Spirit AeroSystems Holdings, Inc. rapporteert resultaten vierde kwartaal en jaarresultaten voor 2006 na geslaagde IPO en brengt advies uit voor 2007

09 Feb, 2007, 14:06 GMT Van Spirit AeroSystems Holdings, Inc.

WICHITA, Kansas, February 9 /PRNewswire/ --

- Opbrengsten volledig jaar 2006: US$3,2 miljard. Opbrengstenverwachting voor volledig jaar 2007: US$4,0-US$4,1 miljard

- Verwaterde winstverwachting per aandeel voor volledig jaar 2007: US$1,80-US$1,90 per aandeel

- Verwachte kasstroom uit operationele activiteiten: +/- US$280 miljoen

- Bedrijfsresultaat en nettoresultaat 4e kwartaal en volledig jaar 2006 beïnvloed door IPO kostprijs en uitbrengen van fiscale voorzieningen voor lagere waarderingen

Spirit AeroSystems Holdings, Inc. [NYSE: SPR] heeft voor het vierde kwartaal opbrengsten gerapporteerd van US$852 miljoen, een stijging van 53 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. De opbrengsten voor het volledige jaar 2006 bedroegen US$3,2 miljard - een weerspiegeling van de aanhoudende sterke vraag naar commerciële vliegtuigen. In dit cijfer zijn negen maanden opbrengsten of US$313 miljoen opgenomen van Spirit Europe, dat werd overgenomen op 1 april 2006.

De algemene bedrijfsprestaties voor het vierde kwartaal overtroffen de verwachtingen na rekening te hebben gehouden met de beursgang (Initial Public Offering/IPO) van Spirit aandelen die plaatsvond op 21 november 2006. De IPO-kosten verlaagden de inkomsten voor belastingen met US$334 miljoen voor het kwartaal en het jaar. Dit resulteerde in een verlies voor belastingen van respectievelijk (US$245) miljoen en (US$72) miljoen (zie tabel 1). De aangepaste inkomsten voor belastingen(+)(1) voor het vierde kwartaal bedroegen US$89 miljoen, exclusief kosten i.v.m. de beursgang, wat neerkomt op een aangepaste marge(+) voor belastingen van 10,4 procent. De aangepaste marges voor belastingen(+) voor het volledige jaar 2006 bedroegen 8,2 procent, exclusief kosten i.v.m. de beursgang.

  
  (1)(+) Niet-GAAP maatregel. Een volledige definitie van de interpretatie
      van Spirit van niet-GAAP maatregelen (aangegeven met een plus (+) 
      teken) vindt u op pagina 7-8 van dit persbericht onder de titel 
      "Openbaarmaking niet-GAAP maatregel."  (Alle bedragen zijn in US$)

  Tabel 1. Samenvatting financiële resultaten 
                                Periode van 
                                17 juni 2005 
                                  t.e.m.
                 4de kwartaal          29 december
  (in miljoenen $,           2005   Volledig jaar  2005  
   behalve geg. per aandeel) 2006  Herrekend(1)  2006(2)  Herrekend(1)
  
  Opbrengsten         $852   $557    $3.208    $1.208
  Inkomsten voor belastingen/
   (verlies)         ($245)   ($44)    ($72)    ($77)
  Marges voor belastingen  (28,8%)  (7,9%)    (2,2%)    (6,4%)
  Gerapporteerd nettoresultaat
   (verlies)         ($69)   ($47)     $17     ($90)
  Gerapporteerde inkomsten/(verlies) 
   per aandeel       ($0,58)  ($0,41)    $0,15    ($0,80)
  Gewogen basisgemiddelde aandeel 
   aantal (miljoen)     120,4   113,8    115,6    113,5


  OPMERKING: Het hieronder aangegeven kostendetail van de beursgang 
        en de herroeping van de fiscale voorzieningen 
        voor lagere waardering zijn opgenomen in bovenstaande 
        resultaten.
  
  Kosten i.v.m. beursgang
  Voor belastingen      ($334)         ($334)
  Na belastingen       ($209)         ($209)
  Basiswinst per aandeel  ($1,74)        ($1,81)
  
  Fiscale voorziening voor lagere waardering
  Fiscale voorziening en 
   na belastingen       $75          $42
  Basiswinst per aandeel   $0,62         $0,36

  (1) Exclusief Spirit Europe, dat werd overgenomen op 1 april 2006; 
    inclusief de impact van de vakbondsstaking van de International 
    association of machinists and aerospace workers in 2005 bij Boeing 
    Commercial Airplanes.

