Resultaten 2008: Schuitema klaar voor de toekomst

17 Apr, 2009, 16:30 BST Van Schuitema N.V.

AMERSFOORT, Het Nederland, April 17 /PRNewswire/ -- Schuitema heeft een enerverend 2008 achter de rug, waarin zij loskwam van grootaandeelhouder Koninklijke Ahold N.V. (Ahold), een omvangrijke reorganisatie doorvoerde en belangrijke herfinancieringen realiseerde. Hiermee is Schuitema een sterke speler in de toekomst van de Nederlandse levensmiddelenmarkt.

  
  Kerncijfers
  in miljoenen EUR, tenzij anders aangegeven    2008   2007  Mutatie
 
  Detailhandelsomzet C1000*            4.017  4.086   -1.7%
  Aantal C1000 winkels (ultimo jaar)        374   443    -69
 
  Netto-omzet Schuitema*             3.182  3.297   -3,5%
  Bedrijfsresultaat - exclusief eenmalige bate**  32,8   60,1  -45,4%
  Bedrijfsresultaat - inclusief eenmalige bate** 206,9   60,1  244,3%
  Nettoresultaat na aandeel derden        194,4   35,2  452,3%
  Nettoresultaat per aandeel (in EUR)       5,56   1,01

*) De C1000 detailhandelsomzet is de consumentenomzet inclusief BTW van alle C1000 winkels. De netto-omzet van Schuitema bestaat uit de levering van goederen en diensten aan de

C1000 ondernemers alsmede opbrengsten uit leveringen van goederen en diensten aan consumenten via de eigen filialen, onder aftrek van kortingen en exclusief BTW

**) De eenmalige bate betreft het boekresultaat op de in 2008 aan Ahold e.d. verkochte filialen.

Tonn van de Laar, Directievoorzitter van Schuitema n.v.:

"Als we de balans van 2008 opmaken, kunnen we tevreden zijn. Het negatieve effect op het reguliere resultaat van de onderneming, als gevolg van het afstoten van 69 winkels, was in lijn met de verwachtingen.

In de loop van 2008 hebben we de organisatiestructuur en het kostenniveau van Schuitema in lijn kunnen brengen met de nieuwe omvang van de onderneming. Dat dit proces snel is verlopen, is mede te danken aan de realistische en professionele aanpak van vakverenigingen, ondernemingsraad en niet in de laatste plaats onze medewerkers. Schuitema heeft, met een solvabiliteit van circa 45% en een langjarige financiering, een gezonde balans. Dit biedt ons alle mogelijkheden om in de huidige economie een gezonde groei te laten zien en te kunnen investeren in de markt en de infrastructuur."

Het bedrijfsresultaat over 2008 bedraagt EUR 206,9 miljoen (2007: EUR 60,1 miljoen). Hierin is opgenomen een eenmalig boekresultaat ter grootte van EUR 174,1 miljoen, dat is gerealiseerd op verkochte filialen. Gecorrigeerd voor het eenmalige boekresultaat bedraagt het bedrijfsresultaat over 2008 EUR 32,8 miljoen (2007: EUR 60,1 miljoen). De daling van het gecorrigeerd bedrijfsresultaat wordt in belangrijke mate verklaard door het afstoten van eigen winkels en kosten gemaakt voor herstructurering van de interne organisatie. Het nettoresultaat na aandeel derden over 2008 bedraagt EUR 194,4 miljoen (2007: EUR 35,2 miljoen).

Voor het volledige persbericht, inclusief verkorte financiële overzichten, wordt verwezen naar onze website: http://www.schuitema.nl

Toelichting financiële resultaten

Detailhandelsomzet C1000

De C1000 detailhandelsomzet bedraagt in 2008 (52 weken) EUR 4.017 miljoen, een afname van 1,7% ten opzichte van dezelfde periode in 2007 (EUR 4.086 miljoen). De afname van de detailhandelsomzet is, in vergelijking met 2007, voornamelijk veroorzaakt door de daling van het aantal vestigingspunten.

