Recordomzet TMC (+36,4%) en winst ruim verdubbeld (+127,3%)

02 Aug, 2011, 05:00 BST Van TMC Group N.V.

EINDHOVEN, Nederland, August 2, 2011 /PRNewswire/ --


SAMENVATTING EERSTE HELFT 2011


  RESULTATEN (x Eur 1.000)      Groei-    2011    2010
                  percentage    t/m 30   t/m 30
                           juni    juni

  Opbrengsten            36.4%     26,319   19,289

  Brutowinst             46.2%     10,007    6,847
  Brutowinst % van de opbrengsten          38.0%    35.5%

  EBIT               123.5%     3,970    1,776
  EBIT % van de opbrengsten             15.1%    9.2%

  Resultaat over de periode     127.3%     2,971    1,307
  % van de opbrengsten                11.3%    6.8%Kernpunten

 • Opbrengsten in eerste helft 2011 gestegen met 36,4% tot Eur 26,3 miljoen.
 • Brutowinst toegenomen tot 38,0% van de opbrengsten.
 • EBITDA als percentage van de opbrengsten gestegen tot 16,1%.
 • Forse stijging EBIT van 123,5% tot Eur 4,0 miljoen.
 • Stijging van de gewone winst per aandeel tot Eur 0,81 (eerste helft 2010: Eur 0,35)
 • Gemiddeld aantal werkondernemers gestegen tot 453 (eerste helft 2010: 403).
 • Ratio direct / indirect personeel ultimo juni 2011: 7,4 (ultimo december 2010: 7,9).
 • Solvabiliteit toegenomen tot 70,9% (ultimo december 2010: 68,8%).
 • Netto kaspositie ultimo juni 2011: Eur 3,5 miljoen (ultimo december 2010: Eur 3,1 miljoen).

Thijs Manders, Algemeen Directeur van TMC Group:

"Wij zijn trots op de resultaten over de eerste zes maanden van 2011. Een recordomzet en een fors betere winstgevendheid geven aan dat we een juiste koers varen. We zien dat de vraag naar hoogopgeleide technische specialisten groot is en dat het aanbod schaarser wordt. De komende jaren zullen dienstverleners die de juiste kandidaten naar zich toe weten te trekken ook de slag om klanten weten te winnen en zo hun marktaandeel vergroten. We zijn in een paar maanden tijd weer echt in een kandidatenmarkt terechtgekomen, zoals dat ook het geval was in de jaren 2004 tot en met 2007. Destijds hebben we bewezen dat we succesvol technische arbeidsmarkten weten te mobiliseren.

Ook gaan we de recent opgerichte TMC Academy, waar we het werkondernemerschap 2.0 verder ontwikkeld hebben, inzetten als instrument om werkondernemers nog langer aan ons te binden. We zijn dus maximaal gefocussed op headcount groei en behoud van bestaande TMC-ers. Ik ben enthousiast over de resultaten die we boeken op het terrein van de celoverstijgende activiteiten. Ook de benoeming van een directeur voor de ontwikkeling van de regio West zal een impuls geven aan het realiseren van verdere groei. De marktomstandigheden blijven op een aantal fronten ongewis voor de middellange termijn, maar als ik kijk op welke prachtige en fundamentele R&D projecten onze mensen werken zie ik de toekomst met vertrouwen tegemoet."

KERNCIJFERS OVER HET EERSTE HALFJAAR 2011


                             2011    2010
  RESULTATEN (x Eur 1.000)             t/m 30 juni t/m 30 juni

  Opbrengsten                     26,319   19,289
  Groei                         36.4%    -1.9%
  Brutowinst                     10,007    6,847
  % van de opbrengsten                 38.0%    35.5%
  EBITDA                        4,247    2,049
  % van de opbrengsten                 16.1%    10.6%
  Bedrijfsresultaat (EBIT)               3,970    1,776
  % van de opbrengsten                 15.1%    9.2%
  Resultaat over de periode              2,971    1,307

