TMC: groei in opbrengsten en uitbreiding marktpositie

06 Aug, 2012, 06:00 BST Van TMC Group N.V.

EINDHOVEN, Nederland, August 6, 2012 /PRNewswire/ --

                       2012    2011
                      t/m 30   t/m 30
  RESULTATEN                juni    juni
  Bedragen x Eur 1.000
 
  Opbrengsten              27,978   26,319
  Groei                  6.3%   36.4%
 
  Brutowinst               8,876   10,007
  % van de opbrengsten          31.7%   38.0%
 
  EBIT                  3,417   3,970
  % van de opbrengsten          12.2%   15.1%
 
  Winst over de verslagperiode      2,648   2,971
  % van de opbrengsten           9.5%   11.3%
 


Kernpunten

 • Opbrengsten in eerste helft 2012 gestegen met 6,3% tot Eur 28,0 miljoen (eerste helft 2011: Eur 26,3 miljoen).
 • Brutowinst afgenomen tot 31,7% van de opbrengsten (eerste helft 2011: 38,0%), mede door significante invloed van lagere subsidie-opbrengsten en hoger werkgeversdeel sociale lasten als gevolg van overheidsmaatregelen.
 • Indirecte kosten gedaald als percentage van de opbrengsten naar 19,5% (eerste helft 2011: 22,9%).
 • Aantal Werkondernemers gestegen met 5,2% tot 503 (ultimo december 2011: 478), voornamelijk door de stijging van het aantal Werkondernemers met 14,9% bij TMC Technology.
 • Gemiddeld aantal Werkondernemers gestegen met 11,7% tot 497 (eerste helft 2011: 445).
 • Ratio direct/indirect personeel ultimo juni 2012 bedroeg 7,7 (ultimo juni 2011: 7,2).
 • Groei van het aantal projecten in West-Nederland met 12,0% ten opzichte van ultimo december 2011.
 • Afhankelijkheid top-3 opdrachtgevers afgenomen door groei bij nieuwe opdrachtgevers.
 • Solvabiliteit toegenomen tot 74,2% (ultimo december 2011: 71,5%).

Thijs Manders, Voorzitter van de Raad van Bestuur van TMC Group:

"Ondanks een aarzelende markt hebben wij wederom onze opbrengsten verhoogd. Het goede nieuws voor de komende tijd is dat de vraag naar hoogwaardige ingenieurs toeneemt bij onze klanten en dat wij als geen ander in staat zijn deze krappe technologische arbeidsmarkten te mobiliseren met behulp van ons unieke businessmodel van Werkondernemerschap. Momenteel formuleren wij met onze opdrachtgevers een antwoord op de vraag naar zeer hoog opgeleide technische kenniswerkers. Ik zie daarom de toekomst van TMC vol vertrouwen tegemoet. Verder ben ik verheugd te zien dat Bèta's in Nederland steeds beter worden gewaardeerd. Dit is meer dan noodzakelijk, maar nog lang niet goed genoeg. Het beroep van ingenieur is van onschatbare waarde voor Nederland en de toekomst van Nederland. Dat er nog steeds niet meer dan twee op de tien afgestudeerden een technische achtergrond heeft, is niet langer acceptabel. Ik reken verder op de overheid om in Technologie & Innovatie slim en forser dan op andere terreinen te investeren. Onze Brainport regio is wereldwijd een schitterende referentie in dat opzicht".

SAMENVATTING EERSTE HELFT 2012

  RESULTATEN                             2012    2011
                                 t/m 30 juni t/m 30 juni
  Bedragen x Eur 1.000
 
  Opbrengsten                            27,978   26,319
  Groei                                6.3%    36.4%
  Brutowinst                             8,876   10,007
  % van de opbrengsten                        31.7%    38.0%
  EBITDA                               3,687    4,247
  % van de opbrengsten                        13.2%    16.1%
  Bedrijfsresultaat (EBIT)                      3,417    3,970
  % van de opbrengsten                        12.2%    15.1%
  Winst over de verslagperiode                    2,648    2,971
  % van de opbrengsten                        9.5%    11.3%
 
  WERKONDERNEMERS & INDIRECT PERSONEEL                2012    2011
                                 t/m 30 juni t/m 30 juni
 
  Aantal Werkondernemers per einde verslagperiode           503     455
  Gemiddeld aantal Werkondernemers                   497     445
  Aantal indirecte medewerkers per einde verslagperiode         65     63
  Ratio direct / indirect                       7.7     7.2
 
  AANDELENGEGEVENS                          2012    2011
                                 t/m 30 juni t/m 30 juni
 
  Gewone winst per aandeel (in Eur) *                 0.72    0.81
  Verwaterde winst per aandeel (in Eur) *               0.70    0.79
  Kasstroom per aandeel (in Eur) **                  0.79    0.88
 
  * Berekend over het gemiddeld aantal uitgegeven aandelen.