De gemiddelde weekomzet per winkel is over geheel 2008 met 5,2% gestegen als gevolg van de verdere optimalisatie van het winkelbestand en de verscherpte commerciële activiteiten.

Ontwikkeling vestigingspunten

Ultimo 2008 bedraagt het aantal C1000-winkels 374, een daling van 69 vergeleken met ultimo 2007. Deze daling wordt met name veroorzaakt door de overdracht van eigen C1000-winkels in verband met de verkoop van het meerderheidsbelang van Ahold in Schuitema n.v. aan Skipper Acquisitions B.V.

Omzet Schuitema

De omzet van Schuitema n.v. over 2008 (52 weken) bedraagt EUR 3.182 miljoen (2007: EUR 3.297 miljoen), een afname van 3,5%.

Bedrijfsresultaat

Over het boekjaar 2008 bedraagt het bruto-omzetresultaat EUR 323,9 miljoen, een afname van 14,2% vergeleken met dezelfde periode in 2007 (EUR 377,3 miljoen). De bruto-omzetmarge bedraagt 10,2% (2007: 11,4%).

Het bedrijfsresultaat over 2008 bedraagt EUR 206,9 miljoen, inclusief het eenmalige boekresultaat op de verkochte filialen van EUR 174,1 miljoen. Gecorrigeerd voor het eenmalige boekresultaat, bedraagt het bedrijfsresultaat over 2008 EUR 32,8 miljoen (2007: EUR 60,1 miljoen).

Uitgedrukt in een percentage van de netto-omzet bedraagt het gecorrigeerde bedrijfsresultaat 1,0% (2007: 1,8%).

De daling van het gecorrigeerde bedrijfsresultaat wordt in belangrijke mate verklaard door het afstoten van eigen winkels en kosten gemaakt voor herstructurering van de organisatie om de omvang hiervan in lijn te brengen met het kleinere aantal winkels.

Financiering & financiële baten en lasten

In verband met de verkoop van het meerderheidsbelang van Ahold in Schuitema n.v. aan Skipper Acquisitions B.V. is Schuitema in 2008 geherfinancierd. De schuld aan kredietinstellingen, verminderd met de liquide middelen, bedraagt ultimo 2008 EUR 325,3 miljoen (2007: EUR 100,9 miljoen). De toename van de schuld aan kredietinstellingen heeft in de tweede helft van 2008 plaatsgevonden.

De financiële lasten over 2008 bedragen EUR 13,3 miljoen, een afname van 7,6% vergeleken met dezelfde periode in 2007 (EUR 14,4 miljoen). Deze afname wordt in belangrijke mate verklaard door een daling van de verplichtingen uit hoofde van financiële leaseovereenkomsten, die grotendeels zijn overgedragen in het kader van de transactie met Ahold

De financiële baten over 2008 bedragen EUR 16,5 miljoen (2007: EUR 4,0 miljoen). Deze toename wordt in belangrijke mate verklaard door een stijging van de verstrekte - rentedragende - leningen aan verbonden partijen.

Nettoresultaat en winst per aandeel

Het nettoresultaat na aandeel derden over 2008 bedraagt EUR 194,4 miljoen, een stijging van 452,3% vergeleken met 2007 (EUR 35,2 miljoen). De winst per aandeel over 2008 bedraagt EUR 5,56 (2007: EUR 1,01). Ultimo 2008 staan 35 miljoen gewone aandelen uit (ultimo 2007: 35 miljoen).

Balans

Het balanstotaal ultimo boekjaar 2008 bedraagt EUR 1.501 miljoen, een toename van EUR 602 miljoen vergeleken met ultimo 2007 (EUR 899 miljoen). Het werkzaam vermogen is per saldo met EUR 620 miljoen toegenomen door met name een stijging van de financiële vaste activa en het werkkapitaal.

