Solide groei van embedded value en waarde nieuwe productie in 2006

09 Mei, 2007, 07:46 BST Van AEGON N.V.

DEN HAAG, Nederland, May 9 /PRNewswire/ --

- TOTALE EMBEDDED VALUE MET 8% GESTEGEN EN MET 13% TEGEN CONSTANTE WISSELKOERSEN

- TOTALE EMBEDDED VALUE PER GEWOON AANDEEL MET 7% GESTEGEN TOT EUR 13,29

- WAARDE NIEUWE PRODUCTIE 41% GESTEGEN TOT EUR 775 MILJOEN

- AEGON'S OPKOMENDE MARKTEN NEMEN IN 2006 20% VAN DE WAARDE NIEUWE PRODUCTIE VOOR HUN REKENING

De informatie over embedded value (EV) en waarde nieuwe productie die vandaag door AEGON N.V. (NYSE: AEG; LSE: AGN) is gepubliceerd, laten zien dat de bestaande portefeuille zich goed ontwikkelt en dat AEGON met succes nadruk blijft leggen op winstgevende groei. De toename van de waarde nieuwe productie is het gevolg van een sterke groei in zowel de gevestigde als in de opkomende markten van AEGON. De embedded value weerspiegelt de groei die zich in de meeste landen heeft voorgedaan, maar die gedeeltelijk teniet werd gedaan door valuta-effecten.

Jos Streppel, lid van de Raad van Bestuur en CFO van AEGON N.V. zei: "Hoewel AEGON operationeel gezien goed heeft gepresteerd, is de stijging van de embedded value afgeremd door de invloed van de afzwakkende Amerikaanse dollar. De operationele marge embedded value, die wordt berekend tegen constante wisselkoersen, nam toe tot 11,2% vergeleken met 7,8% in het voorgaande jaar. Het interne rendement op nieuwe productie bedroeg 14,5%, ruim boven onze interne rendementvoet van 11%, wat duidelijk maakt dat we zeer gedisciplineerd zijn in het schrijven van winstgevende productie."

Eind 2006 bedroeg de totale embedded value van AEGON N.V. EUR 22,6 miljard, een toename van 8% vergeleken met 2005. Het zwakker worden van de Amerikaanse dollar had een negatieve invloed op de totale embedded value. Tegen constante wisselkoersen zou de stijging van de totale embedded value 13% zijn geweest. Gecorrigeerd voor de waarde van de preferente aandelen AEGON bedroeg de waarde van de totale embedded value per gewoon aandeel EUR 13,29, een stijging van 7%.

De embedded value levenbedrijf (EVLI) bleef met EUR 27,5 miljard vrijwel onveranderd. De embedded value levenbedrijf heeft geprofiteerd van de goede ontwikkeling van de bestaande portefeuille met EUR 2,2 miljard, van het hoger dan verwachte rendement op beleggingen van EUR 0,6 miljard, tenietgedaan door een negatief wisselkoerseffect van EUR 1,7 miljard. Per saldo hebben kapitaalmutaties de embedded value levenbedrijf met nog eens EUR 2,2 miljard verminderd. De economische veronderstellingen waren relatief stabiel, met uitzondering van Taiwan, waar het verlagen van de economische veronderstellingen per saldo tot een vermindering leidde. De embedded value levenbedrijf is mede positief beïnvloed door het feit dat de beleggingsfondsen in Amerika nu worden meegerekend.

De operationele marge embedded value, gedefinieerd als het operationeel resultaat embedded value (waarde nieuwe productie plus ontwikkeling van de bestaande portefeuille) gedeeld door de embedded value levenbedrijf aan het begin van het jaar, wordt berekend tegen constante wisselkoersen. De operationele marge embedded value steeg tot 11,2% in 2006 vergeleken met 7,8% in het voorgaande jaar, vooral als gevolg van een verbetering in Nederland.

De totale marge embedded value, die de totale verandering in de embedded value levenbedrijf weergeeft exclusief kapitaalmutaties, daalde van 25% in 2005 tot 7,4% in 2006. De daling weerspiegelt in het bijzonder de invloed van valutakoersschommelingen.

De waarde nieuwe productie, die de contante waarde van de verwachte uitkeerbare winst uit de in 2006 afgesloten contracten weergeeft, bedroeg EUR 775 miljoen, een stijging van 41% ten opzichte van de over 2005 gerapporteerde EUR 550 miljoen. Een belangrijke bijdrage aan deze groei werd geleverd door Amerika, dat een goede ontwikkeling liet zien bij vrijwel alle activiteiten, en door het Verenigd Koninkrijk, dat profiteerde van een zeer sterke verkoopgroei en van een wijziging in de productmix, die nu meer producten met een hogere marge omvat. Het intern rendement op nieuwe productie steeg van 12,4% in 2005 tot 14,5% in 2006, waarmee de rendementseis ruim werd overschreden.