FINANCIËLE INFORMATIE

Medewerkers

Het aantal Werkondernemers is met 10,5% gestegen van 455 (ultimo juni 2011) tot 503 (ultimo juni 2012). Het aantal werkzame freelancers is toegenomen van 21 ultimo juni 2011 tot 26 ultimo juni 2012. Daarnaast is het aantal werkzame indirecte medewerkers toegenomen van 63 ultimo juni 2011 tot 65 ultimo juni 2012 wat de ratio direct versus indirect over dezelfde perioden doet stijgen van 7,2 tot 7,7. Er waren in de eerst helft van 2012 gemiddeld 497 Werkondernemers in dienst versus 445 in de eerste helft van 2011. Dit is een stijging van 11,7%.

Opbrengsten

In de eerste helft van 2012 bedroegen de opbrengsten Eur 28,0 miljoen, een stijging van 6,3% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Deze stijging is voornamelijk een gevolg van een hoger gemiddeld aantal Werkondernemers en in mindere mate van een lichte stijging van de tarieven. Een lagere productiviteit ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar heeft een drukkend effect gehad op de opbrengsten.

Brutowinst

De  brutowinst is met 11,3% gedaald tot Eur 8,9 miljoen (eerste helft 2011: Eur 10,0 miljoen). Als percentage van de opbrengsten betekent dit een daling tot 31,7% (eerste helft 2011: 38,0%). Deze daling is onder meer een gevolg van de gedaalde productiviteit door een lager aantal overuren en een hogere leegloop. Het beleid is erop gericht om de gemiddelde verblijfstijd van Werkondernemers te verhogen wat het toestaan van frictieleegloop met zich meebrengt. Verder zijn ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar het maximumpremieloon Zvw en samenhangende werkgeverslasten gestegen. De sociale lasten zijn hierdoor toegenomen met circa Eur 260 duizend. Ook hebben wij door lagere subsidiepercentages en een verlaagde staffel fors minder aanspraak kunnen maken op WBSO subsidie. In vergelijking met dezelfde periode vorig jaar is er Eur 504 duizend minder aan subsidie ontvangen. De staffelwijziging heeft met name invloed in de eerste helft van het jaar als gevolg van de methodiek van de staffels. Zonder toegenomen sociale lasten en verminderde subsidies bedroeg de brutowinst 34,5% als percentage van de opbrengsten.

Indirecte kosten

Ondanks het licht toegenomen aantal indirecte medewerkers zijn de indirecte kosten gedaald met 9,6% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Deze daling komt door lagere reserveringen voor uit te keren bonussen aan indirecte medewerkers. Ook zijn door een aangescherpt debiteurenbeleid de kosten in verband met de oninbaarheid van debiteuren sterk gedaald. Ten slotte zijn de ICT- en telefoonkosten afgenomen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De overheadkosten bewegen mee met de bruto winstgevendheid.

Bedrijfsresultaat

Het bedrijfsresultaat over de eerste helft van 2012 bedroeg Eur 3,4 miljoen (eerste helft 2011: Eur 4,0 miljoen). Het bedrijfsresultaat als percentage van de opbrengsten bedroeg 12,2% in de eerste helft van 2012 ten opzichte van 15,1% in de eerste helft van 2011. Het bedrijfsresultaat exclusief subsidies bedroeg 9,1% vergeleken met 9,9% over dezelfde periode vorig jaar.

Winst

De winst over de verslagperiode bedroeg Eur 2,6 miljoen (eerste helft 2011: Eur 3,0 miljoen). Ten opzichte van de eerste helft van 2011 is dit een daling van 13,3%.  

