Schuitema N.V: Resultaten eerste halfjaar 2007

09 Aug, 2007, 08:00 BST Van Schuitema N.V.

AMERSFOORT, Nederland, August 9 /PRNewswire/ --

- Schuitema versterkt C1000-formule

Schuitema, de organisatie achter C1000, heeft vandaag de resultaten tot en met het tweede kwartaal 2007 bekend gemaakt (28 weken).

  
  Kerncijfers
 
                het 2e kwartaal (12  t/m het 2e kwartaal
                weken)         (28 weken)
 
  in miljoenen EUR, tenzij  2007 2006 Mutatie   2007  2006  Mutatie
  anders aangegeven
 
  Detailhandelsomzet C1000  972  962  1,0%   2.206 2.144   2,9%
  Aantal C1000 winkels                451  458   -7
 
  Netto-omzet Schuitema    780  776  0,5%   1.779 1.740   2,2%
  EBITDA           31,7 37,9 -16,3%   71,0  85,2  -16,7%
  Bedrijfsresultaat     16,3 25,8 -36,9%   38,7  59,2  -34,6%
  Nettoresultaat na aandeel  9,7 16,2 -39,9%   23,6  37,3  -36,8%
  derden
  Nettoresultaat per aandeel 0,28 0,46 -39,9%   0,67  1,07  -36,8%
  (in EUR)
 
  Kasstroom vóór       9,1 -7,6  16,7   53,4  52,6   0,8
  financieringsactiviteiten

(i) De C1000 detailhandelsomzet is de consumentenomzet inclusief BTW van alle C1000 winkels. De netto-omzet van Schuitema bestaat uit de levering van goederen en diensten aan de C1000 ondernemers alsmede opbrengsten uit leveringen van goederen en diensten aan consumenten via de eigen filialen, onder aftrek van kortingen en exclusief BTW.

Bert Roetert, Directievoorzitter van Schuitema n.v., zegt in een toelichting:

"De inhaalslag die C1000 op dit moment maakt in het verbeteren van de marktpositie verloopt volgens plan. De hogere kwaliteit van het winkelbestand en de versterking van de waardeketen van groothandel tot winkel hebben ervoor gezorgd dat de C1000-formule nu gezonder is dan een jaar geleden. Schuitema blijft investeren in de C1000-formule door commerciële activiteiten, zoals recentelijk met de Toppers en de BK pannenactie, en de invoering van nieuwe assortimentsmodules zoals de vernieuwde broodafdeling."

Het nettoresultaat over het eerste halfjaar 2007 bedraagt EUR 23,6 miljoen (2006: EUR 37,3 miljoen). In het tweede kwartaal is het nettoresultaat uitgekomen op 9,7 miljoen (2006: EUR 16,2 miljoen).

Deze daling komt met name door verzwaring van commerciële acties, de verbetering van de inkoopcondities voor de detailhandel, en sanering van het winkelbestand.

De kasstroom vóór financieringsactiviteiten in het eerste halfjaar 2007 laat een fractionele verbetering zien (2007: EUR 53,4 miljoen, 2006: EUR 52,6 miljoen).

Voor het volledige tussentijdse financiële bericht overeenkomstig IAS 34 "Tussentijdse Financiële Verslaggeving" wordt verwezen naar onze website: http://www.schuitema.nl

Toelichting financiële resultaten

Detailhandelsomzet C1000

De C1000 detailhandelsomzet in het eerste halfjaar van 2007 (28 weken) bedraagt EUR 2.206 miljoen, een toename van 2,9% vergeleken met dezelfde periode in 2006 (EUR 2.144 miljoen). Over het eerste halfjaar is de identieke detailhandelsomzet met 2,2% toegenomen.

Door de verdere optimalisatie van het winkelbestand is in het eerste halfjaar van 2007 de gemiddelde weekomzet per winkel met 4,4% toegenomen. Eind tweede kwartaal 2007 bedraagt het aantal C1000 winkels 451, een daling van 7 vergeleken met het tweede kwartaal 2006 (458).

Ontwikkeling vestigingspunten

In 2007 zijn 6 nieuwe winkels geopend waaronder 1 voormalige Konmarwinkel. Daarentegen zijn 13 winkels afgestoten. Het aantal C1000 winkels is hierdoor per saldo met 7 gedaald van 458 ultimo 2006 naar 451 ultimo het tweede kwartaal 2007. In 2007 zijn 19 bestaande C1000 winkels gemoderniseerd.

Omzet Schuitema

De omzet van Schuitema tot en met het tweede kwartaal 2007 (28 weken) bedraagt EUR 1.779 miljoen, een toename van 2,2% vergeleken met dezelfde periode in 2006 (EUR 1.740 miljoen).

Over het eerste halfjaar 2007 is de identieke omzet Schuitema met 1,5% toegenomen.

Bedrijfsresultaat

Het bruto-omzetresultaat tot en met het tweede kwartaal 2007 bedraagt EUR 198,8 miljoen, een stijging van 0,1% vergeleken met dezelfde periode 2006 (EUR 198,6 miljoen). De bruto-omzetmarge bedraagt 11,2% (2006: 11,4%).

