Tijdgevoelige mededeling betreffende een voorgestelde vereffening tussen bepaalde vereffeningstrusts met betrekking tot securitisaties gesponsord door Residential Capital, LLC en bepaalde dochterondernemingen ervan, waaronder GMAC Mortgage, LLC en Residential Funding Company, LLC

08 Okt, 2012, 14:00 BST Van RMBS Trustees

LAKE SUCCESS, New York, 8 oktober 2012 /PRNewswire/ -- De volgende mededeling wordt gebracht door de RMBS-trustees betreffende een vereffeningsvoorstel tussen Residential Capital, LLC, et al., en de vereffeningstrusts.

TIJDGEVOELIGE KENNISGEVING BETREFFENDE EEN VOORGESTELDE VEREFFENING TUSSEN BEPAALDE VEREFFENINGSTRUSTS MET BETREKKING TOT SECURITISATIES GESPONSORD DOOR RESIDENTIAL CAPITAL, LLC EN BEPAALDE DOCHTERONDERNEMINGEN ERVAN, WAARONDER GMAC MORTGAGE, LLC EN RESIDENTIAL FUNDING COMPANY, LLC

DEZE MEDEDELING WORDT GEBRACHT DOOR:

THE BANK OF NEW YORK MELLON,
THE BANK OF NEW YORK MELLON TRUST COMPANY, N.A.,
DEUTSCHE BANK NATIONAL TRUST COMPANY,
DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AMERICAS,
U.S. BANK NATIONAL ASSOCIATION EN
WELLS FARGO BANK, N.A.

IN HUN CAPACITEIT ALS TRUSTEES OF ALS ADMINISTRATORS VAN DE TRUSTAKTE (HIERNA GEZAMENLIJK TE NOEMEN "RMBS-TRUSTEES" EN ELK APART TE NOEMEN "RMBS-TRUSTEE"), AAN DE HOUDERS VAN CERTIFICATEN, PROMESSEN OF ANDERE EFFECTEN (HIERNA TE NOEMEN "CERTIFICAATHOUDERS") ONDER DE MET RESIDENTIELE HYPOTHEKEN GEDEKTE VEREFFENINGSTRUSTS GEIDENTIFICEERD ALS BEWIJSSTUK A, BESCHIKBAAR OP WWW.RESCAPRMBSSETTLEMENT.COM (HIERNA GEZAMENLIJK TE NOEMEN DE "VEREFFENINGSSTRUSTS" EN ELK TE NOEMEN DE "VEREFFENINGSTRUST").

DEZE MEDEDELING BEVAT BELANGRIJKE, TIJDGEVOELIGE INFORMATIE VOOR CERTIFICAATHOUDERS EN ANDERE PERSONEN DIE MOGELIJK BELANGSTELLING HEBBEN IN DE VEREFFENINGSTRUSTS. ALLE BEWAARINSTELLINGEN, BEHEERDERS OF ANDERE TUSSENPERSONEN DIE DEZE MEDEDELING ONTVANGEN, WAAR VAN TOEPASSING, WORDEN GEVRAAGD OM DEZE MEDEDELING ZO SPOEDIG MOGELIJK DOOR TE STUREN NAAR DE CERTIFICAATHOUDERS.

Datum: 22 augustus, 2012 (datum waarop de mededeling is verzonden aan geregistreerde certificaathouders)

Deze mededeling (hierna te noemen "Mededeling") wordt u verstrekt door de RMBS-trustees onder de Pooling- en Serviceovereenkomsten (met inbegrip van Serieaanvullingen en Standaardvoorwaarden van Pooling- en Serviceovereenkomsten), Effectenovereenkomsten en desbetreffende Serviceovereenkomsten (hierna gezamenlijk te noemen de "Toepasselijke Overeenkomsten") waaraan de Vereffeningstrust onderworpen zijn. Termen die beginnen met een hoofdletter maar die niet zijn gedefinieerd, hebben de betekenis die is vermeld in de Toepasselijke Overeenkomsten.