Kasstroom

Ultimo juni 2012 is de netto kaspositie gestegen naar Eur 5,2 miljoen (ultimo juni 2011: Eur 3,5 miljoen). De netto kasstroom uit bedrijfsactiviteiten over de verslagperiode bedroeg Eur 1,2 miljoen (eerste helft 2011: Eur 1,8 miljoen). De dividenduitkering van Eur 3,7 miljoen over 2011 doet de netto kasstroom dalen tot Eur 2,5 miljoen negatief.

VERSLAG EN RESULTATEN PER MEMBER COMPANY

TMC TECHNOLOGY

De Member Company Technology heeft een groei laten zien in zowel opbrengsten als in aantal Werkondernemers. Alle businesscellen hebben bijgedragen aan deze groei. De beleidsmatige focus op groei in West-Nederland en een aantal nieuwe opdrachtgevers hebben hieraan bijgedragen.

Samen met de TU Eindhoven is een samenwerkingsverband gesloten, waarbij wij de verplichting op ons nemen om promovendi in dienst te nemen en deze te helpen aan en te begeleiden naar een opdracht. Focus Orange en TMC hebben samen een 'strategic sourcing' model ontwikkeld dat het verschil in kosten tussen vast personeel en flexwerkers inzichtelijk maakt. Het biedt HR-afdelingen en budgethouders een handvat voor personeelsplanning met flexibele sourcing.

Aan het einde van de verslagperiode telde de Member Company Technology 433 Werkondernemers, een groei van 56 Werkondernemers (14,9%) ten opzichte van ultimo juni 2011. Gemiddeld waren er 425 Werkondernemers in de eerste helft van 2012 in vergelijking met 364 over dezelfde periode vorig jaar. De groei is over de gehele breedte van deze Member Company gerealiseerd. Het aandeel in de groepsopbrengsten is gestegen naar 83,8%, tegenover 78,6% in de eerste zes maanden van 2011.

TMC Technology heeft over de eerste helft van 2012 Eur 23,4 miljoen opbrengsten gerealiseerd. Deze stijging van 13,3% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar is het gevolg van een hoger gemiddeld aantal Werkondernemers en licht gestegen tarieven.

Het bedrijfsresultaat exclusief doorbelasting van Holding- en NV-kosten is met Eur 0,1 miljoen (2,0%) gedaald tot Eur 6,3 miljoen over de verslagperiode. Afgenomen productiviteit, toegenomen werkgeverslasten en afgenomen subsidies hebben ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar een negatief effect op de winstgevendheid.

TMC ICT

De markt waarin de Member Company ICT actief is, maakt een moeilijke tijd door. Enerzijds vindt er een transitie plaats van de traditionele SAP module implementatie naar meer business systeem optimalisatie. Anderzijds zien wij dat opdrachtgevers investeringen uitstellen, of in kort cyclische projecten investeren. Een kenmerk van de Werkondernemers binnen TMC ICT is dat ze een senior profiel hebben, hetgeen ze in staat stelt om in proces re-engineering actief te zijn. Dit maakt het mogelijk dat hun inzet niet enkel beperkt is tot reguliere SAP consultancy maar dat onze Werkondernemers steeds vaker een 'business consulting' rol vervullen. Het uitstellen van de investeringen van opdrachtgevers heeft een negatief effect gehad op de opbrengstenontwikkeling in de eerste helft van 2012.

TMC ICT heeft over de eerste helft van 2012 een opbrengst gerealiseerd van Eur 1,7 miljoen, 19,9% lager dan over dezelfde periode vorig jaar. Het teruggelopen activiteitenniveau op de ICT markt vertaalt zich in een gedaald gemiddeld aantal Werkondernemers, lagere verkooptarieven én productiviteit. De Member Company draagt voor 6,2% bij aan de groepsopbrengsten (2011: 8,3%).

Het bedrijfsresultaat voor doorbelasting van Holding- en NV-kosten daalde in de eerste zes maanden van 2012 tot Eur 98 duizend. In de eerste helft van 2011 bedroeg dit Eur 262 duizend. Dit is een daling van 62,7%.

Ultimo juni 2012 telt de Member Company ICT 20 Werkondernemers (ultimo juni 2011: 24). Gemiddeld waren er in de verslagperiode 21 Werkondernemers versus 23 in dezelfde periode vorig jaar.

