TenCate, Hellendoorn en Overijssel investeren in ruimte, kennis en werk

13 Jul, 2006, 08:00 BST Van Koninklijke Ten Cate

ALMELO, Nederland, July 13 /PRNewswire/ -- Vanmiddag ondertekenen drs. T.W. Rietkerk, gedeputeerde van de provincie Overijssel, ir. J.J. van Overbeeke, burgemeester van de gemeente Hellendoorn en ir. L. de Vries, voorzitter van de raad van bestuur van TenCate, een intentieovereenkomst.

Daarin leggen partijen hun intenties vast ten aanzien van een tweetal te herontwikkelen bedrijfslocaties voor binnenstedelijke woningbouw en concentratie van bedrijfsactiviteiten op het te ontwikkelen High Tech Materials Park in Nijverdal- Noord. Door een bedrijfsconcentratie in Nijverdal-Noord verdwijnt de structurele overlast voor omwonenden, zoals verkeersoverlast, geur, geluid en opslag van gevaarlijke stoffen. Zo wordt een duurzame verbetering gerealiseerd van de ruimtelijke kwaliteit en het woon- en werkklimaat in Nijverdal.

Door de nauwe samenwerking vindt een optimale afstemming plaats van de belangen van betrokken partijen. De belangrijkste gezamenlijke doelstellingen hierbij zijn:

- Verbetering van de ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid.

- Verbetering van het woon- en werkklimaat door verplaatsing van industriële activiteiten uit woonwijken.

- Het plegen van milieu-investeringen, gericht op duurzame productie

- Groei van hoogwaardige regionale werkgelegenheid.

- Investering in kennisintensieve bedrijfsactiviteiten, gericht op innovatieve oplossingen op het gebied van materialen en mechatronica.

- Ontwikkeling van moderne en efficiënte productiemogelijkheden met een regionale aantrekkingskracht.

- Herontwikkeling van de locaties aan de P.C. Stamstraat en het Hoge Dijkje in Nijverdal.

- Behoud van een industrieel rijksmonument en historisch erfgoed.

De ondertekening van de intentieverklaring vindt vandaag plaats bij TenCate in Nijverdal om 16.30 uur.

Innovatie

TenCate ziet het gezamenlijke initiatief met gemeente en provincie als een erkenning voor de innovatieve mogelijkheden die de samensmelting van textieltechnologie en chemie te bieden hebben. De ontwikkelingen van TenCate in de laatste jaren kunnen een positieve stimulans zijn voor een innovatief platform voor nieuwe materialen voor uiteenlopende toepassingsgebieden.

Kenniscentrum

Naast de bedrijfsconcentratie wordt in Nijverdal-Noord een open kenniscentrum opgezet rond de TenCate-bedrijven. In dit kenniscentrum worden door de industrie, universiteiten en overige kennisinstellingen gezamenlijke initiatieven ontwikkeld op het gebied van nieuwe producten en productieprocessen. Dit sluit aan op de plannen van het Innovatieplatform Twente, dat streeft naar clustering van de sectoren Materials & Mechatronica.

Bedrijfsverplaatsing

TenCate investeert in de verdere modernisering van haar bedrijven in Nijverdal-Noord, gericht op een verdere groei en toename van de werkgelegenheid op het High Tech Materials Park. Door de bedrijfsconcentratie komen de locaties aan de P.C. Stamstraat en het Hoge Dijkje in Nijverdal vrij. Het verplaatsen van industriële activiteiten uit het centrum van Nijverdal zal positieve effecten hebben op onder meer milieu en woonklimaat.

Herontwikkeling

Het vrijkomen van de bedrijfslocatie aan de P.C. Stamstraat biedt de gemeente mogelijkheden voor binnenstedelijke woningbouw. Dit biedt kansen voor de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit en het creëren van een hoogwaardig woonmilieu. De herontwikkeling van locatie Hoge Dijkje biedt naast woningbouw tevens mogelijkheden voor het creëren van een werkomgeving met detailhandel en publieksfuncties. Hierbij wordt een belangrijk industrieel rijksmonument en historisch erfgoed behouden. Door de herontwikkeling neemt de verkeersveiligheid toe als gevolg van een sterke afname van het vrachtverkeer in het centrum. Ook zijn er positieve gevolgen voor het ecologische gebied langs de Regge.

Investering

Met de realisering van het High Tech Materials Park is een investering gemoeid van in totaal EUR 137 miljoen. Hiervan zal minimaal EUR 77 miljoen worden geïnvesteerd door Koninklijke Ten Cate. Voor investeringen door TenCate en de overheid in het op te richten geschakelde kenniscentrum is EUR 23 miljoen nodig. De overige EUR 37 miljoen dient onder meer te worden verkregen uit de opbrengst van de verkoop van de locatie P.C. Stamstraat en het Hoge Dijkje. Het project heeft een verwachte looptijd van zeven jaar.

Duurzaam ondernemen

Als onderdeel van de intentieovereenkomst spant TenCate zich in om energie- en waterverbruik verder te verminderen en overlast voor de omgeving te reduceren. Dit sluit aan bij de aandacht van TenCate voor duurzaam ondernemen, waarbij gestreefd wordt naar een zo minimaal mogelijke belasting van het milieu. De bedrijfsconcentratie maakt het mogelijk water en energie zo efficiënt mogelijk te gebruiken.

Versterking concurrentiekracht

Het open kenniscentrum sluit aan bij de activiteiten van drie TenCate- werkmaatschappijen. TenCate Protective & Oudoor Fabrics ontwikkelt en produceert onder meer beschermende weefsels. TenCate Aeropace Composites is leverancier van composietmaterialen voor onder andere de vliegtuigindustrie. TenCate Grass produceert kunstgras voor sporttoepassingen.

De regionale concurrentiekracht kan verder worden versterkt door via een open samenwerking met opleidingsinstituten, kennisinstellingen en industriële partners expertise te ontwikkelen in een specialistisch kennisgebied, gericht op materialentechnologie en hoogwaardige efficiënte productiemogelijkheden.

BRON Koninklijke Ten Cate