I. Achtergrond.

Zoals aan de Certificaathouders is gemeld door elke RMBS-trustee hebben op 14 mei 2012 Residential Capital, LL en bepaalde van zijn directe en indirecte dochterondernemingen (hierna gezamenlijk te noemen "ResCap") vrijwillige aanvragen ingediend volgens hoofdstuk 11 van de Amerikaanse faillissementswet 'Bankruptcy Code' (hierna te noemen de "Faillissementswet") bij de United States Bankruptcy Court in the Southern District of New York (hierna te noemen de "Rechtbank") (wat betreft Residential Capital, LLC, rechtszaak nr. 12-12020 (MG) en verwante rechtszaken) (hierna gezamenlijk te noemen de "Faillissementszaken").

DEZE MEDEDELING BETREFT EEN VOORGESTELDE VEREFFENING VAN DE CLAIMS VAN DE VEREFFENINGSTRUSTS TEGEN RESCAP IN DE FAILLISSEMENTSZAKEN. DEZE CLAIMS OMVATTEN, MAAR ZIJN NIET BEPERKT TOT, BEPAALDE CLAIMS BETREFFENDE HET OPSTELLEN EN VERKOPEN DOOR RESCAP VAN HYPOTHEKEN EN BETREFFENDE BEPAALDE ASPECTEN VAN DE SERVICEVERLENING VAN RESCAP VOOR DEZE HYPOTHEKEN. DE VOORGESTELDE VEREFFENING ZOU, INDIEN GOEDGEKEURD DOOR DE RECHTBANK EN AANVAARD DOOR DE RMB-TRUSTEE VAN EEN VEREFFENINGSTRUST, BINDEND ZIJN VOOR DAT VEREFFENINGSTRUST EN VOOR DE DESBETREFFENDE CERTIFICAATHOUDERS. DE VOORGESTELDE VEREFFENING EN DE DESBETREFFENDE GOEDKEURINGSPROCEDURES VAN DE RECHTBANK HEBBEN DERHALVE EEN WEZENLIJKE INVLOED OP DE BELANGEN VAN DE CERTIFICAATHOUDERS, EN DAAROM VRAGEN DE RMBS-TRUSTEES DAT ALLE CERTIFICAATHOUDERS EN ANDERE ONTVANGERS VAN DEZE KENNISGEVING DE ONDERHAVIGE KENNISGEVING EN DESBETREFFENDE DOCUMENTATIE ZORGVULDIG LEZEN IN OVERLEG MET HUN JURIDISCHE EN FINANCIËLE RAADGEVERS.

II. De voorgestelde vereffening.

Op 13 mei 2012 heeft ResCap met twee groepen van certificaathouders (hierna gezamenlijk te noemen de "Institutionele Beleggers") elk een aparte overeenkomst afgesloten met de titel "Vereffeningsovereenkomst van de RMBS-trust" (hierna gezamenlijk te noemen de "Oorspronkelijke Voorgestelde vereffeningsovereenkomsten van de RMBS-trusts"). Op 15 augustus 2012 zijn de Oorspronkelijk Voorgestelde Vereffeningsovereenkomsten van de RMBS-trusts gewijzigd (hierna te noemen de "Gewijzigde Voorgestelde Vereffeningsovereenkomsten van de RMBS-trusts" en samen met de Oorspronkelijk Voorgestelde Vereffeningsovereenkomsten van het RMBS-trust te noemen de "Voorgestelde Vereffeningsovereenkomsten van de RMBS-trusts") (kopieën van deze documenten kunnen worden verkregen zoals beschreven in onderstaand punt IV). Met de Voorgestelde Vereffeningsovereenkomsten van het RMBS-trust wordt onder andere getracht om de claims van de Vereffeningstrusts in verband met de vermeende schendingen door ResCap van de verklaringen en garanties in de Toepasselijke Overeenkomsten en bepaalde vermeende schendingen van de serviceverplichtingen van ResCap te vereffenen. De Voorgestelde Vereffeningsovereenkomsten van de RMBS-trust zijn onderhevig aan goedkeuring van de Rechtbank en de hierin vermelde vereffeningen kunnen niet worden aangeboden aan of geaccepteerd door de Vereffeningstrust voordat en tenzij deze goedkeuring is verleend door de Rechtbank (zie punt III).

