Omzet gestegen naar eur 172 miljoen, winst toegenomen tot EUR 3,1 miljoen Halfjaarresultaten 2007 tulip computers N.V

20 Sep, 2007, 17:56 BST Van Tulip Computers N V

AMERSFOORT, Nederland, September 20 /PRNewswire/ -- De netto omzet van Tulip Computers N.V. (Tulip) - inclusief Devil en exclusief overige opbrengsten - bedraagt over de eerste 6 maanden van 2007 EUR 172 miljoen ten opzichte van EUR 16 miljoen in 2006. De organische groei van de omzet - exclusief Devil - bedraagt circa 25% ten opzichte van de vergelijkbare periode in 2006, waarbij de omzet is gestegen van circa EUR 16 miljoen in 2006 tot ruim EUR 20 miljoen in 2007. De omzet van Procurement & Logistics Solutions (Devil) is met 15% gestegen tot EUR 151 miljoen in het eerste halfjaar van 2007 ten opzichte van EUR 131 miljoen in het eerste halfjaar van 2006.

De operationele winst - exclusief overige opbrengsten - is in 2007 substantieel verbeterd ten opzichte van 2006. Deze overige opbrengsten over de eerste zes maanden van 2007 bedragen EUR 0,6 miljoen ten opzichte van EUR 3,7 miljoen in 2006. De financieringslasten zijn, mede door de interestlasten van de overnamefinanciering ten behoeve van Devil, toegenomen van EUR 0,2 miljoen in 2006 tot EUR 0,7 miljoen in 2007. Uit hoofde van haar resultaat uit haar deelnemingen is door Tulip een winst gerealiseerd over 2007 van EUR 2,9 miljoen (2006: nihil). Over 2007 bedraagt de winst na belasting EUR 3,1 miljoen ten opzichte van 2,7 miljoen in 2006, wat overeenkomt met een toename van 13%. De EBITDA is met ruim 35% toegenomen van

EUR 3,0 miljoen in 2006 tot EUR 4,1 miljoen in 2007.

Omzetontwikkeling

In 2007 heeft Tulip de eerder ingezette strategie, waarbij het doel is een sterke marktpositie te verwerven in een aantal specifieke product-/marktcombinaties, verder vorm gegeven. Daarbij concentreert Tulip haar activiteiten op een vijftal strategische productgroepen. Over de gehele linie constateert Tulip dat de markt aantrekt en Tulip door haar positionering steeds meer marktaandeel wint.

Onderstaande tabel toont de ontwikkeling van de netto omzet per productgroep in het eerste halfjaar 2007 ten opzichte van de vergelijkbare periode in 2006. Devil wordt vanaf 1 juli 2006 meegeconsolideerd.

  
  (bedragen x EUR 1 miljoen)


  Netto omzet       Omzet 2007 Omzet 2006  Groei in Groei in %
                             EUR
                t/m juni  t/m juni
  Advanced Products &       1,1    0,8    0,3    30%
  Solutions
  Lifestyle & Connectivity    18,4    14,9    3,5    23%
  Solutions
  Procurement & Logistical   151,4     -   151,4   > 100%
  Solutions
  Technology Sales         -     -     -     -
  Consultancy & Learning     0,9    0,6    0,3    66%
  Solutions
  Totaal netto omzet      171,8    16,3   155,5    953%

Bovenstaande omzetcijfers zijn exclusief overige opbrengsten.

Enkele belangrijke ontwikkelingen kunnen daarbij worden vermeld:

- Advanced Products & Solutions

Tulip heeft in de eerste helft van 2007 ingezet op het vergroten van de geografische afzet gebieden voor de Tablet-PC producten en verdere ontwikkelingen gestimuleerd in de al bestaande verticale markten. In de eerste helft van 2007 is het productportfolio verder uitgebreid waardoor Tulip beschikt over een compleet assortiment van Tablet-PC's en accessoires. Hiermee positioneert Tulip zich als de enige mondiale speler die op Tablet-PC gebaseerde oplossingen met een breed productengamma ondersteunt. Ook in het tweede halfjaar van 2007 zal de focus liggen op de verdere penetratie van nieuwe geografische markten en marktsegmenten en het verder uitbouwen van het bestaande relatienetwerk.

