Resultaat Campina conform verwachting

11 Maa, 2005, 13:00 GMT Van Campina

ZALTBOMMEL, Nederland, March 11 /PRNewswire/ --

- Zuivelonderneming compenseert inkomenseffecten EU-zuivelhervorming voor haar eigenaren

Zuivelonderneming Campina is erin geslaagd om in het jaar 2004, dat werd gekenmerkt door prijzenslagen en de EU-zuivelhervorming, de commerciële resultaten van bijna alle groepen te verbeteren. De groepen Campina Duitsland, Campina International, Kaas en Boter en de groep Industriële Producten deden het beter dan in 2003. Campina Nederland had te kampen met verhevigde concurrentie tussen de supermarkten; het resultaat van deze groep stelde teleur. De onderneming versterkte de financiële positie. Het eigen vermogen bedraagt EUR 536 miljoen (2003: EUR 524 miljoen). Het garantievermogen bedraagt EUR 696 miljoen (2003: EUR 656 miljoen) en komt daarmee op 41,7 procent. Campina's strategie - gebaseerd op de pijlers internationale groei, innovatie, harmonisatie en kostenbeheersing - betaalde zich terug. Campina wist, inclusief EU-compensatie, de effecten van de weerbarstige zuivelmarkt voor haar leden-melkveehouders te compenseren.

De melkprijzen stonden in 2004 onder druk als gevolg van het EU-zuivelbeleid en door forse en aanhoudende prijsconcurrentie tussen de West-Europese supermarktketens, met name in Nederland. In 2004 startte de Europese Unie (EU) met de invoering van het herziene zuivelbeleid. De verwachting is, dat door de maatregelen van de EU de melkprijs tot 2008 met circa 20 procent zal dalen. De EU heeft toegezegd 60 procent van deze val te vereffenen via individuele inkomenscompensatie. Doel van Campina is door middel van verbetering van de ondernemingsresultaten de resterende 40 procent te compenseren. De strategie van Campina biedt daartoe voldoende perspectief, zo bleek in 2004, ondanks de tegenvallende resultaten van Campina Nederland.

De contante melkprijs inclusief btw bedraagt EUR 32,89 per 100 kg melk. Bij gelijke gehaltes aan vet en eiwit in de melk daalt deze melkprijs met EUR 0,76 ten opzichte van 2003. De prestatieprijs inclusief btw bedraagt EUR 33,39 (2003: EUR 34,56). De leden-melkveehouders ontvangen over 2004 een directe inkomensbijdrage van de Europese Unie van EUR 1,18 per 100 kg melk. Deze bijdrage in aanmerking genomen, zijn de nadelige effecten van het EU-zuivelbeleid gecompenseerd.

De in 2004 gerealiseerde omzet bedroeg EUR 3.559 miljoen (2003: EUR 3.655 miljoen). De verkoopactiviteiten in veel landen ondervonden hinder van de koersontwikkeling van de Amerikaanse dollar en de Russische roebel. Het aandeel van de hoofdmerken Campina, Landliebe en Mona in de omzet van consumentenproducten steeg naar 42 procent vanwege de toegenomen afzet onder het Campina-merk buiten Nederland en een verdere harmonisatie van het merkenbeleid. In 2003 bedroeg dit aandeel nog 36 procent.

Campina maakte haar reputatie als innoverende onderneming ook in 2004 waar. Zo ontwikkelde de groep Industriële Producten diverse nieuwe producten, zoals schepijs voor Mona (direct uit de vriezer te gebruiken). Dit unieke schepijs klom in nauwelijks zes maanden op tot het tweede schepijsmerk in Nederland. Voor haar klanten ontwikkelde de groep ingrediënten voor voedingssupplementen met C-12 Peptide (een eiwit dat de bloeddruk helpt verlagen). Onderzoekers van Campina Buttergold waren succesvol met het ontwikkelen van een technologie die het mogelijk maakt om laagvet boters te produceren. Met het oog op de opmars van overgewicht heeft deze technologie een grote marktwaarde. Het onderzoekscentrum Kaas en Boter realiseerde een baanbrekende innovatie: Valess, een vleesvervangend product op basis van zuivel, dat begin 2005 op de markt is gebracht.

