Resultaten 2007: Eenmalige lasten drukken resultaat Schuitema

18 Jan, 2008, 17:00 GMT Van Schuitema N.V.

AMERSFOORT, Nederland, January 18 /PRNewswire/ -- Schuitema, de organisatie achter C1000, heeft vandaag de resultaten tot en met het vierde kwartaal 2007 bekend gemaakt (52 weken).

  
  Kerncijfers          het 4e kwartaal    t/m het 4e kwartaal 
   in miljoenen EUR,        (12 weken)      (52 weken)
   tenzij anders aangegeven  2007  2006 Mutatie  2007  2006  Mutatie
 
  Detailhandelsomzet C1000(i) 968  935   3,5% 4.086 3.970   2,9%
  Aantal C1000 winkels                443  458   -15
 
  Netto-omzet Schuitema(i)   781  759   2,8% 3.297 3.224   2,3%

  Bedrijfsresultaat      6,9  8,1  -14,8%  60,1  83,8  -28,3%

  Nettoresultaat 
   na aandeel derden      2,6  2,9  -10,3%  35,2  50,2  -29,9%

  Nettoresultaat
   per aandeel (in EUR)    0,08  0,08  -10,3%  1,01  1,43  -29,9%

  Kasstroom vóór 
   financieringsactiviteiten 41,1 -33,3  74,4  87,1  7,8   79,3

(i) De C1000 detailhandelsomzet is de consumentenomzet inclusief BTW van alle C1000 winkels. De netto-omzet van Schuitema bestaat uit de levering van goederen en diensten aan de C1000 ondernemers alsmede opbrengsten uit leveringen van goederen en diensten aan consumenten via de eigen filialen, onder aftrek van kortingen en exclusief BTW.

Bert Roetert, Directievoorzitter van Schuitema n.v., zegt in een toelichting:

"Wij hebben in 2007 belangrijke investeringen in de C1000 formule gerealiseerd, waaronder modernisering van 59 winkels waarvan het merendeel volgens het C1000 Oranje concept, uitbreiding van het assortiment eigen merken en de verbetering van de kwaliteit van vestigingspunten. In 2008 zullen we doorgaan met investeren in de C1000-formule."

Het nettoresultaat na aandeel derden tot en met het vierde kwartaal 2007 bedraagt EUR 35,2 miljoen (2006: EUR 50,2 miljoen).

De daling van het resultaat wordt in belangrijke mate verklaard door hogere waardeverminderingen in verband met tegenvallende winkelexploitaties, een verbetering van de inkoopcondities voor de detailhandel en meer kosten in verband met de verbetering van de kwaliteit van het winkelbestand. Daarnaast lopen er projecten om de slagkracht van de C1000-formule te vergroten.

Voor het volledige tussentijdse financiële bericht overeenkomstig IAS 34 "Tussentijdse Financiële Verslaggeving" wordt verwezen naar onze website: http://www.schuitema.nl

Toelichting financiële resultaten

Detailhandelsomzet C1000

De C1000 detailhandelsomzet bedraagt in 2007 (52 weken) EUR 4.086 miljoen, een stijging van 2,9% ten opzichte van dezelfde periode in 2006 (EUR 3.970 miljoen). Over geheel 2007 is de identieke detailhandelsomzet met 2,2% toegenomen.

Door verdere optimalisatie van het winkelbestand en de commerciële activiteiten is de gemiddelde weekomzet per winkel over geheel 2007 gestegen met 4,8%.

Ontwikkeling vestigingspunten

In 2007 zijn 7 nieuwe winkels geopend, waaronder 1 voormalige Konmarwinkel. Daarentegen zijn 22 winkels afgestoten. Het aantal C1000 winkels is hierdoor per saldo met 15 gedaald van 458 ultimo 2006 naar 443 ultimo 2007. In 2007 zijn 59 bestaande C1000 winkels uitgebreid en/of vernieuwd, waarvan het merendeel volgens het C1000 Oranje concept.

Omzet Schuitema

De omzet van Schuitema over 2007 (52 weken) bedraagt EUR 3.297 miljoen (2006: EUR 3.224 miljoen), een toename van 2,3%. Over geheel 2007 is de identieke omzet Schuitema met 1,3% toegenomen.

Bedrijfsresultaat

Over het boekjaar 2007 bedraagt het bruto-omzetresultaat EUR 377,3 miljoen, een toename van 5,7% vergeleken met dezelfde periode 2006 (EUR 356,8 miljoen). De bruto-omzetmarge bedraagt 11,4% (2006: 11,1%).

Het bedrijfsresultaat tot en met het vierde kwartaal 2007 bedraagt EUR 60,1 miljoen, een daling van 28,3% vergeleken met 2006 (EUR 83,8 miljoen). Uitgedrukt in een percentage van de netto-omzet bedraagt het bedrijfsresultaat 1,8% (2006: 2,6%).

De daling van het bedrijfsresultaat wordt in belangrijke mate verklaard door een verbetering van de inkoopcondities voor de detailhandel en meer kosten in verband met de verbetering van de kwaliteit van het winkelbestand. Daarnaast zijn per saldo hogere waardeverminderingen op geactiveerde investeringen verantwoord in verband met tegenvallende winkelexploitaties. Voorts zijn projecten gestart op het gebied van marketing, inkoop, logistiek alsmede winkeloperatie om de slagkracht van de C1000 formule te vergroten.

Financiële baten en lasten

De netto financiële lasten tot en met het vierde kwartaal 2007 bedragen EUR 10,4 miljoen, een toename van EUR 2,0 miljoen vergeleken met dezelfde periode 2006 (EUR 8,4 miljoen). Deze toename wordt in belangrijke mate verklaard door een stijging van de marktrente en een gemiddeld hogere netto schuld.

