Succesvolle strategie DOCDATA N.V. leidt tot goede resultaten in 2009

18 Feb, 2010, 06:30 GMT Van DOCDATA N.V.

WAALWIJK, Nederland, February 18, 2010 /PRNewswire/ --

  
  - Strategie succesvol voor beide bedrijfsonderdelen
  - Omzet en marges gestegen door groei van transacties e-commerce services
   Docdata en record afleveringen IAI industrial systems
  - Winst verdubbeld door effect van eenmalige belastingbate in Nederland
  - Voorstel om dividend eenmalig te verhogen naar EUR 0,55 per aandeel

DOCDATA N.V. heeft een uitermate succesvol jaar achter de rug. Beide bedrijfs­onderdelen, het technologiebedrijf IAI industrial systems en het e-commerce service bedrijf Docdata, hebben uitstekend gepresteerd in 2009.

Het technologiebedrijf IAI industrial systems heeft in 2009 een record aan orders binnen­gehaald en daarmee haar marktaandeel in het hoogste kwaliteitssegment van de markt voor documentbeveiliging kunnen vergroten. Daarnaast is in 2009 verder geïnvesteerd in de ontwikkeling van nieuwe productiesystemen voor de verschillende markten waarin IAI actief is, waardoor het productportfolio van IAI is uitgebreid.

Het e-commerce service bedrijf Docdata heeft het aantal transacties verder zien stijgen in 2009. Dit is zowel het gevolg van het succes van onze klanten in Nederland waaronder bol.com, De Bijenkorf en V&D, als van het succes van onze klanten in Duitsland waar­onder brands4friends.de en Zalando.de. In het Verenigd Koninkrijk zijn wij onlangs een partnership aangegaan met eBay.co.uk voor het realiseren van outlet shops. De eerste winkels zijn inmiddels operationeel.

Michiel Alting von Geusau, CEO van DOCDATA N.V.: "De strategie 'Visie 2010: "Gear to Growth"' is, ondanks de huidige economische crisis, voor zowel technologiebedrijf IAI industrial systems als voor e-commerce service bedrijf Docdata succesvol geïmple­men­teerd. Onze focus voor technologiebedrijf IAI industrial systems blijft ook de komende jaren op het binnenhalen van orders voor de levering van hoogwaardige systemen. Voor het e-commerce service bedrijf Docdata zal de focus liggen op een verdere groei van het aantal gerealiseerde transacties. Een actiever overnamebeleid in de komende jaren zal cruciaal zijn voor de verdere ontwikkeling van DOCDATA."

Resultaat en Financiële positie over het boekjaar 2009

  
  (in miljoenen, percentages en per      2009     2008
  aandeel uitgezonderd)          EUR    %  EUR   %
 
  Omzet
  E-commerce service bedrijf Docdata   62,9  78,1  67,2 85,6
  Technologiebedrijf IAI industrial    17,6  21,9  11,4 14,4
  systems
  Totaal                 80,5  100,0  78,6 100,0
 
  Brutowinst
  E-commerce service bedrijf Docdata   18,2  28,9  18,5 27,5
  Technologiebedrijf IAI industrial    7,3  41,9  4,3 37,9
  systems
  Totaal                 25,5  31,7  22,8 29,0
 
  Bedrijfsresultaat (EBIT)
  E-commerce service bedrijf Docdata    1,0   1,2  2,7  3,4
  Technologiebedrijf IAI industrial    4,9   6,1  2,7  3,4
  systems
  Totaal                  5,9   7,3  5,4  6,9
 
  Winst over het jaar           7,7   9,6  3,7  4,7
 
  Gewone winst per aandeel        1,16      0,55
  Verwaterde winst per aandeel      1,11      0,53
 
  Balanstotaal              49,0      40,9
  Eigen vermogen             27,4      21,2
  Solvabiliteit (Eigen vermogen /    55,9%     51,8%
  Balanstotaal)

Technologiebedrijf IAI industrial systems leverde in 2009 een record aantal hoogwaardige personalisatiesystemen af. De omzet van IAI industrial systems is daardoor met EUR 6,2 miljoen (+55%) gestegen. Daarnaast omvat het orderboek eind 2009 orders met een omzetwaarde van EUR 13,7 miljoen (2008: EUR 10,8 miljoen).

IAI industrial systems wordt in de markt voor documentbeveiliging van door overheden uitgegeven waardedocumenten gezien als de meest hoogwaardige leverancier van productiesystemen om documenten te personaliseren en/of te beveiligen. In de markt voor documentbeveiliging heeft IAI, door de ontwikkeling van nieuwe systemen, het productenpakket in de afgelopen jaren aanzienlijk uitgebreid.

Zoals eerder aangekondigd heeft IAI de markt van zonne-energie betreden. In deze markt biedt IAI productiesystemen voor zonnecellen of -panelen aan. In 2009 heeft IAI haar netwerk in deze markt verder uitgebouwd en haar naamsbekendheid vergroot. Door de huidige economische crisis verwachten wij pas in 2011 substantiële productiesystemen te kunnen leveren.

Michiel Alting von Geusau, CEO van DOCDATA N.V.: "Wij blijven ideaal gepositioneerd in de markt voor het beveiligen van documenten. Vanwege onze kwalitatief hoogwaardige, betrouwbare en klantspecifieke systemen kunnen wij de concurrentie verder aangaan met de grote spelers. Wij verwachten dat overheden een hoge prioriteit zullen blijven geven aan het investeren in documentbeveiliging. Daarom zullen wij onze investeringen in nieuwe ontwikkelingen verhogen in 2010."

E-commerce service bedrijf Docdata realiseerde een sterke stijging van het aantal unieke transacties ten opzichte van 2008. In 2009 werden meer dan 20 miljoen unieke transacties verwerkt. De gecombineerde omzet van de commerce, fulfilment en payments activiteiten van Docdata is hierdoor gestegen met EUR 8,2 miljoen (+21%).

De sterke groei is voor een belangrijk deel gerealiseerd door het succes van bestaande klanten. Wij bieden klanten specifieke of volledige e-commerce oplossingen. In de Benelux worden wij gezien als het meest vooruitstrevende e-commerce service bedrijf waarbij wij mede het geheim achter het succes van onze klanten zijn. In Duitsland en het Verenigd Koninkrijk hebben wij deze positie nog niet maar werken daar hard aan. Wij zullen de komende jaren extra investeren in mensen en systemen om voorop te blijven lopen.

Michiel Alting von Geusau, CEO van DOCDATA N.V.: "De concurrentie op de markt voor e-commerce services is in 2009 duidelijk toegenomen, onder andere doordat bedrijven vanuit andere marktgebieden deze markt hebben betreden. Dit gaat gepaard met een druk op de prijzen mede aangezien er nieuwe spelers zijn die zich 'inkopen' in deze markt."