Drs. J.J.G.M (Tiny) Sanders, Voorzitter Hoofddirectie Campina over het jaar 2004:

"Naast zorg om de ontwikkeling in de Nederlandse markt zijn er ook redenen tot tevredenheid. Allereerst omdat alle andere groepen hun commerciële resultaten hebben weten te verbeteren. Campina wist hierdoor de inkomenseffecten van de EU-zuivelhervorming voor onze eigenaren te compenseren. Daarnaast heeft Campina voortgang geboekt op het pad van internationale groei. Zo hebben we een fraaie overname gedaan in Griekenland en zijn de eerste stappen gezet in Thailand en Vietnam. En deze week hebben we onze positie in Vietnam versterkt: door via een 50/50 joint venture onze krachten te bundelen met marktleider Vinamilk.

Verder hebben we in 2004 onze reputatie als innoverende onderneming waargemaakt door tal van nieuwe producten op de markt te brengen. Bovendien hebben we het aandeel van onze hoofdmerken Campina, Mona en Landliebe in de omzet verder weten te versterken. Kortom: 2004 laat zien dat Campina, met of zonder fusie, een fundament heeft om de toekomst met vertrouwen tegemoet te zien."

  
  Kerncijfers 2004

                           2004    2003
  Omzet (x EUR 1 miljoen)             3.559    3.655
  Contante melkprijs in EUR per 100 kg (incl.   32,89    33,56
  btw)
  Prestatieprijs in EUR per 100 kg (incl. btw)  33,39    34,56
  Investeringen materiële vaste activa (x EUR    140     138
  1 miljoen)
  Afschrijvingen materiële vaste activa (x EUR    82     80
  1 miljoen)
  Eigen vermogen (x EUR 1 miljoen)         536     524
  Eigen vermogen (in % van balanstotaal)      32,1    32,8
  Garantievermogen (aansprakelijk vermogen) x    696     656
  EUR 1 miljoen)
  Garantievermogen (% van balanstotaal)      41,7    41,1
  Gemiddeld aantal personeelsleden        7.099    6.940
  % werknemers buiten Nederland           57     53
  Totaal verwerkte melk (x 1 miljoen kg)     5.205    5.222
  Melkaanvoer leden (x 1 miljoen kg)       3.422    3.458
  Gemiddeld aantal leden-melkveehouders      8.794    9.084

Belangrijke ontwikkelingen in het jaar 2004

Campina's melkprijs en vermogensvorming. De prestatieprijs 2004 inclusief btw bedraagt EUR 33,39 (2003: EUR 34,56). De contante melkprijs 2004 inclusief btw bedraagt EUR 32,89 per 100 kg melk. Bij gelijke gehaltes aan vet en eiwit in de melk daalt deze melkprijs met EUR 0,76 ten opzichte van 2003. De leden-melkveehouders ontvangen over 2004 een directe inkomensbijdrage van de Europese Unie van EUR 1,18 per 100 kg melk. Deze bijdrage in aanmerking genomen, heeft

Campina de nadelige effecten van het EU-zuivelbeleid gecompenseerd.

De omvang van de inhouding is met EUR 1,50/100 kg melk gelijk aan die over het jaar 2003; wel verschilt de samenstelling ervan. De voorgestelde toevoeging aan de algemene reserve bedraagt EUR 0,50 per 100 kg melk voor 2004 oftewel EUR 17 miljoen. De Ledenraad van Campina zal op 6 april a.s. bepalen of ze in kan stemmen met de reservering van dit bedrag ten behoeve van de algemene reserve. In 2003 was er sprake van een toevoeging aan het eigen vermogen van EUR 1,00 per 100 kg melk. Ook wordt voorgesteld om, als onderdeel van het contante melkgeld, de uitgifte van achtergestelde obligaties vast te stellen op EUR 34 miljoen, oftewel EUR 1,00 per 100 kg geleverde melk (vorig jaar EUR 0,50). De Ledenraad van Campina zal hierover ook op 6 april een besluit nemen.

