SCOR neemt Transamerica Reinsurance over van AEGON

26 Apr, 2011, 06:00 BST Van AEGON N.V.

DEN HAAG, Nederland, April 26, 2011 /PRNewswire/ -- Transamerica Reinsurance, de levensherverzekeringsactiviteiten van AEGON, wordt overgenomen door herverzekeraar SCOR. De opbrengst van de transactie na belastingen bedraagt USD 1,4 miljard, waarvan USD 0,9 miljard in contanten en USD 0,5 miljard aan vrijgemaakt kapitaal. AEGON verwacht dat USD 1,1 miljard beschikbaar komt om de resterende core capital securities vóór eind juni 2011 van de Nederlandse Staat terug te kopen.

"Wij zijn verheugd dat de gesprekken met SCOR over de overdracht van onze levensherverzekeringsactiviteiten succesvol zijn afgerond", zegt Alex Wynaendts, voorzitter van de Raad van Bestuur. "Deze overeenkomst is in lijn met AEGON's strategie om zich te richten op onze kernactiviteiten en draagt bij aan het verwezenlijken van ons doel om de Nederlandse Staat vóór eind juni dit jaar volledig terug te betalen. Wij zijn het management en de medewerkers van Transamerica Reinsurance zeer erkentelijk voor hun inzet sinds we onze plannen hebben aangekondigd en we zijn blij dat we een passende nieuwe eigenaar hebben gevonden voor dit toonaangevende bedrijf."

De overeenkomst met SCOR houdt in dat AEGON zijn wereldwijde activiteiten op het gebied van levensherverzekeringen overdraagt. Uitgezonderd is een aantal specifieke activiteiten op het gebied van variable annuities met een boekwaarde van USD 0,4 miljard. Voor de overeenkomst, die uit een aantal herverzekeringscontracten bestaat, is definitieve goedkeuring van toezichthouders vereist. Naar verwachting zal de transactie in de zomer van dit jaar worden afgerond.

AEGON boekt met deze transactie vooruitgang met een aantal belangrijke strategische doelen. De focus op de kernactiviteiten levensverzekeringen, pensioenen en vermogensbeheer wordt verder aangescherpt. Tegelijkertijd wordt het risico-rendementprofiel verbeterd en de financiering van herverzekeringsreserves gerelateerd aan de overgedragen activiteiten met 50% teruggebracht. De transactie is tevens in lijn met het streven van AEGON naar verbetering van de geografische balans in zijn kapitaalallocatie. Daarnaast stelt de transactie AEGON in staat zijn topprioriteit te realiseren om de core capital securities van de Nederlandse Staat terug te kopen.

Over deze transactie is een uitgebreider persbericht in de Engelse taal verschenen dat u kunt vinden op onze corporate website http://www.aegon.com.

Over AEGON

AEGON, de internationale aanbieder van levensverzekeringen, pensioenen en beleggingsproducten, heeft activiteiten in meer dan twintig landen in Amerika, Europa en Azië. AEGON heeft ongeveer 27.500 medewerkers en ongeveer

40 miljoen klanten overal ter wereld. Het hoofdkantoor is gevestigd in Den Haag.

    
    Kerncijfers - EUR           Jaar 2010    Jaar 2009
    Onderliggend resultaat
     vóór belastingen         2,0 miljard  1,2 miljard
    Verkoop nieuwe
     levensverzekeringen      2,2 miljard  2,1 miljard
 
    Totaal brutostortingen
     (excl. run-off)           33 miljard   28 miljard
    Beheerd vermogen
     (per einde
     verslagperiode)          413 miljard  363 miljard

Rapportage volgens GAAP

In dit persbericht zijn verschillende maatstaven opgenomen die niet behoren tot de algemene waarderingsgrondslagen (GAAP): onderliggend resultaat vóór belastingen en waarde nieuwe productie. Voor de reconciliatie van onderliggend resultaat vóór belastingen naar de best vergelijkbare IFRS maatstaf verwijzen wij naar noot 3 "Segment Information" van onze "Condensed consolidated interim financial statements" (uitsluitend beschikbaar in het Engels). Waarde nieuwe productie is niet gebaseerd op IFRS, die AEGON gebruikt voor zijn primaire financiële rapportage, en moet niet worden gezien als een vervanging voor IFRS-maatstaven. Het kan zijn dat AEGON een andere definitie voor waarde nieuwe productie hanteert dan andere ondernemingen. Voor de wijze waarop AEGON waarde nieuwe productie definieert en berekent verwijzen wij naar het Embedded Value Report gedateerd 12 mei 2010. AEGON is van mening dat de niet-GAAP maatstaven tezamen met de IFRS gegevens de beleggerswereld zinvol inzicht verlenen om AEGON's activiteiten te kunnen evalueren in relatie tot de activiteiten van de peers.

Lokale valuta's en constante wisselkoersen

Dit persbericht bevat bepaalde informatie over onze resultaten en financiële toestand in USD voor Amerika en in GBP voor het Verenigd Koninkrijk, omdat die activiteiten hoofdzakelijk in die valuta's plaatsvinden. Door bepaalde vergelijkende informatie tegen constante wisselkoersen te presenteren, wordt het effect van wijzigingen in de wisselkoersen geëlimineerd. Deze informatie is op geen enkele manier te vervangen door, of beter dan de financiële informatie over ons bedrijf in euro's, de valuta van onze jaarrekening.