Belangrijkste aspecten van het resultaat over het boekjaar 2009

De omzet van DOCDATA N.V. is in 2009 met EUR 1,8 miljoen gestegen tot EUR 80,5 miljoen (+2,4%). Door de gecombineerde omzetstijging van de commerce, payments en fulfilment activiteiten van het e-commerce service bedrijf Docdata en de omzetstijging van het technologiebedrijf IAI industrial systems van in totaal EUR 14,4 miljoen is de verdere daling van de omzet van de media productieactiviteiten van Docdata van EUR 12,6 miljoen (-/-43%) ook in 2009 geheel opgevangen. De omzetdaling van Docdata media is het gevolg van de verkoop van de activiteiten van Docdata media in het Verenigd Koninkrijk en de verkoop van 4D upgrade GmbH in Duitsland (totaaleffect: -/- EUR 8,5 miljoen), alsmede van de verder gedaalde omzet van de resterende media productieactiviteiten in Nederland en Duitsland (totaaleffect: -/- EUR 4,1 miljoen).

In 2009 heeft DOCDATA N.V. een brutowinst behaald van EUR 25,5 miljoen ten opzichte van EUR 22,8 miljoen in 2008 (+12%), waarmee de gecombineerde brutowinstmarge over 2009 is uitgekomen op 31,7%. De stijgende trend van de afgelopen jaren is hiermee geconti­nu­eerd (2008: 29,0%; 2007: 25,2%; 2006: 23,7%), hetgeen onderstreept dat de nieuwe strategie werkt. Beide bedrijfsonderdelen hebben aan deze verbeterde brutowinstmarge bijgedragen; de brutowinstmarge voor het e-commerce service bedrijf Docdata is in 2009 gestegen naar 28,9% (2008: 27,5%), terwijl die voor het technologiebedrijf IAI industrial systems is uitgekomen op 41,9% (2008: 37,9%).

In 2009 is door DOCDATA N.V. een bedrijfsresultaat voor financierings­resultaat (EBIT) gerealiseerd van EUR 5,9 miljoen na het verantwoorden door het e-commerce service bedrijf Docdata van eenmalige kosten in 2009 ten bedrage van EUR 2,9 miljoen. Deze kosten hebben betrekking op een aantal afwaarderingen van goodwill en andere immateriële activa, het volledig afwaarderen van de nog resterende media productieactiviteiten in Duitsland en het treffen van voorzieningen. Exclusief deze eenmalige kosten bedraagt het bedrijfsresultaat van het e-commerce service bedrijf Docdata EUR 3,9 miljoen, hetgeen een stijging van EUR 1,2 miljoen (+43%) betekent. In totaal is het bedrijfsresultaat van het e-commerce service bedrijf Docdata, na aftrek van de eenmalige kosten en inclusief het bedrijfsresultaat van de media productieactiviteiten, met EUR 1,7 miljoen (-/-64%) gedaald tot EUR 1,0 miljoen in 2009. Het bedrijfsresultaat van het technologie­bedrijf IAI industrial systems is met EUR 2,2 miljoen (+83%) gestegen tot EUR 4,9 miljoen als gevolg van een groter aantal systemen dat in 2009 is afgeleverd, voornamelijk gedurende het tweede halfjaar van 2009. In totaal is het bedrijfsresultaat van DOCDATA N.V. daardoor met EUR 0,5 miljoen gestegen ten opzichte van 2008 (+9%).

In aanvulling op het bedrijfsresultaat is het financierings­resultaat in 2009 met EUR 0,6 miljoen verbeterd ten opzichte van 2008, voornamelijk als gevolg van per saldo lagere rentelasten door een verbeterde liquiditeit en een verbetering in het valutakoersresultaat als gevolg van de in 2009 gestegen valutakoers van het Britse pond. Daarnaast is in 2009 een opbrengst uit belastingen van EUR 1,7 miljoen gerealiseerd, waardoor de winst ten opzichte van 2008 met EUR 3,0 miljoen is gestegen. In opbrengst is opgenomen de reeds gemelde eenmalige belastingbate van ongeveer EUR 4 miljoen als gevolg van het in de aangifte vennootschapsbelasting voor 2009 kunnen verantwoorden door de Nederlandse fiscale eenheid van het liquidatieverlies van ruim EUR 15 miljoen met betrekking tot de voltooide liquidatie van docdata media Limited in het Verenigd Koninkrijk.

De winst over 2009 is uitgekomen op EUR 7,7 miljoen en is daarmee EUR 4,0 miljoen (+109%) hoger dan in 2008. Resumerend is deze winstverbetering voornamelijk het gevolg van:

  
  - stijging van de 'reguliere' winst van beide bedrijfsonderdelen (+ EUR
   2,9 miljoen);
  - eenmalige kosten (-/- EUR 2,9 miljoen);
  - incidentele belastingbate (+ EUR 4,0 miljoen).

DOCDATA N.V. heeft haar financiële positie met een solvabiliteitsratio van 55,9% (31 december 2008: 51,8%) verder versterkt op een belangrijk gestegen balanstotaal. Het balanstotaal is in 2009 met EUR 8,1 miljoen (+20%) gestegen, voornamelijk als gevolg van de hogere balansposities van IAI industrial systems voor onderhanden werk en handelsdebiteuren. DOCDATA N.V. heeft in 2009 een cash flow uit operationele activiteiten van EUR 7,4 miljoen gerealiseerd, waarvan EUR 5,7 miljoen is besteed. De aanwending van dit bedrag blijkt eveneens uit het kasstroomoverzicht; de belangrijkste elementen zijn de uitkering van dividend over het jaar 2008 aan de aandeelhouders (EUR 2,0 miljoen), de investeringen in materiële vaste activa en immateriële activa (EUR 2,8 miljoen) en de acquisitie van (minderheidsbelangen in) dochterondernemingen en investeringen in geassocieerde deelnemingen en overige beleggingen (EUR 0,9 miljoen). Door de resterende EUR 1,7 miljoen aan middelen is de liquiditeit van DOCDATA N.V. in 2009 verbeterd, doordat het kasoverschot is gestegen van EUR 4,4 miljoen per 31 december 2008 tot EUR 6,1 miljoen per 31 december 2009.

  
  Strategie:
  'Visie 2010: "Gear to Growth"' wordt 'Visie 2012: "Flywheel to Growth"'

  E-commerce service bedrijf Docdata

  Wij zijn het e-commerce service bedrijf
  Wij ontwikkelen klantgerichte en geïntegreerde oplossingen
  Wij verwerken unieke transacties

  De belangrijkste strategische doelstellingen voor de komende jaren zijn:

  - autonome groei door behoud klanten en binnenhalen nieuwe klanten;
  - serviceportfolio aan huidige klanten uitbreiden;
  - ontwikkeling van een nieuwe service genaamd 'Docdata analytics';
  - meer prominente route voor overnamebeleid;
  - acteren als één bedrijf dat diverse services aanbiedt.