De kracht van toegevoegde waardeproducten. In 2004 was er sprake van een onevenwichtige ontwikkeling tussen de Europese- en wereldzuivelmarkt. De wereldmelkproductie nam enigszins toe en de internationale handel in zuivelproducten steeg eveneens in volume. Het prijsniveau op de wereldmarkt nam ook toe en bereikte wederom een hoog niveau zoals in 2001. Binnen de EU nam de melkproductie in beperkte mate af; de Europese markt veranderde niet wezenlijk ten opzichte van vorig jaar.

De EU nam - naast het hervormingsbeleid - maatregelen om een daling van de melkprijzen te realiseren. Als antwoord op de stijgende wereldmarktprijzen verlaagde ze de restitutie- en steunbedragen fors met gemiddeld 35 tot 40 procent. Verder verlaagde ze de interventievoorraden, en met name die van mager melkpoeder. Het voordeel van de hoge wereldmarktprijzen kon vanwege de Europese maatregelen niet vertaald worden in een hogere Europese melkprijs.

Verder op het pad van internationale groei. Schaalgrootte is voor Campina van belang voor een toereikend platform voor innovaties, voor efficiency en om een aantrekkelijke partner te zijn voor klanten en - toekomstige - werknemers. Daartoe behoort ook internationale groei. In 2004 zette Campina hiertoe verdere stappen. Zo nam Campina de Griekse distributeur Quality Brands International over. Griekenland is een groeimarkt met perspectief in de segmenten waarin de onderneming wil groeien. Ook zette Campina haar strategie over het benutten van groei-opties in een beperkt aantal Aziatische landen in daden om. De onderneming nam in het voorjaar de zuivelactiviteiten van Parmalat in Thailand en Vietnam over. Recent volgde een tweede stap in Vietnam, waar Campina een 50/50-joint venture startte met Vinamilk, de grootste zuivelonderneming van het land. De joint venture zal zich richten op zogeheten toegevoegde waarde producten, zoals yoghurts, zuiveldranken en desserts. Deze producten zullen onder het internationale Campina-merk op de Vietnamese markt worden gebracht.

Begin 2005 werd de Belgische boterspecialist Aveve Zuivel NV overgenomen. Door de overname realiseert Campina nieuwe groeimogelijkheden voor haar eigen divisie Campina Buttergold in zowel de consumenten- alsook de industriële markten voor vetspecialiteiten.

Voortgang internationale harmonisatie. Om het aantal internationale productconcepten te verhogen werd besloten de samenwerking tussen 'de witte groepen' (Campina Nederland, Campina Duitsland en Campina International) te versterken. Er werd een speciaal samenwerkingsverband in het leven geroepen onder leiding van de Hoofddirectie. De opdracht is de bundeling van de belangrijkste activiteiten van de drie consumentengroepen, meer internationale innovatie en meer omzet van producten met toegevoegde waarde. Ook moet de toenemende integratie zorgen voor een betere verdeling van de productie over de fabrieken en de landen. De groepsdirecteuren maken deel uit van het samenwerkingsverband.

Internationale innovatie leidde ook tot het aanhalen van de banden tussen marketing en R&D. Recepturen en assortiment moeten eenvoudiger. Er komt daarom een speciale marketing unit voor internationale concepten onder verantwoordelijkheid van de commercieel directeuren van de drie groepen. De marketeers van de witte groepen en de onderzoekers in Campina Innovation gaan daartoe hun onderlinge samenwerking verder vergroten.