De Voorgestelde Vereffeningsovereenkomsten van de RMBS-trust bepalen dat bij het vereffenen van de Voorgestelde Vereffende Claims (zoals hieronder gedefinieerd) tegen ResCap, elke Vereffeningstrust die de vereffening accepteert (hierna te noemen een "Accepterende Trust") een algemene, ongedekte claim wordt toegestaan tegen het vermogen van bepaalde ResCap-entiteiten in de Faillissementszaken. Als alle Vereffeningstrusts Accepterende Trusts worden, zullen de toegestane claims in totaal 8.700.000.000 Amerikaanse dollar (US$ 8,7 miljard) bedragen, minus een deel van de toegestane claims voor het betalen van de honoraria en onkosten van de advocaten van de Institutionele Beleggers zoals bepaald in de Voorgestelde Vereffeningsovereenkomsten van de RMBS-trust (hierna te noemen de "Vergoeding voor de Vereffeningsclaims"). De Voorgestelde Vereffeningsovereenkomsten van de RMBS-trust bepalen bovendien dat elke Accepterende Trust de optie heeft (hierna te noemen "HoldCo-optie") om op elk moment voordat een Faillissementsplan wordt bevestigd in de Faillissementszaken (hierna te noemen een "Plan") ervoor te opteren tot twintig procent van het Vereffeningsbedrag van die Accepterende Trust te ontvangen als een toegestane, algemene, ongedekte claim tegen het vermogen van Residential Capital, LLC (hierna te noemen "HoldCo") in plaats van een algemene, ongedekte claim tegen het vermogen van bepaalde directe en indirecte dochterondernemingen ervan en zodoende de toegestane, algemene, ongedekte claim van elke Accepterende Trust tegen dergelijke goederen te beperken tot de mate waarin elke Accepterende Trust die HoldCo-optie uitoefent. Het bepalen van het Vereffeningsbedrag van elke Accepterende Trust (m.a.w. het aandeel van elke Accepterende Trust in het totale Vereffeningsbedrag) is onderworpen aan een toewijzingsprocedure zoals beschreven in de Voorgestelde Vereffeningsovereenkomsten van de RMBS-trusts, en alle ontvangers van deze Mededeling worden doorverwezen naar deze overeenkomsten voor meer details over die procedure.

Met de Voorgestelde Vereffeningsovereenkomsten van de RMBS-trusts kan elk Vereffeningstrust het vereffeningsvoorstel individueel accepteren of afwijzen zonder dat dit de rechten van een ander Vereffeningstrust beïnvloedt (met inbegrip van het aandeel van het Vereffeningsbedrag waarop een andere Vereffeningstrust recht heeft als deze een Accepterende Trust wordt). Indien goedgekeurd door de Rechtbank, hebben de Voorgestelde Vereffeningsovereenkomsten van de RMBS-trusts invloed op de rechten en belangen van alle Certificaathouders en hun rechtsopvolgers en cessionarissen, in elke Accepterende Trust. De betroffen rechten en belangen omvatten onder andere het vrijwaren van claims tegen ResCap in naam van de RMBS-trustee, de Accepterende Trusts en alle Certificaathouders in de Accepterende Trusts die voortvloeien uit of verband houden met (i) het opzetten en verkopen van hypotheken aan de Accepterende Trusts, waaronder mededelingen en garanties gemaakt met betrekking tot deze hypotheken en elke verplichting tot terugkoop van de hypotheken; (ii) documentatie van de hypotheken in de Accepterende Trusts, met bepaalde uitzonderingen; (iii) serviceverlening voor de hypotheken in de Accepterende Trusts; (iv) bepaalde verminderingen of compensatie volgens de Toepasselijke Overeenkomsten tegen ResCap; en (v) om het even welke leningverkoper die leningen verkocht aan ResCap of Ally Financial Inc. die werden verkocht of overgedragen aan de Accepterende Trusts (hierna gezamenlijk te noemen de "Voorgestelde Vereffende Claims").

