Oproep aan vergadering Ministers van Cultuur in Rotterdam

13 Jul, 2004, 16:06 BST Van European Cultural Foundation

ROTTERDAM, July 13 /PRNewswire/ --

- Cultuursector wil culturele mobilisatie van Europa

De Europese culturele sector heeft ter afsluiting van de Sharing Cultures Conferentie in Rotterdam op dinsdag 13 juli een nieuw cultureel actieplan voor Europa gepresenteerd. Het plan omvat concrete aanbevelingen voor meer artistieke bewegingsvrijheid en uitwisseling, versterking van de grensoverschrijdende samenwerking, en het beter benutten van de aanwezige creatieve en artistieke potentie in Europa. De uitgangspunten van het plan worden ondersteund door meer dan 500 culturele instellingen in Europa. Het cultureel actieplan is dinsdag 13 juli in Rotterdam aangeboden aan de Europese Ministers van Onderwijs en Cultuur.

Op initiatief van de European Cultural Foundation (ECF) hebben in Rotterdam meer dan 170 leidende personen uit de culturele sector, kunstenaars en culturele beleidsmakers uit 35 landen gedebatteerd over een culture strategie voor Europa. De conferentie heeft zijn steun uitgesproken voor een actieplan dat is gebaseerd op de constatering dat cultuur een beslissende rol speelt bij de ontwikkeling van Europees burgerschap. Zeker in het nieuwe, uitgebreide Europa moeten de inwoners de gelegenheid krijgen zelf te ervaren wat het in de praktijk betekent om Europeaan te zijn. Grensoverschrijdende culturele ervaringen en culturele samenwerking versterken de culturele diversiteit en gedeelde waarden. Culturele samenwerking is dus onmisbaar, maar in de EU sterk ondergewaardeerd. Daarom is, als aanvulling op de nationale culturele verantwoordelijkheden, ook op Europees niveau een culturele strategie nodig en moet cultuur een hogere prioriteit krijgen op de agenda van de EU.

Het resultaat van de conferentie is een cultureel actieplan voor Europa dat voldoet aan de wensen van de culturele sector zelf en daar ook door wordt gedragen.

Het plan omvat onder meer de volgende actiepunten en aanbevelingen:

- Het wegwerken van drempels en het voorzien in de middelen waarmee jaarlijks de mobiliteit van 10.000 kunstenaars en culturele organisatoren kan worden bevorderd..

- Een nieuw, effectief en minder bureaucratisch cultureel programma in de EU met duidelijke doelstellingen wat betreft interculturele dialoog, mobiliteit en burgerschap. Een programma dat is opgezet met het culturele veld zelf en dat voorziet in de culturele behoeften van de zeer verschillende landen in de EU, inclusief zijn 'nieuwe buren'.

- Een stimuleringsprogramma dat kansen biedt voor de ontwikkeling van een Europese publieke ruimte van media, transnationaal debat en Europees burgerschap.

- Een buitenlands beleid waar cultuur integraal onderdeel van is, waardoor ook in de globale context culturele diversiteit wordt bewaakt en versterkt. Maar ook met een stimuleringsprogramma voor culturele samenwerking met landen buiten Europa.

- Structurele steun voor transnationale netwerken van kunstenaars en culturele initiatieven en steun aan innovatieve publiek-private samenwerking.

- De oprichting van een onafhankelijk 'Laboratorium voor Culturele Samenwerking' die de culturele sector en de beleidsmakers kan voorzien van service, informatie en expertise.

Voor een succesvolle uitvoering van het cultureel actieplan vraagt de sector van de EU jaarlijks een budget van 315 miljoen euro. Hoewel dit een aanmerkelijke verhoging betekent van het huidige EU-budget voor cultuur - 34 miljoen euro - is dit per hoofd van de bevolking niet meer dan 70 cent.

Het cultureel actieplan wordt in het najaar ook gepresenteerd aan de nieuwe Europese Commissie en aan de leden van het Europees Parlement.

Noot voor de redactie:

De aanbevelingen voor de culturele aanpak, achtergrondinformatie en verslagen van de conferentie zijn beschikbaar op de website van de ECF: www.eurocult.org.

BRON European Cultural Foundation