  (2) Inclusief negen maanden Spirit Europe

Het nettoresultaat voor het volledige jaar 2006 bedroeg US$17 miljoen of US$ 0,15 per basisaandeel. De kosten i.v.m. de beursgang verlaagden het resultaat met US$209 miljoen of US$1,74 per aandeel in het vierde kwartaal en met US$1,81 per aandeel voor het volledige jaar 2006 daar het gewogen basisgemiddelde per aandeel voor het kwartaal en het volledige jaar verschilden. De kosten van de beursgang werden gedeeltelijk tenietgedaan door een eerder uitgebrachte fiscale voorziening voor lagere waardering ten bedrage van US$75 miljoen of US$0,62 per aandeel in het vierde kwartaal, en US$42 miljoen of US$0,36 per aandeel voor het volledige jaar.

In het vierde kwartaal herzag Spirit de rentabiliteitsraming van de contracten, wat resulteerde in een gunstige wijziging ten bedrage van US$22 miljoen van de in het kwartaal geboekte contractramingen. Deze wijzigingen waren het gevolg van gunstige kosttrends en een hogere productie-activiteit in de actuele contractblokken. Omdat Spirit wijzigingen in contractramingen bepaalt aan de hand van de cumulatieve boekhoudkundige inhaalmethode volgens Standpuntverklaring 81-1 (Statement of Position), heeft ongeveer US$8 miljoen van de gunstige herziening ten bedrage van US$22 miljoen betrekking op opbrengsten die in 2005 werden erkend. Voor het volledige jaar 2006 werd ongeveer US$59 miljoen aan gunstige wijzigingen in contractramingen met betrekking tot opbrengsten uit 2005 erkend.

"Onze sterke bedrijfsprestaties en vooruitgang in het 787-programma in 2006 en onze geslaagde beursgang onderstrepen wat Spirit kan verwezenlijken wanneer we ons op de uitvoering richten," aldus president-directeur Jeff Turner. "In 2006 hebben we ons klantenbestand in het marktsegment voor 100 zetels en meer uitgebreid door de overname van Spirit Europe. Verder hebben we programma's afgesloten met nieuwe klanten die op een later tijdstip zullen worden bekendgemaakt en zijn we erin geslaagd de productiecapaciteit van bestaande programma's op te voeren," aldus nog Turner. "In de toekomst verwachten we aanhoudend sterke financiële prestaties te kunnen neerzetten door invoering van ontwerp- en bouwcapaciteiten voor onze belangrijkste producten en het aanhouden van een competitieve koststructuur."

De kasstroom uit bedrijfsuitoefening bedroeg voor 2006 US$272 miljoen, inclusief een uitgaande kasstroom van US$191 miljoen van de beursgang. In de effecten aangewend voor investeringsactiviteiten tijdens het jaar zitten kapitaaluitgaven vervat ten bedrage van US$343 miljoen i.v.m. de voorbereiding van het bedrijf op de productie van de 787, en US$145 miljoen voor de diversificatie van het klantenbestand van Spirit en het opzetten van internationale bedrijfsactiviteiten door de overname van Spirit Europe.

De eindejaars-debetsaldo's bedroegen US$618 miljoen na een schuldverlaging van US$100 miljoen, waarvoor de opbrengst van de beursgang werd aangewend. Samen met de beursgang herstructureerde het bedrijf haar kredietovereenkomsten, waardoor de beschikbare kredietlijn werd verhoogd van US$325 miljoen tot US$400 miljoen. In het kader van de herstructurering werd de Boeing kredietfaciliteit ten bedrage van US$150 miljoen opgezegd en het doorlopend krediet verhoogd met US$225 miljoen, waardoor de Boeing faciliteit effectief werd vervangen en de algehele kredietcapaciteit werd uitgebreid met US$75 miljoen. De herstructurering resulteerde ook in lagere interestvoeten en een verlaging van het aantal financiële overeenkomsten. Standard & Poor's en Moody's trokken de kredietwaardigheid van het bedrijf in de loop van het jaar op tot respectievelijk BB en Ba3.

Beursgang

Op 21 november 2006 hield Spirit een beursgang met gewone aandelen en wordt sindsdien verhandeld aan de beurs van New York. De netto-opbrengsten en -kosten van de beursgang werden opgenomen in het vierde kwartaal 2006. De totale kosten beursgang voor belastingen bedroegen US$334 miljoen. Daarvan zijn US$322 miljoen compensatie-uitgaven in verband met het Union Equity Plan/UEP, het met de vakbond overeengekomen aandelenspaarplan waarvan de details zijn weergegeven in Tabel 2. Het UEP is een incentiveprogramma dat werd opgesteld voor de Spirit werknemers die onder bepaalde CAO-groepen vallen en maakte deel uit van de oorspronkelijke CAO's. De verplichting van het UEP-plan wordt voldaan door de uitkering van contanten en aandelen aan werknemers die hiervoor in aanmerking komen. Het aandeel in contanten ten bedrage van US$185 miljoen werd in het vierde kwartaal van 2006 betaald. De resterende UEP-verplichting zal worden voldaan met gewone aandelen en óp of vóór 15 maart 2007 worden uitgekeerd aan de deelnemers.