Nettoresultaat en winst per aandeel

Het nettoresultaat na aandeel derden over 2007 bedraagt EUR 35,2 miljoen, een daling van 29,9% vergeleken met 2006 (EUR 50,2 miljoen). De winst per aandeel tot en met het vierde kwartaal 2007 bedraagt EUR 1,01 (2006: EUR 1,43). Ultimo het vierde kwartaal 2007 staan 35 miljoen gewone aandelen uit (ultimo 2006: 35 miljoen).

Balans

Het balanstotaal ultimo boekjaar 2007 bedraagt EUR 899 miljoen, een toename van EUR 3 miljoen vergeleken met ultimo 2006 (EUR 896 miljoen). Het werkzaam vermogen is per saldo met EUR 26 miljoen afgenomen door met name een afname van het werkkapitaal.

Ultimo boekjaar 2007 bedragen de voor verkoop aangehouden vaste activa EUR 33,0 miljoen (ultimo 2006: EUR 25,2 miljoen). Deze activa hebben voornamelijk betrekking op de voorgenomen verkoop van detailhandelsactiviteiten en onroerend goed.

Het groepsvermogen ultimo boekjaar 2007 bedraagt EUR 323 miljoen, een toename van EUR 27 miljoen vergeleken met ultimo 2006 (EUR 296 miljoen). Deze toename is het saldo van de toevoeging van het totaalresultaat 2007 tot en met het vierde kwartaal en de dividenduitkering over het boekjaar 2006. De solvabiliteit ultimo het boekjaar 2007 bedraagt 35,9%, een toename van 2,9%-punt vergeleken met ultimo 2006 (33,0%).

Investeringen

Tot en met het vierde kwartaal 2007 bedragen de netto investeringen EUR 66 miljoen, een afname van EUR 23 miljoen vergeleken met dezelfde periode 2006 (EUR 89 miljoen). Deze afname wordt met name verklaard door hogere desinvesteringen op vaste activa en minder verwerving van belangen. Hier staan hogere investeringen in vaste activa tegenover.

In 2007 is het distributiecentrum te Gilze gedesinvesteerd. De investeringen in vaste activa betreffen voornamelijk commerciële investeringen in de positionering van C1000, investeringen in vestigingspunten en de in 2007 afgeronde uitbreiding van het distributiecentrum in Breda.

Dividendvoorstel

Per gewoon aandeel van nominaal EUR 0,20 wordt een dividend voorgesteld van EUR 0,40 in contanten (2006: EUR 0,57), betaalbaarstelling per 31 maart 2008. De jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders zal plaatsvinden op 19 maart 2008 ten kantore van Schuitema n.v. te Amersfoort.

Voordracht benoeming leden Raad van Commissarissen

In het verslagjaar kende de Raad van Commissarissen vier leden, alsmede een vacature. Conform het rooster van aftreden is de heer mr. P.N. Wakkie in 2008 aftredend. De heer Wakkie heeft aangegeven beschikbaar te zijn voor herbenoeming.

In de aandeelhoudersvergadering van 19 maart 2008 wordt voorgesteld de heer ir. M. Schoonus RC te benoemen tot lid van de Raad van Commissarissen. De vacature is ontstaan door het vertrek van de heer drs. J.L.M. Sliepenbeek RC. Voorgesteld wordt tevens de heer mr. P.N. Wakkie te herbenoemen als commissaris.

De heer ir. M. Schoonus RC is werkzaam als vice president Mergers & Acquisitions bij Koninklijke Ahold NV, en vervulde vanaf 1991 verscheidene financiële posities binnen Ahold. De heer ir. M. Schoonus RC is lid van de Raad van Commissarissen van Ahold Nederland BV.

Vooruitzichten

Voor 2008 verwacht Schuitema een blijvend sterk competitieve levensmiddelenmarkt als gevolg van aanhoudende prijsverlagingen en de verzwaring van de concurrentiestrijd in lokale marktsituaties.

In 2008 ligt de focus onverminderd op het verbeteren van de positionering van C1000. Schuitema zal, naast optimalisatie van haar interne organisatiestructuur en logistieke processen, verder investeren in kwaliteitsverbetering van de winkeloperatie, de ontwikkeling en implementatie van winkelmodules en optimalisatie van de assortimenten. Daarnaast wordt gewerkt aan een verdere verbetering van het winkelbestand.

In het licht van bovenstaande ontwikkelingen kiest Schuitema ervoor om geen winstverwachting af te geven.

Status accountantscontrole

De in dit persbericht gepresenteerde verkorte financiële overzichten, behoudens de hierna opgenomen cijfers in het kwartaal, zijn gebaseerd op de opgemaakte jaarrekening per 29 december 2007 die nog niet krachtens wettelijk voorschriften is openbaargemaakt. Ingevolge artikel 2:395 BW melden wij dat onze accountant Deloitte Accountants B.V. bij de opgemaakte jaarrekening een goedkeurende accountantsverklaring heeft vertrekt.

Voor het inzicht dat is vereist voor een verantwoorde oordeelsvorming omtrent de financiële positie en de resultaten van Schuitema n.v. en voor een toereikend inzicht in de reikwijdte van de controle van Deloitte Accountants B.V. dient dit persbericht te worden gelezen in samenhang met de jaarrekening waaraan dit is ontleend, alsmede met de door Deloitte Accountants B.V. daarbij op 18 januari 2008 verstrekte accountantsverklaring.

Schuitema zal het jaarverslag 2007 op 29 februari 2008 publiceren. De jaarrekening 2007 wordt op 19 maart 2008 ter vaststelling aangeboden aan de algemene vergadering van aandeelhouders.

http://www.schuitema.nl

PRN NLD

BRON Schuitema N.V.