Schuitema: Daling bedrijfsresultaat in het tweede kwartaal

07 Aug, 2008, 08:00 BST Van Schuitema N.V.

AMERSFOORT, Nederland, August 7 /PRNewswire/ -- Schuitema, de organisatie achter C1000, maakt vandaag de halfjaarresultaten 2008 bekend (28 weken).

  
  Kerncijfers      In het 2e kwartaal  T/m het 2e kwartaal 
  in miljoenen        (12 weken)      (28 weken)
  EUR, tenzij 
  anders aangegeven   2008  2007 Mutatie  2008 2007 Mutatie
 
  Detailhandelsomzet 
  C1000*         985  972  1,3%  2.254 2.206  2,2%
  Aantal C1000 
  winkels (ultimo 
  kwartaal)                   432  451   -19
 
  Netto-omzet 
  Schuitema*       785  780  0,6%  1.817 1.779  2,1%
  EBITDA        26,1  31,7 -17,7%   61,3 71,0 -13,7%
  Bedrijfsresultaat   15,7  16,3  -3,7%   44,6 38,7  15,2%
  Nettoresultaat na 
  aandeel derden    10,2  9,7  5,2%   29,3 23,6  24,2%
  Nettoresultaat per 
  aandeel (in EUR)   0,29  0,28  5,2%   0,84 0,67  24,2%
 
  Kasstroom voor 
  financiering-
  sactiviteiten    -47,0  9,1  -56,1  -19,3 53,4  -72,7

*) De C1000 detailhandelsomzet is de consumentenomzet inclusief BTW van alle C1000 winkels. De netto-omzet van Schuitema bestaat uit de levering van goederen en diensten aan de C1000 ondernemers alsmede opbrengsten uit leveringen van goederen en diensten aan consumenten via de eigen filialen, onder aftrek van kortingen en exclusief BTW.

Het bedrijfsresultaat over het eerste halfjaar van 2008 bedraagt EUR 44,6 miljoen, een toename van 15,2% ten opzichte van dezelfde periode in 2007. Het bedrijfsresultaat zonder waardeaanpassingen van vaste activa (EBITDA) bedraagt EUR 61,3 miljoen, een daling van 13,7% vergeleken met dezelfde periode in 2007.

In het tweede kwartaal van 2008 is de EBITDA 17,7% gedaald ten opzichte van dezelfde periode in 2007. Deze daling wordt in belangrijke mate verklaard door kosten in verband met de verkoop van het meerderheidsaandeel van Ahold in Schuitema aan CVC Capital Partners.

Tonn van de Laar, CEO a.i. van Schuitema N.V., zegt in een toelichting:

"Wij zijn redelijk tevreden met de resultaatsontwikkeling over het eerste halfjaar. Echter, in het tweede kwartaal van 2008 laat het bedrijfsresultaat een daling zien ten opzichte van dezelfde periode in 2007. Daarnaast worden, in verband met de transactie met CVC Capital Partners en Ahold, in de tweede helft van 2008 eigen C1000-winkels aan Ahold overgedragen. Wij zullen aanvullende maatregelen nemen om de omvang van de organisatie in lijn te brengen met het aantal C1000-winkels na overdacht."

Voor het volledige tussentijdse financiële bericht overeenkomstig IAS 34 "Tussentijdse Financiële Verslaggeving" wordt verwezen naar onze website: http://www.schuitema.nl

Toelichting financiële resultaten

Detailhandelsomzet C1000

De C1000 detailhandelsomzet in het eerste halfjaar 2008 (28 weken) bedraagt EUR 2.254 miljoen, een toename van 2,2% vergeleken met dezelfde periode in 2007 (EUR 2.206 miljoen). Door de verdere optimalisatie van het winkelbestand is in het eerste halfjaar 2008 de gemiddelde weekomzet per winkel met 5,8% toegenomen.

Ontwikkeling vestigingspunten

Eind tweede kwartaal 2008 bedraagt het aantal C1000-winkels 432, een daling van 19 vergeleken met het eind tweede kwartaal 2007 (451). In 2008 zijn 4 kleine en/of onrendabele supermarkten gesloten die niet langer pasten binnen de C1000-formule. In de laatste week van het tweede kwartaal zijn 7 winkels overgedragen aan Ahold in verband met de verkoop van het meerderheidsbelang van Ahold in Schuitema aan CVC Capital Partners. Eind tweede kwartaal 2008 is een nieuwe supermarkt geopend in Eindhoven. Eind tweede kwartaal 2008 zijn 94 C1000-winkels ingericht volgens het nieuwe C1000 Oranje concept.

Netto-omzet Schuitema

De netto-omzet van Schuitema in het eerste halfjaar 2008 (28 weken) bedraagt EUR 1.817 miljoen, een toename van 2,1% vergeleken met dezelfde periode in 2007 (EUR 1.779 miljoen).