Het bedrijf haalde US$249 miljoen netto liquide opbrengsten uit de beursgang met gewone aandelen. Een deel van deze opbrengsten werd gebruikt om US$100 miljoen aan B-termijnleningen af te lossen. Een ander deel van de opbrengsten, nl. US$149 miljoen, werd aangewend voor de financiering van een deel van de contantencomponent van het hierboven vermelde UEP-plan. De resterende US$36 miljoen in contanten van de UEP (US$185 miljoen minus US$149 miljoen) vermeerderd met andere beursganguitgaven in contanten ten bedrage van US$6 miljoen, oftewel US$42 miljoen in totaal, werd gefinancierd door bedrijfsactiviteiten.

  
  Tabel 2. Samenvatting beursgang

  (in miljoenen $, behalve     4KW06 
   gegevens per aandeel)      Uitgaven  Contanten  Niet-contanten

  Netto-opbrengst beursgang     $249    $249      $-
  B-termijnlening - schuldaflossing (100)    (100)      -
     Resterende opbrengst na 
     schuldaflossing        149     149       -
  Kosten i.v.m. beursgang
  Union Equity Plan (UEP)
     Contanten           (185)    (185)      -
     Aandelen           (137)     -     (137)
  Totaal UEP (opgenomen in COGS)   (322)    (185)     (137)
  Opzegging beheershonorarium Onex    
   (Opgenomen in SG&A -        (4)     (4)      -
   Sales and General Administration
   Accounting = Verkoop/en algemene
   Administratieboekhouding)
  Loonbelastingen en andere   
   (Opgenomen in SG&A)         (4)     (2)      (2)
     Subtotaal           (330)    (191)     (139)
  Afschrijving van overlopende 
   financieringscommissies 
   (opgenomen in interestuitgaven)   (4)     -      (4)
     Totaal kosten beursgang  
     voor belastingen       (334)    (191)     (143)
     Totaal kosten beursgang  
     na belastingen        (209)
     Winst per aandeel - 
     kosten beursgang      ($1,74)
  Cashbehoeften naast opbrengsten        $(42)

Verwachtingen

Spirit verwacht voor 2007 een opbrengst van US$4,0 miljard tot US$4,1 miljard, een stijging van ongeveer 25 procent tegenover 2006 omwille van de stijging van de vraag naar grote commerciële transportvliegtuigen van Boeing en Airbus die een stimulans vormt voor bijkomende leveringen. Deze opbrengstenprognose is gebaseerd op eerdere leveringsrichtlijnen van Boeing en Airbus voor 440 tot 445 toestellen per fabrikant en bevat de eerste leveringen van Spirit aan Boeing voor het 787 programma, evenals een volledig jaar opbrengsten van Spirit Europe (zie tabel 3).

  
  Tabel 3. Financiële verwachtingen
                          Richtlijn voor 2007
    
  Opbrengsten                    $4,0-$4,1 miljard
  Bedrijfsinkomsten                 $400-$420 miljoen
  Bedrijfsmarges                     9,8% - 10,5%
  
  Afschrijving en amortisatie            $120-$125 miljoen
  
  Winst per aandeel (volledig verwaterd)        $1,80 - $1,90

  Werkelijke belastingvoet                 ~34%  

  Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten(+)       +/- $280 miljoen
  Kapitaaluitgaven                  +/- $300 miljoen
  Klantenvoorschotten                  ~$45 miljoen

  Uitgaven research- & development          +/- $60 miljoen 
  
  Uitgaven aandelengebaseerde salarisincentive      ~$35 miljoen
  
  Gemiddelde volledig verwaterde aandelen (uitstaand)   141 miljoen  

  (+) Inclusief US$40-US$50 miljoen voor door klanten gefinancierde 
    kapitaaluitgaven 

De bedrijfsmarges van Spirit zullen naar verwachting tussen 9,8 procent en 10,5 liggen daar de bedrijfsmarges erop vooruitgaan tegenover de feitelijke resultaten voor 2006 door voordelen als gevolg van grotere volumes, kostenverlagings- en productiviteitsinitiatieven evenals lagere uitgaven voor R&D, aandelencompensatie en overgangsuitgaven. Voor de volledig verwaterde winst per aandeel voor 2007 geeft Spirit een richtlijn tussen US$1,80 en US$1,90 per aandeel.

De verwachting voor contanten uit bedrijfactiviteiten bedraagt +/- US$280 miljoen. Hierin zitten bijkomende werkkapitaaluitgaven vervat voor het nieuwe 787 programma. De kapitaaluitgaven voor boekjaar 2007 worden geschat op +/- US$300 miljoen. Ongeveer 50 procent van de kapitaaluitgaven wordt gebruikt om de installatie van de productiecapaciteit voor het nieuwe 787 programma af te ronden. Deze kapitaaluitgaven worden gedeeltelijk tenietgedaan door ongeveer US$45 miljoen aan verwachte klantenfinanciering.