Kostenbewustzijn blijft relevant. Een groot deel van de omzet blijft prijsgevoelig en daarom staat kostenbeheersing hoog in het vaandel. In 2004 leidde dat tot diverse maatregelen. De meest ingrijpende maatregel werd in oktober 2004 gelanceerd onder de naam: versnelde efficiency-operatie. Deze operatie moet EUR 35 miljoen opleveren en de activiteiten van de groepen in lijn brengen met de veranderende marktomstandigheden. De focus is daarbij gericht op het drastisch terugbrengen van de vaste kosten. Dit zal leiden tot het terugbrengen van het aantal medewerkers in indirecte functies in 2005 en 2006. Ook werd er een vacaturestop ingevoerd en het inhuren van uitzendkrachten zoveel mogelijk beëindigd.

Met het oog op verdere verbetering van de efficiency besloot Campina de productie- en distributieactiviteiten in Polen te verkopen. Campina concentreert zich na deze transactie in Polen geheel op de verkoop en marketing van producten met toegevoegde waarde.

Innovaties. De onderzoekers van Campina Buttergold waren succesvol met het ontwikkelen van een technologie die het mogelijk maakt om laagvet boters te produceren. Met het oog op de opmars van overgewicht heeft deze technologie een grote marktwaarde. De technologie functioneert als katalysator bij het ontwikkelen van nieuwe producten. Of het nu gaat om boter, om melk (0% vet van Campina Nederland), om zuiveldranken of om yoghurt (0,1% vet van

Campina Duitsland), laagvet producten zijn populair.

De groep Industriële Producten ontwikkelde diverse innovatieve producten, zoals schepbaar ijs voor Mona (direct uit de vriezer te gebruiken). Het unieke schepijs van Mona klom in nauwelijks zes maanden op tot het tweede schepijsmerk in Nederland. Voor haar klanten maakte de groep ingrediënten voor voedingssupplementen met C-12 Peptide (een eiwit dat de bloeddruk helpt verlagen). Ook werd Cysteïne Peptide op de markt gebracht dat de leverfunctie van de mens verbetert. Het onderzoekscentrum voor 'gele' zuivel (kaas en boter) in Tilburg realiseerde een baanbrekende innovatie: Valess, een vleesvervangend product op basis van zuivel dat begin 2005 op de markt is gebracht.

Campina's A-merken blijven groeien. Campina concentreert de investeringen op de hoofdmerken Campina (internationaal), Landliebe (Duitsland) en Mona (Nederland). Reclame en promotie (van verpakkingen tot acties en van radio- tot televisie-commercials) zijn van groot belang voor de juiste positionering. De onderneming besteedde hieraan in 2004 EUR 101 miljoen (2003: EUR 96 miljoen). De keuze van Campina om niet te veel merken te onderhouden, maar juist gericht te werken aan drie hoofdmerken blijkt succesvol. Het aandeel van de hoofdmerken Campina, Landliebe en Mona in de totale omzet van de onderneming steeg van 36 procent (2003) naar 42 procent. In Nederland werd Campina voor het derde achtereenvolgende jaar het grootste merk in de supermarkten.

Hoeveelheid verwerkte melk. De totale hoeveelheid verwerkte melk in 2004 was 5.205 miljoen kg, 17 miljoen kg lager dan in het voorgaande jaar. Deze daling werd vooral veroorzaakt door een lager productievolume van basisproducten in witte zuivel en kaas. De productie van caseïnaat nam in Nederland toe. Als gevolg hiervan werd er in Duitsland minder melk verwerkt.

Verwachting 2005 - Intensieve periode van integratie in geval van fusie.