Bedrijfsresultaat

Het bruto-omzetresultaat over het eerste halfjaar 2008 bedraagt EUR 201,8 miljoen, een stijging van 1,5% vergeleken met dezelfde periode 2007 (EUR 198,8 miljoen). De bruto-omzetmarge bedraagt 11,1% (2007: 11,2%). In het bruto-omzetresultaat is de hierna vermelde positieve herwaardering van het vastgoed verantwoord ter grootte van EUR 12,3 miljoen. Exclusief deze positieve herwaardering bedraagt de bruto-omzetmarge over het eerste halfjaar 10,4%, een daling van 0,8%-punt ten opzichte van dezelfde periode in 2007.

De bedrijfskosten over het eerste halfjaar 2008 bedragen EUR 157,2 miljoen, een daling 1,8% vergeleken met dezelfde periode 2007 (EUR 160,1 miljoen). De daling van de bedrijfskosten wordt in belangrijke mate verklaard door een daling van het aantal eigen winkels. Daarentegen zijn in het eerste halfjaar 2008 kosten gemaakt voor de optimalisatie van de organisatie en de verkoop van het meerderheidsbelang van Ahold in Schuitema aan investeringsmaatschappij CVC Capital Partners.

Per saldo resteert een bedrijfsresultaat over het eerste halfjaar 2008 van EUR 44,6 miljoen, een stijging van 15,2% vergeleken met 2007 (EUR 38,7 miljoen). Uitgedrukt in een percentage van de netto-omzet bedraagt het bedrijfsresultaat 2,5% (2007: 2,2%).

Herwaardering vastgoed(1)

Ten behoeve van de verkoop van het meerderheidsbelang van Ahold in Schuitema aan investeringsmaatschappij CVC Capital Partners is de vastgoedportefeuille in het eerste kwartaal van 2008 integraal getaxeerd.

De uitkomsten van deze taxatie zijn in het eerste kwartaal van 2008 verwerkt. In het tweede kwartaal van 2008 zijn aanpassingen verwerkt op de integrale taxatie tot een bedrag van EUR 5,2 miljoen, waarvan EUR 1,5 miljoen ten gunste van het resultaat over het tweede kwartaal is verantwoord. Het cumulatieve effect voor belastingen op het groepsvermogen bedraagt EUR 123,9 miljoen. Hiervan is EUR 12,3 miljoen ten gunste van het resultaat verantwoord.

Naar aanleiding van de economische ontwikkelingen staan de vastgoedprijzen onder druk. De inschatting is dat dit een verlaging van vijf procent van het vastgoed, zoals gewaardeerd in het eerste kwartaal 2008, tot gevolg heeft. Dit zou globaal neerkomen op een waardedaling van EUR 24,5 miljoen van het groepsvermogen, waarvan EUR 1,5 miljoen resultaat.

Reorganisatie

Schuitema heeft op 20 februari 2008 bekend gemaakt dat zij organisatiewijzigingen doorvoert om zowel de logistieke processen als de interne organisatiestructuur verder te optimaliseren. In het tweede kwartaal van 2008 zijn aanvullende organisatiewijzigingen doorgevoerd.

In de resultaten over het eerste halfjaar 2008 zijn reorganisatiekosten verwerkt ter grootte van

EUR 16,9 miljoen. Deze kosten zijn voor EUR 7,8 miljoen verwerkt ten laste van het bruto-omzetresultaat en voor een bedrag van EUR 9,1 miljoen ten laste van de bedrijfskosten.

In verband met de transactie met CVC Capital Partners en Ahold worden in de tweede helft van 2008 eigen C1000-winkels aan Ahold overgedragen. In de tweede helft van 2008 zullen aanvullende maatregelen worden genomen om de omvang van de organisatie in lijn te brengen met het aantal C1000-winkels na overdracht.

De maatregelen moeten leiden tot een optimale bedrijfsstructuur, een kwalitatief hoogwaardige ondersteuning voor de C1000-winkels en een grotere effectiviteit van de totale distributieketen.

EBITDA

De EBITDA over het eerste halfjaar 2008 bedraagt EUR 61,3 miljoen, een daling van 13,7% ten opzichte van dezelfde periode 2007 (EUR 71,0 miljoen). Uitgedrukt in een percentage van de netto-omzet bedraagt de EBITDA 3,4% (2007: 4,0%). De daling van de EBITDA in vergelijking met de ontwikkeling van het bedrijfsresultaat is te verklaren doordat het resultaat van de herwaardering van het vastgoed niet in de EBITDA is opgenomen.

Financiële baten en lasten

De netto financiële lasten over het eerste halfjaar 2008 bedragen EUR 4,1 miljoen, een daling van EUR 1,6 miljoen vergeleken met dezelfde periode 2007 (EUR 5,7 miljoen). Deze daling wordt in belangrijke mate veroorzaakt door een afname van de gemiddelde netto schuld over het eerste halfjaar 2008 vergeleken met dezelfde periode 2007.

Nettoresultaat en winst per aandeel

Het nettoresultaat na aandeel derden over het eerste halfjaar 2008 bedraagt EUR 29,3 miljoen, een toename van 24,2% vergeleken met dezelfde periode 2007 (EUR 23,6 miljoen). De winst per aandeel over het eerste halfjaar 2008 bedraagt EUR 0,84 (2007: EUR 0,67).

Ultimo het eerste halfjaar 2008 staan 34.969.276 gewone aandelen uit (ultimo 2007: 34.969.276).

