Schuitema Resultaten derde kwartaal 2007

01 Nov, 2007, 07:00 GMT Van Schuitema N.V.

AMERSFOORT, Nederland, November 1 /PRNewswire/ --

- Schuitema investeert in C1000

Schuitema, de organisatie achter C1000, heeft vandaag de resultaten tot en met het derde kwartaal 2007 bekend gemaakt (40 weken).

  
  Kerncijfers          het 3e kwartaal   t/m het 3e kwartaal 
  in miljoenen EUR,         (12 weken)      (40 weken)
  tenzij anders 
  aangegeven        2007 2006(2) Mutatie  2007 2006(2) Mutatie
 
  Detailhandelsomzet 
  C1000 (1)         912   891   2,4% 3.118  3.035   2,7%
  Aantal C1000 winkels                448   458   -10

  Netto-omzet Schuitema(1)  737   725   1,6% 2.516  2.465   2,1%
  EBITDA          31,7   31,7   0,1% 102,7  116,9  -12,2%
  Bedrijfsresultaat     14,5   16,5  -11,8%  53,2   75,7  -29,7%
  Nettoresultaat na aandeel 
  derden           9,0   10,0  -9,9%  32,5   47,2  -31,1%
  Nettoresultaat per 
  aandeel (in EUR)     0,26   0,28  -9,9%  0,93   1,35  -31,1%
  Kasstroom vóór 
  financieringsactiviteiten 7,5-  11,6-   4,1  45,9   41,0   4,9

(1) De C1000 detailhandelsomzet is de consumentenomzet inclusief BTW van alle C1000 winkels. De netto-omzet van Schuitema bestaat uit de levering van goederen en diensten aan de C1000 ondernemers alsmede opbrengsten uit leveringen van goederen en diensten aan consumenten via de eigen filialen, onder aftrek van kortingen en exclusief BTW.

(2) Voor vergelijkingsdoeleinden aangepast. Voor meer informatie wordt verwezen naar http://www.schuitema.nl

Bert Roetert, Directievoorzitter van Schuitema n.v., zegt in een toelichting:

"We blijven inzetten op het versterken van de positie van C1000 in de markt. Dat betekent investeren in de formule, het winkelbestand en de kwaliteit van de omzet. De invoering van nieuwe assortimentsmodules verloopt voorspoedig. Ook zijn er projecten gestart om de slagkracht van de C1000 formule te vergroten. We zijn bezig met een inhaalslag waarin we de eerste stappen in de goede richting hebben gezet. We gaan daar op volle kracht mee door."

Het nettoresultaat tot en met het derde kwartaal 2007 bedraagt EUR 32,5 miljoen (2006: EUR 47,2 miljoen). In het derde kwartaal is het nettoresultaat uitgekomen op EUR 9,0 miljoen (2006: EUR 10,0 miljoen).

De daling van het resultaat wordt in belangrijke mate verklaard door een verbetering van de inkoopcondities voor de detailhandel en meer kosten in verband met de verbetering van de kwaliteit van het winkelbestand. Daarnaast lopen er projecten om de slagkracht van de C1000-formule te vergroten.

Voor het volledige tussentijdse financiële bericht overeenkomstig IAS 34 "Tussentijdse Financiële Verslaggeving" wordt verwezen naar onze website: http://www.schuitema.nl

Toelichting financiële resultaten

Detailhandelsomzet C1000

De C1000 detailhandelsomzet tot en met het derde kwartaal 2007 (40 weken) bedraagt EUR 3.118 miljoen, een toename van 2,7% vergeleken met dezelfde periode in 2006 (EUR 3.035 miljoen). Tot en met het derde kwartaal 2007 (40 weken) is de identieke detailhandelsomzet met 1,9% toegenomen ten opzichte van dezelfde periode in 2006.

Door de verdere optimalisatie van het winkelbestand is tot en met het derde kwartaal 2007 de gemiddelde weekomzet per winkel met 4,4% toegenomen.

Eind derde kwartaal 2007 bedraagt het aantal C1000 winkels 448, een daling van 10 vergeleken met het derde kwartaal 2006 (458).

Ontwikkeling vestigingspunten

In 2007 zijn 6 nieuwe winkels geopend, waaronder 1 voormalige Konmarwinkel. Daarentegen zijn 16 winkels afgestoten. Het aantal C1000 winkels is hierdoor per saldo met 10 gedaald van 458 ultimo 2006 naar 448 ultimo het derde kwartaal 2007. In 2007 zijn 28 bestaande C1000 winkels gemoderniseerd.

Omzet Schuitema

De omzet van Schuitema tot en met het derde kwartaal 2007 (40 weken) bedraagt EUR 2.516 miljoen, een toename van 2,1% vergeleken met dezelfde periode in 2006 (EUR 2.465 miljoen).