De prognose voor de uitgaven voor afschrijving en amortisatie ligt tussen US$120 en US$125 miljoen vanwege de ingebruikname van nieuwe bedrijfsmiddelen.

  
      Waarschuwing i.v.m. op de toekomst gerichte verklaringen

Dit persbericht bevat op de toekomst gerichte verklaringen die de plannen en verwachtingen van Spirit AeroSystems Holdings, Inc. weerspiegelen. De verklaringen in dit persbericht die geen betrekking hebben op historische of actuele feiten zijn op de toekomst gerichte verklaringen. Op de toekomst gerichte verklaringen kunnen doorgaans worden geïdentificeerd aan de hand van op de toekomst gerichte woorden zoals "kunnen", "zullen", "verwachten", "beogen", "ramen", "anticiperen", "geloven/menen", "projecteren", "vervolgen" of gelijkaardige woorden. Deze verklaringen weerspiegelen de huidige standpunten van Spirit AeroSystems Holdings, Inc. met betrekking tot toekomstige gebeurtenissen en zijn onderhevig aan bekende en onbekende risico's en onzekerheden. Dergelijke risico's en onzekerheden kunnen de feitelijke resultaten van Spirit AeroSystems Holdings, Inc. aanzienlijk doen afwijken van deze die worden vooropgesteld in de op de toekomst gerichte verklaringen. We wensen onze beleggers er dan ook op te wijzen dat ze hier niet te veel vertrouwen in mogen stellen. Potentiële risico's en onzekerheden zijn, maar zijn niet beperkt tot: het tempo waaraan onze klanten vliegtuigen bouwen; de mate waarin toeleveringsovereenkomsten kunnen worden afgesloten met verdere klanten en de mate waarin aan de prestatievoorwaarden van bestaande contracten kan worden voldaan; enige negatieve weerslag op de vliegtuigproductie van onze klanten; het succes en de tijdige vooruitgang van de nieuwe programma's van onze klanten, inclusief maar niet beperkt tot het B787 vliegtuigprogramma van The Boeing Company; toekomstige niveaus van zakelijke activiteiten in de luchtvaart- en commerciële transportsector; concurrentie van oorspronkelijke fabrikanten (OEM's) en andere leveranciers van luchtvaartstructuren; de weerslag van overheidswetten; de weerslag van nieuwe programma's voor de ontwikkeling van commerciële en bedrijfsvliegtuigen; de kostprijs en beschikbaarheid van grondstoffen; het vermogen om uiterst ervaren werknemers en relaties met vakbonden te verkrijgen en te behouden; de defensie-uitgaven van de overheid van de Verenigde Staten en andere landen; het aanhoudend vermogen om op geslaagde wijze als onafhankelijk bedrijf te blijven werken; de uitkomst van hangende of toekomstige rechtsgeschillen en regelgevende maatregelen; en blootstelling aan potentiële productaansprakelijkheidsclaims. Verdere informatie over factoren die de feitelijke resultaten aanzienlijk kunnen doen afwijken van onze op de toekomst gerichte verklaringen zijn opgenomen in de door Spirit AeroSystems Holdings, Inc. bij de United States Securities and Exchange Commission ingediende materialen. Spirit AeroSystems Holdings, Inc. verplicht zich er niet toe en is niet van plan enige op de toekomst gerichte verklaringen publiekelijk bij te werken na de datum van dit persbericht, tenzij wettelijk vereist.

Openbaarmaking niet-GAAP maatregel

De directie is van mening dat de niet-GAAP (Generally Accepted Accounting Principles/algemeen aanvaarde waarderings- en presentatieregels) maatregelen (aangeduid met een "plus" (+)) die in dit verslag worden gebruikt, beleggers van belangrijke perspectieven voorzien wat betreft de lopende bedrijfsprestaties van de onderneming. Het bedrijf heeft niet in de zin dat de informatie op zichzelf of ter vervanging van de gerelateerde GAAP-maatregel moet worden beschouwd. Andere bedrijven definiëren de maatregel eventueel anders. De definities zijn als volgt:

Aangepaste inkomsten voor belastingen

'Aangepaste inkomsten voor belastingen' worden gedefinieerd als inkomsten voor belastingen volgens GAAP, exclusief de uitgave van US$334 miljoen in verband met de beursgang in het vierde kwartaal van 2006. De directie is van mening dat de aangepaste inkomsten voor belastingen belangrijk zijn om de lopende bedrijfsprestaties van de onderneming te begrijpen en meer inzicht te verschaffen in de onderliggende bedrijfsprestaties. De directie heeft de aangepaste inkomsten voor belastingen bepaald door de US$334 miljoen aan kosten beursgang in het vierde kwartaal toe te voegen aan de aangepaste inkomsten voor belastingen volgens GAAP. De berekening voor het vierde kwartaal van 2006 is als volgt: ((US$245) + US$334) = US$89. De berekening voor het volledige jaar 2006 is als volgt: ((US$72) + US$334) = US$262. De aangepaste inkomsten voor belastingen voor het derde kwartaal van 2006 zijn gelijk aan die volgens GAAP.