De acceptatie van de Voorgestelde Vereffeningsovereenkomsten van de RMBS-trusts door een Accepterende Trust geeft, op dit moment, deze Accepterende Trust het recht niet om op welk moment ook een bepaald bedrag geld of andere betaling te ontvangen als een deel van het faillissementsvermogen van de debiteuren van ResCap. Het Vereffeningsbedrag geeft daarentegen de Accepterende Trust het recht de betaling te ontvangen zoals die uiteindelijk is toegekend voor die claims van algemene ongedekte crediteuren in de Faillissementszaken die op dezelfde manier zijn geclassificeerd als de claims van de Accepterende Trusts. Certificaathouders kunnen bijgevolg op dit moment niet veronderstellen dat acceptatie door een Vereffeningstrust van de desbetreffende Voorgestelde Vereffeningsovereenkomst van de RMBS-trusts zal leiden tot een bepaalde invordering met betrekking tot het Vereffeningsbedrag van dergelijk Vereffeningstrust. Acceptatie door een Vereffeningstrust van de desbetreffende Voorgestelde Vereffeningsovereenkomst lost echter alle geschillen op met ResCap en andere partijen met belangen in de Faillissementszaken wat betreft het bedrag en de status van algemene ongedekte claims dat dergelijk Vereffeningstrust mogelijk heeft met betrekking tot de Voorgestelde Vereffende Claims.

De RMBS-trustees hebben gezamenlijk Duff & Phelps, LLC aangesteld als hun hoofdadviseur met betrekking tot hun evaluatie van de Voorgestelde Vereffeningsovereenkomsten van de RMBS-trust en met betrekking tot bepaalde andere zaken in de Faillissementszaken. Elke RMBM-trustee heeft ook een onafhankelijke advocaat aangesteld voor advies wat betreft relevante juridische zaken die een invloed hebben op de door hen beheerde Vereffeningstrust. Geen van de RMBS-trustees heeft tot op datum van deze Mededeling een beslissing getroffen wat betreft de redelijkheid van, of de raadzaamheid van het aangaan van, de Voorgestelde Vereffeningsovereenkomsten van de RMBS-trust in naam van een Vereffeningstrust. Geen van de RMBS-trustees is van plan een beslissing te nemen over het al dan niet accepteren van de voorgestelde vereffening in naam van een Vereffeningstrust voordat en tenzij de voorgestelde vereffening is goedgekeurd door de Rechtbank (zie onderstaande paragraaf III). Hoewel de RMBS-trustees met elkaar samenwerken voor het evalueren van de voorgestelde vereffening, zal elke RMBS-trustee zijn eigen beslissing treffen over het al dan niet accepteren van de voorgestelde vereffening in naam van een Vereffeningstrust en voor elke Accepterende Trust over het al dan niet opteren om de HoldCo-optie uit te oefenen, en voor welk bedrag, op basis van de informatie waarover de RMBS-trustee op het moment van dergelijke beslissing beschikt.

Vereffeningstrusts die de Voorgestelde Vereffeningsovereenkomsten van de RMBS-trust niet accepteren en die niet een Accepterende Trust worden, zullen onderhevig zijn aan de procedures van de Faillisementswet en van de Rechtbank (met inbegrip van de tijdsplanning van de Rechtbank voor de faillissementszaken) met betrekking tot de presentatie en toekenning van claims, waaronder maar niet beperkt tot het recht van ResCap om bezwaar aan te tekenen tegen de claims.

III. Het voorstel van ResCap voor de goedkeuring van de Voorgestelde Vereffeningsovereenkomsten van de RMBS-trusts door de rechtbank; de rechten van de Certificaathouders en andere partijen om voor de rechtbank te verschijnen en bezwaar aan te teken.