Over de eerste drie kwartalen (40 weken) is de identieke omzet van Schuitema met 1,1% toegenomen.

Bedrijfsresultaat

Het bruto-omzetresultaat tot en met het derde kwartaal 2007 bedraagt EUR 284,1 miljoen, een toename van 4,3% vergeleken met dezelfde periode 2006 (EUR 272,4 miljoen). De bruto-omzetmarge bedraagt 11,3% (2006: 11,1%).

Het bedrijfsresultaat tot en met het derde kwartaal 2007 bedraagt EUR 53,2 miljoen, een daling van 29,7% vergeleken met 2006 (EUR 75,7 miljoen). Uitgedrukt in een percentage van de netto-omzet bedraagt het bedrijfsresultaat 2,1% (2006: 3,1%).

De daling van het bedrijfsresultaat wordt in belangrijke mate verklaard door een verbetering van de inkoopcondities voor de detailhandel en meer kosten in verband met de verbetering van de kwaliteit van het winkelbestand. Daarnaast zijn in het derde kwartaal projecten gestart op het gebied van marketing, inkoop, logistiek en alsmede de winkeloperatie om de slagkracht van de C1000-formule te vergroten.

EBITDA

Tot en met het derde kwartaal 2007 bedraagt de EBITDA EUR 102,7 miljoen (2006: EUR 116,9 miljoen). Uitgedrukt in een percentage van de netto-omzet bedraagt de EBITDA 4,1% (2006: 4,7%).

De EBITDA ontwikkelt zich gunstiger dan het bedrijfsresultaat door per saldo meer waardeaanpassingen op vaste activa vergeleken met dezelfde periode 2006.

In het derde kwartaal 2007 zijn per saldo EUR 3,9 miljoen bijzondere waardeverminderingen op geactiveerde commerciële investeringen verantwoord in verband met tegenvallende winkelexploitaties.

Financiële baten en lasten

De netto financiële lasten tot en met het derde kwartaal 2007 bedragen EUR 8,3 miljoen, een toename van EUR 1,8 miljoen vergeleken met dezelfde periode 2006 (EUR 6,5 miljoen). Deze toename wordt in belangrijke mate verklaard door een hogere rentestand en een gemiddeld hogere netto schuld.

Nettoresultaat en winst per aandeel

Het nettoresultaat na aandeel derden tot en met het derde kwartaal 2007 bedraagt EUR 32,5 miljoen, een daling van 31,1% vergeleken met 2006 (EUR 47,2 miljoen).

De winst per aandeel tot en met het derde kwartaal 2007 bedraagt EUR 0,93 (2006: EUR 1,35).

Ultimo het derde kwartaal 2007 staan 35 miljoen gewone aandelen uit (ultimo 2006: 35 miljoen).

Balans

Het balanstotaal ultimo het derde kwartaal 2007 bedraagt EUR 909 miljoen, een afname van EUR 13 miljoen vergeleken met ultimo 2006 (EUR 922 miljoen).

Het werkzaam vermogen is per saldo met EUR 5,3 miljoen toegenomen door een toename van de vaste activa, deels gecompenseerd door een seizoensgebonden verbetering van het werkkapitaal.

Ultimo het derde kwartaal 2007 bedragen de voor verkoop aangehouden vaste activa EUR 29,5 miljoen (ultimo 2006: EUR 25,2 miljoen). Deze activa hebben voornamelijk betrekking op de voorgenomen verkoop van detailhandelsactiviteiten en onroerend goed.

Het groepsvermogen ultimo het derde kwartaal 2007 bedraagt EUR 319 miljoen, een toename van EUR 23 miljoen vergeleken met ultimo 2006 (EUR 296 miljoen). Deze toename is het saldo van de toevoeging van het totaalresultaat tot en met het derde kwartaal en de dividenduitkering over het boekjaar 2006.

De solvabiliteit ultimo het derde kwartaal 2007 bedraagt 35,1%, een toename van 3,0%-punt vergeleken met ultimo 2006 (32,1%).

Investeringen

Tot en met het derde kwartaal 2007 bedragen de netto investeringen EUR 52,9 miljoen, een toename van EUR 5,9 miljoen vergeleken met dezelfde periode 2006 (EUR 47,0 miljoen). Deze toename wordt met name verklaard door hogere investeringen in vaste activa en meer verwervingen van belangen in detailhandels-activiteiten. Hier staan hogere desinvesteringen van vaste activa tegenover.

De investeringen in vaste activa betreffen voornamelijk commerciële investeringen in de positionering van C1000, investeringen in vestigingspunten en de in 2007 afgeronde uitbreiding van het distributiecentrum in Breda. In 2007 is het distributiecentrum te Gilze gedesinvesteerd.

Vooruitzichten

Schuitema onthoudt zich van het afgeven van een winstverwachting voor het jaar 2007.

http://www.schuitema.nl

PRN NLD

BRON Schuitema N.V.