised
  exchange rate
  results        -    -    91    -      91        -   91
  Transfer
  minority
  shareholder
  loan in share
  premium
  non-controlling
  interest       -    -    -    -      -       161   161
  Profit for the
  period        -    -    -  6,798    6,798       23  6,821
  Balance at 31
  December 2011    700 16,854 (1,476)  17,740    33,818       340 34,158

  2012
  Balance at 1
  January 2012    700 16,854 (1,476)  17,740    33,818       340 34,158
  Dividend
  distribution     -    -    - (3,457)   (3,457)        - (3,457)
  Exercised share
  options        -    -   275    -     275        -   275
  Costs share
  options and
  Performance
  shares        -    -   173    -     173        -   173
  Own shares
  bought        -    -  (124)    -    (124)        -  (124)
  Delivered
  shares for
  remuneration     -    -    97    -      97        -   97
  Unrealised
  exchange rate
  results        -    -    64    -      64        -   64
  Acquisition of
  non-controlling
  interest
  without a
  change in
  control        -    -    -  (822)    (822)      (428) (1,250)
  Profit for the
  period        -    -    -  7,507    7,507       88  7,595
  Balance at 31
  December 2012    700 16,854  (991)  20,968    37,531        - 37,531Note 1:    Reserves in the Consolidated Statement of Shareholders' Equity consists of the balances for Translation reserves and Reserve for own shares.

Note 2:    Retained earnings in the Consolidated Statement of Shareholders' Equity consists of
the balances for Retained earnings (from prior years) and Unappropriated profits, equal to the Profit for the period for both financial years ended 31 December 2011 respectively 31 December 2012.


5. Consolidated Statement of recognised Income and Expense

                             2012   2011
  (in thousands)                    EUR   EUR

  Foreign exchange translation differences, net
  of tax                         64    91
  Income / (Expense) recognised directly in
  equity                         64    91

  Profit for the period                7,595  6,821

  Total recognised income and expense for the
  period                       7,659  6,912

  Attributable to:

  Equity holders of the parent            7,571  6,889
  Non-controlling interest                88    23
  Total recognised income and expense for the
  period                       7,659  6,912


6. Notes to the Consolidated Financial Statements

6.1    Reporting entity

DOCDATA N.V. (referred to as "DOCDATA" or the "Company") is a company domiciled in Waalwijk, the Netherlands. The consolidated financial statements of DOCDATA N.V. as at and for the year ended 31 December 2012 comprise DOCDATA N.V. and its subsidiaries (together referred to as the "Group") and the Group's interest in associates and jointly controlled entities.

The consolidated financial statements of the Group as at and for the year ended 31 December 2012 will be published on 2 April 2013. The consolidated financial statements of the Group as at and for the year ended 31 December 2011 are available upon request from the Company's registered office at Energieweg 2, 5145 NW in Waalwijk, the Netherlands, or at the Company's corporate website, http://www.docdatanv.com.

6.2    Statement of compliance

These consolidated financial statements do not include all of the information required for full annual financial statements, and should therefore be read in conjunction with the consolidated financial statements of the Group as at and for the year ended 31 December 2011.

6.3    Significant accounting policies

The consolidated financial statements of the Group are prepared in accordance with the International Financial Reporting Standards as adopted by the European Union ("IFRS"). The accounting policies applied by the Group in these consolidated financial statements are the same as those applied by the Group in its consolidated financial statements as at and for the year ended 31 December 2011. For a summary of the significant accounting policies under IFRS, please refer to the Group's Annual Report for the financial year ended 31 December 2011.

6.4    Management representations

In the opinion of the management, these consolidated financial statements include all adjustments necessary for a fair presentation of the financial position, operating results and cash flows of all reporting periods herein.