  WERKONDERNEMERS & INDIRECT PERSONEEL
  Aantal werkondernemers per einde periode        466     423
  Gemiddeld aantal werkondernemers            453     403
  Aantal indirecte medewerkers per einde periode     63     62

  AANDELEN GEGEVENS
  Resultaat per aandeel (in Eur) *           0.81    0.35
  Kasstroom per aandeel (in Eur) **           0.88    0.43
  Resultaat per aandeel na verwateringseffect
  (in Eur) *                      0.79    0.35

  * Berekend over het gemiddeld aantal uitgegeven aandelen.
  ** Resultaat na belastingen verhoogd met afschrijvingen, amortisatie en
  bijzondere waardevermindering, berekend over het gemiddeld aantal
  uitgegeven aandelen.


FINANCIËLE INFORMATIE

Toename in opbrengsten

De opbrengsten zijn gestegen met 36,4% tot Eur 26,3 miljoen. In de eerste zes maanden van 2010 bedroegen de opbrengsten Eur 19,3 miljoen. Deze stijging is het gevolg van een toename van het gemiddeld aantal werkondernemers en inleners, hogere tarieven en een hogere productiviteit. De hogere productiviteit wordt voornamelijk verklaard doordat er in 2010 nog, in tegenstelling tot 2011, gebruik is gemaakt van de Kenniswerkersregeling (KWR). Als gevolg hiervan zijn werkondernemers in 2010 werkzaam geweest op niet facturabele projecten. Deze medewerkers zijn in 2011 grotendeels commercieel ingezet, waardoor de opbrengsten zijn gestegen.

Toename van de brutowinst

De brutowinst is toegenomen met Eur 3,2 miljoen. In de eerste helft van 2011 bedroeg de brutowinst 38,0% van de opbrengsten. In dezelfde periode vorig jaar bedroeg de brutowinst 35,5% van de opbrengsten. De absolute stijging van de brutowinst is onder meer het gevolg van de toegenomen opbrengsten, terwijl de procentuele stijging van de brutowinst voornamelijk het gevolg is van het op facturabele projecten in kunnen zetten van werkondernemers die in 2010 in de Kenniswerkersregeling vielen en een hoger gemiddeld tarief. Als gevolg van het wegvallen van de Kenniswerkersregeling, zijn de subsidies in de eerste helft van 2011 afgenomen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Medewerkers

Het aantal werkondernemers is gestegen van 423 (ultimo juni 2010) tot 466 ultimo juni 2011. Het totale aantal medewerkers in dienst bij TMC ultimo juni 2011 was 529. De ratio direct versus indirect kwam uit op 7,4. Naast deze directe medewerkers heeft TMC meer gebruik gemaakt van inleners die een hoger gemiddeld aantal uren hebben gewerkt. In de eerste helft van 2011 was dit aantal 21 in vergelijking tot 16 in dezelfde periode van 2010. Het gemiddeld aantal werkondernemers bedroeg 453 in de eerste zes maanden van 2011 in vergelijking met 403 in dezelfde periode vorig jaar.

Bedrijfsresultaat

Het bedrijfsresultaat over de eerste helft van 2011 bedroeg Eur 4,0 miljoen. Ten opzichte van de eerste helft van 2010 is dit een stijging van 123,5%. Het bedrijfsresultaat als percentage van de opbrengsten bedroeg 15,1% in de eerste helft van 2011 ten opzichte van 9,2% in de eerste helft van 2010.

Resultaat over de periode

Het resultaat over de verslagperiode bedroeg Eur 3,0 miljoen. Ten opzichte van de eerste helft van 2010 is dit een stijging van 127,3%. Het gewone resultaat per aandeel steeg van Eur 0,35 in de eerste helft van 2010 tot Eur 0,81 over de eerste helft van 2011.

Kasstroom

Ultimo juni 2011 bedroegen de liquide middelen Eur 3,5 miljoen. Ultimo juni 2010 bedroegen deze Eur 2,2 miljoen. De kasstroom uit bedrijfsactiviteiten bedroeg in de eerste helft van 2011 Eur 1,8 miljoen ten opzichte van Eur 1,7 miljoen in de eerste helft van 2010.

