Operationele nettowinst Koninklijke Ten Cate derde kwartaal 29% hoger

02 Nov, 2005, 07:00 GMT Van Royal Ten Cate

ALMELO, Nederland, November 2 /PRNewswire/ --

- Kunstgras, aerospace- en antiballistische composieten, veiligheidsweefsels en geosynthetics tonen voortgaande omzetgroei en een sterk stijgende winstbijdrage;

- Bedrijfsresultaat Technische Componenten in derde kwartaal aanmerkelijk lager door omzetdaling en eenmalige kosten bij Ten Cate Enbi (Frankrijk);

- Opnieuw stijgende grondstofkosten (granulaten) beïnvloedden de winstgevendheid in het derde kwartaal;

- Handhaving nettowinstprognose 2005: EUR 26-29 miljoen

Koninklijke Ten Cate (Euronext: KTC) realiseerde in het derde kwartaal van 2005 een nettowinst van EUR 9,2 miljoen (derde kwartaal 2004 : EUR 8,2 mln). Dit winstcijfer is inclusief de eenmalige sluitingskosten (bruto EUR 1,4 mln) van de Franse vestiging van Ten Cate Enbi.

De omzet in het derde kwartaal steeg autonoom met 7,0%. Als gevolg van de desinvestering van Mega Valves International eerder dit jaar blijft de kwartaalomzet per saldo vrijwel gelijk op EUR 177 miljoen.

Het bedrijfsresultaat (EBIT) steeg met 1,6% tot EUR 13,4 miljoen (autonoom + 9,3%).

De omzet over de eerste negen maanden steeg met 9,7% (autonoom 11,5%) tot EUR 528 miljoen. Het bedrijfsresultaat bedraagt EUR 32,1 miljoen (2004: EUR 28,3 mln).

Over de eerste negen maanden steeg de nettowinst tot EUR 24,2 miljoen (2004: EUR 20,6 mln).

Autonoom steeg de nettowinst met 20,8 %.

De vergelijkende cijfers 2004 zijn aangepast op grond van de IFRS-richtlijnen

Ontwikkelingen per segment

Sector Advanced Textiles & Composites (omzet +12%; EBIT+ 181%)

De omzet in het derde kwartaal bedraagt EUR 66 miljoen.(2004: EUR 59 mln). De omzet in deze sector blijft zich sterk ontwikkelen, mede door de groei bij Southern Mills op het gebied van vlamwerende veiligheidsweefsels voor de Amerikaanse markt, in combinatie met een voortgaande goede performance op het gebied van veiligheidsweefsels in de Europese markt. De omzet van outdoorweefsels is stabiel. De omzet in antiballistische materialen en aerospace-composieten blijft een aanzienlijke groei vertonen, hoewel de tekorten aan grondstoffen aanhouden. Door goede ingangen in de markt en door het aanhouden van veiligheidsvoorraden blijven deze tekorten beheersbaar en bleef het effect op de winstgevendheid beperkt. De sector liet in de periode een forse EBIT-groei zien tot EUR 4,1 miljoen (2004: EUR 1,5 mln).

Over de eerste negen maanden steeg de omzet van de gehele sector tot EUR 216 miljoen (2004: 163 mln). De autonome groei bedroeg 15,3%.

Het bedrijfsresultaat (EBIT) over de eerste negen maanden steeg tot EUR 12,2 miljoen (2004: EUR 6,2 mln). Autonoom is sprake van een aanmerkelijke groei van 67,7%.

Sector Industrial Fabrics & Grass (omzet +12,7%; EBIT +2,4%)

De omzet van de sector Industrial Fabrics & Grass steeg in het derde kwartaal tot EUR 84 miljoen (2004: EUR 74 mln). Deze sector vertoont de hoogste autonome stijging (+12,4%). De Amerikaanse activiteiten droegen hieraan opnieuw het sterkst bij. De omzet in de VS voor geosynthetics toont een aanmerkelijke groei, mede op basis van een goede marktpositionering en een complete productportfolio. In Europa blijft de omzet stabiel. De recent aangekondigde overname van Polyfelt versterkt op termijn de Europese marktpositie in geosynthetics.

De resultaten en de marktgroei van de Europese kunstgrasmarkt blijven achter bij de verwachting. De Europese markt waardeert in tegenstelling tot de Amerikaanse markt nog onvoldoende essentiële kwalitatieve aspecten. Dit heeft een drukkend effect op de prijsstelling in de Europese markt.