TMC CONSTRUCTION

De activiteiten in de bouwwereld zijn onveranderd en van blijvend laag niveau. Het aantal Werkondernemers binnen de businesscel TMC Bouwkunde is echter stabiel gebleven gedurende de eerste zes maanden van 2012. De markt voor civiele techniek lijkt daarentegen kansrijker. Er is bij de businesscel TMC Civiele Techniek een lichte groei in het aantal Werkondernemers gerealiseerd in de eerste helft van 2012. Om die reden hebben wij besloten om de commerciële activiteiten binnen TMC Bouwkunde en TMC Civiele Techniek te integreren. De commerciële activiteiten binnen TMC Oil & Gas zijn uitgebreid met de komst van een nieuwe accountmanager. Wij zien al tekenen die duiden op succesvolle plaatsingen in de nabije toekomst. Om onze groeiambitie in West-Nederland kracht bij te zetten zullen wij in de tweede helft van 2012 verhuizen van Hoogvliet naar een nieuwe vestiging in Rotterdam.

De opbrengsten van TMC Construction daalden in de eerste helft van 2012 met 15,7% tot Eur 2,9 miljoen. Zowel TMC Bouwkunde als TMC Civiele Techniek kampten met een daling van het gemiddeld aantal Werkondernemers vergeleken met dezelfde periode 2011. Binnen TMC Bouwkunde heeft bovendien een daling van de productiviteit en tarieven plaatsgevonden. TMC Oil & Gas laat een heel ander beeld zien met sterk toegenomen opbrengsten. Het aandeel van TMC Construction in de totale opbrengsten van TMC is gedaald tot 10,4% (2011: 13,1%).

Per saldo is het bedrijfsresultaat voor doorbelasting van Holding- en NV-kosten met 34,9% gedaald van Eur 596 duizend over de eerste helft van 2011 tot Eur 388 duizend over de verslagperiode.

Het gemiddeld aantal Werkondernemers over de eerste zes maanden van 2012 bedroeg 51 versus 58 over dezelfde periode vorig jaar. Dit is een daling van 12,1%. Ultimo juni 2012 telde deze Member Company 50 Werkondernemers (ultimo juni 2011: 54).

VOORUITZICHTEN

TMC is gedurende het eerste halfjaar van 2012, ondanks onzekere marktomstandigheden, verder gegroeid. Met name voor wat betreft de Member Company Technology slaat de propositie van TMC goed aan bij zowel opdrachtgevers als kandidaten. En ondanks de huidige economische onzekerheid zijn de vooruitzichten voor de technologiesector positief. Recente ontwikkelingen bij onze opdrachtgevers bevestigen dit beeld. Kijkend naar de investering in het aantal nieuwe accountmanagers verwachten wij te profiteren van deze ontwikkelingen.

Voor de bouw- en ICT markt geldt dat wij geen substantiële verandering op de korte en middellange termijn in de marksituatie verwachten. Voor de civiele markt zien wij een licht herstel voor de niches waar wij ons op richten.

Wij blijven ons sterk maken voor het beoordelen en waarderen van Bèta's op hun merites en zijn verheugd te constateren dat wij hierin steeds nadrukkelijker gesteund worden door de maatschappelijke discussie. TMC heeft met haar Werkondernemers en onderscheidende businessmodel een uitstekende uitgangspositie.

Verkort halfjaarbericht

Deze informatie is ontleend aan het halfjaarbericht 2012 van TMC Group N.V., waarbij een beoordelingsverklaring is verstrekt. Het volledige halfjaarbericht is vanaf 6 augustus 2012 beschikbaar op de website van TMC Group N.V. (http://www.tmc.nl).

Toekomstgerichte uitspraken

Dit persbericht bevat een aantal toekomstgerichte uitspraken. Deze uitspraken zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen, inschattingen en prognoses van het management en de informatie die de onderneming momenteel ter beschikking staat. De uitspraken zijn onderhevig aan bepaalde risico's en onzekerheden die moeilijk zijn in te schatten. Derhalve aanvaardt TMC Group geen verplichtingen om de in dit persbericht gedane uitspraken te actualiseren.