VERSLAG EN RESULTATEN PER MEMBER COMPANY

TMC Technology

Over de eerste zes maanden van 2011 hebben alle businesscellen binnen de member company Technology een groei laten zien ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Dit toont de behoefte aan onze diensten bij de opdrachtgevers over de hele keten heen en dat de cellen hier adequaat op hebben gereageerd, zowel aan de opdrachtenkant als aan de kandidatenkant. We hebben in 2010 de 'war for talent' zien aankomen. De vraag naar specialisten is groot en het aanbod wordt schaarser. De accountmanagers en celdirectie hebben anticiperend hierop een solide netwerk opgebouwd, ook via de huidige werkondernemers, dat hen in staat heeft gesteld de beste kandidaten te rekruteren.

De opbrengsten van TMC Technology stegen met 54,6% van Eur 13,4 miljoen tot Eur 20,7 miljoen. De stijging van het gemiddeld aantal werkondernemers, de tarieven en hogere productiviteit hebben een positief effect op de opbrengsten. De hogere productiviteit is onder andere het gevolg van het niet meer gebruik hoeven maken van de Kenniswerkersregeling. Alle competenties hebben bijgedragen aan de groei in opbrengsten.

Het bedrijfsresultaat steeg met 77,4% van Eur 1,8 miljoen tot Eur 3,2 miljoen. De winstgevendheid binnen Technology is toegenomen, mede als gevolg van een toename van het gemiddeld aantal werkondernemers. In de eerste helft van 2010 bedroeg het bedrijfsresultaat, na doorbelasting van holding en NV kosten, als percentage van de opbrengsten 13,3%. In de eerste helft van 2011 bedroeg dit percentage 15,2% van de opbrengsten. De doorbelaste kosten waren in de eerste helft van 2011 Eur 2,2 miljoen versus Eur 1,5 miljoen in de eerste helft van 2010.

Het aantal werkondernemers binnen de member company Technology ultimo juni 2011 was 386 (ultimo juni 2010: 318). Dit is een stijging van 21,4%. Gemiddeld waren er 369 werkondernemers in de eerste helft van 2011 vergeleken met 294 in de eerste helft van 2010. Gemiddeld waren 14 mensen werkzaam in een "risk-reward" constructie.

TMC ICT

Binnen de member company ICT hebben we eveneens een stijging in opbrengsten gerealiseerd. Delen van de ICT markt hebben de afgelopen maanden kleine tekenen van herstel getoond. We zien ook dat de gevolgen van de diverse strategieën die bedrijven hebben gekozen aan het begin van de economische crisis nu zichtbaar worden en het concurrentieveld anders is geworden. Als relatief kleine gespecialiseerde speler met een duidelijk niche focus lijkt TMC hier in deze fase van het economisch herstel de vruchten van te plukken.

De opbrengsten van TMC ICT stegen met 16,3% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar tot Eur 2,2 miljoen (2010: Eur 1,9 miljoen). Deze stijging is het gevolg van een hogere productiviteit en hogere tarieven vergeleken met dezelfde periode vorig jaar.

Het bedrijfsresultaat daalde in de eerste helft van 2011 tot Eur 56 duizend. In de eerste zes maanden van 2010 bedroeg het bedrijfsresultaat Eur 147 duizend. Deze daling is ondermeer het gevolg van een stijging van de doorbelasting. De doorbelaste kosten waren in de eerste helft van 2011 Eur 191 duizend versus Eur 124 duizend in de eerste helft van 2010.

Het aantal werkondernemers binnen de member company ICT bedroeg 24 ultimo juni 2011  (ultimo juni 2010: 23). Gemiddeld waren er in de eerste helft van 2011, evenals in de eerste helft van 2010, 24 werkondernemers in dienst.

