Resultaten eerste kwartaal 2008

15 Mei, 2008, 08:00 BST Van Schuitema N.V.

AMERSFOORT, Nederland, May 15 /PRNewswire/ --

- Stijging resultaat Schuitema

Schuitema, de organisatie achter C1000, heeft vandaag de resultaten over het eerste kwartaal 2008 bekend gemaakt (16 weken).

  
  Kerncijfers               t/m het 1e kwartaal (16 weken)
                                  
  in miljoenen EUR, tenzij anders        2008   2007  Mutatie
  aangegeven
 
  Detailhandelsomzet C1000*          1.269  1.234    2,8%
  Aantal C1000 winkels              439   452    -13
 
  Netto-omzet Schuitema*            1.032   999    3,3%
  EBITDA                    35,3   39,3   -10,2%
  Bedrijfsresultaat               28,9   22,4   29,0%
  Nettoresultaat na aandeel           19,1   13,8   38,4%
  derden
 
  Kasstroom voor                27,7   44,3   -16,6
  financieringsactiviteiten

(*) De C1000 detailhandelsomzet is de consumentenomzet inclusief BTW van alle C1000 winkels. De netto-omzet van Schuitema bestaat uit de levering van goederen en diensten aan de C1000 ondernemers alsmede opbrengsten uit leveringen van goederen en diensten aan consumenten via de eigen filialen, onder aftrek van kortingen en exclusief BTW.

Het nettoresultaat over het eerste kwartaal 2008 bedraagt EUR 19,1 miljoen, een toename van 38,4% ten opzichte van het eerste kwartaal 2007. Deze toename is het gevolg van lagere verkoopkosten als gevolg van een verbetering van de kwaliteit van het winkelbestand en een positieve herwaardering van het vastgoed. Bovendien zijn in het eerste kwartaal 2008 reorganisatiekosten verwerkt voor de op 20 februari jl. aangekondigde optimalisatie van de organisatie.

Bert Roetert, Directievoorzitter van Schuitema n.v., zegt in een toelichting:

"De winstcijfers van Schuitema n.v. over het eerste kwartaal laten een positieve ontwikkeling zien. Er is besloten om in het tweede kwartaal van 2008 EUR 10 miljoen margecompensatie uit te keren aan de detailhandel om samen met de ondernemers verder te kunnen bouwen aan een sterke C 1000 formule."

Voor het volledige tussentijdse financiële bericht overeenkomstig IAS 34 "Tussentijdse Financiële

Verslaggeving" wordt verwezen naar onze website: http://www.schuitema.nl

Toelichting financiële resultaten

Detailhandelsomzet C1000

De C1000 detailhandelsomzet in het eerste kwartaal 2008 (16 weken) bedraagt EUR 1.269 miljoen, een toename van 2,8% vergeleken met dezelfde periode in 2007 (EUR 1.234 miljoen).

Door verdere optimalisering van het winkelbestand is de gemiddelde weekomzet in het eerste kwartaal 2008 uitgekomen op EUR 180.000 per winkel, een toename van 6,5% vergeleken met dezelfde periode in 2007 (EUR 169.000).

Ontwikkeling vestigingspunten

Eind eerste kwartaal 2008 bedraagt het aantal C1000 winkels 439, een daling van 13 vergeleken met eind eerste kwartaal 2007 (452). In het eerste kwartaal van 2008 zijn 4 kleine en/of onrendabele supermarkten gesloten die niet langer pasten binnen de C1000 formule. In het eerste kwartaal van 2008 zijn 25 bestaande C1000 winkels uitgebreid en/of omgeschakeld, waarvan het merendeel volgens het C1000 Oranje concept. Eind eerste kwartaal 2008 zijn totaal 80 C1000 winkels ingericht volgens het nieuwe C1000 Oranje concept.

Netto-omzet Schuitema

De omzet van Schuitema in het eerste kwartaal 2008 (16 weken) bedraagt EUR 1.032 miljoen, een toename van 3,3% vergeleken met dezelfde periode in 2007 (EUR 999 miljoen).

Bedrijfsresultaat

Het bruto-omzetresultaat over het eerste kwartaal 2008 bedraagt EUR 120,3 miljoen, een stijging van 6,9% vergeleken met dezelfde periode 2007 (EUR 112,5 miljoen). De bruto-omzetmarge bedraagt 11,7% (2007: 11,3%). In het bruto-omzetresultaat is de eerder vermelde positieve herwaardering van het vastgoed verwerkt voor EUR 10,8 miljoen.

De bedrijfskosten over het eerste kwartaal 2008 bedragen EUR 91,5 miljoen, een stijging van 1,6% vergeleken met dezelfde periode 2007 (EUR 90,0 miljoen). Per saldo resteert een bedrijfsresultaat over het eerste kwartaal 2008 van EUR 28,9 miljoen, een stijging van 29,0% vergeleken met 2007 (EUR 22,4 miljoen). Uitgedrukt in een percentage van de netto-omzet bedraagt het bedrijfsresultaat 2,8% (2007: 2,2%).

De toename van het bedrijfsresultaat is het gevolg van lagere verkoopkosten als gevolg van een verbetering van de kwaliteit van het winkelbestand en een positieve herwaardering van het vastgoed. Bovendien zijn in het eerste kwartaal 2008 reorganisatiekosten verwerkt voor de op 20 februari jl. aangekondigde optimalisatie van de organisatie ter grootte van EUR 13,7 miljoen. Deze kosten zijn voor EUR 5,6 miljoen verwerkt ten laste van het bruto-omzetresultaat en voor een bedrag van EUR 8,1 miljoen ten laste van de bedrijfskosten.