De ontwikkelingen in 2004 binnen de retailsector lijken structureel van aard te zijn. Derhalve zal ook voor 2005 rekening gehouden moeten worden met verscherpte concurrentieverhoudingen die een druk op de opbrengstprijzen tot gevolg zullen hebben. Wel lijkt er ruimte te komen om selectief prijzen te verhogen daar waar het prijspeil binnen de keten op een onrendabel niveau terecht is gekomen. In 2005 zal de EU de gefaseerde invoering van het herziene zuivelbeleid tot 2008 voortzetten. De doelstelling van Campina is en blijft de daling van de melkprijs, voor zover deze niet door de EU wordt vergoed, te compenseren.

Campina blijft werken aan een verdere uitbouw van haar marktleiderspositie door extra te investeren in innovatie, marktconcepten, internationale schaalvergroting en efficiencyverbeteringen. In 2005 zullen de verwachte investeringsuitgaven EUR 165 miljoen bedragen.

Voor Campina is van groot belang of het voornemen tot fusie met Arla Foods daadwerkelijk gerealiseerd zal worden. Bij een positief besluit zal aansluitend een intensieve periode van integratie van eerst de twee ondernemingen en aansluitend van de twee coöperaties plaatsvinden. De inhoud van en de wijze waarop de fusie van de coöperaties zal plaatsvinden, vormt onderwerp van nader beraad binnen een dan in te stellen Harmonisatie Commissie.

Op basis van met de leden-melkveehouders afgesproken reserveringsbeleid is er voldoende financieringsruimte om het beleid van Campina uit te kunnen voeren.

Noot voor de redactie:

Campina is een internationale coöperatieve onderneming die zich toelegt op de ontwikkeling, productie, verkoop en distributie van zuivel- en zuivelverwante consumentenproducten en hoogwaardige ingrediënten voor de voedings- en farmaceutische industrie. Campina telt ongeveer 7.000 werknemers en heeft een jaaromzet van circa EUR 3,5 miljard. De onderneming bezet topposities in de markten waarin ze actief is met consumentenmerken als Campina, Landliebe en Mona. Daarnaast opereert Campina wereldwijd met de groep Industriële Producten. Deze ingrediëntengroep, met de divisie DMV International, is een succesvolle partner voor onder meer de voedingsmiddelen- en farmaceutische industrie.

Internet:www.campina.com

  
    BIJLAGE - Jaarcijfers Campina 2004 - Gang van zaken
               per groep

  Groep Campina Nederland
  - Effecten prijzenslag duidelijk merkbaar
  - Hersteloperatie winstgevendheid van start
  - Introductie Mona Schepijs succesvol

                           2004        2003
  Omzet (x EUR miljoen)               702        778
  Personeel                    1.465       1.634

De omzet van de groep Campina Nederland daalde met 10 procent. De consumptie van basiszuivelproducten neemt al geruime tijd af met enkele procenten per jaar. Campina Nederland ondervond verder aanzienlijke nadelen van de verhevigde concurrentie tussen de Nederlandse supermarkten. De ontwikkeling van het resultaat van deze groep stelde daardoor teleur. In de loop van 2004 werden diverse efficiencymaatregelen uitgevoerd of opgestart, die op termijn tot resultaatverbetering moeten leiden.

In het voorjaar van 2004 verloor het Campina-merk terrein; tegen het einde van het jaar tekende zich herstel af. De introducties van 'melk met een verbeterde houdbaarheid' en van '0% vet melkdrank' verliepen succesvol. Basiszuivelproducten van Campina (melk, yoghurt, vla) zullen zich moeten onderscheiden op producteigenschappen, productkwaliteit of verpakkingen om een meeropbrengst te realiseren. De productie van basiszuivel onder private labels gebeurt tegen zo laag mogelijke kosten. Het rendement van deze producten blijft zorgwekkend.

Ondanks de toenemende concurrentie verstevigde de positie van 'Optimel' (maximale smaak, minimale calorieën) dankzij uitbreiding van het vla- en drinksassortiment en de introductie van Optimel yoghurt in een multipack. De belangrijkste introductie van Mona was Schepijs, dat zonder meer succesvol mag worden genoemd. Hetzelfde geldt voor de Mona Light producten.