TMC Construction

De Nederlandse bouw en civiele sector, waarin TMC Construction onder meer actief is, verkeert nog steeds in relatief zwaar weer en laat nog geen overtuigend herstel zien. "De verwachte ontwikkeling van de omzet en personeelsomvang ziet er niet positief uit, ondanks de verbeterende economische situatie" (Monitor Bouwketen). Dit negatieve sentiment is nog steeds van grote invloed op de resultaten binnen de Bouw en Civiele cellen. We zien echter wel dat de focus die we hebben aangebracht rondom Oil & Gas in de eerste maanden al een positief resultaat laat zien.

De opbrengsten van TMC Construction bedroegen in de eerste helft van 2011 Eur 3,5 miljoen. In de eerste helft van 2010 bedroegen de opbrengsten Eur 4,0 miljoen. Deze daling is het gevolg van een afname van het gemiddeld aantal werkondernemers. De hogere tarieven, binnen Bouw en Civiel alsook binnen Oil & Gas en de hogere productiviteit hebben daarentegen een positief effect gehad op de opbrengsten.

Het bedrijfsresultaat steeg van Eur 7 duizend in de eerste helft van 2010 tot Eur 143 duizend in de eerste helft van 2011. In de eerste helft van 2010 is voor Eur 78 duizend aan afvloeiingskosten meegenomen. De doorbelaste kosten waren in de eerste helft van 2011 Eur 465 duizend versus Eur 535 duizend in de eerste helft van 2010.

Het aantal werkondernemers binnen de member company Construction was 56 ultimo juni 2011 (ultimo juni 2010: 81). Gemiddeld waren er 60 werkondernemers in de eerste helft van 2011 in dienst vergeleken met 85 in de eerste helft van 2010.

VOORUITZICHTEN

De eerste zes maanden van 2011 zijn voor TMC in financieel en in operationeel opzicht sterk geweest. Dit zorgt voor een goede uitgangspositie voor de komende periode. We voorzien wel dat het activiteitenniveau binnen de technologie sector de komende periode onder druk komt te staan. Dit is gebaseerd op signalen uit de markt van onze opdrachtgevers en van andere technologie bedrijven.

ASML heeft reeds aangegeven dat de boekingen in het derde kwartaal niet boven de Eur 500 miljoen zullen uitkomen, vanwege voorzichtigheid bij klanten. Deze voorzichtigheid komt voort uit de economische onzekerheid en het feit dat klanten hun investeringsbeslissingen kunnen uitstellen. Philips en TomTom hebben reeds aangegeven dat de markt voor consumentenelektronica de afgelopen periode slecht is geweest en dat dit een trend lijkt te zijn voor de komende periode. De vraag blijft echter in welke mate deze ontwikkelingen op kortere termijn ook invloed zullen hebben op de R&D bestedingen van de bedrijven. TMC richt zich op de kernontwikkeling bij haar opdrachtgevers.

Tevens is er recent in het kader van het nieuwe bedrijfslevenbeleid binnen het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (ELI) een plan van aanpak gepresenteerd door sector gefocuste topteams. Deze teams hebben aanbevelingen gedaan om R&D verder te stimuleren bovenop de huidige fiscale maatregelen. De minister heeft positief gereageerd op deze voorstellen en heeft toegezegd te zullen bekijken in welke mate dit kan worden omgezet naar wetgeving. Mogelijke nieuwe wetgeving zal een positief effect hebben op de R&D uitgaven hetgeen naadloos aansluit bij de activiteiten van TMC Technology.

De economische ontwikkelingen binnen de ICT sector lijken enigszins te zijn gestabiliseerd. De uitgestelde investeringen in de ICT worden mondjesmaat weer uitgevoerd. We verwachten dat deze trend de komende maanden niet wezenlijk zal wijzigen en dat de tarieven op een stabiel niveau blijven.