De Voorgestelde Vereffeningsovereenkomsten van de RMBS-trust zijn overeenkomsten tussen ResCap en de Institutionele Belegger en worden niet van kracht of bindend wat betreft een Vereffeningstrust voordat en tenzij zowel (a) ResCap de goedkeuring van de Rechtbank verkrijgt om het vereffeningsaanbod aan te bieden aan de Vereffeningstrusts en (b) dergelijk Vereffeningstrust, vertegenwoordigd door hun respectievelijke RMBS-trustee, de Voorgestelde Vereffeningsovereenkomsten van de RMBS-trust aanvaardt. Daarom heeft op 11 juni 2012 ResCap een verzoek ingediend bij de Rechtbank om de goedkeuring van de Rechtbank te vragen voor de Voorgestelde Vereffeningsovereenkomsten van de RMBS-trusts en van het aanbod van ResCap wat betreft de voorgestelde vereffening aan elk van de RMBS-trustees in naam van de Vereffeningstrusts (hierna te noemen het "Oorspronkelijke 9019-verzoek"). Op 15 augustus 2012 heeft ResCap een aanvulling op het 9019-verzoek ingediend (hierna samen met het Oorspronkelijke 9019-verzoek te noemen het "9019-verzoek").

Het 9019-verzoek beoogt een uitspraak te bekomen van de Rechtbank dat de vereffeningen die worden voorgesteld in de Voorgestelde Vereffeningsovereenkomsten van de RMBS-trusts eerlijk en redelijk zijn voor, en in het beste belang zijn van, alle belanghebbende partijen, met inbegrip van maar niet beperkt tot de crediteuren van ResCap, de Institutionele Beleggers, de Certificaathouders voor elke Accepterende Trust en elk van de Accepterende Trusts, de RMBS-trusts en bepaalde andere personen, als een compromis van de claims die zijn ingediend door elke Accepterende Trust tegen ResCap.

Op 31 juli 2012 heeft de Rechtbank in een beschikking een tijdsschema vastgelegd en de datum van een hoorzitting vastgelegd met betrekking tot het 9019-verzoek en het aanvaarden of afwijzen door de RMBS-trustees van de Voorgestelde Vereffeningsovereenkomsten van de RMBS-trusts (hierna te noemen de "Beschikking"). In overeenstemming met deze Beschikking zal de Rechtbank een hoorzitting houden over het 9019-verzoek (hierna te noemen "Hoorzitting") op 5 november 2012. Als de Rechtbank het 9019-verzoek inwilligt, dienen de RMBS-trustees de Voorgestelde Vereffeningsovereenkomsten van de RMBS-trusts in naam van de Vereffeningstrusts te accepteren of af te wijzen en dit uiterlijk op (a) 12 november 2012 of (b) vijf werkdagen na het uitvaardigen van een beschikking die het 9019-verzoek goedkeurt. De RMBS-trustees hebben tijd tot de bevestiging van een Plan om te opteren om de HoldCo-optie uit te oefenen in naam van elke Accepterende Trust.

[OPMERKING: de datums vermeld in deze Mededeling en in de Beschikking kunnen mogelijk gewijzigd zijn in de periode tussen het opstellen van deze Mededeling en de datum van publicatie of het lezen ervan, en zijn onderhevig aan daarop volgende wijzigingen. Daarom dienen Certificaathouders en andere personen die belang hebben in de Vereffeningstrusts de informatiebronnen beschreven in het onderstaande punt IV te raadplegen voor actuele informatie over het tijdsschema.]

Elke Certificaathouder of andere persoon die een belang heeft in de Vereffeningstrusts kan bezwaar aantekenen tegen het 9019-verzoek of tegen om het even welk aspect van de Voorgestelde Vereffeningsovereenkomst van de RMBS-trusts, kan de stukken van het 9019-verzoek of van de Voorgestelde Vereffeningsovereenkomst van de RMBS-trust inzien of kan deelnemen aan de Hoorzitting. De Rechtbank heeft beschikt dat:

  • alle bezwaren tegen het 9019-verzoek, samen met alle ondersteunende rapporten van deskundigen, moeten worden ingediend bij de Rechtbank op uiterlijk 5 oktober, 2012;
  • de eventuele bezwaren of antwoorden van de RMBS-trustees wat betreft het 9019-verzoek moeten worden ingediend op uiterlijk 15 oktober 2012; en
  • elk antwoord op bezwaren tegen het 9019-verzoek moet worden ingediend op uiterlijk 29 oktober 2012

(meer informatie over aanvullende deadlines wat betreft het 9019-verzoek is opgenomen in de Beschikking, die kan worden verkregen zoals beschreven in onderstaande punt IV) 

Als de Rechtbank het 9019-verzoek goedkeurt en een RMBS-trustee gaat akkoord om de vereffening onder de Voorgestelde Vereffeningsovereenkomst van de RMBS-trusts te accepteren in naam van een Accepterende Trust, zijn alle Certificaathouders onder de Accepterende Trust gebonden aan de Voorgestelde Vereffeningsovereenkomst van de RMBS-trust en de vrijwaringen daarin vermeld, ongeacht of de Certificaathouder is verschenen of een bezwaar heeft aangetekend tegen het 9019-verzoek of tegen de Voorgestelde Vereffeningsovereenkomsten van de RMBS-trusts. Daarom dient elke Certificaathouder die vragen over of bezwaren bij de Voorgestelde Vereffeningsovereenkomsten van de RMBS-trusts heeft, te overleggen met zijn of haar juridische raadgevers om al dan niet deel te nemen aan de Rechtbankzittingen volgens een van de middelen beschreven in de vorige paragraaf. Er zal waarschijnlijk geen ander forum dan dergelijke Rechtbankzittingen beschikbaar zijn waarin de bezwaren van de Certificaathouder tegen de Voorgestelde Vereffeningsovereenkomsten van de RMBS-trust kunnen worden gehoord. Indien de Rechtbank de Voorgestelde Vereffeningsovereenkomsten van de RMBS-trust goedkeurt, zal de beslissing van de desbetreffende RMBS-trustee om de voorgestelde vereffening te accepteren of af te wijzen en om de HoldCo-optie uit te oefenen in naam van een Accepterende Trust, worden gebaseerd op de analyse door de RMBS-trustee van de vereffening, rekening houdende met de belangen van alle desbetreffende Certificaathouders en zal niet noodzakelijk zijn gebaseerd op de belangen, bezwaren of andere positie van een enkele Certificaathouder.

IV. Deze Mededeling is een samenvatting; Overige informatiebronnen

Deze Mededeling is een samenvatting van de Voorgestelde Vereffeningsovereenkomsten van de RMBS-trusts, het 9019-verzoek en de Beschikking en is geen volledige weergave van deze documenten, van de desbetreffende wetgeving of van de desbetreffende juridische procedures. De RMBS-trustees zijn niet van plan om verdere kennisgevingen te versturen met betrekking tot de hierin vermelde zaken, en de Certificaathouders en andere mogelijke belanghebbende personen worden aangeraden om de Voorgestelde Vereffeningsovereenkomsten van de RMBS-trusts, het 9019-verzoek en de Beschikking en andere stukken die zijn ingediend of die mogelijk nog worden ingediend in de Faillissementszaken, zorgvuldig te lezen en hun eigen juridische en financiële raadgevers te raadplegen. De Voorgestelde Vereffeningsovereenkomsten van de RMBS-trusts en andere desbetreffende, relevante documenten, waaronder bepaalde beschikkingen van de Rechtbank en andere informatie betreffende de Voorgestelde Vereffeningsovereenkomsten van de RMBS-trust zijn beschikbaar op de website http://www.rescaprmbssettlement.com, die zal worden bijgewerkt telkens wanneer aanvullende, verwante, relevante stukken worden ingediend of beschikkingen worden getroffen door de Rechtbank. Alle stukken die bij de Rechtbank zijn ingediend in de Faillissementszaken kunnen worden bereikt door aan te melden bij PACER op https://www.uscourts.gov of door de website van de claims-agent te bezoeken op http://www.kccllc.net/rescap. Bij vragen kunt u bellen naar (866) 241-7538 vanuit de Verenigde Staten, naar +1 (202) 470-4565 van buiten de Verenigde Staten of een e-mail sturen naar questions@rescaprmbssettlement.com.

