Resultaat Aegon lager door aanpassing van aannames en modellen

13 Nov, 2014, 06:30 GMT Van Aegon N.V.

DEN HAAG, Nederland, November 13, 2014 /PRNewswire/ --

 

 • Jaarlijkse herziening van aannames leidt tot lager onderliggend resultaat  
 • Onderliggend resultaat komt uit op EUR 291 miljoen. Dit is vooral het gevolg van veranderingen
  in actuariële aannames
 • Verlies op fair value items van EUR 296 miljoen, vooral door het hedgingprogramma en het
  aanpassen van modellen
 • Nettowinst bedraagt EUR 52 miljoen
 • Rendement op eigen vermogen komt uit op 5,0%, of 8,5% exclusief het effect van veranderingen
  in aannames en van herziening modellen

 • Dubbelcijferige groei onderstreept de kracht van onze onderneming 
 • Bruto-stortingen nemen met 38% toe tot EUR 15,2 miljard, vooral door vermogensbeheer en
  variable annuities; netto stortingen stijgen met 20% tot EUR 3,5 miljard
 • Verkoop van levensverzekeringen stijgt 34% tot EUR 552 miljoen, door sterke productie in alle markten
 • Verkopen van ziektekosten- en schadeverzekeringen stijgen met 40% tot EUR 257 miljoen,
  vooral in de VS
 • Winstgevendheid van de verkopen blijft sterk. Dit ondanks een daling van de marktconforme
  waarde van de nieuwe productie. Door lagere rente en veranderingen in de productsamenstelling
  nam deze af tot EUR 192 miljoen
 • Totale beleggingen stijgen tot EUR 538 miljard

 • Eenmalige effecten beïnvloeden kapitaalpositie en kasstromen 
 • Kapitaaloverschot in de holding komt uit op EUR 1,5 miljard na uitbetaling van interim dividend
 • Solvabiliteitsratio daalt naar 202%, voornamelijk door veranderingen in de methodiek voor
  de waardebepaling van Nederlandse hypotheken
 • Operationele vrije kasstromen, exclusief markteffecten en eenmalige items, bedragen
  EUR 275 miljoen

Toelichting van Alex Wynaendts, voorzitter van de Raad van Bestuur 

"Ons bedrijfsresultaat is dit kwartaal sterk negatief beïnvloed door aanpassing van onze aannames en herijking van de actuariële modellen. Het afgelopen jaar hebben we, in het kader van onze voortdurende inspanningen om de bedrijfsvoering te optimaliseren, nog meer gedaan om waar nodig de modellen te verbeteren."

"Tegelijkertijd zijn we tevreden met opnieuw een kwartaal van sterke, winstgevende groei van de verkoopcijfers in al onze markten. Het vertrouwen dat nieuwe en bestaande klanten in Aegon hebben, komt met name tot uiting in uitstekende ontwikkelingen bij vermogensbeheer, variable annuities, beleggingsfondsen en pensioenen. Daarnaast realiseerden we in Nederland de grootste overname van een pensioenportefeuille door een verzekeraar ooit."

"De verkoop van onze Canadese activiteiten onderstreept dat Aegon onverminderd verder werkt aan optimalisatie van de portefeuille met bedrijfsactiviteiten. Hoewel er nog steeds onzekerheden zijn ten aanzien van wet- en regelgeving, blijven wij gefocust op het uitvoeren van onze strategie en het realiseren van onze lange-termijndoelen."


  
  Kerncijfers

  bedragen in EUR miljoenen   Kw3 2014 Kw2 2014  % Kw3 2013  % 9M 2014 9M 2013  %

  Onderliggend resultaat voor
  belastingen            291   514 -43   550 -47  1,303  1,495 -13

  Nettowinst             52   343 -85   236 -78   787   700  12

  Verkoop             2,333  2,066  13  1,697  38  6,485  5,410  20

  Marktconforme waarde nieuwe
  productie             192   221 -13   285 -33   636   719 -12

  Rendement op eigen vermogen    5.0%   8.8% -44   11.0% -55   7.2%  8.8% -18

Alle vergelijkingen in dit persbericht zijn gemaakt ten opzichte van het derde kwartaal 2013, tenzij anders vermeld. 

Voor het officiële Engelstalige persbericht verwijzen wij naar de corporate websiteaegon.com.

AANVULLENDE INFORMATIE 

Den Haag - 13 november 2014 

Presentatie 

De presentatie is beschikbaar op aegon.com vanaf 7:30 a.m. CET

Supplement 

Aegon's Q3 2014 Financial Supplement en Condensed Consolidated Interim Financial Statements
zijn beschikbaar op aegon.com.

Conference call inclusief Q&A 

9:00 a.m. CET

Audio webcast op aegon.com

Inbelnummer  

Nederland: 020-721-9158

De opname van de conference call is twee uur na afloop beschikbaar op: aegon.com.