Aangepaste marges voor belastingen

'Aangepaste marges voor belastingen' worden gedefinieerd als marges voor belastingen volgens GAAP, exclusief de uitgave van US$334 miljoen in verband met de beursgang in het vierde kwartaal van 2006. De directie is van mening dat de aangepaste marges voor belastingen belangrijk zijn om de lopende bedrijfsprestaties van de onderneming te begrijpen en meer inzicht te verschaffen in de onderliggende bedrijfsprestaties. De directie heeft de aangepaste marges voor belastingen bepaald door de opbrengsten volgens GAAP onder te verdelen in inkomsten voor belastingen volgens GAAP, aangepast aan de US$334 miljoen in het vierde kwartaal van 2006. De berekening voor het vierde kwartaal van 2006 is als volgt: ((US$245) + US$334)/US$852 = 10,4%. De berekening voor het volledige jaar 2006 is als volgt: ((US$72) + US$334) / US$3.208 = 8,2% De aangepaste marges voor belastingen voor het derde kwartaal van 2006 zijn gelijk aan die volgens GAAP.

Aangepaste inkomsten per segment

'Aangepaste inkomsten voor belastingen per segment' worden gedefinieerd als inkomsten per segment volgens GAAP, exclusief het deel van de uitgaven in verband met het Union Equity Plan (UEP) in het vierde kwartaal van 2006. De directie is van mening dat de aangepaste inkomsten per segment belangrijk zijn om de lopende bedrijfsprestaties van de onderneming te begrijpen en meer inzicht te verschaffen in de onderliggende bedrijfsprestaties. De directie heeft de aangepaste inkomsten per segment bepaald door voor elk segment het aandeel van het betrokken segment in de UEP uitgave van US$322 miljoen in het vierde kwartaal toe te voegen aan de inkomsten per segment volgens GAAP. De berekening voor het vierde kwartaal van 2006 voor elk segment is als volgt: (inkomsten per segment volgens GAAP + aandeel van segment in de UEP uitgave). De berekening voor het volledige jaar 2006 voor elk segment is als volgt: (inkomsten per segment volgens GAAP + aandeel van segment in de UEP uitgave). Een volledige afstemming van de aangepaste inkomsten per segment is opgenomen in Tabel 4 in de bijlage bij dit persbericht.

Aangepaste marges per segment

'Aangepaste marges per segment' worden gedefinieerd als marges per segment volgens GAAP, exclusief het deel van de uitgaven in verband met het UEP in het vierde kwartaal van 2006. De directie is van mening dat de aangepaste marges per segment belangrijk zijn om de lopende bedrijfsprestaties van de onderneming te begrijpen en meer inzicht te verschaffen in de onderliggende bedrijfsprestaties. De directie heeft de aangepaste bedrijfsmarges per segment bepaald door voor elk segment de opbrengsten per segment volgens GAAP onder te verdelen in inkomsten per segment volgens GAAP, aangepast aan het aandeel van het betrokken segment in de UEP uitgaven van US$322 miljoen in het vierde kwartaal 2006. De berekening voor het vierde kwartaal van 2006 voor elk segment is als volgt: (inkomsten per segment volgens GAAP + aandeel van segment in de UEP uitgave) / opbrengsten van segment volgens GAAP. De berekening voor het volledige jaar 2006 voor elk segment is als volgt: (inkomsten per segment volgens GAAP + aandeel van segment in de UEP uitgave) / opbrengsten van segment volgens GAAP. Een volledige afstemming van de aangepaste marges per segment is opgenomen in Tabel 4 in dit persbericht.

  
                  Bijlagen

Resultaten per segment

Vliegtuigrompsystemen

De opbrengsten van het segment Vliegtuigrompsystemen namen in het vierde kwartaal 37,5 procent toe tegenover dezelfde periode vorig jaar door een stijging van de productievolumes ter ondersteuning van de leveringen aan de belangrijkste klanten. In het vierde kwartaal ondervonden de opbrengsten negatieve gevolgen van IAM staking bij Boeing Commercial Airplanes. De opbrengsten van de afdeling Vliegtuigrompsystemen voor het volledige jaar 2006 bedroegen US$1,6 miljard omdat de algemene leveringen aan Boeing, de belangrijkste klant, tussen 2005 en 2006 toenamen met 37 procent, waarbij de leveringen van de 737 en 777 toestellen respectievelijk 42 procent en 63 procent toenamen. Het segment Vliegtuigrompsystemen boekte stevige tweecijferige aangepaste marges per segment (+) van 19,4 procent voor het vierde kwartaal van 2006 en 18,2 procent voor het volledige jaar. De impact van het UEP-plan is hierin niet opgenomen. In het derde en vierde kwartaal verbeterden de marges tegenover de eerste helft van 2006 door lagere R&D uitgaven voor het 787 programma en gunstige kostprijstrends en hogere productiecijfers.