Informatieverzoeken over de thema's behandeld in deze Mededeling kunnen worden gericht aan questions@rescaprmbssettlement.com of, in geval van vragen over een specifiek Vereffeningstrust, aan de RMBS-trustee voor het desbetreffende Vereffeningstrust met behulp van de "RMBS Trustee Contact Information" ["Contactgegevens RMBS-trustee"] op http://www.rescaprmbssettlement.com.

V. Overige zaken.

Certificaathouders en andere personen met belang in de Vereffeningstrusts mogen niet uitsluitend vertrouwen op de RMBS-trustees of op de advocaten of andere raadgevers die zijn aangesteld door de RMBS-trustees als hun enige bron van informatie.

Houd er rekening mee dat het bovenstaande niet is bedoeld en niet mag worden geïnterpreteerd als beleggings-, boekhoudkundig, financieel, juridisch of belastingadvies door of in naam van de RMBS-trustees, of hun directeuren, leidinggevenden, dochterondernemingen, agenten, advocaten of werknemers. Elke persoon of entiteit die deze Mededeling ontvangt, dient advies in te winnen van zijn eigen raadgevers over de hierin vermelde onderwerpen.

Houd er bovendien rekening mee dat elk van de RMBS-trustees zich alle rechten, bevoegdheden, claims en rechtsmiddelen voorbehoudt die beschikbaar zijn volgens de Toepasselijke Overeenkomsten en toepasselijke wetgeving. Geen enkele vertraging of uitstel door een RMBS-trustee om een volgens de Toepasselijke Overeenkomsten, verwante documentatie of toepasselijke wetgeving bij een niet-betaling of anderszins toevallend recht of rechtsmiddel uit te oefenen, zal dergelijk recht of rechtsmiddel aantasten of een afstandsverklaring of stilzwijgende instemming daarvan vormen.

Elk van de RMBS-trustees behoudt uitdrukkelijk alle rechten voor wat betreft elke Toepasselijke Overeenkomst, met inbegrip van maar niet beperkt tot zijn recht om de volledige honoraria en kosten te verhalen (met inbegrip van maar niet beperkt tot de honoraria en kosten die zijn opgelopen of zullen worden opgelopen door de RMBS-trustee tijdens de uitvoering van zijn taken, schadevergoedingen die verschuldigd zijn of verschuldigd zullen zijn aan de RMBS-trustee, compensatie voor de door de RMBS-trustee toegewijde tijd en terugbetaling van de honoraria en kosten van de advocaten en andere agenten die hij heeft aangesteld voor het uitvoeren van zijn plichten of bij het inzetten van rechtsmiddelen), en zijn recht om, voordat hij zijn rechten of bevoegdheden uitoefent in verband met een Toepasselijke Overeenkomst of op aanvraag of aanwijzing van een Certificaathouder om een overeenkomstig onderpand of overeenkomstige kostenvergoeding te ontvangen voor alle kosten, uitgaven en passiva die daarvoor zijn opgelopen, en alle rechten die ter zijner beschikking staan volgens de toepasselijke wetten of anderszins.

Houd er rekening mee dat, wat betreft een specifieke vraag om inlichtingen van een individuele Certificaathouder, een RMBS-trustee kan besluiten dat een specifiek antwoord op dergelijke vraag niet overeenkomt met de vereisten volgens de toepasselijke wetgeving en volgens het reglement betreffende gelijke en volledige verspreiding van informatie aan alle Certificaathouders.

THE BANK OF NEW YORK MELLON, THE BANK OF NEW YORK MELLON TRUST COMPANY, N.A., DEUTSCHE BANK NATIONAL TRUST COMPANY, DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AMERICAS, U.S. BANK NATIONAL ASSOCIATION EN WELLS FARGO BANK, N.A., hoofdelijk, als trustees of administrators van de Vereffeningstrusts

BRON RMBS TrusteesGerelateerde links

http://www.rescaprmbssettlement.com