Sterke winstgevende groei van AEGON's nieuwe productie zet door

09 Mei, 2007, 07:45 BST Van AEGON N.V.

DEN HAAG, Nederlands, May 9 /PRNewswire/ --

- WAARDE NIEUWE PRODUCTIE IN HET EERSTE KWARTAAL 2007 GESTEGEN TOT

EUR 232 MILJOEN

- Groei waarde nieuwe productie heeft brede basis; AEGON UK leidt met een stijging van 77%(x) van de waarde nieuwe productie

- AEGON's interne rendement gestegen tot 17,9% vergeleken met 14,7% in het eerste kwartaal van 2006

- Het interne rendement van AEGON Nederland voldoet aan het intern vereiste niveau

- VERKOOP VAN LEVENSVERZEKERINGEN1) MET 20% GESTEGEN; TOTAAL VAN STORTINGEN MET 21% GESTEGEN

- Groei vooral gedragen door recordverkopen in het Verenigd Koninkrijk en Polen

- Verkoop levensverzekeringen in Amerika met 15% gestegen(x) als gevolg van hogere verkopen aan instituten

- Totaal van stortingen in Amerika met 39% gestegen(x)

- NETTOWINST IN EERSTE KWARTAAL 2007 EUR 485 MILJOEN

- Sterke onderliggende ontwikkeling van resultaat tenietgedaan door vrijval van voorzieningen voor garanties in Nederland in 2006 en lagere resultaten op activa die tegen marktwaarde zijn gewaardeerd

OPERATIONEEL RESULTAAT VÓÓr BELASTINGEN EUR 614 MILJOEN

- Operationeel resultaat lager doordat resultaat in 2006 positief is beïnvloed door een vrijval van EUR 205 miljoen van de voorzieningen voor garanties voor beleggingsproducten in Nederland

- Operationeel resultaat vóór belastingen in Amerika iets lager door lagere resultaten op activa die tegen marktwaarde zijn gewaardeerd

- Verenigd Koninkrijk en Overige landen realiseren een hoger operationeel resultaat vóór belastingen

- NIET-OPERATIONEEL RESULTAAT VÓÓR BELASTINGEN EUR 22 MILJOEN

- Beleggingswinsten in Amerika en Nederland grotendeels tenietgedaan door een daling van EUR 258 miljoen van de marktwaarde van derivaten die worden gebruikt voor hedging in Nederland

(x) In lokale valuta's

(1) De verkoop van levensverzekeringen verwijst naar gestandaardiseerde nieuwe premieproductie verzekeringen en is gedefinieerd als nieuwe periodieke premie + 1/10 koopsommen

  
  KERNCIJFERS            Eerste  Eerste   %   Constante
                  kwartaal kwartaal    wissel-koersen
  Bedragen in EUR miljoenen,     2007   2006          %
 
  behalve gegevens per aandeel
  Operationeel resultaat vóór     614    827 - 26      - 21
  belastingen
  Gesaldeerde winsten/verliezen     12   - 26   -       -
  op beleggingen en bijzondere
  waardeverminderingen vóór
  belastingen
  Niet-operationele baten/lasten    22    44 - 50      - 52
  en aandeel in winst/verlies
  deelnemingen
  Winst vóór belastingen        648    845 - 23      - 17
  Nettowinst              485    630 - 23      -17
 
  - per aandeel            0,28   0,38 - 26      - 21
  Netto operationeel resultaat     462    602 - 23      -19
 
  - per aandeel            0,27   0,36 - 25      -22

COMMENTAAR VAN DE VOORZITTER

"De onderliggende ontwikkeling van AEGON's activiteiten blijft sterk, zoals blijkt uit de sterke toename van de waarde nieuwe productie en de aanhoudende verbetering van het interne rendement gedurende het eerste kwartaal van 2007", zei Donald J. Shepard, voorzitter van de Raad van bestuur en CEO. "Deze ontwikkelingen maken duidelijk dat wij nadruk blijven leggen op winstgevendheid nu en in de toekomst. Voorts blijft de voortgang in de richting van onze doelstelling om de waarde nieuwe productie in 2010 te verdubbelen, beter dan verwacht."

"Met ingang van dit kwartaal rapporteert AEGON zijn resultaten volgens een nieuwe indeling naar activiteiten. Tezamen met de aanvullende informatie die afgelopen maand is gepubliceerd, sluit deze aanpak nauwer aan bij de manier waarop wij het bedrijf aansturen en wordt meer inzicht gegeven in hoe de belangrijkste activiteiten, zoals pensioenen, presteren."