In de tweede helft van 2004 werden vijf nieuwe productielijnen in de fabriek in Maasdam in gebruik genomen. Campina Nederland sloot het productiebedrijf in Woerden en bracht de productie gedeeltelijk over naar de zusterbedrijven in Elsterwerda (Duitsland) en Maasdam (Nederland). Op het gebied van logistiek werden kostenreducties tot stand gebracht, onder meer door het sluiten van het distributiecentrum in Maasdam en het overbrengen van het werk naar de distributieafdelingen in Rotterdam, Heiloo en Eindhoven.

  
  Groep Campina Duitsland
  - Forse groei marktaandeel Landliebe desserts
  - 'Strudel' concept zeer populair
  - Druk op de prijzen houdt aan

                           2004        2003
  Omzet (x EUR miljoen)               909        929
  Personeel                    2.269       2.104

De omzet met merken ontwikkelde zich positief dankzij nieuwe concepten onder Campina merk en de groei van Landliebe desserts. De totale omzet van Campina Duitsland daalde met 2 procent door een aanhoudend zware druk op verkoopprijzen van basiszuivelproducten zoals verse melk, kwark en slagroom. Campina Duitsland boekte in 2004 verdere voortgang met het verbeteren van de kostenstructuur.

Ondanks de aangescherpte concurrentie in het zuivelsegment ontwikkelde de binnenlandse omzet zich vooral op het gebied van de merken positief. De daling van de afzet van zuivelproducten onder het merk Landliebe waarvan in eerdere jaren sprake was, werd beperkt. In het dessertsegment bouwde Campina het marktleiderschap uit. De desserts onder Landliebe-merk vertoonden een forse groei. Verder droegen nieuwe producten onder het Campina-merk bij aan de uitbreiding van het Campina marktaandeel. Door de aanhoudende druk op de prijzen ontwikkelde de omzet van basiszuivelproducten, zoals verse melk, kwark en slagroom, zich niet naar tevredenheid.

De dessertproducten die onder het merk Campina werden ingevoerd stonden waren een succes. Met name de gedraaide 'strudel'-producten in de smaken vanille, vruchten en chocolade, hebben hieraan bijgedragen. Een andere belangrijke pijler onder het paraplumerk Campina waren de producten in de Optiwell-lijn. Het concept onderscheidt zich door vet- en suikerarme producten.

In 2004 werd productie vanuit Woerden (Nederland) onder meer verplaatst naar Elsterwerda. In het bedrijf in Elsterwerda werd geïnvesteerd in nieuwe productie- en afvullijnen om het toegenomen volume te kunnen realiseren. Bovendien werd er een nieuwe gekoelde opslag gebouwd. Veel aandacht was er voor het opleiden van operators en het aantrekken van nieuwe medewerkers. De productie van drinkyoghurts werd bij Campina in Heilbronn geconcentreerd. Daartoe werden nieuwe afvullijnen in gebruik genomen.

  
  Groep Campina International
  - Opbouw activiteiten Thailand en Vietnam
  - Overname QBI in Griekenland
  - Verlies van omzet in private labels

                           2004        2003
  Omzet (x EUR miljoen)               510        493
  Personeel                    1.365       1.164

De omzet van de groep Campina International steeg met 3 procent. In vrijwel alle landen werd groei in de strategische segmenten (yoghurts en desserts) gerealiseerd. De ontwikkeling in Engeland, Rusland en Spanje stelde tevreden. Het resultaat van Campina International stond onder druk door onder andere de lagere afzet van Franse private labels. De afschrijvingslasten stegen sterk vanwege de bouw van de nieuwe fabriek voor lang houdbare producten in Aalter.