Naast de geografische focus blijven wij investeren in nieuwe services voor onze klanten. In 2010 zal een volledig geïntegreerde 'Docdata analytics tool' ontwikkeld en ingevoerd worden, zowel voor intern gebruik als voor onze klanten. Het doel is om de klanten een beter inzicht te geven in de voor hen gerealiseerde transacties zodat zij hun processen daarop kunnen optimaliseren en een concurrentievoordeel kunnen realiseren. Docdata analytics moet een katalysator voor e-succes worden.

Michiel Alting von Geusau, CEO van DOCDATA N.V.: "Het komende jaar zullen wij op zoek gaan naar geschikte overnamekandidaten om onze groei te versnellen en onze marktpositie te versterken. Een belangrijke trend blijft dat meer mensen frequenter online bestellen. Wij hebben de indruk dat deze trend wordt versterkt door de huidige economische recessie, waardoor wij ook voor het komend jaar een verdere groei verwachten. Wel zien wij dat het gemiddelde bedrag per bestelling en de conversie afneemt; het aantal transacties blijft echter stijgen."

De huidige risico's liggen voornamelijk op het vlak van de financiële positie van onze klanten en de strategische keuze van (potentiële) klanten om bepaalde diensten bij externe leveranciers af te nemen. Zo heeft één van onze klanten in Münster (Duitsland) het distributiecontract in 2010 niet verlengd. Tevens zien wij dat acquisitietrajecten veel langer duren door de huidige economische crisis. Klanten hebben duidelijk meer tijd nodig om deze beslissingen te nemen.

  
  Technologiebedrijf IAI industrial systems

  Wij bieden hoogwaardige productiesystemen en betrouwbaarheid
  Wij bieden flexibele, snelle en nauwkeurige technologische oplossingen
  Wij bieden de meest innovatieve laser en optische oplossingen

  De belangrijkste strategische doelstellingen voor de komende jaren zijn:

  - autonome groei in markt voor documentbeveiliging door uitbreiding
   verkoopactiviteiten en ontwikkeling van nieuwe systemen;
  - positie realiseren in markt voor zonne-energie door middel van het
   ontwikkelen van unieke laser toepassingen;
  - mogelijkheden in andere marktgebieden benutten welke gedreven zijn door
   innovatieve laser toepassingen;
  - toename in de komende jaren van R&D en productontwikkeling.

Wereldwijd zien wij dat vele landen voor paspoorten vasthouden aan de papieren houderpagina. Voor dit omvangrijke marktsegment heeft IAI industrial systems nu BookMasterOne systemen ontwikkeld die de persoonlijke data aanbrengen door middel van inktjet printing, gevolgd door het aanbrengen van een beschermend kunststof laminaat op de houderpagina. Hoewel dergelijke systemen geen lasergraveer-functie bevatten, kunnen, afhankelijk van de klantenwens, wel de ImagePerf(R) en/of NumberPerf(R) laserfuncties aanwezig zijn. Met de ontwikkeling van deze BMOne systemen heeft IAI industrial systems een groot marktsegment binnen de ons bekende documentbeveili­gings­markt betreden.

Een andere nieuwe ontwikkeling betreft de SheetMaster en WebMaster systemen die documenten gedrukt in vellen ('sheets') of in baan ('web') kunnen bewerken. Het betreft hier een grote variëteit aan documenten die bewerkt kunnen worden waarbij vooral gericht wordt op: geboortebewijzen, kentekenbewijzen, diploma's, paspoortpagina's, documenten waarmee directe belastingen geheven worden, etc. Van enige standaardisatie van dergelijke documenten is vooralsnog geen sprake. Genoemde systemen zijn daarom voorzien van vele instelmogelijkheden om deze markt te kunnen bedienen met zoveel mogelijk toepassingen. Ook hier heeft IAI industrial systems in 2009 een nieuw segment in een bekende markt betreden. Deze systemen werden inmiddels verkocht en gedeelte­lijk reeds geleverd aan een aantal landen, waaronder Zuid-Afrika, India en Polen.

Voor de order uit Bulgarije heeft IAI industrial systems in 2009 nieuwe systemen voor de markt van decentrale personalisatie ontwikkeld. Daarvoor wordt technologie uit hoog­geïnte­greerde systemen, zoals de BMOne, beschikbaar gemaakt in kleine(re) stand alone oplossingen. IAI industrial systems heeft ook hiermee een nieuwe markt betreden.

Bovenstaande voorbeelden illustreren de aanzienlijke uitbreiding van het productenpakket van IAI industrial systems voor de documentbeveiligingsmarkt.

Tevens zullen wij in de komende jaren R&D inspanningen doen om mogelijkheden te benutten in andere markten waarbij innovatieve lasertoepassingen unieke oplossingen kunnen bieden. Hierbij limiteren wij ons tot maximaal twee toepassingen buiten de twee reeds betreden markten voor documentbeveiliging en zonne-energie.

Vooruitzichten

In 2010 zal de focus liggen op groei, zowel autonoom als door middel van overnames.

De focus van het e-commerce service bedrijf Docdata is gelegen op de verdere ontwikkeling van het servicemodel in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. De doelstelling is om in de komende jaren ook daar een top 5 speler te worden. Voorts is van groot belang het ontwikkelen van de nieuwe service genaamd 'Docdata analytics'. In 2010 verwachten wij ondanks de economische marktsituatie verder te groeien, met uitzondering van de media productieactiviteiten.

In de markt voor documentbeveiliging heeft technologiebedrijf IAI industrial systems in 2009 uitstekende resultaten behaald. De focus voor 2010 ligt op het uitbreiden van de organisatie en de versnelde ontwikkeling van nieuwe systemen waar in de markt behoefte aan is. In de markt voor zonne-energie verwachten wij op dit moment voor IAI industrial systems nog geen noemenswaardige omzet in 2010.

Dividend

Het management van DOCDATA N.V. zal op de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders aan de aandeelhouders voorstellen om, overeenkomstig het bepaalde in artikel 28 van de statuten van DOCDATA N.V., een besluit te nemen tot het doen van een dividenduitkering uit de winst over het jaar 2009 aan de houders van gewone aandelen ten bedrage van EUR 0,55 per gewoon aandeel. Op de uitkering zal dividendbelasting worden ingehouden, tenzij door de aandeelhouder een bewijs kan worden overlegd waaruit blijkt dat deze aanspraak kan maken op de deelnemingsvrijstelling.