In the consolidated financial statements for the financial year ended 31 December 2012, non-recurring adjustments have been recorded for the following topics:

 • full impairment of the remaining book value (£ 50 thousand) of the goodwill paid for the acquisition of Hitura Ltd. in the UK (docdata commerce Ltd.);
 • full impairment of the goodwill paid (€ 1.0 million) for the acquisition of ICenT B.V. (docdata commerce B.V.);
 • provisions and other liabilities for contract termination costs and dilapidations for rented warehouses in Germany (in total an effect of € 1.6 million);
 • reporting as 'assets classified as held for sale' of the property (land, building and equipment) owned by Docdata e-Services B.V. in Tilburg (the Netherlands), following the sale and purchase agreement dated 18 November 2011 with Replifact Media B.V. on the sale of all the remaining Docdata media replication business activities per 1 January 2012.

Non-recurring adjustments were recorded in the consolidated financial statements for the financial year ended 31 December 2011 for the following topics:

 • impairment of goodwill paid for the acquisition of Hitura Ltd. in the UK (docdata commerce Ltd.) (£ 261 thousand);
 • reporting as 'assets and liabilities classified as held for sale' of certain assets and liabilities of docdata media B.V. in Tilburg (the Netherlands), following the sale and purchase agreement dated 18 November 2011 with Replifact Media B.V. on the sale of all the remaining Docdata media replication business activities per 1 January 2012;
 • valuation of corporate income tax assets.

6.5    Consolidation

In the consolidated financial statements for the year ended 31 December 2012 and the consolidated financial statements for the year ended 31 December 2011, the following treatment has been applied for the following incorporations and amendments in the consolidation structure of the Group:

 • Stichting foundation docdata payments: on 26 January 2012, docdata payments B.V. and Stichting foundation docdata payments have signed an agreement in which the terms and conditions, as well as the way of execution, are confirmed to enable Stichting foundation docdata payments to adequately fulfil its statutory obligations. The purpose and goal of the Stichting is to manage and control money to the benefit of the rightful owners (the right holders) of that money. Through the agreement, the risks and rewards from the Stichting are transferred to the benefit or the charge of docdata payments B.V. The balance sheet of Stichting foundation docdata payments has been included in the DOCDATA consolidation starting per the signing date of the agreement. This will only have an effect on cash and cash equivalents and trade and other payables in the Group's consolidated balance sheet, depending on the cash position of Stichting foundation docdata payments. These cash and cash equivalents are fully restricted and are not at the disposition of the Group;
 • FEHA LaserTec Halle GmbH: on 29 February 2012, IAI industrial systems GmbH acquired 100% of the issued share capital of FEHA LaserTec Halle GmbH. IAI industrial systems has had a non-controlling interest in FEHA of 24.9% of the share capital since 2009. This subsidiary develops and produces specialised lasers, which are bought by IAI industrial systems B.V. as component to be installed in several security systems (a.o. MicroPerf® systems). The activities and results of FEHA have been included in the DOCDATA consolidation starting per the transaction date. FEHA realised revenue of € 1.6 million in 2011 with on average 19 employees (18.6 FTE). With this acquisition, IAI aims to strengthen its position in various interesting markets for the processing of materials and products with specific laser solutions and applications;
 • docdata payments B.V.: on 20 December 2012, the Group acquired through its intermediate holding company DOCdata Nederland B.V. the complete 20.61% non-controlling interest in docdata payments B.V. from the only other (external) shareholder Conclusion Consultants B.V. As of that date, the Group has full ownership of all shares in docdata payments B.V. and following this transaction, a non-controlling interest is no longer accounted for in the consolidated financial statements of the Group;
 • Docdata e-Services B.V.: on 17 January 2012, the legal company name of docdata media B.V. was changed into Docdata e-Services B.V., following the sale of the media replication activities per 31 December 2011 to Replifact Media B.V. The existing activities of this subsidiary now consist of e-commerce fulfilment services, web photography and other related services;
 • docdata e-business GmbH: per 16 August 2011, Docdata Document Services GmbH in Münster, Germany (formerly named 'Pegasus Mail GmbH'), has ceased to exist as this legal entity was legally merged since this date into its 100% parent company, docdata e-business GmbH in Münster. All assets and liabilities, as well as income and expenses, of both legal entities were combined in the 'remaining' subsidiary per the merger date;
 • docdata fulfilment GmbH: per 16 August 2011, docdata fulfilment GmbH in Groβbeeren, Germany has ceased to exist as this legal entity was legally merged since this date into its sister company, Docdata e-Commerce Services GmbH in München. All assets and liabilities, as well as income and expenses, of both legal entities were combined in the 'remaining' subsidiary per the merger date. On 17 August 2011 the legal name was changed into Docdata Fulfilment GmbH; the legal seat still is in München.