Aegon’s geschiedenis gaat 170 jaar terug – tot de eerste helft van de negentiende eeuw. Inmiddels is Aegon uitgegroeid tot een internationale onderneming met activiteiten in meer dan 25 landen in Noord- en Zuid-Amerika, Europa en Azië. Als aanbieder van levensverzekeringen, pensioenen en vermogensbeheer behoort het bedrijf nu tot de toonaangevende financiële dienstverleners ter wereld. Aegon heeft een duidelijke doelstelling: klanten helpen verantwoordelijkheid te nemen voor hun financiële toekomst. Meer informatie: aegon.com.

Rapportage niet volgens IFRS-maatstaven 

In dit document zijn verschillende maatstaven opgenomen die niet behoren tot de algemene waarderingsgrondslagen (IFRS): onderliggend resultaat vóór belastingen, belastingen, winst vóór belastingen en marktconforme waarde nieuwe productie. Deze niet-IFRS maatstaven worden berekend door Aegon's joint ventures en geassocieerde deelnemingen proportioneel mee te consolideren. Voor de reconciliatie van deze maatstaven, behalve voor marktconforme waarde nieuwe productie, naar de best vergelijkbare IFRS maatstaf zie noot 3 'Segment Information' van Aegon's 'Condensed Consolidated Interim Financial Statements' (uitsluitend beschikbaar in het Engels). Marktconforme waarde nieuwe productie is niet gebaseerd op IFRS, die Aegon gebruikt voor zijn primaire financiële rapportage, en moet niet worden gezien als een vervanging voor IFRS-maatstaven. Het kan zijn dat Aegon een andere definitie voor marktconforme waarde nieuwe productie hanteert dan andere ondernemingen. Aegon is van mening dat deze niet-IFRS maatstaven, tezamen met de IFRS gegevens, zinvolle aanvullende informatie verschaffen in de onderliggende operationele resultaten van Aegon's activiteiten, alsmede in de financiële maatstaven die de directie van Aegon gebruikt om haar activiteiten aan te sturen. Voorts wijzen wij er op dat 'rendement op eigen vermogen' een ratio is die gebruikt maakt van een niet IFRS maatstaf en wordt berekend door onderliggend resultaat voor belastingen na aftrek van financieringskosten te delen door het gemiddelde aandelenkapitaal exclusief preferente aandelen, de herwaarderingsreserve en de reserves met betrekking tot 'defined benefit plans'.

Belangrijke noot met betrekking tot toekomstgerichte verklaringen  

De in dit document opgenomen mededelingen, voor zover geen historische feiten, zijn 'toekomstgerichte verklaringen' als bedoeld in de Amerikaanse Private Securities Litigation Reform Act uit 1995. De volgende woorden duiden op dergelijke toekomstgerichte verklaringen: nastreven, geloven, schatten, beogen, van plan zijn, kunnen, verwachten, voorspellen, ramen, rekenen op, voornemen, voortzetten, willen, voorzien, zou moeten, zal kunnen, is overtuigd, zullen en soortgelijke uitdrukkingen, voor zover betrekking hebbend op Aegon. Deze mededelingen zijn geen garanties voor toekomstige resultaten en omvatten risico's, onzekerheden en aannames die moeilijk zijn te voorspellen. Aegon acht zich niet gehouden om enige toekomstgerichte verklaring publiekelijk te herzien of bij te stellen. Lezers dienen niet te zeer te vertrouwen op dergelijke toekomstgerichte verklaringen, die slechts verwachtingen ten tijde van het samenstellen van dit bericht weergeven. De werkelijk behaalde resultaten kunnen materieel verschillen van de in de toekomstgerichte verklaringen uitgesproken verwachtingen als gevolg van verschillende risico's en onzekerheden, zoals onder meer:

 • wijzigingen van de algemene economische omstandigheden, met name in de Verenigde Staten, Nederland en het Verenigd Koninkrijk;
 • veranderingen op de financiële markten, waaronder begrepen de opkomende markten, bijvoorbeeld met betrekking tot:
  • de frequentie en omvang van wanbetaling in Aegon's vastrentende beleggingsportefeuilles;
  • het effect op de financiële markten van faillissementen en/of bijstelling van gerapporteerde resultaten in het bedrijfsleven en de daarmee verband houdende waardedaling van aandelen en schuldpapieren; en
  • het effect van dalende kredietwaardigheid in bepaalde beleggingen uitgegeven door de private sector en de daarmee verband houdende waardedaling van aangehouden beleggingen in de private sector.
 • veranderingen in Aegon's beleggingsportefeuille en door dalende kredietwaardigheidsratings van zijn tegenpartijen;
 • gevolgen van het eventueel (partieel) openbreken van de eurozone;
 • de frequentie en omvang van verzekerde schadegevallen;
 • veranderingen die van invloed zijn op het langlevenrisico, kortlevenrisisico, invaliditeitsrisico, verval en andere factoren die de winstgevendheid van Aegon's verzekeringsproducten kunnen beïnvloeden;
 • het effect van herverzekeraars waar Aegon significante risico's heeft ondergebracht die niet kunnen voldoen aan hun betalingsverplichtingen;
 • veranderingen die de rentestanden beïnvloeden en aanhoudende lage rentestanden of snel veranderende rentestanden;
 • veranderingen die invloed hebben op de wisselkoersen, in het bijzonder de EUR/USD en EUR/GBP wisselkoersen;
 • veranderingen in de beschikbaarheid van, en de kosten gemoeid met, bronnen van liquiditeit zoals krediet van banken en de kapitaalmarkten, alsmede de omstandigheden op de kredietmarkten in het algemeen, zoals veranderingen in de kredietwaardigheid van tegenpartijen;
 • toenemende concurrentie in de Verenigde Staten, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en de opkomende markten;
 • veranderingen in wet- en regelgeving, met name die welke Aegon's activiteiten, het vermogen om medewerkers op sleutelposities aan te nemen en aan te houden, het productaanbod en de aantrekkelijkheid van bepaalde producten voor klanten kunnen beïnvloeden;
 • veranderingen van het toezichtregime met betrekking tot de verzekeringsbedrijfstak in de markten waarin Aegon actief is;
 • veranderingen in het gedrag van klanten en de publieke opinie in het algemeen met betrekking tot, onder meer, het soort producten dat ook Aegon verkoopt, daaronder begrepen in wet- en regelgeving of de commerciële noodzaak om te voldoen aan veranderende verwachtingen van klanten;
 • overmacht, terrorisme, oorlogshandelingen en pandemieën;
 • veranderingen in het beleid van centrale banken en/of overheden;
 • verlaging van een of meer ratings van Aegon door een kredietbeoordelingsbureau en het eventuele negatieve effect daarvan op de mogelijkheden kapitaal op te halen, op Aegon's liquiditeit en financiële situatie;
 • verlaging van de beoordeling van de solvabiliteit van een van Aegon's verzekeringsdochters en het eventuele negatieve effect daarvan op geschreven premies, polisverlenging en winstgevendheid en liquiditeit van Aegon's verzekeringsdochters;
 • het effect van Solvency II vereisten en van andere regelgeving in andere jurisdicties met betrekking tot kapitaalvereisten;
 • rechtszaken en maatregelen van toezichthouders waardoor Aegon verplicht wordt substantiële schadebetalingen te doen of Aegon's werkwijze te veranderen;
 • vanwege complexe transacties binnen Aegon's bedrijfsvoering welke sterk afhankelijk zijn van een correcte werking van informatietechnologie, kan uitval van een computersysteem of een bedreiging van de informatiesystemen invloed hebben op de bedrijfsvoering, de reputatie en daarmee verband houdend een negatief effect op Aegon's cash flows en bedrijfsresultaten hebben;
 • het succes van nieuwe producten en distributiekanalen;
 • veranderingen op het gebied van concurrentie, wetgeving, toezicht of belastingwetgeving die de winstgevendheid en kosten voor distributie van of vraag naar Aegon's producten beïnvloeden;
 • veranderingen in regelgeving op het gebied van verslaggeving of een verandering door Aegon in het toepassen van dergelijke regelgeving, vrijwillig of anderszins, welke invloed kunnen hebben op Aegon's gerapporteerde resultaten en eigen vermogen;
 • het effect van overnames en desinvesteringen, herstructureringen, beëindiging van producten en andere eenmalige gebeurtenissen, zoals het succes van de integratie van overnames en het behalen van verwachte resultaten en synergieën van overnames;
 • catastrofes, veroorzaakt door natuur of door de mens, die resulteren in significante verliezen en die Aegon's bedrijfsvoering significant kunnen ondermijnen; en
 • Aegon's onvermogen om uitgesproken resultaatsverwachtingen, efficiencyverbeteringen of andere initiatieven waar te maken om kosten te besparen, en het kapitaaloverschot en de verhouding vreemd vermogen / eigen vermogen te managen.

Nadere details over mogelijke risico's en onzekerheden die de vennootschap aangaan, zijn beschreven in de documenten die bij de Autoriteit Financiële Markten en de Securities and Exchange Commission zijn ingediend, waaronder het Annual Report. Deze toekomstgerichte verklaringen betreffen de periode vanaf de datum van dit document. Tenzij dat vereist is onder geldende wet- of regelgeving, is de onderneming niet gehouden om enige nieuwe of gewijzigde inzichten bekend te maken ten aanzien van de hierin gebruikte toekomstgerichte verklaringen of ten aanzien van de feiten of omstandigheden die aanleiding geven tot dergelijke verklaringen.

Media relations
Marcel van Beusekom
+31-(0)70-344-8572
gcc@aegon.com

Investor relations
Willem van den Berg
+31-(0)70-344-8305
ir@aegon.com

PRN NLD

BRON Aegon N.V.