Het geplaatst aandelenkapitaal van DOCDATA N.V. bestaat per 31 december 2009 uit 7.000.000 gewone aandelen met een nominale waarde van EUR 0,10 per aandeel. DOCDATA N.V. houdt momenteel 351.482 (5,02%) van deze geplaatste gewone aandelen ter afdekking van het personeelsoptieplan, alsmede ter financiering van toekomstige overnames. Gewone aandelen in eigen bezit worden niet meegenomen in de bepaling van het nettoresultaat per aandeel. Indien de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, welke zal worden gehouden op woensdag 12 mei 2010 te Waalwijk, instemt met dit voorstel zal op de door anderen dan door de vennootschap gehouden gewone aandelen in totaal een bedrag van EUR 3,7 miljoen als dividend uit de winst over 2009 worden uitgekeerd in mei 2010. Als gevolg van deze uitkering zal de solvabiliteit van de onderneming met enkele procentpunten dalen.

Het door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders vastgestelde dividendbeleid van DOCDATA N.V. is gericht op het realiseren van een hoog dividendrendement, waarbij een pay‑out ratio van tenminste 50% uitgangspunt zal zijn. Hierbij wordt rekening gehouden met de liquiditeits- en solvabiliteitspositie die vereist zijn voor het ten uitvoer brengen van de strategie. Het management van DOCDATA N.V. is van mening dat de bijzonder sterke liquiditeits- en solvabiliteitspositie van de onderneming de voorgestelde dividenduitkering van EUR 0,55 per aandeel mogelijk maken. Hierdoor delen de aandeelhouders via de eenmalig hogere dividenduitkering ook rechtstreeks mee in de door de onderneming in 2009 gerealiseerde belastingbate.

Het door DOCDATA N.V. voorgestelde dividend van EUR 0,55 per aandeel (in totaal: EUR 3,7 miljoen), uit te keren uit de winst over het jaar 2009, stijgt met 83% ten opzichte van het dividend van EUR 0,30 per aandeel (in totaal: EUR 2,0 miljoen) dat in 2009 is uitgekeerd uit de winst over het jaar 2008. In 2008 werd een dividend van EUR 0,25 per aandeel (in totaal: EUR 1,7 miljoen) uitgekeerd uit de winst over het jaar 2007. In 2007 werd een dividend van EUR 0,20 per aandeel (in totaal: EUR 1,4 miljoen) uitgekeerd uit de winst over het jaar 2006.

Waarderingsgrondslagen

DOCDATA N.V. stelt de geconsolideerde jaarrekening op volgens de International Financial Reporting Standards zoals aanvaard binnen de Europese Unie (hierna genoemd IFRS). Voor een overzicht van de belangrijkste waarderingsgrondslagen onder IFRS wordt verwezen naar het Jaarverslag 2008, dat verkrijgbaar is bij de vennootschap en eveneens is te downloaden vanaf de corporate website van de onderneming, http://www.docdatanv.com.

Bijlage met financiële informatie

Voor een gedetailleerde behandeling van de jaarcijfers 2009 wordt verwezen naar de bijlage 'Financial Information for the year ended 31 December 2009' met Appendix.

Bijeenkomst voor financiële pers en analisten

Het management van DOCDATA N.V. zal vanochtend, 18 februari 2010, de jaarcijfers 2009 bespreken in een bijeenkomst, waarvoor zowel de financiële pers als analisten zijn uitgenodigd, die zal worden gehouden om 10.30 uur in de Mercurius zaal van het Financieel Nieuwscentrum Beursplein 5 van NYSE Euronext Amsterdam (Beursplein 5, 1012 JW Amsterdam, telefoon 020-5505505).

Toelichting voor aandeelhouders

Voor aandeelhouders die prijs stellen op het krijgen van een toelichting door het management van DOCDATA N.V. op de jaarcijfers 2009 zal vanmiddag, 18 februari 2010, een afzonderlijke (besloten) bijeenkomst worden gehouden om 15.00 uur in de Mercurius zaal van het Financieel Nieuwscentrum Beursplein 5 van NYSE Euronext Amsterdam (Beursplein 5, 1012 JW Amsterdam, telefoon 020-5505505). Het management zal deze toelichting geven aan de hand van dezelfde presentatie die vanochtend aan de financiële pers en analisten zal worden gegeven. Na afloop van de bijeenkomst met de aandeel­houders, zal deze presentatie te downloaden zijn vanaf de corporate website van de onderneming, http://www.docdatanv.com. Indien u deze informele aandeelhoudersbijeenkomst wenst bij te wonen, dan kunt u zich hiervoor aanmelden bij de vennootschap tot uiterlijk het moment van aanvang van de bijeenkomst.

  
  Belangrijke data

   23 april 2010 Publicatie Jaarverslag 2009

   5 mei 2010 Registratiedatum stemrecht

   12 mei 2010 (*) Jaarlijkse Algemene Vergadering van
   Aandeelhouders te Waalwijk

   13 mei 2010 Cum-date (positiedatum)

   14 mei 2010 Datum ex-dividend notering

   18 mei 2010 Registratiedatum dividendrecht

   21 mei 2010 Betaalbaarstelling dividend

   22 juli 2010 Publicatie halfjaarcijfers 2010

(*) Noot: nieuwe datum; in het Jaarverslag 2008 was als voorlopige datum 20 mei 2010 opgenomen

------------------------------------------

Het beursgenoteerde DOCDATA N.V. bestaat uit twee "lines of business":

Technologiebedrijf IAI industrial systems ( http://www.iai-industrial-systems.com) is een hightech systeembouwer gespecialiseerd in het ontwikkelen en bouwen van systemen voor het zeer nauwkeurig en met hoge snelheid bewerken van verschillende soorten producten en materialen. Klanten bevinden zich wereldwijd in de volgende sectoren:

  
  - beveiligen en personaliseren van waardedocumenten
  - bewerken van zonnecellen en -modules
  - bewerken van andere materialen en producten

E-commerce service bedrijf Docdata (http://www.docdata.com) is een Europese marktleider met een sterke basis in Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk, en bestaat uit vier services:

  
  - Docdata commerce
  - Docdata payments
  - Docdata fulfilment
  - Docdata media

Financial Information

The financial information is prepared in accordance with International Financial Reporting Standards as adopted by the European Union (hereafter "IFRS") and its interpretations adopted by the International Accounting Standards Board (IASB).

Revenue

  
  (in thousands, except percentage figures)    2009     2008
  Revenue by line of business         EUR   %  EUR   %
 
  E-commerce service company Docdata    62,875 78.1 67,269 85.6
  Technology company IAI industrial systems 17,594 21.9 11,351 14.4
  Total                   80,469 100.0 78,620 100.0

  - The combined revenue of the Docdata commerce, payments and fulfilment
   services increased with EUR 8.2 million (21%), including a negative 
   foreign exchange effect of EUR 0.6 million. This revenue increase is 
   the result of autonomous growth (EUR 7.4 million, including the 
   negative FX GBP effect of EUR 0.6 million) and through the acquisition 
   of Pegasus Mail GmbH per 1st of January 2009 (EUR 0.8 million). One 
   client realised slightly more than 10% of the total revenue. The 
   revenue of the Docdata media service decreased with EUR 12.6 million 
   (43%) in total, of which EUR 8.5 million as a combined result of the 
   sale of the UK media business by docdata media Ltd. on 30 January 
   2009 and the sale of all shares of 4DU upgrade GmbH on 20 November 
   2008; the other EUR 4.1 million of this revenue decrease was due to 
   declining revenue from replication activities in Tilburg and Berlin.

