Raad van commissarissen steunt De Vries

24 Sep, 2007, 19:00 BST Van Koninklijke Ten Cate

ALMELO, Nederland, September 24 /PRNewswire/ -- Het Openbaar Ministerie heeft op eigen initiatief en eenzijdig een juridisch vooronderzoek openbaar gemaakt inzake een drietal verdenkingen ten aanzien van de heer De Vries, voorzitter van de raad van bestuur van TenCate. Hierbij is in de media een onwerkelijk beeld ontstaan. De raad van commissarissen heeft naar aanleiding daarvan besloten nadere informatie te verstrekken die is gebaseerd op de feitelijke omstandigheden.

Op grond hiervan is geen sprake van een directe of indirecte betrokkenheid, of enig financieel belang van de heer De Vries bij de aankoop van Spinnerij Nijverdal, zoals gesuggereerd.

Het in de media genoemde bedrag van NLG 1,6 mln. dat de heer De Vries in 1996 ontving, betrof een financiële compensatie voor een door de toenmalige raad van bestuur van TenCate ongedaan gemaakte zakelijke overeenkomst, zoals hierin nader uiteengezet.

In het persbericht van 14 september jongstleden heeft de raad van commissarissen zijn vertrouwen in de heer De Vries uitgesproken. Hij ondervindt ook de volledige steun en waardering van de ondernemingsraad en groepsdirectie.

United Fabrics-zaak

In 2000 werd door United Fabrics (UF) een juridische procedure tegen TenCate gestart, betreffende vermeende schade naar aanleiding van het faillissement van Textielgroep Twenthe (TGT). United Fabrics had hierin een meerderheidsbelang.

In het verleden hebben personen gelieerd aan UF beweringen geuit aan het adres van de heer De Vries, waarbij hij in diskrediet is gebracht.

Er was voor de raad van commissarissen destijds geen aanleiding hierop te reageren in de media. Zoals bekend, is deze procedure een langdurige kwestie. Wel is regelmatig over de voortgang gerapporteerd.

Het juridisch vooronderzoek van het Openbaar Ministerie volgt op de hiervoor gemelde beweringen, die door TenCate en/of de heer De Vries worden bestreden.

Juridisch vooronderzoek

Reden voor de mediaberichten was een gerechtelijk vooronderzoek, ingesteld door het Openbaar Ministerie (OM) aangaande de heer De Vries. Het vooronderzoek richt zich op de volgende punten:

- Fiscaal vooronderzoek in de privésfeer van de heer De Vries. Gelet op het karakter van dit deel van het vooronderzoek is het niet aan de vennootschap hierop in te gaan.

- Het afgeven van verklaringen door de heer De Vries in de civiele procedure in relatie tot United Fabrics, waarmee TenCate sinds eind 2000 een juridisch dispuut heeft.

- Een mogelijke betrokkenheid van de heer De Vries met de aankoop van de Spinnerij Nijverdal door TenCate medio 1996, waardoor hij zou zijn bevoordeeld.

Chronologisch overzicht

Het is van groot belang in deze kwestie de tijdsperioden te onderscheiden waarin de heer De Vries binnen en buiten TenCate werkzaam was en waarin hij geen / wel verantwoordelijkheid droeg als lid c.q. voorzitter van de raad van bestuur:

1. De heer De Vries is per maart 1990 in dienst getreden van TenCate Technical Fabrics bv.

2. In verband met een strategische heroriëntatie door de toenmalige raad van bestuur / raad van commissarissen kreeg de heer De Vries in 1994 van de toenmalige raad van bestuur de mogelijkheid door middel van een door de onderneming opgesteld bid-book in principe alle textielactiviteiten van TenCate te kopen.

3. Per 1 mei 1994 werd TenCate Technical Fabrics voor 75% verkocht aan een consortium waarin de heer De Vries een minderheidsaandeel had. Na deze buy-out werd hij benoemd tot algemeen directeur van TenCate Technical Fabrics.

4. Ultimo 1994 werd tevens een principeakkoord bereikt tussen het consortium en TenCate over de verkoop van TenCate Advanced Composites bv, terwijl ook de onderhandelingen over de verkoop van TenCate Protect werden gestart.