De embedded value van AEGON in 2006 is beoordeeld door Tillinghast. Op basis van deze beoordeling is Tillinghast van mening dat de toegepaste methodologie en de gebruikte veronderstellingen in overeenstemming zijn met de Europese Embedded Value Principes en dat de uitkomsten vanuit de relevante invalshoeken zijn bepaald in overeenstemming met de methodologie en veronderstellingen zoals die in AEGON's embedded value rapport zijn beschreven. Bij het afgeven van dit oordeel is Tillinghast uitgegaan van de waarden die door AEGON zijn toegekend aan de 'overige activiteiten' (voor meer informatie over de beoordeling, verwijzen wij naar hoofdstuk 6 van het embedded value rapport).

  
  Embedded value                 Eind v/h Eind v/h
                            jaar   jaar
  (bedragen in miljoenen tenzij anders        2006   2005
  vermeld, na belasting)               EUR   EUR  %
   
  Levenbedrijf
  Aangepast netto vermogen (ANW)          15,311  15,969  (4)
        Vrij vermogen (FS)           3,300  3,184  4
        Vereist vermogen (RS)         12,011  12,785  (6)
 
  Waarde van de bestaande portefeuille       12,157  11,624  5
  (ViF)
        Contante waarde toekomstige      15,320  14,877  3
        winsten (PVFP)
        Solvabiliteitskosten (CoC)      (3,164) (3,253) (3)
 
  Embedded value levenbedrijf (EVLI)        27,467  27,593  (0)
 
  Overige activiteiten
  IFRS boekwaarde                   642    68 N.M.
 
  Totale Embedded Value voor            28,110  27,661  2
  Holdingactiviteiten
 
  Holdingactiviteiten               (5,533) (6,677) (17)
        Marktwaarde van schuld,        (5,193) (6,433) (19)
        risicodragend waardepapier &
        overige netto verplichtingen
        Contante waarde overheadkosten     (340)  (244) 39
  Totale embedded value (TEV)           22,577  20,984  8
        Waarde van preferente aandelen    (1,547) (1,462)  6
        kapitaal
  Totale embedded value (TEV) toe te        21,030  19,522  8
  schrijven aan gewone aandeelhouders
  TEV toe te schrijven aan gewone          13.29  12.39  7
  aandeelhouders per aandeel (EUR)  Waarde nieuwe           2006   2005   %
  Productie              EUR    EUR
  (bedragen in miljoenen, na
  belasting)
 
  Amerika               393    273   44
  Nederland              48    39   23
  Het Verenigd            181    98   85
  Koninkrijk
  Azië                 58    83  (30)
  Centraal en Oost           46    27   68
  Europa
  Overige Europese           48    30   57
  Landen
 
  Totaal               775    550   41

De tabellen in dit persbericht geven een samenvatting van de belangrijkste cijfers met betrekking tot de embedded value en de waarde nieuwe productie in 2006. Deze moeten worden gelezen samen met de gedetailleerde informatie over embedded value levenbedrijf en de totale embedded value in het rapport dat beschikbaar is op www.aegon.com. Dit rapport is alleen in de Engelse taal gepubliceerd.

DISCLAIMERS

Niet op GAAP gebaseerde resultaten (Regulation G)

Dit persbericht bevat financiële resultaten die niet op GAAP zijn gebaseerd. Embedded value is niet gebaseerd op IFRS grondslagen, die zijn toegepast bij de opstelling van AEGON's jaarrekening 2006 en is op geen enkele manier te vervangen door de op IFRS grondslagen gebaseerde financiële gegevens. In het AEGON Embedded Value 2006 rapport zijn de embedded value levenbedrijf en de totale embedded value gereconcilieerd naar het eigen vermogen van EUR 19,1 miljard, zoals gerapporteerd in AEGON's jaarrekening over 2006. AEGON is van mening dat de resultaten die niet zijn gebaseerd op GAAP, zoals in dit rapport weergegeven, tezamen met de op GAAP gebaseerde resultaten, de beleggerswereld zinvol inzicht verlenen om AEGON's activiteiten te kunnen evalueren in relatie tot de activiteiten van de peers.