  - The increase in IAI industrial systems' revenue is realised through 
   the delivery of systems for (amongst others) Rumania, Bulgaria and 
   Sweden. Deliveries consisted of BMOne's, a CMOne and ImagePerf(R) 
   systems.

Gross profit

  
  (in thousands, except percentage figures)    2009    2008
  Gross profit (margin) by line of business   EUR  %  EUR  %
  (margin as % of revenue by line of
  business)
 
  E-commerce service company Docdata     18,184 28.9 18,487 27.5
  Technology company IAI industrial systems  7,365 41.9 4,307 37.9
  Total                   25,549 31.7 22,794 29.0

  - The Docdata commerce, payments and fulfilment services contributed EUR
   14.9 million to the gross profit in 2009 compared to EUR 13.6 million 
   in 2008, mainly due to growth in the number of transactions. The higher 
   Docdata gross profit margin was mainly the result of lower (relative) 
   transport costs recharged. The Docdata media service contributed EUR 
   3.3 million to the gross profit in 2009 compared to EUR 4.9 million in 
   2008.

  - Both the gross profit and gross profit margin of IAI industrial systems
   increased due to the delivery of a higher number of security systems in 
   2009, predominantly during the second half-year 2009.

Operating profit before financing result (EBIT)

Selling & Administrative expenses

Other operating income and expenses

  
  (in thousands, except percentage figures)    2009    2008
  Operating profit (margin) by line of     EUR  %  EUR  %
  business
  (margin as % of revenue by line of
  business)
 
  E-commerce service company Docdata      973 1.6 2,726 4.1
  Technology company IAI industrial systems  4,913 27.9 2,691 23.7
  Total                    5,886 7.3 5,417 6.9
 
  Selling & Administrative expenses (as % of
  revenue)
  Selling expenses              4,530 5.6 5,501 7.0
  Administrative expenses          12,073 15.0 11,699 14.9
  Total                   16,603 20.6 17,200 21.9
 
  Selling & Administrative expenses by line
  of business (as % of revenue by line of
  business)
  E-commerce service company Docdata     14,151 22.5 15,585 23.2
  Technology company IAI industrial systems  2,452 14.0 1,615 14.2
  Total                   16,603 20.6 17,200 21.9
 
  Other operating income and expenses
  (as % of revenue)
  Other operating income            160 0.2   82 0.1
  Other operating expenses          3,220 4.0  259 0.3
  Net other operating expenses        3,060 3.8  177 0.2

  - The operating profit of the Docdata commerce, payments and fulfilment
   services in 2009 amounts to EUR 3.6 million (excluding EUR 2.0 million
   operating expenses in 2009) compared to EUR 2.7 million in 2008 and 
   this 33% increase reflects the higher economies of scale and lower 
   selling and administrative expenses. The Docdata media service realised 
   a loss of EUR 0.6 million in 2009 (2008: close to nil) resulting from 
   the write-off of the German replication activities for around EUR 0.9 
   million.

  - The increase in operating profit of IAI industrial systems in 2009 is
   the result of the sale of a higher number of security systems. The 
   selling and administrative expenses of IAI industrial systems increased 
   with EUR 0.8 million (52%) mainly due to the higher activity level, 
   resulting in higher costs for the organisation including higher 
   personnel costs as a result of the expansion in number of employees. 
   This enabled IAI industrial systems to realise further growth, as well 
   as an entry in the solar market.

  - In 2009, net other operating expenses were recorded by Docdata for a
   total amount of EUR 3.1 million. These net other operating expenses 
   mainly consist of non-recurring expenses in 2009 for an amount of 
   EUR 2.9 million, including impairment charges for IT platforms in the 
   UK (EUR 0.7 million), impairment charges for goodwill paid on 
   acquisition of docdata e-business GmbH in Münster, Germany 
   (EUR 0.7 million), the full write-off of the remaining media 
   production activities in Germany (EUR 0.9 million) and creation of 
   provisions (EUR 0.6 million in total).

Net financing income / (expenses)

Net financing income in 2009 amounted to EUR 0.1 million compared to net financing expenses of EUR 0.5 million in 2008. This increase of EUR 0.6 million is the combined effect of lower net bank interest expenses resulting from a better liquidity in 2009 (effect: EUR 0.2 million) and higher foreign currency exchange result in 2009 compared to 2008 (effect: EUR 0.4 million) due to the British pound recovering against the euro since January 2009.

Income tax expense

DOCDATA's effective tax rate in 2009 was negative 27.5% (representing a tax credit) with an income tax profit of EUR 1.7 million on a profit before income tax of EUR 6.0 million. In 2008, the profit before income tax amounted to EUR 5.0 million and the income tax expense amounted to EUR 1.3 million (effective tax rate: 26.7%).

The income tax profit of EUR 1.7 million in 2009 is the combined result of the following tax treatments of the results per country:

  
  - In the Netherlands, a tax charge has been recorded at a corporate
   income tax rate of 25.5% on the taxable income for the Dutch fiscal 
   entity as well as for the Dutch subsidiaries that are not part of this 
   fiscal entity. As the liquidation of docdata media Ltd. in the UK has 
   been completed, the Dutch fiscal entity has recorded an income tax 
   credit of around EUR 4 million on the liquidation loss of over EUR 
   15 million. Furthermore, a deferred tax provision of EUR 0.2 million 
   was recorded for non-recognised net operating losses, given 
   uncertainty about the timely consummation of these losses before the 
   2011 year-end by one of the Dutch subsidiaries that are not part
   of the fiscal entity.

  - In the United Kingdom, income taxes are recorded against a corporate
   income tax rate of 28% (2008: 28.0%). As a consequence of the sale on 
   30 January 2009 of the UK media business and tangible fixed assets to 
   Sound Performance Manufacturing Ltd., no deferred tax assets on the 
   remaining net operating losses and capital allowances of docdata media 
   Ltd. have been recognised in the consolidated balance sheets at 31 
   December 2009 and at 31 December 2008. No income tax has been recorded 
   in 2009 on non-tax deductible expenses for a total value of EUR 0.4 
   million, consisting of impairment of intangible assets and the release 
   of the remaining balance of the provision for the sale of the UK media 
   business and tangible fixed assets.

  - In Germany, a tax charge has been recorded at a corporate income tax
   rate of in general around 30% on taxable income for the German 
   entities, taking into account lower income tax rates for some regions 
   in Germany when and where applicable. No income tax has been recorded 
   in 2009 on non-tax deductible expenses for a total value of EUR 1.6 
   million, consisting of impairment of goodwill and the full write-off of 
   the remaining media production activities.