In 2004 zette Campina de eerste stappen gezet voor lokale productie en verkoop in Azië (Thailand, Vietnam). Griekenland vertoonde een forse omzetgroei dankzij de overname en integratie van de activiteiten van het bedrijf Quality Brands International. In Rusland was sprake van een stagnatie in de markt voor fruityoghurt. Toch slaagde Campina erin in dit segment groei te realiseren. Campina Rusland heeft zich actief op de verkoop van zoete desserts geworpen, wat veelbelovende resultaten opleverde. De vraag naar zuiveldrinks nam sterk toe, hetgeen aanleiding was om te investeren in een nieuwe productielijn voor drinks die in het voorjaar van 2005 operationeel zal zijn.

De afzet van CLA melk (melk met een verhoogd gehalte aan meervoudig onverzadigde vetzuren) in België ontwikkelde zich prima. Ook de verkopen onder het merk Joyvalle verliepen naar tevredenheid; medio 2004 werd het assortiment Joyvalle uitgebreid met dessertproducten. Campina UK (Verenigd Koninkrijk) had een uitstekend jaar. De aanpak met betrekking tot de premium winkelmerken ('Retail Owned Brands') was zonder meer succesvol. Het merk Yazoo werd in 2004 geherpositioneerd en dat leidde tot verdere groei van het marktaandeel.

De marktbenadering onder Mondelice - desserts, yoghurt en drinks werden alle onder Mondelice verkocht - werkte in Spanje goed. De afzet van desserts in Spanje nam dit jaar toe. Bij de exportorganisatie Direct Export Overseas (landen buiten Europa) kwam de omzet flink onder druk te staan door de koers van de euro en afnemende exportrestituties. Wel werd er een groei in de afzet van lang houdbare yoghurts, desserts en drinks gerealiseerd.

  
  Groep Kaas en Boter
  - Groei Milner en Belgische specialiteiten
  - Introductie Valess
  - Investeringen in laagvet technologie boter

                           2004        2003
  Omzet (x EUR miljoen)               959        993
  Personeel                     881        876

De groep Kaas en Boter werd geconfronteerd met een aanzienlijke druk op de verkoopprijzen van kaas, vanwege overcapaciteit op de markt voor traditionele kaas en de prijzenslag in de Nederlandse en Duitse supermarkten. De omzet daalde daardoor met 3 procent. De groep verbeterde onder moeilijke omstandigheden haar resultaten. De afzet van kaas- en boterspecialiteiten onder merk ontwikkelde zich goed, onder meer dankzij succesvolle nieuwe producten. Het productiebedrijf in Lutjewinkel werd in het verslagjaar tot twee maal toe door brand getroffen.

- Campina Holland Cheese

De opbouw van merken en specialiteiten ontwikkelde zich in 2004 goed. De omzet van Milner, kaas met een lager vetgehalte, liet een substantiële groei zien. In Nederland deed Milner het uitstekend. Ook de Belgische specialiteiten die in de fabriek in Passendale (België) worden gemaakt, lieten een hogere omzet zien dan in 2003. Dat was mede te danken aan een hogere omzet van de Passendale bol en de introductie van Prélude in het voorjaar van 2004. In 2004 hadden de voorbereidingen voor de introductie van het baanbrekende Valess plaats. Valess is een vleesvervangend product op basis van zuivel en werd in februari 2005 geïntroduceerd. Het is door de afnemers in het levensmiddelenkanaal enthousiast ontvangen.

De productie van traditionele, halfharde kazen werd in 2004 verder geoptimaliseerd en dat leidde tot een verlaging van de kosten. De divisie besloot het productiebedrijf in Niedermörmter (Duitsland) in de zomer van 2005 te sluiten en de productie over te brengen naar de fabrieken in Rijkevoort en Born (beide Nederland).

In augustus 2004 brak in de fabriek in Lutjewinkel (Nederland) brand uit. De te verwerken melk werd in de overige maanden van het jaar overgebracht naar andere fabrieken, onder meer in Bleskensgraaf. Helaas brak bij de herstelwerkzaamheden opnieuw brand uit, waardoor de hervatting van de productie van kaas in Lutjewinkel niet eerder kan plaatsvinden dan eind 2005.