Belangrijke noot met betrekking tot verwachtingen

De in dit persbericht opgenomen mededelingen, voor zover geen historische feiten, zijn verwachtingen" zoals bedoeld in de U.S. Private Securities Litigation Reform Act (USA). Woorden zoals geloven, schatten, beogen, van plan zijn, kunnen, verwachten, anticiperen, voorspellen, ramen, rekenen op, voortzetten, willen, verwachten, zou moeten, zou kunnen, is overtuigd en soortgelijke uitingen - als ze op ons bedrijf betrekking hebben - worden gebruikt om dergelijke verwachtingen tot uitdrukking te brengen. Deze mededelingen zijn geen garanties voor toekomstige resultaten en hebben risico's, onzekerheden en aannames in zich die moeilijk zijn te voorspellen. Wij achten ons niet verplicht om enige verwachting publiekelijk te herzien of aan te passen. Lezers worden gewaarschuwd niet overmatig te vertrouwen op deze verwachtingen, die enkel een weerspiegeling zijn van verwachtingen op het moment dat dit document werd geschreven. Alle verwachtingen zijn onderhevig aan meerdere risico's en onzekerheden die ertoe kunnen leiden dat werkelijk behaalde resultaten materieel verschillen van de verwachtingen. Dergelijke risico's en onzekerheden betreffen, maar zijn niet beperkt tot:

- veranderingen in algemene economische omstandigheden, met name in de Verenigde Staten, Nederland en het Verenigd Koninkrijk;

- veranderingen in de ontwikkeling van de financiële markten, inclusief in ontwikkeling zijnde markten, waaronder:

- de frequentie en omvang van oninbare leningen in onze vastrentende beleggingsportefeuilles; en

- de effecten van faillissementen en/of boekhoudkundige veranderingen in de financiële markten en de daaruit voortkomende daling van de waardes van posities in aandelen en schuldpapieren;

- de frequentie en omvang van verliezen uit verzekerde gebeurtenissen;

- veranderingen die invloed hebben op sterftecijfers, levensverwachting en andere factoren die de winstgevendheid van onze verzekeringsproducten kunnen beïnvloeden;

- veranderingen die de rentestanden beïnvloeden en voortdurend lage rentestanden en snel veranderende rentestanden;

- veranderingen die invloed hebben op de wisselkoersen, waaronder de EUR/USD en EUR/GBP wisselkoersen;

- toenemende concurrentie in de Verenigde Staten, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en de in ontwikkeling zijnde markten;

- veranderingen in wet- en regelgeving, met name die die onze activiteiten, ons productaanbod en de aantrekkelijkheid van bepaalde producten voor klanten kunnen beïnvloeden;

- veranderingen van het beleid van toezichthouders met betrekking tot de verzekeringsbedrijfstak in de jurisdictie waarin wij actief zijn;

-overmacht, terrorisme, oorlogsdaden en pandemieën;

- veranderingen in het beleid van centrale banken en/of regeringen;

- rechtszaken en maatregelen door toezichthouders die ons ertoe verplichten substantiële schade te vergoeden of onze werkwijze te veranderen;

- de reactie van klanten met betrekking tot nieuwe producten en distributiekanalen;

- veranderingen op het gebied van concurrentie, wetgeving, toezicht of belastingwetgeving die de kosten voor distributie van of vraag naar onze producten beïnvloeden;

- het niet behalen van verwachte resultaten, efficiencyverbeteringen of andere kostenbesparende initiatieven;

- de invloed op onze gerapporteerde financiële resultaten en financiële situatie van de toepassing van International Financial Reporting Standards.

OVER AEGON

AEGON is een van de grootste levens- en pensioenverzekeraars ter wereld en een toonaangevende aanbieder van beleggingsproducten. AEGON stimuleert zijn lokale vestigingen hun producten en diensten zo te ontwikkelen dat deze optimaal aansluiten bij de wensen van de klanten, waarbij ze gebruik maken van de meest geschikte distributiekanalen. AEGON is er trots op dat het deze lokale aanpak kan combineren met de kracht van zijn groeiende wereldwijde organisatie.

AEGON's hoofdkantoor is gevestigd in Den Haag. Wereldwijd heeft AEGON ongeveer 29.000 medewerkers in dienst. AEGON bedient miljoenen klanten in meer dan twintig landen in Amerika, Europa en Azië, met omvangrijke activiteiten in de Verenigde Staten, Nederland en het Verenigd Koninkrijk.

Respect, kwaliteit, transparantie en vertrouwen vormen de kernwaarden van AEGON. AEGON streeft er voortdurend naar om de verwachtingen van klanten, aandeelhouders, werknemers en zakenpartners waar te maken. AEGON is voortdurend op zoek naar innovatieve ideeën en streeft ernaar de beste in de bedrijfstak te zijn.

Dit persbericht is een vertaling van het officiële Engelstalige persbericht, dat u kunt vinden op de corporate website www.aegon.com.

  
  Contact:

  Group Corporate Affairs & Investor Relations

              Den Haag

  Analisten & beleggers: +31-(0)70-344-83-05
  Media:         +31-(0)70-344-83-44
  E-mail:        gca-ir@aegon.com
  Website:        www.aegon.com

PRN NLD

BRON AEGON N.V.