Liquidity and capital resources

The General Annual Meeting of Shareholders held on 13 May 2009 approved the proposal to distribute a dividend of EUR 0.30 per ordinary share outstanding (excluding own shares held by the Company), which had a decreasing impact of EUR 2.0 million on retained earnings within the equity of the Company in 2009.

In 2009 31,420 personnel options were exercised from the 2004 series at a price of EUR 4.48 per share. The underlying shares have been delivered by the Company from the own shares in possession of the Company. The proceeds of EUR 141 thousand have been credited to equity under reserves, as the purchase of own shares has been charged to reserves in the past. Per 31 December 2009, the Company owned 351,482 own shares (5.02%), which number is the same as the number of own shares currently owned by the Company per today, 18 February 2010.

In 2009, the Group realised net cash from operating activities of EUR 7.4 million (2008: EUR 8.9 million). Of these total available funds, EUR 5.7 million was spent and the remaining EUR 1.7 million resulted in an increase of the net cash position to EUR 6.1 million from EUR 4.4 million at 31 December 2008. The EUR 5.7 million were for a large part spent on the EUR 2.0 million dividend payment. In addition, the Group has invested a total amount of EUR 3.6 million in 2009: EUR 2.7 million in property, plant and equipment (mainly ware­housing equipment and investment in IT infrastructure); EUR 0.8 million for the acquisition of the remaining minority interests in Braywood Holding Ltd. (14.40% of shares), docdata commerce Ltd. (29.10% of shares; formerly named Hitura Ltd.), and docdata e-business GmbH (30.0% of shares; formerly named Pegasus Dienstleistungen GmbH), and EUR 0.1 million in intangibles (predominantly IT development costs) and in associates.

  
  Consolidated Financial Statements

  1. Consolidated Balance Sheets

  Balance sheets before appropriation of profit.


                           31 December 31 December
 
                              2009    2008
  (in thousands)                      EUR     EUR
 
  Assets
 
  Property, plant and equipment             6,221    6,275
  Intangible assets                   8,633    9,979
  Investments in associates                 62     174
  Other investments                    100     100
  Trade and other receivables               200     108
  Deferred tax assets                  1,130     752
  Total non-current assets               16,346   17,388
 
  Inventories                      6,861    3,593
  Income tax receivables                 3,038     468
  Trade and other receivables              15,566   12,868
  Cash and cash equivalents               6,147    6,034
  Assets classified as held for             1,054     549
  sale
  Total current assets                 32,666   23,512
 
  Total assets                     49,012   40,900
 
  Equity
 
  Share capital                      700     700
  Share premium                     16,854   16,854
  Translation reserves                 (1,030)   (1,313)
  Reserve for own shares                (2,940)   (3,218)
  Retained earnings                   13,720    7,882
  Total equity attributable to equity holders of    27,304   20,905
  the parent
  Minority interest                    107     292
  Total equity                     27,411   21,197
 
  Liabilities
 
  Interest-bearing loans and other             313     628
  borrowings
  Employee benefits                     -     100
  Deferred tax liabilities                 288     437
  Total non-current liabilities              601    1,165
 
  Bank overdrafts                      -    1,675
  Interest-bearing loans and other              -     94
  borrowings
  Income tax payable                    340     323
  Trade and other payables               18,668   16,054
  Provisions                       1,039     93
  Liabilities classified as                953     299
  held for sale
  Total current liabilities               21,000   18,538
 
  Total liabilities                   21,601   19,703
 
  Total equity and liabilities             49,012   40,900

2. Consolidated Income Statements

  
                          2009       2008
  (in thousands, except earnings per share  EUR   %    EUR   %
  and average shares outstanding)
 
  Revenue                 80,469 100.0  78,620 100.0
  Cost of sales              (54,920) (68.3) (55,826) (71.0)
  Gross profit               25,549  31.7  22,794  29.0
 
  Other operating income           160  0.2    82  0.1
  Selling expenses             (4,530) (5.6)  (5,501) (7.0)
  Administrative expenses         (12,073) (15.0) (11,699) (14.9)
  Other operating expenses         (3,220) (4.0)   (259) (0.3)
 
  Operating profit before financing 
  result                  5,886  7.3   5,417  6.9
 
  Financial income              301  0.4    550  0.7
  Financial expenses             (195) (0.2)  (1,012) (1.3)
  Net financing income / (expenses)      106  0.2   (462) (0.6)
 
  Share of profits of associates        37   -    58  0.1
 
  Profit before income tax         6,029  7.5   5,013  6.4
 
  Income tax profit / (expense)       1,660  2.1  (1,337) (1.7)
 
  Profit for the period           7,689  9.6   3,676  4.7
 
  Attributable to:
  Equity holders of the parent       7,831  9.7   3,606  4.6
  Minority interest             (142)  0.1    70  0.1
  Profit for the period           7,689  9.6   3,676  4.7
 
  Weighted average number of shares   6,649,000    6,668,000
  outstanding
  Weighted average number of shares   6,946,000    6,921,000
  (diluted)
 
  Earnings per share
  Basic earnings per share          1.16       0.55
  Diluted earnings per share         1.11       0.53

3. Consolidated Statements of Cash Flows

  
                            2009   2008
  (in thousands)                   EUR    EUR
 
  Cash flows from operating activities
  Profit for the period               7,689   3,676
  Adjustments for:
  Depreciation and amortisation           5,223   3,749
  Costs share options and delivered shares      137    244
  Financial expenses                 195   1,012
  Financial income                  (301)   (550)
  Share of profits of associates           (37)   (58)
  Income tax expense                (1,660)  1,337
  Cash flows from operating activities before
  changes in working capital and provisions    11,246   9,410

  (Increase) / Decrease in trade and other
  receivables and assets held for sale       (3,003)   642
                           
  (Increase) / Decrease in inventories       (3,268)   158
  Increase / (Decrease) in trade and other
  payables and liabilities held for sale      3,048    (3)
                           
  Increase / (Decrease) in provisions and       846   (272)
  employee benefits
  Cash generated from the operations        8,869   9,935
 
  Interest paid                   (266)   (714)
  Interest received                  209    541
  Income taxes paid                (1,452)   (846)
  Net cash from operating activities        7,360   8,916
 
  Cash flows from investing activities
  Acquisition of property, plant and equipment   (2,703)  (2,156)
  Acquisition of subsidiaries            (806)  (1,353)
  Acquisition of associates and other         (62)   (985)
  investments
  Acquisition of intangible assets          (67)   (49)
  Proceeds from sale of property, plant and      118    28
  equipment
  Net cash from investing activities        (3,520)  (4,515)
 