De bouw en civiele markt kampt nog steeds met onzekerheid. De fiscale stimuleringsmaatregel inzake de overdrachtsbelasting heeft met name effect op de bestaande woningen en impliciet een negatief effect op de nieuwbouw. Aan de andere kant zien we veel kansen en toekomstige opdrachten in de semi-overheidssector rondom de thema's klimaat en duurzaamheid. Te denken valt aan waterschappen. Binnen de bouw en civiele wereld begint er een tekort aan personeel te ontstaan en een groeiende behoefte aan proactieve, creatieve en goed communicerende engineers. In de sector Oil & Gas zien we veel kansen. De behoefte aan schaars en hoog opgeleid personeel in deze stabiele en financieel sterke sector is een standaard gegeven.

VERKORT HALFJAARBERICHT

De financiële informatie is gebaseerd op International Financial Reporting Standards, zoals aanvaard binnen de Europese Unie (EU-IFRS). De informatie opgenomen in de bijlagen 2 t/m 4 is ontleend aan het halfjaarbericht 2011 van TMC Group N.V., waarbij een beoordelingsverklaring is verstrekt. Het volledige halfjaarbericht is vanaf 2 augustus 2011 beschikbaar op de website van TMC Group N.V.

TOEKOMSTGERICHTE UITSPRAKEN

Dit persbericht bevat een aantal toekomstgerichte uitspraken. Deze uitspraken zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen, inschattingen en prognoses van het management en de informatie die de onderneming momenteel ter beschikking staat. De uitspraken zijn onderhevig aan bepaalde risico's en onzekerheden die moeilijk zijn in te schatten. Derhalve aanvaardt TMC Group geen verplichtingen om de in dit persbericht gedane uitspraken te actualiseren.

FINANCIËLE AGENDA

 • 20 maart 2012        Publicatie jaarverslag 2011
 • 18 april 2012        Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Mnemo        : ALTMC

ISIN         : NL0000290997

TMC GROUP

TMC zet hoogopgeleide professionals binnen technische omgevingen in. Wij onderscheiden ons door het leveren van schaarse competenties die nodig zijn voor de ontwikkeling van complexe producten en projecten. Onze focus ligt op projecten die van cruciaal belang zijn voor onze opdrachtgevers. Daarnaast dragen wij bij aan de projectcontinuïteit en flexibiliteit bij onze opdrachtgevers en zijn wij in staat hen continu te voorzien van strategische kennis. Wij werken voor opdrachtgevers gespecialiseerd in high-tech, R&D, ICT en bouw & civiel.

TMC is als geen ander in staat de juiste specialisten aan zich te binden door het werkondernemerschapsmodel, dat werken en ondernemen in nieuwe arbeidsverhoudingen combineert.

Werkondernemen: het businessmodel voor de 21e eeuw!

De kracht achter TMC Group is het bewezen en onderscheidende businessmodel. Wij noemen dit het 'werkondernemerschapsmodel'. Het model kenmerkt zich door:

> Langdurige en vaste dienstverbanden

> Individuele winstdeling

> 1-op-1 carrière coaching

> Gespecialiseerde businesscellen

> Entrepreneurial lab

Door deze unieke formule van werkondernemerschap zijn wij in staat om ondernemende professionals aan ons te binden die veelal op de belangrijkste en meest kritische projecten worden ingezet.

BIJLAGEN

 1. Kerncijfers
 2. Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening
 3. Verkorte geconsolideerde balans
 4. Verkort geconsolideerd kasstroomoverzicht
 5. Gesegmenteerde informatie

Bijlage 1: Kerncijfers


                            2011    2010
  RESULTATEN (x Eur 1.000)             t/m 30 juni t/m 30 juni

  Opbrengsten                     26,319   19,289
  Groei                         36.4%    -1.9%
  Brutowinst                     10,007    6,847
  % van de opbrengsten                 38.0%    35.5%
  EBITDA                        4,247    2,049
  % van de opbrengsten                 16.1%    10.6%
  Bedrijfsresultaat (EBIT)               3,970    1,776
  % van de opbrengsten                 15.1%    9.2%
  Resultaat over de periode              2,971    1,307
  % van de opbrengsten                 11.3%    6.8%
  Totale kasstroom                    118     423