- Campina Buttergold

Zowel omzet als afzet bleven nagenoeg gelijk. De consumptie van boter in Nederland en Duitsland stabiliseerde, hetgeen een positieve ontwikkeling is na jaren van gestage daling. De afzet van boter met een verlaagd vetgehalte laat al enkele jaren een opwaartse tendens zien.

In november van het jaar werd de fabriek in 's-Hertogenbosch (Nederland) heropend. Aanleiding daartoe was het afronden van een investeringsprogramma in nieuwe productielijnen voor onder meer boter in cupjes, boter in grootverpakking en boter in vlootjes. De fabriek werd tevens ingericht voor de productie en het afvullen van boter met een verlaagd vetgehalte, zoals 'Elke Dag' en 'Leichtgold' met 25 procent melkvet, bestemd voor de Nederlandse en Duitse consumentenmarkt. De inspanningen om voor boter in de consumentenmarkt een merk in de markt te zetten, Campina Buttergold, beginnen steeds meer vruchten af te werpen.

Bij Campina in Aalter (België) maakt men boterolie en botermelanges voor de industriële markt. Het ontwikkelen van klantspecifieke botermelanges, met name voor afnemers in Zuidoost-Azië en het Midden-Oosten, is een specialiteit van deze productie-unit in Aalter. De omzet in boterolie en botermelanges maakte in 2004 een duidelijke groei door. De afzet van boter in grootverpakking voor de industrie verliep in 2004 voorspoedig. De divisie verstevigde haar positie in enkele belangrijke afzetmarkten zoals het Midden-Oosten en het Verre Oosten.

  
  Groep Industriële Producten
  - Afzetgroei strategische business lines
  - Goed jaar voor afzet van caseïnaten
  - Project Veghel Force

                           2004        2003
  Omzet (x EUR miljoen)               476        459
  Personeel                     934        968

De omzet van de groep Industriële Producten nam met 4 procent toe, met name dankzij herstel van de wereldmarkt voor caseïnaten in de loop van 2004. De daling van de productiesteun voor caseïnaten werd slechts gedeeltelijk gecompenseerd door een stijging van de prijzen. De strategische business lines hadden te kampen met tegenvallende opbrengstprijzen. Het volume ontwikkelde zich goed; de prijzen hielden echter, mede door de zwakke dollar, geen gelijke tred met de volumestijging. De business unit Holland Dairy Feed liet een goed resultaat zien. Het totale resultaat van de groep Industriële Producten was beter dan in 2003.

Eind 2004 werd goedkeuring gegeven voor het project Veghel Force. Dit project omvat de installatie van nieuwe proces-apparatuur voor uitbreiding van het assortiment weiproducten van DMV International. Tevens worden het gebouw en de andere poederproductie-installaties van de afdeling Sproeidrogen en Ontzouten vernieuwd. Hiermee is een investeringsbedrag van EUR 57 miljoen gemoeid.

De farmaceutische industrie gaat zich steeds meer op kostenbeheersing richten en verplaatst een deel van de productie naar China en India. Om haar positie in deze nieuwe farmaceutische markten uit te bouwen, is de business line Pharma sinds kort ook in deze landen actief met de verkoop van farmaceutische lactose. De opening van de fabriek in het Duitse Nörten-Hardenberg in het voorjaar van 2004 leidde tot een verbetering van de productie van direct tableteerbare lactose.

De markt voor caseïnaten ontwikkelde zich in positieve zin. Er was bovendien meer vraag naar producten van Europese origine. Van deze ontwikkeling kon de Business Line Proteins profiteren. De zeer forse daling van de steun voor de productie van caseïnaten werd slechts gedeeltelijk gecompenseerd door een stijging van de marktprijzen.

BRON Campina