  Cash flows from financing activities
  Dividends paid                  (2,031)  (1,890)
  (Repayment of) / Proceeds from bank        (325)    25
  overdrafts
  Repayment of interest-bearing loans and other    (60)   (117)
  borrowings
  Loans provided to associates            (200)    -
  Proceeds from exercise of share options       141    48
  Proceeds from interest-bearing loans and       -    110
  other borrowings
  Own shares bought                   -  (1,916)
  Net cash from financing activities        (2,475)  (3,740)
 
  Net (decrease) increase in cash and cash     1,365    661
  equivalents
  Cash and cash equivalents at the beginning of   6,034   5,586
  the period
  Bank overdrafts balanced with cash and cash   (1,350)    -
  equivalents
  Effect of exchange rate fluctuations on cash     98   (213)
  held
 
  Cash and cash equivalents at the end of the    6,147   6,034
  period

4. Consolidated Statements of Shareholders' Equity

  
   
                 Share  Share      Retained
                capital premium      earnings
                        Reserves
  (in thousands)         EUR   EUR   EUR    EUR
 
  Equity Statement 2008
 
  Balance at 1 January 2008   731  16,854  (1,674)   5,932
  Dividend distribution      -    -    -  (1,656)
  Cancellation of own shares   (31)    -    31     -
  Shares bought          -    -  (1,916)    -
  Exercised share options     -    -    48     -
  Delivered shares for       -    -   135     -
  remuneration
  Costs share options       -    -   109     -
  Consolidation of former     -    -    -     -
  associate
  Total recognised income
  and expense for the period    -    -  (1,264)  3,606
  Balance at 31 December     700  16,854  (4,531)  7,882
  2008
 
  Equity Statement 2009
 
  Balance at 1 January 2009   700  16,854  (4,531)  7,882
  Dividend distribution      -    -    -  (1,993)
  Exercised share options     -    -   141     -
  Delivered shares for       -    -    37     -
  remuneration
  Costs share options       -    -   100     -
  Consolidation of former     -    -    -     -
  associate
  Total recognised income
  and expense for the period    -    -   283   7,831
  Balance at 31 December     700  16,854  (3,970)  13,720
  2009

  (continued)
  
                Total equity
                attributable
                 to equity
                 holders of
                 the parent Minority  Total
                      interest  equity
  (in thousands)           EUR   EUR   EUR
 
  Equity Statement 2008
 
  Balance at 1 January 2008    21,843   344  22,187
  Dividend distribution      (1,656)  (234) (1,890)
  Cancellation of own shares      -    -    -
  Shares bought          (1,916)    -  (1,916)
  Exercised share options       48    -    48
  Delivered shares for        135    -   135
  remuneration
  Costs share options         109    -   109
  Consolidation of former        -   112   112
  associate
  Total recognised income
  and expense for the period    2,342    70  2,412
  Balance at 31 December      20,905   292  21,197
  2008
 
  Equity Statement 2009
 
  Balance at 1 January 2009    20,905   292  21,197
  Dividend distribution      (1,993)   (38) (2,031)
  Exercised share options       141    -   141
  Delivered shares for         37    -    37
  remuneration
  Costs share options         100    -   100
  Consolidation of former        -    (5)   (5)
  associate
  Total recognised income
  and expense for the period    8,114   (142)  7,972
  Balance at 31 December      27,304   107  27,411
  2009

5. Consolidated Statements of recognised Income and Expense

  
                            2009  2008
  (in thousands)                    EUR   EUR
 
  Foreign exchange translation differences, net    283 (1,264)
  of tax
  Income / (Expense) recognised directly in      283 (1,264)
  equity
 
  Profit for the period               7,689  3,676
 
  Total recognised income and expense for the    7,972  2,412
  period
 
  Attributable to:
 
  Equity holders of the parent            8,114  2,342
  Minority interest                  (142)   70
  Total recognised income and expense for the    7,972  2,412
  period

6. Notes to the Consolidated Financial Statements

6.1 Reporting entity

DOCDATA N.V. (referred to as "DOCDATA" or the "Company") is a company domiciled in Waalwijk, the Netherlands. The consolidated financial statements of DOCDATA N.V. as at and for the year ended 31 December 2009 comprise DOCDATA N.V. and its subsidiaries (together referred to as the "Group") and the Group's interest in associates and jointly controlled entities.

The consolidated financials statements of the Group as at and for the year ended 31 December 2008 are available upon request from the Company's registered office at Energieweg 2, 5145 NW in Waalwijk, the Netherlands, or at the Company's corporate website, http://www.docdatanv.com .

6.2 Statement of compliance

These consolidated financial statements do not include all of the information required for full annual financial statements, and should therefore be read in conjunction with the consolidated financial statements of the Group as at and for the year ended 31 December 2008.

6.3 Significant accounting policies

The consolidated financial statements of the Group are prepared in accordance with the International Financial Reporting Standards as adopted by the European Union ("IFRS"). The accounting policies applied by the Group in these consolidated financial statements are the same as those applied by the Group in its consolidated financial statements as at and for the year ended 31 December 2008. For a summary of the significant accounting policies under IFRS, please refer to the Group's Annual Report for the financial year ended 31 December 2008.

6.4 Management representations

In the opinion of the management, these consolidated financial statements include all adjustments necessary for a fair presentation of the financial position, operating results and cash flows of all reporting periods herein. All such adjustments are of a normal recurring nature, except for recorded non-recurring adjustments for the following topics:

  
  - impairments of goodwill and other intangibles;

  - impairment of assets and liabilities reported as assets and liabilities
   classified as held for sale;

  - valuation of corporate income tax assets and profits, resulting from
   the liquidation of former subsidiaries.

6.5 Organisation structure and segmentation

From 1 January 2008 onwards, DOCDATA has changed the organisation structure from a country organisation to a divisional structure. Starting the financial year 2008, DOCDATA identifies for the purpose of preparing financial statements the following two lines of business: Internet service company Docdata (consisting of the following four services: Docdata commerce, Docdata payments, Docdata fulfilment and Docdata media) and Technology company IAI industrial systems. Starting 1 January 2010, the names of the two lines of business are:

  
  - E-commerce company Docdata;
  - Technology company IAI industrial systems.

6.6 Consolidation

In the consolidated financial statements for the year ended 31 December 2009, the following treatment has been applied for the following incorporation and acquisition:

  
  - IAI industrial systems GmbH: per 12 January 2009, IAI industrial
   systems B.V. has incorporated a new legal entity for its Germany 
   subsidiary, IAI industrial systems GmbH in Berlin. The balance sheet 
   and income statement of IAI industrial systems GmbH have been included 
   in the DOCDATA consolidation starting per the date of incorporation;

  - Pegasus Mail GmbH: on 9 January 2009, docdata e-business GmbH has
   acquired all issued shares of Pegasus Mail GmbH in Münster (Germany). 
   This company operates fulfilment services related to print and mail. 
   The balance sheet and income statement of Pegasus Mail GmbH have been 
   included in the DOCDATA consolidation starting per the acquisition 
   date.