Aandrijfsystemen

De opbrengsten van het segment Aandrijfsystemen stegen in het vierde kwartaal met 28,8 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar en de aangepaste marge per segment bedroeg 16,9 procent (+) (exclusief de impact van het UEP-plan) dankzij een stijging van de productievolumes ter ondersteuning van de leveringen aan belangrijkste klanten. De opbrengsten voor het volledige jaar 2006 bedroegen US$888 miljoen vanwege nieuwe opdrachten van bestaande klanten van het 747-8 programma. Daarnaast slaagde het team er het voorbije jaar ook in een nieuwe klant aan te trekken. De nieuwe orders hadden geen weerslag op de opbrengsten voor 2006. In het derde en vierde kwartaal verbeterden de marges tegenover de eerste helft van 2006 door lagere R&D uitgaven voor het 787 programma en gunstige kostprijstrends en hogere productiecijfers. In het vierde kwartaal ondervonden de opbrengsten de gevolgen van de IAM staking bij Boeing Commercial Airplanes.

Vleugelsystemen

Het segment Vleugelsystemen rapporteerde opbrengsten ten bedrage van US$229 miljoen voor het vierde kwartaal van 2006 en US$720 miljoen voor het volledige jaar. De overname van Spirit Europe werd afgerond op 1 april 2006 en zorgde voor een aanzienlijke verhoging van de opbrengsten en bedrijfsinkomsten in dit segment vergeleken met de resultaten voor 2005. De aangepaste marges per segment (+) voor het vierde kwartaal en het volledige jaar (exclusief de impact van de UEP kosten) bedroegen respectievelijk 11,4 procent en 7,9 procent. In het derde en het vierde kwartaal gingen de marges erop vooruit tegenover de eerste helft van 2006 door lagere R&D uitgaven voor het 787 programma en gunstige kostprijstrends en hogere productiecijfers. Verder genereerden betere personeelsvoorzieningen US$8 miljoen aan gunstige wijzigingen in contractramingen in het vierde kwartaal.

  
  Tabel 4. Rapportage per segment
                                Periode van 
                                17 juni 2005 
                                  t.e.m.
                 4de kwartaal          29 december
  (Miljoenen, 2005           2005   Volledig jaar  2005  
   behalve margepercentage)  2006  Herrekend(1)  2006(2)  Herrekend(1)
 
  Opbrengsten per segment
    Vliegtuigrompsystemen  $396   $288    $1.570     $638
    Aandrijfsystemen     $219   $170     $888     $372
    Vleugelsystemen     $229    $85     $720     $170
    Alle overige        $8    $14     $30     $28
  Tot. opbrengsten      $852   $557    $3.208    $1.208
  segmenten
  Inkomsten (verlies) uit bedrijfsactiviteiten     
   per segment (3)
    Vliegtuigrompsystemen  ($96)   $32     $112     $44
    Aandrijfsystemen     ($66)   $12     $34     $24
    Vleugelsystemen     ($19)   ($7)     $12      $5
    Alle overige        $1    $1      $4     ($1)
  Tot. inkomsten uit bedrijfsactiviteiten 
   segmenten         ($180)   $37     $162     $72
  
  Inkomsten (verlies) per segment uit     
   % bedrijfsactiviteiten in verkoop
    Vliegtuigrompsystemen  (24,2%)  11,1%     7,1%     6,9%
    Aandrijfsystemen    (30,1%)   7,1%     3,8%     6,5%
    Vleugelsystemen     (8,3%)  (8,2%)    1,7%     2,9%
    Alle overige       12,5%   7,1%    13,3%    (3,6%)
  Totaal bedrijfsmarges 
   segmenten         (21,1%)   6,6%     5,0%     6,0%
  
  (3) In de inkomsten (verlies) uit bedrijfsactiviteiten zijn kosten voor 
     het Union Equity Participation plan ten bedrage van US$322 miljoen 
     opgenomen.


  Union Equity Participation (UEP) 
   Plankosten per segment
    Vliegtuigrompsystemen  ($173)         ($173)
    Aandrijfsystemen    ($103)         ($103)
    Vleugelsystemen     ($45)         ($45)
    Alle overige       ($1)          ($1)
  Tot. UEP kosten      ($322)         ($322)
  segmenten
  Aangepaste inkomsten per segment (+)
    Vliegtuigrompsystemen   $77    $32     $285     $44
    Aandrijfsystemen     $37    $12     $137     $24
    Vleugelsystemen      $26    ($7)     $57     $5
    Alle overige        $2    $1      $5     ($1)
  Totaal aangepaste inkomsten 
   segmenten         $142    $37     $484     $72
  
  Aangepaste marges per segment (+)
    Vliegtuigrompsystemen  19,4%   11,0%    18,2%    6,9%
    Aandrijfsystemen     16,9%   6,9%    15,4%    6,5%
    Vleugelsystemen     11,4%   (8,7%)    7,9%    2,9%
    Alle overige       25,0%   7,1%    16,7%    (3,6%)
  Totaal aangepaste inkomsten 
   segmenten         16,7%   6,6%    15,1%    6,0%

  (1) Exclusief Spirit Europe, dat werd overgenomen op 1 april 2006; 
    inclusief de impact van de vakbondsstaking van International 
    association of machinists and aerospace workers in 2005 bij Boeing 
    Commercial Airplanes.

