Stijging bedrijfsresultaat Schuitema

09 Aug, 2006, 18:00 BST Van Schuitema N.V.

AMERSFOORT, Nederland, August 9 /PRNewswire/ -- Schuitema, de organisatie achter C1000, heeft vandaag de resultaten tot en met het tweede kwartaal 2006 bekend gemaakt (28 weken).

  
  Kerncijfers       in het 2e kwartaal  t/m het 2e kwartaal
                 (12 weken)       (28 weken)
  in miljoenen EUR,     2006  2005 Mutatie  2006  2005 Mutatie
  tenzij anders
  aangegeven
 
  Detailhandelsomzet     962  927  3,8%  2.144 2.098  2,2%
  C1000
  Netto-omzet Schuitema   767  735  4,3%  1.718 1.677  2,4%
  Aantal C1000 winkels               458  471   -13
 
  Bedrijfsresultaat     25,8  15,9  62,5%  59,2  50,5  17,2%
  Nettoresultaat na     16,2  9,0  80,8%  37,3  29,8  25,2%
  aandeel derden
  Nettoresultaat per    0,46  0,26  80,8%  1,07  0,85  25,2%
  aandeel (in EUR)
 
  EBITDA          37,7  34,7  8,7%  85,2  84,5  0,9%
 
  Operationele kasstroom   8,2  13,2  -5,0  87,3  85,9   1,4
  Investeringskasstroom  -15,8 -26,8  11,0  -34,7 -39,3   4,6
  Financieringskasstroom   5,6  3,3   2,3  -36,7 -57,0  20,3
  Netto kasstroom      -2,0 -10,2   8,2  15,9 -10,3  26,2

Het bedrijfsresultaat tot en met het tweede kwartaal 2006 bedraagt EUR 59,2 miljoen, een toename van 17,2% vergeleken met dezelfde periode in 2005 (EUR 50,5 miljoen). Deze toename wordt in belangrijke mate verklaard door per saldo positieve waardeaanpassingen van vaste activa in 2006, vergeleken met per saldo negatieve waardeaanpassingen in dezelfde periode in 2005.

De EBITDA tot en met het tweede kwartaal 2006 bedraagt EUR 85,2 miljoen en is fractioneel hoger in vergelijking met dezelfde periode in 2005.

Commentaar van de bestuursvoorzitter dhr. B. Roetert:

"Gezien de marktomstandigheden is het resultaat zeer bemoedigend, zij het dat de stijging van het bedrijfsresultaat voornamelijk voortvloeit uit waardeaanpassingen van vaste activa. Schuitema blijft voortdurend bezig met het verbeteren van de kracht van de C1000 formule. Zo is bijvoorbeeld het assortiment verbreed om lokaal meer slagkracht te creëren. Binnenkort wordt ook het aantal C1000 vierde generatie pilots uitgebreid met de heropening van de vestiging in Eibergen."

Voor het volledige tussentijdse financiële bericht overeenkomstig IAS 34 "Tussentijdse Financiële Verslaggeving" wordt verwezen naar onze website: www.schuitema.nl

De in dit persbericht opgenomen financiële informatie is niet gecontroleerd door een deskundige als bedoeld in artikel 2:393 BW.

Toelichting financiële resultaten

Detailhandelsomzet C1000

De C1000 detailhandelsomzet, welke gelijk is aan de consumentenomzet van alle vestigingspunten, tot en met het tweede kwartaal 2006 bedraagt EUR 2.144 miljoen, een toename van 2,2% vergeleken met dezelfde periode in 2005 (EUR 2.098 miljoen).

In het tweede kwartaal 2006 is de detailhandelsomzet C1000 met 3,8% gestegen ten opzichte van dezelfde periode in 2005.

Ontwikkeling vestigingspunten

Tot en met het tweede kwartaal 2006 zijn 2 nieuwe C1000 vestigingspunten geopend, 19 uitgebreid en/ of omgeschakeld, 1 verplaatst naar een andere locatie en 6 gesloten. Het aantal C1000 supermarkten is in 2006 gedaald en bedraagt 458 ultimo het tweede kwartaal 2006. Deze daling is het gevolg van afstoting van kleine of onrendabele supermarkten die niet pasten binnen de C1000 formule.

Het aantal C1000 4e generatie pilots bedraagt 2 (Nuenen en Papendrecht) en zal binnenkort in ieder geval met 1 (Eibergen) worden uitgebreid.

Netto-omzet en bruto-omzetresultaat

De netto-omzet van Schuitema tot en met het tweede kwartaal 2006 bedraagt EUR 1.718 miljoen, een toename van 2,4% vergeleken met dezelfde periode in 2005 (EUR 1.677 miljoen).

De identieke netto-omzet tot en met het tweede kwartaal 2006 is 2,1% hoger dan dezelfde periode in 2005. In het tweede kwartaal 2006 is de identieke netto-omzet met 4,3% gestegen ten opzichte van dezelfde periode in 2005.

Na aftrek van de kostprijs omzet van de geleverde goederen en diensten resteert een bruto-omzetresultaat van EUR 200,1 miljoen (2005: EUR 190,1 miljoen). De brutomarge bedraagt 11,6% (2005: 11,3%).

De bruto-omzetmarge is gedaald van 12,1% in het eerste kwartaal naar 11,1% in het tweede kwartaal. Deze verslechtering wordt onder meer verklaard doordat pas in de loop van het eerste kwartaal de margecompensatie aan de detailhandel in verband met de prijzenslag is omgezet in een structureel hogere insturingsmarge voor de detailhandel. Aanvullend heeft Schuitema in het tweede kwartaal commerciële acties gedeeltelijk voor haar rekening genomen.