6.6    Property, plant and equipment

                     31 December 31 December

                        2012     2011
  (in thousands)              EUR     EUR

  Land and buildings             2,401    1,331
  Machinery and equipment          14,040    9,560
  Office equipment and other         2,940    2,583
                       19,381    13,474
  Under construction              218     621
  Total                   19,599    14,095


The book value of property, plant and equipment has increased with € 5.5 million in 2012 as a combined result of capital expenditure for € 10.3 million, depreciation charges for € 4.5 million and the transfer of assets sold with a book value of € 0.4 million. Capital expenditure in 2012 relates for € 6.0 million to the investment by docdata fulfilment B.V. in the logistic centre in Waalwijk, the Netherlands. Other capital expenditure for € 4.3 million mainly consists of further investments in fulfilment warehouses in Germany, predominantly in the Berlin region (€ 3.7 million; net of investment subsidies) and in the United Kingdom. At 31 December 2012, no other extra capital expenditure was committed in addition to the amount accounted for 'under construction'.

6.7    Intangible assets

                     31 December
                            31 December
                        2012     2011
  (in thousands)              EUR     EUR

  Goodwill                  5,381     6,345
  Software (IT platforms)          1,912     1,905
  Development costs             1,421      786
  Customer contracts              234      316
  Total                   8,948     9,352


The book value for intangible assets has decreased with € 0.4 million in 2012, due to the following:

 • capital expenditure in IT platforms and development costs (€ 1.4 million in total) for investments by Docdata Payments in the further development of their payment platform (€ 0.7 million) and investments by IAI industrial systems in costs for the development of second generation systems (e.g. BookMaster One®) for the security market (€ 0.7 million);
 • amortisation charges for IT platforms, customer contracts and development costs (€ 0.9 million in total);
 • impairment of the total goodwill paid for the acquisition of ICenT B.V. (docdata commerce B.V.) (€ 1.0 million) and of the remaining book value of the goodwill paid for Hitura Ltd. (docdata commerce Ltd.) in the UK (£ 50 thousand).

6.8    Inventories

                     31 December
                            31 December
                        2012     2011
  (in thousands)              EUR     EUR

  Finished goods               2,194     1,688
  Work in progress              2,857     1,546
  Raw and auxiliary materials        1,189      889
  Total                   6,240     4,123


The book value of inventories increased € 2.1 million in 2012, which is the combined effect of increased work in progress at IAI industrial systems (€ 1.3 million), a higher finished goods inventory level (€ 0.5 million) and a higher inventory level for raw and auxiliary materials (€ 0.3 million). The higher finished goods inventory level is predominantly caused by larger purchases of company clothing by Docdata Fashion Services GmbH in the second half-year 2012. The Company only bears a limited inventory risk on this stock, as the clients have accepted their obligation to take over this inventory should they terminate their contract with Docdata Fashion Services GmbH. The increase of the inventory value of raw and auxiliary materials is mainly due to the consolidation of FEHA LaserTec Halle GmbH as from 1 March 2012 (effect per 31 December 2012: € 0.2 million).

IAI industrial systems' order book developed in 2012 from € 2.9 million at 31 December 2011 to € 6.7 million at 31 December 2012 resulting from systems' deliveries in 2012 with revenue of € 10.0 million and new orders booked with a total sales value of € 13.8 million. The increased order book is also reflected in the book value per 31 December 2012 of work in progress, as the largest part of the orders included in this order book value is scheduled for delivery in 2013. Production has already started in 2012 for some of these orders.