  (2) Inclusief negen maanden Spirit Europe

  (+) Niet-GAAP maatregel. Een volledige definitie van de interpretatie
    van Spirit van niet-GAAP maatregelen (aangegeven met een plus (+) 
    teken) vindt u op pagina 7-8 van dit persbericht onder de titel 
    "Openbaarmaking niet-GAAP maatregel."
  
            Spirit AeroSystems Holdings, Inc.
         Geconsolideerde resultatenrekening (verlies)
        (bedragen in miljoenen, behalve voor de gegevens
                 per aandeel)

                   voor de drie     voor de drie 
                  maanden eindigend   maanden eindigend  
                  op 31 dec. 2006     29 dec. 2005
                 (zonder acct.controle)   (herrekend)

  Netto-opbrengsten           $851,8       $557,4
  Bedrijfskosten en -uitgaven
  Verkoopkosten             1.007,6       476,3
  Verkoop, algemene en administratieve   65,0        77,6
  Research & development          19,6        42,5
     Totale kosten en uitgaven    $1.092,2       $596,4
     Bedrijfsverlies         $(240,4)      $(39,0)
  Interestuitgaven en financieringscommissies  
   amortisatie              (15,3)       (12,3)
  Interestinkomsten             8,1        8,0
  Overige inkomsten, netto         2,3        (0,9)
     Verlies uit doorlopende activiteiten 
     voor winstbelasting       $(245,3)      $(44,2)
  Provisie voor winstbelasting      175,9        (2,7)
     Nettoresultaat (verlies)     $(69,4)      $(46,9)
  Winst (verlies) per aandeel
    Basis                $(0,58)      $(0,41)
    Verwaterd              $(0,58)      $(0,41)            Spirit AeroSystems Holdings, Inc.
         Geconsolideerde resultatenrekening (verlies)
        (bedragen in miljoenen, behalve voor de gegevens
                 per aandeel)

                  voor de twaalf   periode van 17 juni 
                  maanden eindigend    2005 t.e.m. 
                  op 31 dec. 2006     29 dec. 2005
                 (zonder acct.controle)   (herrekend)

  Netto-opbrengsten          $3.207,7      $1.207,6
  Bedrijfskosten en -uitgaven
  Verkoopkosten             2.934.3      1.056,4
  Verkoop, algemene en administratieve  225,0       140,7
  Research & development         104,7        78,3
     Totale kosten en uitgaven    $3.264.0      $1,275.4
     Bedrijfsverlies          $(56,3)      $(67,8)
  Interestuitgaven en financieringscommissies 
   amortisatie              (50,1)       (25,5)
  Interestinkomsten            29,0        15,4
  Overige inkomsten, netto         5,9        1,3
     Verlies uit doorlopende activiteiten 
     voor winstbelasting       $(71,5)      $(76,6)
  Voorziening voor winstbelasting     88,3       (13,7)
     Nettoresultaat (verlies)      $16,8       $(90,3)
  Winst (verlies) per aandeel
    Basis                $0,15       $(0,80)
    Verwaterd              $0,15       $(0,80)            Spirit AeroSystems Holdings, Inc.
              Geconsolideerde balansen
        (bedragen in miljoenen, behalve voor de gegevens
                 per aandeel)

                  op 31 dec. 2006     29 dec. 2005
                 (zonder acct.controle)   (herrekend)
  Vlottende activa
  Effecten en liquide middelen      $184,3      $241,3
  Vorderingen - netto           200,2       98,8
  Langlopende vorderingen - vlottend    43,0         -
  Inventaris - netto           882,2       510,7
  Vooruitbetaalde kosten - netto      20,8       10,2
  Actieve belastingslatentie - vlottend  90,0        1,1
     Totaal vlottende activa     1,420.5      $862,1
  Materiële vaste activa, netto      773,8       518,8
  Langlopende vorderingen         191,5       212,5
  Pensioenactiva             207,3         -
  Overige activa             129,1       63,2
     Totaal activa          $2.722,2     $1.656,6
  