Met een opkomende voetbalmarkt zullen aspecten als milieuvriendelijkheid, (brand)veiligheid, duurzaamheid en blessuregevoeligheid naar verwachting een steeds belangrijkere rol gaan spelen. De performance van een speelveld over een langere periode is vooral van belang bij sporten waarbij veelvuldig lichaamscontact met de ondergrond is. Voorlichting en kennisoverdracht ten aanzien van veiligheid en performance vormen een steeds belangrijker onderdeel in het verkoopbeleid. Ten Cate Thiolon heeft op dit terrein als technologisch koploper een kennisvoorsprong. Wereldwijd blijven de vooruitzichten voor de kunstgrasmarkt goed en Ten Cate blijft zich richten op kwalitatief hoogwaardige concepten voor uiteenlopende toepassingsgebieden. Op dit gebied heeft Thiolon(R) Grass een uitstekende naam opgebouwd.

De grondstofkosten zijn, na een aanvankelijke daling tot juni, in de loop van het derde kwartaal opnieuw gestegen. Hierdoor komen de marges in de gehele sector tijdelijk onder druk te staan. Vooral in de VS is de stijging aanzienlijk en is bovendien sprake van tijdelijke stagnaties in de toelevering.

Het bedrijfsresultaat steeg in het derde kwartaal desondanks licht tot EUR10,6 miljoen (2004: EUR 10,3 mln).

Over de eerste negen maanden steeg de omzet van deze sector tot EUR 212 miljoen (2004: EUR 181 mln). De autonome omzetstijging bedraagt 19,1%. De EBIT-stijging van 10,6% tot EUR 19,9 miljoen wordt in relatie tot de forse omzetstijging enigszins gedrukt door de oplopende grondstofkosten en valutaeffecten (-1,7%).

Sector Technische Componenten (omzet - 40%; EBIT -83%)

De omzet van deze sector daalde in het derde kwartaal tot EUR 27 miljoen (2004: EUR 44 mln). Afgezien van de omzetdaling door desinvestering van de Mega Valves International-bedrijven daalt de omzet door een aanmerkelijke teruggang bij Ten Cate Enbi. Ondanks verplaatsing van de productie naar de VS en Azië ontwikkelde de afzet zich aanvankelijk redelijk gunstig, maar gedurende het derde kwartaal is plotseling vertraging opgetreden. Herstel van de afzet bij enkele grote afnemers wordt, gelet op hun publieke uitlatingen, niet op korte termijn verwacht. De eerder dit jaar opgestarte acties om vervangende afzet te realiseren verlopen trager dan verwacht. Gelet op de gunstige markttests blijven de vooruitzichten evenwel bemoedigend.

Ten Cate Plasticum toont een lichte groei, maar ondervond in het derde kwartaal toenemende hinder van de stijgende grondstofkosten, die niet direct konden worden doorberekend. Hierdoor staan marges onder druk.

De omzet over de eerste negen maanden bedraagt EUR 100 miljoen (2004: EUR 137 mln). Als gevolg van de genoemde desinvestering en de reeds aangekondigde eenmalige sluitingskosten van Ten Cate Enbi in Frankrijk, die na verkoop van activa worden ingeschat op EUR 1 miljoen, daalde het bedrijfsresultaat over de eerste negen maanden tot EUR 5,3 miljoen (2004: EUR 8,5 mln). Autonoom daalde de EBIT met 5,6%.

Overige informatie

Het getoonde resultaat over de eerste negen maanden is inclusief de boekwinst van EUR 2 miljoen uit verkoop van de Mega Valves International-bedrijven. Het resultaat van Synbra Group over de eerste negen maanden vertoont een stijging, waardoor het resultaat deelnemingen hoger uitkomt op EUR 3,1 miljoen. In het hogere resultaat van Synbra is een eenmalige belastingbate in het eerste kwartaal verwerkt. Het lagere resultaat van de Holding wordt met name veroorzaakt door met IFRS samenhangende waardering van financiële derivaten ter afdekking van valuta- en renterisico's.

Vooruitzichten

De recente verdere sterke prijsstijging van kunststof granulaten zullen het resultaat in het vierde kwartaal beïnvloeden. Desondanks handhaaft Koninklijke Ten Cate de uitgesproken winstverwachting van EUR 26-29 miljoen. Hierbij blijft het voorbehoud van kracht ten aanzien van IFRS gerelateerde veranderingen in de waarde van financiële instrumenten of vaste activa, die van invloed kunnen zijn op het jaarresultaat.

Voor de complete cijferbijlage verwijzen wij u naar onze website, www.tencate.com.

BRON Royal Ten Cate