6.9    Cash and cash equivalents

                       31 December
                              31 December
                          2012     2011
  (in thousands)                  EUR      EUR

  Non-restricted cash and cash equivalents    8,801     7,781
  Restricted cash and cash equivalents     11,854       -
  Total                     20,655     7,781


Restricted cash and cash equivalents only consists of the restricted cash and cash equivalents recorded in the balance sheet of Stichting foundation docdata payments, representing cash received from customers on behalf of the Docdata Payments merchants in the bank accounts of Stichting foundation docdata payments which shall have to be paid (net of charged Docdata Payments fees) to the merchants without any disposition of this cash balance to the Group.


6.10    Stichting foundation docdata payments

The balance sheet per 31 December 2012 of Stichting foundation docdata payments reads as follows:

                          31 December

                              2012
  (in thousands)                     EUR

  Trade and other receivables               163
  Restricted cash and cash equivalents         11,854
  Total current assets                 12,017

  Total assets                     12,017

  Other non-current liabilities              268
  Total non-current liabilities              268

  Trade and other payables               11,749
  Total current liabilities              11,749

  Total liabilities                  12,017


Of these items in the balance sheet of Stichting foundation docdata payments, the following items have certain restrictions which should be honoured by the Group:

 • restricted cash and cash equivalents is fully restricted cash, as the balance concerns cash received from customers on behalf of the Docdata Payments merchants which shall have to be paid to the merchants, net of charged Docdata Payments fees;
 • other non-current liabilities concerns advance payments received from merchants in depository accounts;
 • trade and other payables reflect the payment obligations towards the merchants in view of the settlements for realised transactions for which money has already been collected from consumers that shall have to be paid to the merchants.


6.11    Segmented Consolidated Income Statements

6.11.1    E-commerce service company Docdata

                             2012      2011
  (in thousands)                 EUR   %   EUR   %

  Revenue                  142,835 100.0 114,994 100.0
  Cost of sales              (112,198) (78.6) (88,929) (77.3)
  Gross profit                30,637  21.4  26,065  22.7

  Other operating income             958  0.7   243  0.2
  Selling expenses              (4,821) (3.4) (5,109) (4.4)
  Administrative expenses          (14,022) (9.8) (13,747) (12.0)
  Other operating expenses          (1,933) (1.3)  (549) (0.5)

  Operating profit before financing result  10,819  7.6  6,903  6.0

  Financial income                198  0.1   197  0.2
  Financial expenses              (192) (0.1)  (209) (0.2)
  Net financing expenses              6   -   (12)   -

  Share of profits of associates          -   -    -   -

  Profit before income tax          10,825  7.6  6,891  6.0

  Income tax expense             (3,345) (2.4) (1,885) (1.6)

  Profit for the period            7,480  5.2  5,006  4.4

  Attributable to:
  Equity holders of the parent         7,392  5.2  4,983  4.4
  Non-controlling interest            88   -    23   -
  Profit for the period            7,480  5.2  5,006  4.46.11.2    Technology company IAI industrial systems

                            2012      2011
  (in thousands)                EUR   %   EUR   %

  Revenue                  10,001 100.0  15,678 100.0
  Cost of sales              (7,085) (70.8) (10,491) (66.9)
  Gross profit                2,916  29.2  5,187  33.1

  Other operating income            67  0.6   119  0.8
  Selling expenses              (908) (9.1)  (796) (5.1)
  Administrative expenses         (1,901) (19.0) (2,288) (14.6)
  Other operating expenses          (21) (0.2)   (3)   -

  Operating profit before financing result   153  1.5  2,219  14.2

  Financial income               36  0.4    79  0.5
  Financial expenses             (36) (0.4)   (60) (0.4)
  Net financing expenses             -   -    19  0.1

  Share of profits of associates        (9) (0.1)    71  0.5

  Profit before income tax           144  1.4  2,309  14.8

  Income tax expense             (29) (0.3)  (494) (3.2)

  Profit for the period            115  1.1  1,815  11.6

  Attributable to:
  Equity holders of the parent         115  1.1  1,815  11.6
  Non-controlling interest            -   -    -   -
  Profit for the period            115  1.1  1,815  11.6


Corporate website:    http://www.docdatanv.com

 

PRN NLD

BRON DOCDATA N.V.