De bedrijfskosten over het eerste halfjaar 2007 bedragen EUR 160,1 miljoen, een toename van 14,9% vergeleken met dezelfde periode 2006 (EUR 139,3 miljoen).

Het bedrijfsresultaat over het eerste halfjaar 2007 bedraagt EUR 38,7 miljoen, een daling van 34,6% vergeleken met 2006 (EUR 59,2 miljoen). Uitgedrukt in een percentage van de netto-omzet bedraagt het bedrijfsresultaat 2,2% (2006: 3,4%).

De daling van het bedrijfsresultaat wordt in belangrijke mate verklaard door lagere inkoopprijzen voor de aangesloten supermarkten en hogere kosten door de commerciële activiteiten, zoals de actie met de Toppers en de BK pannenactie. Daarnaast staan de resultaten onder druk in verband met de verbetering van de kwaliteit van het winkelbestand.

EBITDA

Tot en met het tweede kwartaal 2007 bedraagt de EBITDA EUR 71,0 miljoen (2006: EUR 85,2 miljoen). Uitgedrukt in een percentage van de netto-omzet bedraagt de EBITDA 4,0% (2006: 4,9%).

Het verschil tussen de ontwikkeling van de EBITDA en het bedrijfsresultaat wordt met name verklaard door per saldo minder positieve reële waardeaanpassingen van vaste activa in het eerste halfjaar 2007 vergeleken met dezelfde periode in 2006.

Financiële baten en lasten

De netto financiële lasten over het eerste halfjaar 2007 bedragen EUR 5,7 miljoen, een stijging van EUR 1,0 miljoen met dezelfde periode in 2006 (EUR 4,7 miljoen). De stijging wordt in belangrijke mate veroorzaakt door een toename van de nettoschuld als gevolg van investeringen in het distributienetwerk en vestigingspunten.

Nettoresultaat en winst per aandeel

Het nettoresultaat na aandeel derden over het eerste halfjaar 2007 bedraagt EUR 23,6 miljoen, een daling van 36,7% vergeleken met 2006 (EUR 37,3 miljoen). De winst per aandeel tot en met het tweede kwartaal 2007 bedraagt EUR 0,67 (2006: EUR 1,07).

Ultimo het tweede kwartaal 2007 staan 35 miljoen gewone aandelen uit (ultimo 2006: 35 miljoen).

Balans

Het balanstotaal ultimo het tweede kwartaal 2007 bedraagt EUR 903 miljoen, een afname van EUR 19 miljoen vergeleken met ultimo 2006 (EUR 922 miljoen). Het werkzaam vermogen is met EUR 2 miljoen toegenomen. De afname van het balanstotaal wordt in belangrijke mate verklaard door een seizoensgebonden verbetering van het werkkapitaal.

Ultimo het tweede kwartaal 2007 hebben de vaste activa aangehouden voor verkoop een omvang van EUR 28 miljoen (ultimo 2006: EUR 25 miljoen). Deze activa hebben voornamelijk betrekking op de voorgenomen verkoop van vestigingspunten. In het tweede kwartaal is het distributiecentrum te Gilze gedesinvesteerd.

Het groepsvermogen bedraagt EUR 309 miljoen ultimo het tweede kwartaal 2007, een toename van EUR 13 miljoen vergeleken met ultimo 2006 (EUR 296 miljoen). De toename van het groepsvermogen is het saldo van het totaalresultaat over het eerste halfjaar 2007, waardeaanpassingen op activa en de dividenduitkering over het boekjaar 2006. De solvabiliteit is verbeterd en bedraagt ultimo het tweede kwartaal 2007 34,2% (ultimo 2006: 32,1%).

Investeringen

Tot en met het tweede kwartaal 2007 bedragen de netto investeringen EUR 39 miljoen, een toename van EUR 4 miljoen vergeleken met dezelfde periode in 2006 (EUR 35 miljoen).

De investeringen in 2007 betreffen voornamelijk investeringen in vestigingspunten, verwerving van belangen en de uitbreiding van het distributiecentrum in Breda.

Verwerving en vervreemding van belangen

Over het eerste halfjaar van 2007 heeft Schuitema belangen verworven in een aantal detailhandelsactiviteiten ("filialen") voor een bedrag van EUR 14 miljoen (2006: EUR 8 miljoen). Daarentegen zijn in 2007 belangen vervreemd voor een bedrag van EUR 4 miljoen (2006: EUR 4 miljoen).

Vooruitzichten

Schuitema gaat onverminderd door met het ingezette beleid voor de positionering van C1000. Komend halfjaar worden bovendien projecten gestart om de slagkracht van de C1000-formule verder te vergroten op het gebied van zowel inkoop, marketing, logistiek alsmede de winkeloperatie.

Zoals reeds bij de publicatie van de jaarcijfers is aangegeven, onthoudt Schuitema zich van het afgeven van een winstverwachting voor het jaar 2007.

http://www.schuitema.nl

PRN NLD

BRON Schuitema N.V.