5. De heer De Vries had tussen 1994 en 1998 een vierjarige arbeidsovereenkomst met de investeerders ten aanzien van TenCate Technical Fabrics bv. Daarbij verkreeg hij expliciet toestemming zelfstandig in ondernemingen te investeren en te participeren..

6. Bij het aantreden van een nieuwe raad van bestuur in het begin van 1995 volgde een fundamentele wijziging van het strategisch beleid, waarbij de desinvestering van textielbedrijven met onmiddellijke ingang werd stopgezet.

7. Op initiatief van de toenmalige raad van bestuur werd in maart 1995 overeenstemming bereikt met de meerderheidsaandeelhouder in TenCate Technical Fabrics om deze onderneming terug te kopen. De heer De Vries heeft als minderheidsaandeelhouder niet deelgenomen aan de betreffende onderhandelingen.

8. De reeds overeengekomen verkoop van TenCate Advanced Composites aan het investeringsconsortium, waarin de heer De Vries een minderheidsaandeel had, werd in maart 1995 ongedaan gemaakt. Als gevolg daarvan heeft het consortium in de loop van 1996 een financiële compensatie ontvangen, wegens het niet doorgaan van deze transactie.Voor de heer De Vries was dit een bedrag van NLG 1,6 mln.

9. Na terugkoop van TenCate Technical Fabrics door TenCate in 1995 was de heer De Vries werkzaam als algemeen directeur van dit bedrijf onder dezelfde arbeidsovereenkomst (zie punt 5) en rapporteerde hij aan de toenmalige raad van bestuur van TenCate.

10. Medio 1996 vond de aankoop van Spinnerij Nijverdal plaats door TenCate gekocht van Atomota n.v., een groep investeerders. De onderhandelingen met Atomota n.v. zijn rechtstreeks door de toenmalige raad van bestuur van TenCate gevoerd. De heer de Vries maakte geen deel uit van deze investeringsgroep en had geen enkele betrokkenheid bij de onderhandelingen en de daaruit ontstane transactie. Hij was in 1996 evenmin lid van de raad van bestuur van TenCate.

11. In 1998 werd de heer De Vries toegestaan werkzaamheden te verrichten voor Textielgroep Twenthe/United Fabrics, waar hij geen aandeelhouder was en waarmee hij geen arbeidsovereenkomst had.

12. Als gevolg van het verschil van inzicht ten aanzien van de toekomstplannen en een gebrek aan mogelijkheden tot uitbouw van TGT, zijn deze werkzaamheden in september 1998 beëindigd en is de heer De Vries op 1 oktober 1998 benoemd tot lid van de raad van bestuur van TenCate. Deze stap vormde de aanleiding van het nog lopende juridische conflict van TenCate met UF (zie hiervoor onder United Fabrics).

13. Per 1 augustus 2000 is de heer De Vries benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur van TenCate.

Negatief aankoopadvies inzake Spinnerij Nijverdal

Voordat de toenmalige raad van bestuur van TenCate tot aankoop van de spinnerij is overgegaan, is mede door de heer De Vries, uit hoofde van zijn functie als algemeen directeur, een waarderingsrapport uitgebracht. Dit rapport bevatte een negatief aankoopadvies.

De heer De Vries heeft, ondanks zijn negatieve advies over de kooptransactie, vanuit zijn positie als algemeen directeur, de operationele leiding over de spinnerij op zich genomen en de spinnerij getransformeerd in een winstgevende operatie.

De toenmalige raad van bestuur beschouwde de aankoop van Spinnerij Nijverdal en haar strategische ligging op het bedrijventerrein in samenhang met de vorming van een geïntegreerde groep van textielbedrijven.

De heer De Vries als voorzitter van de raad van bestuur

De heer De Vries heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de positieve winstontwikkeling van de textielactiviteiten van TenCate. Hij heeft zijn strategische visie binnen TenCate vanuit zijn bestuurdersrol met succes tot uitvoering gebracht. De ondernemende wijze waarop de strategie in de afgelopen jaren is geïmplementeerd, heeft geresulteerd in wereldwijde leidende posities die TenCate momenteel op onze strategische kernmarkten inneemt.

Met deze aanvullende informatie geeft de raad van commissarissen duidelijkheid met betrekking tot de feitelijke gang van zaken, waardoor een evenwichtiger beeld ontstaat.

Raad van commissarissen Koninklijke Ten Cate nv (Euronext: KTC)

BRON Koninklijke Ten Cate