Ultimo boekjaar 2008 bedragen de voor verkoop aangehouden vaste activa EUR 46,5 miljoen (ultimo 2007: EUR 33 miljoen). Deze activa hebben voornamelijk betrekking op de voorgenomen verkoop van onroerende zaken als gevolg van de sluiting van DC Eindhoven en detailhandelsactiviteiten.

Het groepsvermogen ultimo boekjaar 2008 bedraagt EUR 671,0 miljoen, een toename van EUR 348,1 miljoen vergeleken met ultimo 2007 (EUR 322,9 miljoen). Deze toename wordt voornamelijk veroorzaakt door de toevoeging van het totaalresultaat 2008 aan het eigen vermogen, de herwaardering van de onroerende zaken en de verkoop van de door B.V. Maatschappij tot Ontwikkeling van Middenstandsprojecten "CKK" gehouden aandelen in Schuitema n.v. aan Skipper Acquisitions B.V. De solvabiliteit ultimo 2008 bedraagt 44,7%, een toename van 8,8%-punt vergeleken met ultimo 2007 (35,9%).

Investeringen in financiële vaste activa

De netto investeringen in financiële vaste activa in 2008 bedragen EUR 514,8 miljoen (2007: netto desinvestering van EUR 3,6 miljoen). Deze toename betreft de in 2008 aan verbonden partijen verstrekte leningen en overige vorderingen ontstaan op verbonden partijen.

Overige investeringen

De overige investeringen in 2008 bedragen EUR 85,0 miljoen (2007: EUR 96,4) en betreffen met name investeringen in onroerende zaken en commerciële bijdragen.

In 2008 is voor een bedrag van EUR 61,4 miljoen (2007: EUR 26,3 miljoen) gedesinvesteerd. De desinvesteringen zijn met name het gevolg van de aan Ahold en anderen overgedragen winkels.

Dividendvoorstel

Per gewoon aandeel van nominaal EUR 0,20 wordt een dividend voorgesteld van nihil (2007: nihil).

Vooruitzichten

Voor 2009 verwacht Schuitema een blijvend sterk competitieve levensmiddelenmarkt.

In 2009 ligt de focus onverminderd op het verbeteren van de positionering van C1000. Schuitema zal, naast optimalisatie van haar interne organisatiestructuur en logistieke processen, verder investeren in kwaliteitsverbetering van de winkeloperatie, de ontwikkeling en implementatie van winkelmodules en optimalisatie van de assortimenten. Daarnaast wordt gewerkt aan een verdere verbetering van het winkelbestand.

Mede in het licht van de huidige onzekere economische ontwikkelingen, kiest Schuitema ervoor om geen winstverwachting af te geven.

Status accountantscontrole

De in dit persbericht gepresenteerde verkorte financiële overzichten zijn gebaseerd op de opgemaakte jaarrekening per 27 december 2008 die nog niet krachtens wettelijk voorschriften is openbaargemaakt. Ingevolge artikel 2:395 BW melden wij dat onze accountant KPMG Accountants N.V. bij de opgemaakte jaarrekening een goedkeurende accountantsverklaring heeft verstrekt.

Voor het inzicht dat is vereist voor een verantwoorde oordeelsvorming omtrent de financiële positie en de resultaten van Schuitema n.v. en voor een toereikend inzicht in de reikwijdte van de controle van KPMG Accountants N.V. dient dit persbericht te worden gelezen in samenhang met de jaarrekening waaraan dit is ontleend, alsmede met de door KPMG Accountants N.V. daarbij op 17 april 2009 verstrekte accountantsverklaring.

Schuitema zal het jaarverslag 2008 op 24 april 2009 publiceren. De jaarrekening 2008 wordt op 26 juni 2009 om 11.00 uur, ten kantore van Schuitema in Amersfoort ter vaststelling aangeboden aan de Algemene vergadering van Aandeelhouders.

http://www.schuitema.nl

PRN NLD.

BRON Schuitema N.V.