Belangrijke noot met betrekking tot toekomstgerichte verklaringen

De in dit persbericht opgenomen mededelingen, voor zover geen historische feiten, zijn 'toekomstgerichte verklaringen' als bedoeld in de Amerikaanse Private Securities Litigation Reform Act uit 1995. De volgende woorden duiden op dergelijke toekomstgerichte verklaringen: nastreven, geloven, schatten, beogen, van plan zijn, kunnen, verwachten, voorspellen, ramen, rekenen op, voornemen, voortzetten, willen, voorzien, zou moeten, zal kunnen, is overtuigd, zullen en soortgelijke uitdrukkingen, voor zover betrekking hebbend op onze onderneming. Deze mededelingen zijn geen garanties voor toekomstige resultaten en omvatten risico's, onzekerheden en aannames die moeilijk zijn te voorspellen. Wij achten ons niet gehouden om enige toekomstgerichte verklaring publiekelijk te herzien of bij te stellen. Lezers dienen niet te zeer te vertrouwen op dergelijke toekomstgerichte verklaringen, die slechts verwachtingen ten tijde van het samenstellen van dit bericht weergeven. De werkelijk behaalde resultaten kunnen materieel verschillen van de in de toekomstgerichte verklaringen uitgesproken verwachtingen als gevolg van verschillende risico's en onzekerheden, zoals onder meer:

- wijzigingen van de algemene economische omstandigheden, met name in de Verenigde Staten, Nederland en het Verenigd Koninkrijk;

- veranderingen op de financiële markten, waaronder begrepen de 'emerging markets', bijvoorbeeld met betrekking tot:

- de frequentie en omvang van wanbetaling in onze vastrentende beleggingsportefeuilles; en

- het effect op de financiële markten van faillissementen en/of bijstelling van gerapporteerde resultaten in het bedrijfsleven en de daarmee verband houdende waardedaling van aandelen en schuldpapier;

- de frequentie en omvang van verzekerde schadegevallen;

- veranderingen die van invloed zijn op sterftecijfers, levensverwachting ,verval en andere factoren die de winstgevendheid van onze verzekeringsproducten kunnen beïnvloeden;

- veranderingen die de rentestanden beïnvloeden en aanhoudende lage rentestanden of snel veranderende rentestanden;

- veranderingen die invloed hebben op de wisselkoersen, in het bijzonder de EUR/USD en EUR/GBP wisselkoersen;

- toenemende concurrentie in de Verenigde Staten, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en de 'emerging markets';

- veranderingen in wet- en regelgeving, met name die welke onze activiteiten, ons productaanbod en de aantrekkelijkheid van bepaalde producten voor klanten kunnen beïnvloeden;

- veranderingen van het toezichtregime met betrekking tot de verzekeringsbedrijfstak in de markten waarin wij actief zijn;

- overmacht, terrorisme, oorlogshandelingen en pandemieën;

- veranderingen in het beleid van centrale banken en/of overheden;

- verlaging van een of meer ratings door een kredietbeoordelingsbureau en het eventuele negatieve effect daarvan op onze mogelijkheden kapitaal op te halen, op onze liquiditeit en financiële situatie;

- verlaging van de beoordeling van de solvabiliteit van een van onze verzekeraars en het eventuele negatieve effect daarvan op geschreven premies, polisverlenging en winstgevendheid van de verzekeraar en onze liquiditeit;

- het effect van Solvency II en van regelgeving in andere jurisdicties met betrekking tot kapitaalvereisten;

- rechtszaken en maatregelen van toezichthouders waardoor wij verplicht worden substantiële schadebetalingen te doen of onze werkwijze te veranderen;

- het succes van nieuwe producten en distributiekanalen;

- veranderingen op het gebied van concurrentie, wetgeving, toezicht of belastingwetgeving die de kosten voor distributie van of vraag naar onze producten beïnvloeden;

- het effect van overnames en desinvesteringen, herstructureringen, beëindiging van producten en andere eenmalige gebeurtenissen, zoals het succes van de integratie van overnames en het behalen van verwachte resultaten en synergieën van overnames;

- ons onvermogen om uitgesproken resultaatsverwachtingen, efficiencyverbeteringen of andere kostenbesparende initiatieven waar te maken;

- het uitblijven van toestemming van De Nederlandsche Bank om onze Core Capital Securities terug te kopen; en

- het niet in vervulling gaan van de opschortende voorwaarden in de overeenkomst tot overdracht van Transamerica Reinsurance.

Nadere details over mogelijke risico's en onzekerheden die de vennootschap aangaan, zijn beschreven in de documenten die bij Euronext Amsterdam en de Securities and Exchange Commission zijn ingediend, waaronder het 20-F report. Deze toekomstgerichte verklaringen betreffen de periode vanaf de datum van dit persbericht. Tenzij dat vereist is onder geldende wet- of regelgeving, is de onderneming niet gehouden om enige nieuwe of gewijzigde inzichten bekend te maken ten aanzien van de hierin gebruikte toekomstgerichte verklaringen of ten aanzien van de feiten of omstandigheden die aanleiding geven tot dergelijke verklaringen.

    
    Contact

    Media:
    Greg Tucker
    +31(0)70-344-8956
    gcc-ir@aegon.com

    Investor Relations:

    Willem van den Berg
    +31(0)70-344-8305
    ir@aegon.com

http://www.aegon.com

PRN NLD

BRON AEGON N.V.