  Vlottende passiva
  Schulden                $322,9      $173,7
  Overlopende passiva           214,7       125,6
  Vlottend aandeel van langlopende     23,9       11,6
  schulden
  Overlopende                8,2         -
  opbrengstaansprakelijkheid
  Winstbelasting               -        0,6
     Totaal vlottende passiva     $569,7      $311,5
  Langlopende schulden          594,3       710,0
  Voorschotten              587,4       200,0
  Overige passiva             111,8       108,2
  Overlopende belastingaanspr. - 
   niet-vlottend               -        1,1
  Vermogen aandeelhouders
  Preferente aandelen, nominale waarde 
   $0,01, 10.000.000 aandelen goedgekeurd, 
   geen aandelen uitgegeven of uitstaand   -         -
  Gewone aandelen, klasse A, nominale 
   waarde $0,01, 200.000,000 aandelen      
   goedgekeurd, 63.345.834 uitgegeven 
   en uitstaand               0,6         -
  Gewone aandelen, klasse B, nominale 
   waarde $0,01, 150.000,000 aandelen      
   goedgekeurd, resp. 71.351.347 (zonder  
   accountantscontrole) en 122.670.336 
   aandelen uitgegeven en uitstaand,    0,7        1,2
  Agio op uitgifte nieuwe aandelen    858,7       410,7
  Cumulatief overig resultaat in       
   uitgebreide zin             72,5        4,2
  Cumulatief tekort            (73,5)      (90,3)
     Totaal vermogen aandeelhouders  $859,0      $325,8
     Totaal passiva en      
     vermogen aandeelhouders    $2.722,2     $1.656,6            Spirit AeroSystems Holdings, Inc.
            Geconsolideerd kasstroomoverzicht
               (bedragen in miljoenen)

                   voor de twaalf   periode van 17 juni 
                  maanden eindigend    2005 t.e.m. 
                  op 31 dec. 2006     29 dec. 2005
                 (zonder acct.controle)   (herrekend)
  Bedrijfsactiviteiten
  Nettoresultaat (verlies)        $16,8      $(90,3)
  Correcties om nettoresultaat 
   (verlies) af te stemmen op 
   netto liquide middelen uit   
   bedrijfsactiviteiten
     Afschrijvingsuitgaven        52,8       28,6
     Amortisatieuitgaven         10,3        3,3    
     Aangroei langlopende 
     vorderingen            (22,0)       (9,7)
     Compensatieuitgaven 
     personeelsaandelen        182,3       34,7
     Verlies op beschikking over 
     activa               0,9         -
     Overlopende en langlopende 
     belastingen           (134,1)       8,4
     Pensioenen, netto         (33,2)       (8,9)
     Overige               13,9       12,8
  
  Wijzigingen in activa en passiva,  
   netto van overname
     Vorderingen            (41,9)      (88,4)
     Voorraden             (317,7)      (31,4)
     Overige vlottende activa      (10,5)       1,3
     Schulden en overlopende   
     passiva              154,4       163,4
     Klantenvoorschot van Boeing    400,0       200,0
      Netto kasstroom uit 
      bedrijfsactiviteiten      $272,0      $223,8
  
  Investeringsactiviteiten
  Aankoop van materiële vaste   
   activa                $(343,2)     $(144,6)
  Bedrijfsovernames, exclusief 
   Verworven liquide middelen      (145,4)      (885,7)
  Financiële derivaten           4,7         -
  Overgangsbetalingen           10,0         -
  Opbrengsten van verkoop van activa    0,2         -
      Netto liquide middelen 
   (gebruikt in) investerings- 
      activiteiten         $(473,7)    $(1.030,3)
  
  Financieringsactiviteiten
  Opbrengsten uit kortlopende 
   schulden                $85,0        $-
  Betalingen kortlopende schulden     (85,0)        -
  Opbrengsten uit langlopende 
   schulden                  -       700,0
  Afbetaling hoofdsom schulden      (124,0)       (5,0)
  Schuldemmissiekosten           0,8       (21,4)
  Pool belastingvoordeel meevallers, 
   netto                  15,4         -
  Bijdragen eigen vermogen 
   aandeelhouders               -       370,0
  Opbrengst van beursgang         249,3         -
  Beleggingen aandelen kaderleden      1,1        4,2
      Netto kasstroom uit    
       Financieringsactiviteiten   $142,6     $1.047,8
  Effect van wisselkoersschommelingen 
   op effecten en liquide middelen     2,1         -
      Netto (afname) toename  
       effecten en liquide 
       middelen voor de periode   $(57,0)      $241,3
  effecten en liquide middelen, 
   aanvang van de periode         241,3         -
  Effecten en liquide middelen, 
   einde van de periode         $184,3      $241,3
  
  Bijkomende informatie
  Betaalde interest            $55,1       $28,1
  Betaalde winstbelasting         $29,3       $8,5
  Waardering financiële instrumenten   $11,4       $4,2
  Eigendom verworven via 
   gekapitaliseerde leases        $11,5       $26,7

Website: http://www.spiritaero.com

BRON Spirit AeroSystems Holdings, Inc.