- Lifestyle & Connectivity Solutions

De omzet van met name Conceptronic ontwikkelde zich opnieuw positief. Deze activiteit groeide met circa 23% ten opzichte van de vergelijkbare periode in 2006. De sterke groei is gerealiseerd door het verder uitbreiden van haar productportfolio, het vergroten van haar marktaandeel in al bestaande marktsegmenten als ook het betreden van nieuwe geografische markten, zowel binnen als buiten Europa (voornamelijk Zuid-Amerika). De introductie van Conceptronic via Devil in Duitsland heeft in de eerste helft van 2007 plaatsgevonden. Naar verwachting zal vanaf de tweede helft van 2007 de afzet in de Duitse markt sterk toenemen. De brutomarge van Conceptronic handhaafde zich op het gewenste niveau van meer dan 25%.

- Procurement & Logistical Solutions

De omzet van Devil is in de eerste 6 maanden van 2007 met 15% toegenomen tot EUR 151 miljoen ten opzichte van EUR 131 miljoen in het eerste halfjaar van 2006. Ook Devil heeft marktaandeel gewonnen ten opzichte van de naaste concurrentie. Dit is mede het gevolg van de sterke groei van de distributie van Microsoft producten en enkele nieuwe strategische samenwerkingsverbanden met gerenommeerde fabrikanten.

- Technology Sales

Voor deze activiteit is in het eerste halfjaar geen opbrengst verantwoord. Ego zal vanaf 2008 een omzetafhankelijke licentievergoeding aan Tulip verschuldigd zijn. Tulip onderzoekt tevens de mogelijkheden aanvullende opbrengsten te verkrijgen uit de diverse merkrechten welke haar eigendom zijn.

- Consultancy & Learning Solutions

In het eerste halfjaar 2007 werd de opleidingsmarkt nog steeds bepaald door het uitblijven van substantiële investeringen door het bedrijfsleven in IT opleidingen en Learning Consultancy trajecten. Om in te spelen op de veranderende behoefte van haar klanten heeft NewLevel - het opleidingsinstituut van Tulip - nieuwe concepten ontwikkeld en geïntroduceerd. Deze concepten gaan uit van klantspecifieke maatwerkoplossingen, waarbij in toenemende mate wordt ingespeeld op maatschappelijke ontwikkelingen waaronder de toegenomen schaarste aan goed opgeleide IT professionals. In het eerste halfjaar van 2007 heeft deze nieuwe aanpak geresulteerd in een sterke toename van de omzet, in het bijzonder van klantspecifieke maatwerkoplossingen.

Ontwikkeling winst

Over 2007 bedraagt de winst na belasting EUR 3,1 miljoen ten opzichte van EUR 2,7 miljoen in 2006, wat overeenkomt met een toename van 13%. De EBITDA is met ruim 35% toegenomen van EUR 3,0 miljoen in 2006 tot EUR 4,1 miljoen in 2007.

De operationele winst - exclusief overige opbrengsten - is in 2007substantieel verbeterd ten opzichte van 2006. Deze overige opbrengsten over de eerste zes maanden van 2007 bedragen EUR 0,6 miljoen ten opzichte van EUR 3,7 miljoen in 2006. De operationele winst - inclusief overige opbrengsten - bedraagt EUR 1,1 miljoen in 2007 ten opzichte van EUR 2,9 miljoen in de vergelijkbare periode van 2006. De financieringslasten zijn, mede door de interestlasten van de overnamefinanciering ten behoeve van Devil, toegenomen van EUR 0,2 miljoen in 2006 tot EUR 0,7 miljoen in 2007. Vanwege de verkoop van een 20% belang in Ego Lifestyle BV is in 2007 door Tulip een resultaat deelnemingen gerealiseerd van EUR 2,9 miljoen (2006: nihil).

Tulip constateert dat - ondanks de positieve signalen en de toegenomen netto winst - de operationele doelstellingen voor de eerste zes maanden van 2007 nog niet geheel zijn behaald. De groei van de netto winst is voornamelijk tot stand gekomen door de positieve ontwikkeling van de Lifestyle & Connectivity Solutions en de gedeeltelijke verkoop van een minderheidsdeelneming. De uitrol van nieuwe activiteiten binnen het netwerk van Tulip leidt tot meer aanloopkosten dan gepland. Mede daardoor dragen de productgroepen Advanced Products & Solutions en Consultancy & Learning Solutions op dit moment nog niet naar verwachting bij aan het groepsresultaat. Daarnaast vergde het opstarten van de nieuwe activiteiten en entiteiten in Duitsland inclusief Devil meer aandacht en middelen dan voorzien. Voor de tweede helft van 2007 verwacht Tulip overigens dat de realisatie van de plannen zich gaat ontwikkelen in lijn met de gestelde doelen.

Eigen vermogen

Het eigen vermogen per 30 juni 2007 bedraagt EUR 72,4 miljoen ten opzichte van EUR 69,4 miljoen ultimo 2006. Deze toename is het gevolg van het positieve halfjaarresultaat ten bedrage van EUR 3,1 miljoen.