In the consolidated financial statements for the year ended 31 December 2008, the following treatment has been applied for the acquisitions and divestments mentioned:

  
  - docdata media Ltd.: on 30 January 2009 docdata media Ltd. has sold its
   complete business activities for CD and DVD replication and Audio 
   Cassette manufacturing to Sound Performance Manufacturing Ltd., a 
   subsidiary of the UK based Sound Performance Ltd. This transaction 
   includes the sale by docdata media Ltd. as per the transaction date of 
   30th of January 2009 of its business activities, tangible fixed assets, 
   stocks, customer contracts, trade creditors, personnel and staff. The 
   assets and liabilities part of this transaction have been accounted for 
   at the lower of book value or net realisable value and have been 
   recorded under assets classified as held for sale and liabilities 
   classified as held for sale in the consolidated balance sheet at 31 
   December 2008.

  - docdata e-business GmbH (formerly named 'Pegasus e-Business GmbH'):
   DOCDATA has increased its share interest in Pegasus eâ€'Business GmbH 
   in Münster (Germany; formerly named 'Pegasus Dienstleistungen GmbH') 
   from 30% to 70%, through the exercise of the call option on 40% of 
   the issued share capital which was part of the original sale and 
   purchase agreement from September 2006. The balance sheet and income 
   statement of Pegasus e-Business GmbH has been included in the DOCDATA 
   consolidation starting 1 January 2008;

  - docdata commerce Limited (formerly named 'Hitura Limited'): DOCDATA has
   acquired an interest of 61.2% in the issued share capital of Hitura 
   Ltd. in London (England), with an agreement on the purchase of the 
   remaining minority shares between 2008 and 2013. The balance sheet and 
   income statement of Hitura Ltd. have been included in the DOCDATA 
   consolidation starting 1 February 2008. On 2 July 2008, DOCDATA has 
   acquired an additional 9.7% interest in the issued share capital of 
   docdata commerce Ltd., bringing the total DOCDATA share to 70.9% as of 
   that date.

  - 4D upgrade GmbH: on 20 November 2008, DOCDATA has sold its share
   interest of 85.0% in the issued share capital of 4D upgrade GmbH in
   Grossbeeren (Germany) to the (third-party) minority shareholders, with 
   30 November 2008 as effective transaction date for the transfer of the 
   share ownership. Therefore, the balance sheet at 31 December 2008 of 
   4D upgrade GmbH has not been included in the consolidated balance 
   sheet at 31 December 2008, and the revenues and results of 4D upgrade 
   GmbH are included in the 2008 consolidated income statement of 
   DOCDATA for the 11-months' period from 1 January 2008 till 30 November 
   2008.

6.7 Property, plant and equipment

  
                     31 December 31 December
                        2009    2008
  (in thousands)                EUR     EUR
 
  Land and buildings             1,349    1,449
  Machinery and equipment          2,937    2,929
  Other                   1,879    1,855
                        6,165    6,233
  Under construction              56     42
  Total                   6,221    6,275

The book value of property, plant and equipment has remained at EUR 6.2 million over 2009 as a combined result from depreciation charges for EUR 2.8 million (including an additional depreciation of EUR 0.4 million for the write-off of the remaining book value at 31 December 2008 of the machinery and equipment of the German media production activities), currency exchange profits for EUR 0.1 million on the UK property, plant and equipment accounted for in British pounds, and capital expenditure for EUR 2.7 million.

6.8 Intangible assets

  
                     31 December 31 December
                        2009     2008
  (in thousands)                EUR     EUR
 
  Goodwill                  6,626    6,562
  Customer contracts              468     627
  IT platforms                1,539    2,790
  Total                   8,633    9,979

The book value for intangible assets has decreased with EUR 1.3 million in 2009, due to the following:

  
  - goodwill paid (EUR 0.6 million) for the acquisition of the remaining
   minority interests in Braywood Holding Ltd. (14.40% of shares), docdata
   commerce B.V. (20.0% of shares), docdata commerce Ltd. (29.10% of 
   shares; formerly named Hitura Ltd.) and docdata e-business GmbH (30.0% 
   of shares; formerly named Pegasus Dienstleistungen GmbH). At 31 
   December 2009, the Group owns the economical rights to all the shares 
   in these subsidiaries going back to 1st of January 2009;

  - capital expenditure for IT platforms (EUR 0.1 million in total);

  - amortisation charges for customer contracts and IT platforms (EUR 0.8
   million in total);

  - impairments for IT platforms and goodwill paid on acquisition (EUR 1.5
   million in total);

  - currency exchange profits (EUR 0.3 million) on the valuation of the
   intangible assets with an original value in British pounds (i.e. 
   related to the Braywood and Hitura acquisitions).

6.9 Inventories

  
                     31 December 31 December
                        2009     2008
  (in thousands)                EUR     EUR
  Raw and auxiliary materials         720    1,050
  Work in progress              6,066    2,375
  Finished goods                75     168
  Total                   6,861    3,593

The book value of inventories increased EUR 3.3 million in 2009, which is only caused by increased work in progress at IAI industrial systems. The largest part of the systems being build, which are included in this work in progress, are scheduled for delivery in the first half-year 2010. IAI industrial systems' order book increased during 2009 from EUR 10.8 million at 31 December 2008 to EUR 13.7 million at 31 December 2009.

6.10 Segmented Consolidated Income Statement 2009

  
                      E-commerce    Technology
                               company IAI
                     service company   industrial
                       Docdata      systems
  (in thousands, except earnings per     EUR   %    EUR    %
  share and average shares outstanding)
 
  Revenue                 62,875 100.0   17,594  100.0
  Cost of sales             (44,691) (71.1)  (10,229) (58.1)
  Gross profit              18,184  28.9   7,365  41.9
 
  Other operating income           160  0.3     -    -
  Selling expenses            (3,797) (6.0)   (733)  (4.2)
  Administrative expenses        (10,354) (16.5)  (1,719)  (9.8)
  Other operating expenses        (3,220) (5.1)     -    -
 
  Operating profit before financing     973  1.6   4,913  27.9
  result
 
  Financial income              220  0.3     81   0.5
  Financial expenses            (140) (0.2)    (55)  (0.3)
  Net financing income / (expenses)      80  0.1     26   0.2
 
  Share of profits of associates       37   -     -    -
 
  Profit before income tax         1,090  1.7   4,939  28.1
 
  Income tax profit / (expense)      2,996  4.8   (1,336)  (7.6)
 
  Profit for the period          4,086  6.5   3,603  20.5
 
  Attributable to:
  Equity holders of the parent       4,228  6.7   3,603  20.5
  Minority interest             (142) (0.2)     -    -
  Profit for the period          4,086  6.5   3,603  20.5

Corporate website: http://www.docdatanv.com

PRN NLD

BRON DOCDATA N.V.