Herwaardering vastgoed

Ten behoeve van de aangekondigde verkoop van het meerderheidsbelang van Ahold in Schuitema aan investeringsmaatschappij CVC Capital Partners is de vastgoedportefeuille integraal getaxeerd. De uitkomsten van deze taxatie zijn in het eerste kwartaal 2008 verwerkt. Het effect voor belastingen op het groepsvermogen en het bedrijfsresultaat bedraagt respectievelijk EUR 107,9 en EUR 10,8 miljoen. De ten gunste van het resultaat verwerkte herwaardering heeft voornamelijk betrekking op aangehouden vastgoedbeleggingen.

Reorganisatie

Schuitema heeft op 20 februari jl. bekend gemaakt dat zij een organisatiewijziging doorvoert om zowel de logistieke processen als de interne organisatiestructuur verder te optimaliseren. De maatregelen moeten leiden tot een optimale bedrijfsstructuur, een kwalitatief hoogwaardige ondersteuning voor de C1000-winkels en een grotere effectiviteit van de totale distributieketen. De organisatiewijziging is een belangrijke stap in de ontwikkeling van Schuitema van groothandel tot retailer.

EBITDA

De EBITDA over het eerste kwartaal 2008 bedraagt EUR 35,3 miljoen, een daling van 10,2% ten opzichte van dezelfde periode 2007 (EUR 39,3 miljoen). Uitgedrukt in een percentage van de netto-omzet bedraagt de EBITDA 3,4% (2007: 3,9%).

Financiële baten en lasten

De netto financiële lasten over het eerste kwartaal 2008 bedragen EUR 2,5 miljoen, een daling van EUR 0,7 miljoen met dezelfde periode in 2007 (EUR 3,2 miljoen). De daling wordt in belangrijke mate veroorzaakt door een afname van de netto schuld.

Nettoresultaat en winst per aandeel

Het nettoresultaat na aandeel derden over het eerste kwartaal 2008 bedraagt EUR 19,1 miljoen, een toename van 38,4% vergeleken met 2007 (EUR 13,8 miljoen). De winst per aandeel tot en met het eerste kwartaal 2008 bedraagt EUR 0,55 (2007: EUR 0,40).

Ultimo het eerste kwartaal 2008 staan 35 miljoen gewone aandelen uit (ultimo 2007: 35 miljoen).

Balans

Het balanstotaal ultimo het eerste kwartaal 2008 bedraagt EUR 989 miljoen, een toename van EUR 90 miljoen vergeleken met ultimo 2007 (EUR 899 miljoen). Het werkzaam vermogen is met EUR 48 miljoen toegenomen.

Ultimo het eerste kwartaal 2008 hebben de netto vaste activa aangehouden voor verkoop een omvang van EUR 58 miljoen (ultimo 2007: EUR 33 miljoen), waarvan EUR 34 miljoen betrekking heeft op de overdracht van 58 filialen aan Ahold.

Het groepsvermogen bedraagt EUR 423 miljoen ultimo het eerste kwartaal 2008, een toename van EUR 100 miljoen vergeleken met ultimo 2007 (EUR 323 miljoen). De toename van het groepsvermogen is voornamelijk gevolg van de positieve herwaardering van het vastgoed en het resultaat over het eerste kwartaal 2008.

Het nettoresultaat 2007 (EUR 35 miljoen) is onverdeeld in afwachting van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

De solvabiliteit is verder verbeterd en bedraagt ultimo het eerste kwartaal 2008 42,8% (ultimo 2007: 35,9%).

Investeringen

Tot en met het eerste kwartaal 2008 bedragen de netto investeringen EUR 10,9 miljoen, een afname van EUR 19,8 miljoen vergeleken met dezelfde periode in 2007 (EUR 30,7 miljoen). De bruto investeringen in 2008 betreffen voornamelijk investeringen in commerciële bijdragen en software en bedrijfmiddelen ten behoeve van detailhandelsactiviteiten. Hiertegenover staan hogere desinvesteringen door de verkoop van detailhandelspanden en per saldo vervreemdingen van belangen in detailhandels-activiteiten.

Verwerving en vervreemding van belangen

Over het eerste kwartaal van 2008 heeft Schuitema belangen verworven in een aantal detailhandelsactiviteiten ("filialen") voor een bedrag van EUR 2,3 miljoen (2007: EUR 13,7 miljoen). Daarentegen zijn in het eerste kwartaal 2008 belangen vervreemd voor een bedrag van EUR 7,7 miljoen (2007: EUR 2,1 miljoen).

Gebeurtenissen na balansdatum

Op 23 april jl. heeft Schuitema bekend gemaakt overeenstemming te hebben bereikt over de verkoop van het belang van 73,2% van Ahold in Schuitema n.v. aan CVC Capital Partners.

Als onderdeel van deze transactie behoudt Ahold een indirect belang van 20% in Schuitema, zonder vertegenwoordiging in de Raad van Commissarissen. De ondernemingswaarde voor 100% van Schuitema, waarop de verkoop is gebaseerd, bedraagt EUR 950 miljoen. De transactie omvat ook de overdracht van 58 eigen C1000-winkels aan Ahold.

Op de overdracht van 58 eigen C1000-winkels aan Ahold zal naar verwachting in 2008 een boekwinst worden gerealiseerd van EUR 200 - 225 miljoen voor belasting. Deze boekwinst wordt na overdracht van de eigen C1000-winkels ten gunste van het resultaat van Schuitema n.v. verwerkt.

Vooruitzichten

Zoals reeds bij de publicatie van de jaarcijfers is aangegeven en mede in het licht van de huidige ontwikkelingen waaronder de organisatie- veranderingen en de transactie met CVC Capital Partners, onthoudt Schuitema zich van het afgeven van een concrete winstverwachting voor het jaar 2008.

http://www.schuitema.nl

PRN NLD

BRON Schuitema N.V.