  BALANSGEGEVENS (x Eur 1.000)
  Eigen vermogen                   19,775   16,420
  Balanstotaal                    27,904   24,707

  WERKONDERNEMERS & INDIRECT PERSONEEL
  Aantal werkondernemers per einde periode        466     423
  Gemiddeld aantal werkondernemers            453     403
  Aantal indirecte medewerkers per einde periode     63     62

  AANDELEN GEGEVENS
  Aantal genoteerde aandelen ultimo        3,687,766  3,314,845
  Aantal uitstaande en uitgegeven aandelen A
  (converteerbare aandelen)                -   372,921
  Resultaat per aandeel (in Eur) *           0.81    0.35
  Kasstroom per aandeel (in Eur) **           0.88    0.43
  Resultaat per aandeel na verwateringseffect
  (in Eur) *                      0.79    0.35
  Marktkapitalisatie per einde periode (x Eur 1.000)
  (exclusief converteerbare
  aandelen)                      44,106   22,209
  Hoogste slotkoers in de periode (in Eur)       12.30    7.20
  Laagste slotkoers in de periode (in Eur)       9.36    6.33
  Koers per einde periode (in Eur)           11.96    6.70

  * Berekend over het gemiddeld aantal uitgegeven aandelen.
  ** Resultaat na belastingen verhoogd met afschrijvingen, amortisatie en
  bijzondere waardevermindering, berekend over het gemiddeld aantal
  uitgegeven aandelen. 


Bijlage 2: Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening


  Bedragen x Eur 1.000                 2011    2010
                           t/m 30 juni t/m 30 juni

  Opbrengsten                     26,319   19,289

  Directe personeelskosten              -16,312   -12,442
  Brutowinst                     10,007    6,847

  Indirecte personeelskosten             -3,920   -3,303
  Overige bedrijfskosten               -2,117   -1,768
  Bedrijfsresultaat (EBIT)               3,970    1,776

  Financieringsbaten                    6     21
  Financieringslasten                  -10     -40
  Resultaat voor belasting               3,966    1,757

  Winstbelastingen                   -995    -450
  Resultaat over de periode              2,971    1,307

  Toe te rekenen aan:
  Aandeelhouders van de vennootschap          2,971    1,307
  Minderheidsaandeel derden                -      -
  Resultaat over de periode              2,971    1,307

  Resultaat per aandeel (in Eur)
  Resultaat na belastingen per gewoon aandeel*     0.81    0.35
  Resultaat na belastingen per gewoon aandeel
  na verwateringseffecten*               0.79    0.35

  * Berekend over het gemiddeld aantal uitgegeven aandelen.


Bijlage 3: Verkorte geconsolideerde balans

(vóór resultaatbestemming)


  Bedragen x Eur 1.000
                        30-Jun-11 31-Dec-10 30-Jun-10
  ACTIVA

  Materiële vaste activa            711    717    809
  Immateriële activa            10,857  11,004  11,151
  Overige vorderingen              77    649    839
  Totale vaste activa            11,645  12,370  12,799

  Handels- en overige vorderingen      11,337  10,548   9,270
  Vennootschapsbelasting             -     -     1
  Overige belastingen en premies        159    178     -
  Overige vlottende activa          1,238    535    389
  Geldmiddelen en kasequivalenten      3,525   3,407   2,248
  Totale vlottende activa          16,259  14,668  11,908

  TOTAAL ACTIVA               27,904  27,038  24,707  Bedragen x Eur 1.000
                        30-Jun-11 31-Dec-10 30-Jun-10
  EIGEN VERMOGEN

  Aandelenkapitaal               315    315    315
  Agio                    14,439  14,439  14,439
  Reserves                  -1,995  -1,995  -1,995
  Ingehouden winsten             7,016   5,848   3,661
  Totaal eigen vermogen toe te rekenen aan
  aandeelhouders van de Vennootschap     19,775  18,607  16,420

  VERPLICHTINGEN

  Uitgestelde belastingverplichtingen      441    487    525
  Totaal langlopende verplichtingen       441    487    525