Balans

Het balanstotaal ultimo het tweede kwartaal 2008 bedraagt EUR 1.003 miljoen, een toename van EUR 104 miljoen vergeleken met ultimo 2007 (EUR 899 miljoen). Deze toename is voornamelijk het gevolg van de eerder vermelde herwaardering van het vastgoed ter grootte van EUR 123,9 miljoen.

Ultimo het tweede kwartaal 2008 hebben de netto vaste activa aangehouden voor verkoop een omvang van EUR 77 miljoen (ultimo 2007: EUR 33 miljoen), waarvan ongeveer EUR 56 miljoen betrekking heeft op de overdracht van eigen C1000-winkels aan Ahold. In het tweede kwartaal van 2008 zijn 7 winkels aan Ahold overgedragen.

Op de overdracht van eigen C1000-winkels aan Ahold zal naar verwachting een boekwinst worden gerealiseerd van EUR 200 - 225 miljoen voor belasting. De totale boekwinst op de transactie met Ahold wordt naar verwachting in het vierde kwartaal 2008, ineens, ten gunste van het resultaat van Schuitema verwerkt.

Het groepsvermogen bedraagt EUR 436 miljoen ultimo het tweede kwartaal 2008, een toename van EUR 113 miljoen vergeleken met ultimo 2007 (EUR 323 miljoen). De toename van het groepsvermogen is voornamelijk het gevolg van de positieve herwaardering van het vastgoed en het resultaat over het eerste haljaar 2008.

De solvabiliteit is verder verbeterd en bedraagt ultimo het tweede kwartaal 2008 43,4% (ultimo 2007: 35,9%).

Herfinanciering

In verband met de verkoop van het meerderheidsaandeel van Ahold in Schuitema aan CVC Capital Partners zijn de kredietfaciliteiten van Schuitema per 30 juni 2008 geherfinancierd.

De netto schuld ultimo het tweede kwartaal 2008 bedraagt EUR 124 miljoen, een stijging van EUR 23 miljoen ten opzichte van ultimo 2007 (EUR 101 miljoen).

Als gevolg van de eigendomswijziging van de aandelen in Schuitema N.V. zal naar verwachting later dit jaar een verhoging van de financiering met vreemd vermogen plaatsvinden.

Investeringen

Over het eerste halfjaar 2008 bedragen de netto investeringen EUR 25,5 miljoen, een afname van

EUR 13,4 miljoen vergeleken met dezelfde periode 2007 (EUR 38,9 miljoen).

De bruto investeringen in 2008 betreffen voornamelijk investeringen in commerciële bijdragen, onroerend goed in ontwikkeling en overige bedrijfmiddelen ten behoeve van detailhandelsactiviteiten.

Hiertegenover staan hogere desinvesteringen door de verkoop van detailhandelspanden en per saldo vervreemdingen van belangen in detailhandelsactiviteiten.

Verwerving en vervreemding van belangen

Over het eerste halfjaar 2008 heeft Schuitema belangen verworven in een aantal detailhandelsactiviteiten ("filialen") voor een bedrag van EUR 2,7 miljoen (2007: EUR 13,9 miljoen). Daarentegen zijn in het eerste halfjaar 2008 belangen vervreemd voor een bedrag van EUR 10,4 miljoen (2007: EUR 4,0 miljoen). Deze vervreemdingen hebben vooral betrekking op de verzelfstandiging van tijdelijke eigen winkels. Gebeurtenissen na balansdatum

Op 30 juni 2008 heeft Skipper Acquisitions B.V. 98,37% van de uitstaande aandelen in het kapitaal van Schuitema N.V. met een nominale waarde van EUR 0,20 per aandeel verworden van Koninklijke Ahold N.V. en B.V. Maatschappij tot Ontwikkeling van Middenstandsprojecten C.K.K. voor een prijs van EUR 20,11 per aandeel. Op 29 juli 2008 heeft Skipper Acquisitions een openbaar bod uitgebracht op de resterende 1,63% van de uitstaande aandelen voor een prijs van EUR 20,11 per aandeel.

Voor meer informatie over het openbare bod wordt verwezen naar het biedingsbericht op http://www.schuitema.nl

Vooruitzichten

Zoals reeds bij de publicatie van de eerste kwartaalcijfers is aangegeven onthoudt Schuitema zich van het geven van een concrete winstverwachting voor het jaar 2008.

In 2008 worden, in verband met de transactie met CVC Capital Partners en Ahold, eigen C1000-winkels aan Ahold overgedragen. Schuitema zal aanvullende maatregelen nemen om de omvang van de organisatie in lijn te brengen met het aantal C1000-winkels na overdacht.

Voor nadere informatie:

Schuitema N.V.

Mevrouw D. ten Feld-Beerepoot

Telefoon +31(0)33-453-33-33

dieuwertje.tenfeld@schuitema.nl

http://www.schuitema.nl

---------------------------------

(1) Voor meer informatie over de in 2008 doorgevoerde herwaardering wordt verwezen naar het biedingsbericht op http://www.schuitema.nl.

PRN NLD

BRON Schuitema N.V.