Vooruitzichten

Het handhaven van focus in de bedrijfsvoering, het beschikbaar hebben van voldoende werkkapitaal en de introductie van nieuwe producten zullen naar verwachting bijdragen aan een verdere verbetering van de concurrentiepositie van Tulip en de daarmee samenhangende resultaten.

Voor zover uitspraken worden gedaan over de verwachte verkoop van producten of de omzetontwikkeling, moet hierbij worden aangetekend dat deze verwachtingen afhankelijk zijn van de marktontwikkeling en andere (externe) factoren. Prognoses en verwachtingen kunnen veranderen door ontwikkelingen in de toekomst.

Buitengewone Algemene Vergadering

Tulip heeft het voornemen voor eind oktober 2007 een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders bijeen te roepen, waarin onder andere de verdere invulling van de strategie en korte- en lange termijndoelstellingen zullen worden toegelicht.

Over Tulip

Tulip biedt oplossingen voor ICT gerelateerde vraagstukken. Daarbij staan functionaliteit en flexibiliteit centraal. Tulip is opgericht in 1979 en sinds 1984 is het aandeel genoteerd op Euronext te Amsterdam.

Het hoofdkantoor van Tulip is gevestigd in Amersfoort (Nederland). Tulip heeft thans circa 325 medewerkers verdeeld over 8 kantoren in 5 landen.

Waarderingsgrondslagen

Bij het opstellen van de halfjaarcijfers zijn dezelfde grondslagen voor financiële verslaggeving en berekeningsmethoden gehanteerd als in de jaarrekening 2006. De halfjaarcijfers zijn derhalve in overeenstemming met de Internationale Financial Reporting Standards zoals aanvaard binnen de Europese Unie.

Bijlagen:

A. Geconsolideerde balans per 30 juni 2007

B. Geconsolideerde winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2007 t/m 30 juni 2007

C. Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2007 t/m 30 juni 2007

D. Verloop eigen vermogen vanaf 1 januari 2006 t/m 30 juni 2007

  
  Bijlage A.

  Geconsolideerde balans per 30 juni 2007

  (geen accountantscontrole toegepast)


 
  (x EUR 1.000)           30 juni 2007  31 december 2006
 
  Vaste activa
  Immateriële vaste activa    40.570      42.680
  Materiële vaste activa       724        794
  Financiële vaste activa     12.011      13.674
 
                      53.305      57.148
  Vlottende activa
  Voorraden            12.455      20.306
  Vorderingen           66.901      63.538
  Liquide middelen         3.715       8.629
 
                      83.071      92.473
 
  ACTIVA                 136.376      149.621
 
  Groepsvermogen             72.437      69.336
 
  Minderheidsdeelneming           114        104
 
  Voorzieningen               912       1.448
 
  Langlopende schulden          15.000      15.000
 
  Kortlopende schulden
  Rentedragende schulden      8.245       8.467
  Overige verplichtingen     39.668      55.266
                      47.913      63.733
 
  PASSIVA                136.376      149.621


  Bijlage B.

  Geconsolideerde winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 
  2007 t/m 30 juni 2007

  (geen accountantscontrole toegepast)

                    1 januari t/m  1 januari t/m
 
  (x EUR 1.000)            30 juni 2007  30 juni 2006
 
  Netto omzet            171.792     16.332
  Overige opbrengsten          584      3.667
 
  Som der bedrijfsopbrengsten        172.376     19.999
 
  Inkoopwaarde omzet        158.395     12.046
  Lonen en salarissen         5.419      1.702
  Sociale lasten            829       178
  Pensioenlasten            127       87
  Afschrijvingen immateriële       -        -
  vaste activa
  Afschrijvingen materiële       221       98
  vaste activa
  Overige bedrijfskosten       6.323      2.932
 
  Som der bedrijfslasten           171.314     17.043
 
  Bedrijfsresultaat              1.062      2.956
 
  Rentelasten en soortgelijke      724       204
  kosten
 
  Financiële baten en lasten           724       204
 
  Resultaat voor belastingen           338      2.752
  Resultaat deelnemingen            2.926        -
  Belastingen                  140        -
 
  Resultaat na belastingen           3.124      2.752
  Minderheidsbelang                12        -
 
  Netto resultaat               3.112      2.752


  Bijlage C.

  Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2007 t/m 30 juni 2007

  (geen accountantscontrole toegepast)


                      1 januari t/m  1 januari t/m
 
  (x EUR 1.000)              30 juni 2007   30 juni 2006
 
  Bedrijfsactiviteiten
 
  Bedrijfsresultaat               1.062      2.956
 
  Resultaten buiten de kasstroom
  Afschrijvingen immateriële vaste     -        -
  activa
  Afschrijvingen materiële vaste     221        98
  activa
  Rentelasten en soortgelijke      (925)      (204)
  kosten
  Rentebaten en soortgelijke       201        -
  opbrengsten
  Minderheidsbelang            10        -
  Mutaties in voorzieningen       (536)       65
                         (1.029)       (41)
  Mutaties in werkkapitaal
  Mutaties in voorraden         7.851      (1.464)
  Mutaties in vorderingen       (3.363)     (1.763)
  Mutaties in overige schulden    (15.599)     (2.414)
  Belastingen over het resultaat     (140)        -
                         (11.251)     (5.641)
  Kasstroom uit                (11.218)     (2.726)
  bedrijfsactiviteiten - zie (1)
 
  Investeringsactiviteiten
 
  Aan- en verkoop immateriële vaste   2.110       (221)
  activa
  Aan- en verkoop materiële vaste    (151)      (134)
  activa
  Aan- en verkoop financiële vaste   1.663        -
  activa
  Resultaat deelnemingen        2.926        -
  Kasstroom uit                 6.548       (355)
  investeringsactiviteiten
 
  Financieringsactiviteiten
 
  Uitgifte van aandelen (minus      (10)      6.228
  transactiekosten)
  Aandeel van derden           (12)        -
  Kasstroom uit                  (22)      6.228
  financieringsactiviteiten
 
  NETTO KASSTROOM                (4.692)      3.147
 
  Saldo liquide middelen aanvang          162      (7.333)
  periode
  Saldo liquide middelen ultimo         (4.530)     (4.186)
  periode
 
  NETTO KASSTROOM                (4.692)      3.147  Bijlage D.

  Verloop eigen vermogen vanaf 1 januari 2006 t/m 30 juni 2007

  (geen accountantscontrole toegepast)

           Aandelen-       Wettelijke Overige
 
  (x EUR 1.000)   kapitaal Agio-reserve  reserve reserves
  Balans per
 
  1 januari 2006    65.731    61.743    685 (77.897)
  Toevoeging
  resultaat 2005
  aan reserve        -      -     -  6.142
 
  Aandelenemissie    5.500     750     -    -
  Restant
  emissiekosten
               -     (22)     -    -
  Vrijval
  wettelijke
  reserve          -      -    (685)   685
  Verwerking
  minderheidsbelang
  in Devil
 
               -      -     -    -
 
  Resultaat 2006      -      -     -    -
  Balans per
 
  31 december 2006   71.231    62.471     - (71.070)
  Toewijzing
  resultaat aan
  algemene reserve     -      -     -  6.704
 
  Emissiekosten-      -     (10)     -    -
  zie (1)
  Resultaat 1e
  halfjaar 2007
               -      -     -    -
  Balans per
 
  30 juni 2007     71.231    62.461     - (64.366)


                      Minderheids-
           Resultaat          belang   Totaal
  (x EUR 1.000)   boekjaar Subtotaal
  Balans per
 
  1 januari 2006    6.142  56.404          56.404
  Toevoeging
  resultaat 2005
  aan reserve     (6.142)     -       -     -
 
  Aandelenemissie      -   6.250       -   6.250
  Restant
  emissiekosten
               -   (22)       -    (22)
  Vrijval
  wettelijke
  reserve          -     -       -     -
  Verwerking
  minderheidsbelang
  in Devil
 
               -     -       74     74
 
  Resultaat 2006    6.704   6.704       30   6.734
  Balans per
 
  31 december 2006   6.704  69.336      104   69.440
  Toewijzing
  resultaat aan
  algemene reserve  (6.704)     -       -     -
 
  Emissiekosten-      -   (10)       -    (10)
  zie (2)
  Resultaat 1e
  halfjaar 2007
             3.112   3.112       10   3.122
  Balans per
 
  30 juni 2007     3.112  72.438       114  72.552

(1) Deze kasstroom is sterk beïnvloed door het beleid van Devil om ultimo juni (einde boekjaar Devil) de schulden zoveel mogelijk af te lossen.

(2) Deze kosten hangen samen met de uitgifte van 555.556 nieuwe aandelen uit hoofde van de Devil transactie. De feitelijke levering van deze aandelen heeft op 30 juni 2007 nog niet plaatsgevonden als gevolg waarvan zij - in overeenstemming met de verslaggevingsregels - nog niet zijn gewaardeerd.

BRON Tulip Computers N V