  Leningen en overige
  financieringsverplichtingen           -    338   1,851
  Handelsschulden                703    918    799
  Vennootschapsbelasting            585    196     -
  Overige belastingen en premies       2,828   2,847   2,736
  Overige schulden en overlopende passiva   3,572   3,645   2,376
  Totale kortlopende verplichtingen      7,688   7,944   7,762

  TOTAAL EIGEN VERMOGEN EN VERPLICHTINGEN  27,904  27,038  24,707Bijlage 4: Verkort geconsolideerd kasstroomoverzicht


  Bedragen x Eur 1.000                  2011    2010
                           t/m 30 juni t/m 30 juni

  Resultaat over de periode               2,971    1,307
  aanpassingen voor:
  Afschrijvingen                     130     126
  Amortisatie immateriële activa             147     147
  Netto financieringslasten                 4     19
  Op aandelen gebaseerde betalingstransacties die
  in eigen
  vermogensinstrumenten worden afgewikkeld         41     45
  Winstbelastingen                    995     450
                             4,288    2,094

  Mutatie handels- en overige vorderingen        -789   -2,804
  Mutatie in overige vlottende activa          -684    2,040
  Mutatie in handelsschulden               -215     293
  Mutatie in te betalen overige belastingen en premies  -19     467
  Mutatie in overige schulden en overlopende passiva   -73     160
                             2,508    2,250

  Betaalde rente                     -10     -40
  Betaalde winstbelastingen               -652    -482
  Netto kasstroom uit bedrijfsactiviteiten       1,846    1,728

  Ontvangen rente                      6     21
  Verwerving van materiële vaste activa
  (minus desinvesteringen)                -124     -8
  Aflossing van verstrekte leningen            572     13
  Netto kasstroom uit investeringsactiviteiten      454     26

  Betaald dividend                   -1,844      -
  Aflossing van opgenomen leningen            -338   -1,331
  Netto kasstroom uit financieringsactiviteiten    -2,182   -1,331

  Kasstroom in de periode                 118     423

  Geldmiddelen en kasequivalenten op 1 januari     3,407    1,825
  Kasstroom in de periode                 118     423
  Geldmiddelen en kasequivalenten op 30 juni      3,525    2,248Bijlage 5: Gesegmenteerde informatie


  Bedragen x Eur 1.000                2011    2010
                          t/m 30 juni t/m 30 juni

  TMC Technology                  20,678   13,376
  TMC ICT                      2,178    1,872
  TMC Construction                  3,463    4,041
  Overig                         -      -
  Opbrengsten                    26,319   19,289

  TMC Technology                   3,153    1,777
  TMC ICT                        56     147
  TMC Construction                   143      7
  Overig                        618    -155
  Bedrijfsresultaat (EBIT)              3,970    1,776

  Financieringsbaten en -lasten             -4     -19
  Winstbelastingen                  -995    -450
  Resultaat over de periode             2,971    1,307


  Bedragen x Eur 1.000                2011    2010
                           30 juni   30 juni

  TMC Technology                  11,935    8,463
  TMC ICT                      1,184     897
  TMC Construction                  1,459    1,875
  Overig                      13,326   13,472
  Activa                      27,904   24,707

  TMC Technology                   4,748    3,889
  TMC ICT                       546     550
  TMC Construction                   630    1,004
  Overig                       2,205    2,844
  Verplichtingen                   8,129    8,287
  Bedragen x Eur 1.000                2011    2010
                          t/m 30 juni t/m 30 juni

  TMC Technology                     -      -
  TMC ICT                        -      -
  TMC Construction                    -      -
  Overig                        124      7
  Investeringsuitgaven                 124      7

  TMC Technology                     -      -
  TMC ICT                        -      -
  TMC Construction                    -     18
  Overig                        277     255
  Afschrijvingen & amortisatie immateriële activa   277     273http://www.tmc.nl

PRN NLD


BRON TMC Group N.V.