"De stijging van de waarde nieuwe productie met 42% in het eerste kwartaal voor het bedrijf als geheel is het gevolg van goede resultaten voor de meeste van onze activiteiten, met name in het Verenigd Koninkrijk, waar de waarde nieuwe productie gemeten in de lokale valuta met 77% steeg als gevolg van hogere verkopen en een meer winstgevende productmix. De waarde nieuwe productie van AEGON Nederland is vergeleken met het eerste kwartaal van 2006 met 67% gestegen. Voorts is het interne rendement op nieuwe productie in Nederland gestegen tot 13,4%, waarmee wordt voldaan aan het intern vereiste niveau van 11%. In Amerika is de waarde nieuwe productie gemeten in de lokale valuta met 48% gestegen, met name als gevolg van de hogere verkopen aan instituten. In Overige landen is de waarde nieuwe productie gestegen met 21% vergeleken met het eerste kwartaal van 2006. AEGON's joint ventures met spaarbanken in Spanje en de aanhoudende recordverkopen in Polen leverden een belangrijke bijdrage aan deze stijging."

"De onderliggende ontwikkeling van het operationeel resultaat blijft sterk. De daling in het eerste kwartaal van het operationeel resultaat voor de gehele onderneming is vooral het gevolg van een daling van het resultaat in Nederland. In het vergelijkbare kwartaal van vorig jaar hebben we voorzieningen laten vrijvallen. Dit was mogelijk door de stijgende rente in Nederland. De daling in het resultaat is voor een deel goedgemaakt door een stijging van het netto operationeel resultaat in het Verenigd Koninkrijk met 25%. Het Verenigd Koninkrijk behaalde in het eerste kwartaal van 2007 een recordverkoop. De stijging bedroeg 37%. In Amerika is het netto operationeel resultaat met 3% gestegen, onder invloed van groei in ons pensioenbedrijf, bij onze levens- en risicoverzekeringen, alsmede door een lagere effectieve belastingdruk. De rendementen op hedge fondsen en andere activa die zijn gewaardeerd tegen marktwaarde daalden vergeleken met de hoge niveaus in 2006. Worden deze activa die tegen marktwaarde zijn gewaardeerd buiten beschouwing gelaten, dan steeg het operationeel resultaat voor belastingen gemeten in de lokale valuta met 12%. AEGON's activiteiten in Overige landen - waartoe Centraal- en Oost-Europa, overige delen van Europa en Azië behoren - maakten opnieuw een recordkwartaal door, een weerspiegeling van de vooruitgang die we in deze belangrijke groeimarkten boeken."

"AEGON heeft vandaag tevens zijn embedded value over 2006 gepubliceerd. AEGON's embedded value is met 8% gestegen in vergelijking met 2005 of met 13% tegen constante wisselkoersen. Op operationeel niveau hebben onze activiteiten zich goed ontwikkeld, wat blijkt uit onze solide bestaande portefeuille. Onze embedded value werd echter negatief beïnvloed door een zwakke Amerikaanse dollar gedurende het jaar. AEGON's operationele marge embedded value laat een sterke verbetering zien tot 11,2% vergeleken met 7,8% in 2005."

"AEGON heeft aan het begin van dit jaar opnieuw goede vooruitgang geboekt. De sterke stijging van de waarde nieuwe productie en het interne rendement zijn een duidelijk bewijs van onze gedisciplineerde aanpak om winstgevende groei te bereiken. De onderliggende ontwikkeling van AEGON's activiteiten blijft sterk en onze investeringen in nieuwe gebieden met groeimogelijkheden laten nu al zien dat ze op lange termijn waarde creëren."

DISCLAIMERS

Lokale valuta's en constante wisselkoersen

Dit persbericht bevat bepaalde informatie over onze resultaten en financiële toestand in USD voor Amerika en in GBP voor het Verenigd Koninkrijk omdat die activiteiten hoofdzakelijk in die valuta's plaatsvinden. Door bepaalde vergelijkende informatie tegen constante wisselkoersen te presenteren, wordt het effect van wijzigingen in de wisselkoersen geëlimineerd. Deze informatie is op geen enkele manier te vervangen door, of beter dan de financiële informatie over ons bedrijf in euro's, de valuta van onze jaarrekening.

Belangrijke noot met betrekking tot verwachtingen

De in dit bericht opgenomen mededelingen, voor zover geen historische feiten, zijn "verwachtingen" zoals bedoeld in de U.S. Private Securities Litigation Reform Act (USA). Woorden zoals geloven, schatten, beogen, van plan zijn, kunnen, verwachten, anticiperen, voorspellen, ramen, rekenen op, voortzetten, willen, verwachten, zou moeten, zou kunnen, is overtuigd en soortgelijke uitingen - als ze op ons bedrijf betrekking hebben - worden gebruikt om dergelijke verwachtingen tot uitdrukking te brengen. Deze mededelingen zijn geen garanties voor toekomstige resultaten en hebben risico's, onzekerheden en aannames in zich die moeilijk zijn te voorspellen. Wij achten ons niet verplicht om enige verwachting publiekelijk te herzien of aan te passen. Lezers worden gewaarschuwd niet overmatig te vertrouwen op deze verwachtingen, die enkel een weerspiegeling zijn van verwachtingen op het moment dat dit document werd geschreven. Alle verwachtingen zijn onderhevig aan meerdere risico's en onzekerheden die ertoe kunnen leiden dat werkelijk behaalde resultaten materieel verschillen van de verwachtingen. Dergelijke risico's en onzekerheden betreffen, maar zijn niet beperkt tot:

- veranderingen in algemene economische omstandigheden, met name in de Verenigde Staten, Nederland en het Verenigd Koninkrijk;

- veranderingen in de ontwikkeling van de financiële markten, inclusief in ontwikkeling zijnde markten, waaronder:

- de frequentie en omvang van oninbare leningen in onze vastrentende beleggingsportefeuilles; en

- de effecten van faillissementen en/of boekhoudkundige veranderingen in de financiële markten en de daaruit voortkomende daling van de waardes van posities in aandelen en schuldpapieren;

- de frequentie en omvang van verliezen uit verzekerde gebeurtenissen;

- veranderingen die invloed hebben op sterftecijfers, levensverwachting en andere factoren die de winstgevendheid van onze verzekeringsproducten kunnen beïnvloeden;

- veranderingen die de rentestanden beïnvloeden en voortdurend lage rentestanden en snel veranderende rentestanden;

- veranderingen die invloed hebben op de wisselkoersen, waaronder de EUR/USD en EUR/GBP wisselkoersen;

- toenemende concurrentie in de Verenigde Staten, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en de in ontwikkeling zijnde markten;

- veranderingen in wet- en regelgeving, met name die die onze activiteiten, ons productaanbod en de aantrekkelijkheid van bepaalde producten voor klanten kunnen beïnvloeden;

- veranderingen van het beleid van toezichthouders met betrekking tot de verzekeringsbedrijfstak in de jurisdictie waarin wij actief zijn;

- overmacht, terrorisme, oorlogsdaden en pandemieën;

- veranderingen in het beleid van centrale banken en/of regeringen;

- rechtszaken en maatregelen door toezichthouders die ons ertoe verplichten substantiële schade te vergoeden of onze werkwijze te veranderen;

- de reactie van klanten met betrekking tot nieuwe producten en distributiekanalen;

- veranderingen op het gebied van concurrentie, wetgeving, toezicht of belastingwetgeving die de kosten voor distributie van of vraag naar onze producten beïnvloeden;

- het niet behalen van verwachte resultaten, efficiencyverbeteringen of andere kostenbesparende initiatieven;

- de invloed op onze gerapporteerde financiële resultaten en financiële situatie van de toepassing van International Financial Reporting Standards.

Over AEGON

AEGON is een van de grootste levens- en pensioenverzekeraars ter wereld en een toonaangevende aanbieder van beleggingsproducten. AEGON stimuleert zijn lokale vestigingen hun producten en diensten zo te ontwikkelen dat deze optimaal aansluiten bij de wensen van de klanten, waarbij ze gebruik maken van de meest geschikte distributiekanalen. AEGON is er trots op dat het deze lokale aanpak kan combineren met de kracht van zijn groeiende wereldwijde organisatie.

AEGON's hoofdkantoor is gevestigd in Den Haag. Wereldwijd heeft AEGON ongeveer 29.000 medewerkers in dienst. AEGON bedient miljoenen klanten in meer dan twintig landen in Amerika, Europa en Azië, met omvangrijke activiteiten in de Verenigde Staten, Nederland en het Verenigd Koninkrijk.

Respect, kwaliteit, transparantie en vertrouwen vormen de kernwaarden van AEGON. AEGON streeft er voortdurend naar om de verwachtingen van klanten, aandeelhouders, werknemers en zakenpartners waar te maken. AEGON is voortdurend op zoek naar innovatieve ideeën en streeft ernaar de beste in de bedrijfstak te zijn.

DETAILS CONFERENCE CALLS EN WEBCASTS

Conference call media

Vandaag wordt om 09.00 uur een conference call voor mediavertegenwoordigers gehouden over de resultaten over het eerste kwartaal van 2007. Deze conference call is rechtstreeks te volgen via een audio webcast op AEGON's website.

Conference call voor analisten en beleggers

Vandaag wordt een conference call voor analisten en beleggers gehouden over de resultaten over het eerste kwartaal van 2007. Deze begint om 15.00 uur. Deze conference call kan worden beluisterd via 020-7965332. De conference call kan tevens rechtstreeks worden gevolgd via een audio webcast op AEGON's website.

Dit persbericht is een vertaling van het officiële Engelstalige persbericht, dat u kunt vinden op de corporate website www.aegon.com.

  
  Contact

  Group Corporate Affairs & Investor Relations

            Den Haag

  Analisten &    +31(0)70-344-83-05
  beleggers
  Media       +31(0)70-344-83-44
  Email       gca-ir@aegon.com
  Website      www.aegon.com

BRON AEGON N.V.