Bedrijfskosten (verkoop- en beheerkosten)

De bedrijfskosten tot en met het tweede kwartaal 2006 bedragen EUR 140,8 miljoen, een toename van 0,9% vergeleken met dezelfde periode in 2005 (EUR 139,6 miljoen).

In de bedrijfskosten zijn eenmalige kosten verantwoord in verband met het terugtreden van de bestuursvoorzitter eerder dit jaar.

Daarnaast is een eenmalige pensioenlast opgenomen door een aanpassing van de reglementen van het Schuitema Pensioenfonds. Deze aanpassing houdt verband met de gewijzigde wet- en regelgeving en heeft in het tweede kwartaal 2006 tot een eenmalige last geleid.

Daarentegen zijn de waardeaanpassingen van vaste activa tot en met het tweede kwartaal per saldo lager dan dezelfde periode in 2005.

Bedrijfsresultaat en EBITDA

Het bedrijfsresultaat tot en met het tweede kwartaal 2006 bedraagt EUR 59,2 miljoen, een toename van 17,2% vergeleken met dezelfde periode in 2005 (EUR 50,5 miljoen). Uitgedrukt in een percentage van de netto-omzet bedraagt het bedrijfsresultaat 3,4% (2005: 3,0%).

Deze stijging wordt in belangrijke mate verklaard door de eerder vermelde per saldo positieve waardeaanpassingen van vaste activa in 2006, vergeleken met per saldo negatieve waardeaanpassingen in dezelfde periode in 2005.

De EBITDA tot en met het tweede kwartaal 2006 bedraagt EUR 85,2 miljoen en is fractioneel hoger in vergelijking met dezelfde periode in 2005 (EUR 84,5 miljoen).

Uitgedrukt in een percentage van de netto-omzet bedraagt de EBITDA 5,0% (2005: 5,0%).

Financiële baten en lasten

De netto rentelasten tot en met het tweede kwartaal 2006 bedragen EUR 4,7 miljoen. Dit is een verbetering van 22,5% in vergelijking met dezelfde periode in 2005, voornamelijk als gevolg van de in het tweede kwartaal 2005 doorgevoerde herziening van onze kredietfaciliteiten.

Nettoresultaat en winst per aandeel

Het nettoresultaat na aandeel derden tot en met het tweede kwartaal 2006 bedraagt EUR 37,3 miljoen, een toename van 25,2% in vergelijking met dezelfde periode in 2005.

De winst per aandeel tot en met het tweede kwartaal 2006 bedraagt EUR 1,07 (2005: EUR 0,85).

Ultimo het tweede kwartaal staan 35,0 miljoen gewone aandelen uit.

Balans en financiering

Het balanstotaal ultimo het tweede kwartaal 2006 bedraagt EUR 840 miljoen, een daling van EUR 9 miljoen vergeleken met ultimo 2005 (EUR 849 miljoen).

Het werkzaam vermogen is gedaald met EUR 12 miljoen. De daling van zowel het balanstotaal als het werkzaam vermogen is voornamelijk een gevolg van een afname van het werkkapitaal met EUR 24 miljoen.

Het groepsvermogen bedraagt ultimo het tweede kwartaal 2006 EUR 281 miljoen, een toename van

EUR 25 miljoen vergeleken met ultimo 2005 (EUR 256 miljoen).

De solvabiliteit ultimo het tweede kwartaal 2006 bedraagt 33,4% (ultimo 2005: 30,2%).

Investeringen

Tot en met het tweede kwartaal 2006 bedragen de netto investeringen EUR 34,7 miljoen, een daling van EUR 4,6 miljoen vergeleken met dezelfde periode in 2005 (EUR 39,3 miljoen).

De investeringen in 2006 betreffen voornamelijk investeringen in detailhandelspanden en winkelinrichting, investeringen in de uitbreiding van het distributiecentrum in Breda en commerciële investeringen in vestigingspunten.

Verwerving en vervreemding van belangen

Tot en met het tweede kwartaal van 2006 en 2005 heeft Schuitema n.v. belangen verworven (respectievelijk EUR 7,9 miljoen en EUR 10,6 miljoen) en vervreemd (respectievelijk EUR 4,3 miljoen en EUR 3,7 miljoen) in een aantal detailhandelsactiviteiten ("filialen") die zowel individueel als collectief van ondergeschikt belang waren.

Effecten van herziening grondslagen voor jaarverslaggeving

In het tweede kwartaal 2006 heeft Schuitema de effecten van de herziening van IFRS 4 en IAS 39 inzake financiële garantiecontracten verwerkt. De verwerking betreft de verantwoording van een voorziening voor garantieverplichtingen tot een bedrag van EUR 4,5 miljoen en EUR 4,3 miljoen op respectievelijk 31 december 2005 en 15 juli 2006. De voorziening betreft een reclassificatie van reële waardeaanpassingen inzake handelsvorderingen op en leningen verstrekt aan aangesloten C1000 supermarktondernemers. De herziening heeft geen effect op het verantwoorde resultaat.

Vooruitzichten

Zoals reeds bij de publicatie van de jaarcijfers is aangegeven, onthoudt Schuitema zich in het licht van de huidige marktontwikkelingen van het afgeven van een winstverwachting voor het jaar 2006.

  
  Voor nadere informatie:

  Schuitema n.v.
  Mevrouw C. van Middelaar
  Telefoon +31-(0)33-453-33-33
  Carien.vanmiddelaar@schuitema.nl
  www.schuitema.nl

PRN: NLD

BRON Schuitema N.V.