                        *************

Financiële agenda:

19 maart 2013         Publicatie jaarcijfers 2012

Mnemo            : ALTMC

ISIN            : NL0000290997

Voor meer informatie:

Werkondernemerschapsmodel
De kracht achter TMC is het unieke Werkondernemerschapsmodel. Hierdoor zijn wij als geen ander in staat toptalent aan ons te binden. Het model bestaat uit de volgende 5 elementen:

 • Langdurige vaste dienstverbanden

TMC hecht er waarde aan haar Werkondernemers in dienst te nemen en ze een vaste arbeidsovereenkomst aan te bieden. Hiermee benadrukken wij het vertrouwen in onze mensen en dat wij graag een langdurige arbeidsrelatie met elkaar willen aangaan. Bovendien biedt deze manier van werken onze klanten de juiste kwaliteit van Werkondernemers en continuïteit in R&D projecten. Dit is duidelijk afwijkend in relatie tot projectdetacheerders, uitzenders en andere bemiddelaars.

 • Individuele winstdeling

Bij indiensttreding wordt volledig transparant en samen met de Werkondernemer zijn kostprijs bepaald en een schatting gemaakt van het tarief zoals dat door TMC aan de opdrachtgever wordt berekend. De Werkondernemer deelt, afhankelijk van zijn ervaring en senioriteit, mee in de marge. Dit kan oplopen tot 50%. Deze variabele component wordt maandelijks uitgekeerd, afhankelijk van het werkelijke tarief en de gemaakte uren. De variabele beloning zorgt ervoor dat onze arbeidsvoorwaarden zeer competitief zijn.

 • 1-op-1 carrière coaching/TMC Academy

Een van de onderdelen van ons businessmodel is er op gericht onze Werkondernemers individueel te ontwikkelen door middel van coaching. Dit richt zich met name op de inter- en intrapersoonlijke vaardigheden en vergroting van het ondernemend gedrag. Binnen de TMC Academy worden deze competenties verder doorontwikkeld. Wat betreft inhoudelijke vakkennis zijn onze mensen al bovenmatig goed ontwikkeld. Dit is onderdeel van de selectieprocedure bij werving.

 • Gespecialiseerde businesscellen

TMC wordt gevormd door verschillende businesscellen. Elke cel vertegenwoordigt een bepaald competentiegebied. Het voordeel van deze structuur is dat mensen zich binnen een cel aangesloten voelen bij soortgelijken. Daarnaast kunnen ze inhoudelijke kennis delen en opvragen. Voor TMC heeft het als voordeel dat wij heel gericht zowel de markt van de opdrachtgevers, als de markt van de kandidaten, betreden. In de businesscellen betrekken wij onze Werkondernemers bij bedrijfsbeleid en strategieontwikkeling. Hierdoor worden ze steeds meer Werkondernemer.

 • Entrepreneurial Lab

Binnen het Entrepreneurial Lab werken Werkondernemers vanuit verschillende businesscellen samen aan diverse projecten. Er wordt op deze manier kennis gedeeld en ondernemerschap in de praktijk gebracht, met bijbehorend budget en marketingplannen. Zo maken onze Werkondernemers in een veilige omgeving kennis met daadwerkelijk ondernemerschap.

Bijlagen:

 1. Kerncijfers
 2. Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening
 3. Verkorte geconsolideerde balans
 4. Verkort geconsolideerd kasstroomoverzicht
 5. Gesegmenteerde informatie

Bijlage 1: Kerncijfers

  RESULTATEN                              2012    2011
                                  t/m 30 juni t/m 30 juni
  Bedragen x Eur 1.000
 
  Opbrengsten                             27,978   26,319
  Groei                                 6.3%    36.4%
  Brutowinst                              8,876   10,007
  % van de opbrengsten                         31.7%    38.0%
  EBITDA                                3,687    4,247
  % van de opbrengsten                         13.2%    16.1%
  Bedrijfsresultaat (EBIT)                       3,417    3,970
  % van de opbrengsten                         12.2%    15.1%
  Winst over de verslagperiode                     2,648    2,971
  % van de opbrengsten                         9.5%    11.3%
 
  TOTALE KASSTROOM                          -2,514     118
 
  BALANSGEGEVENS                            2012    2011
                                  t/m 30 juni t/m 30 juni
  Bedragen x Eur 1.000
 
  Eigen vermogen                           21,860   19,775
  Balanstotaal                            29,462   27,904
  Netto kaspositie                           5,170    3,525
 
  WERKONDERNEMERS & INDIRECT PERSONEEL                 2012    2011
                                  t/m 30 juni t/m 30 juni
 
  Aantal Werkondernemers per einde verslagperiode            503     455
  Gemiddeld aantal Werkondernemers                    497     445
  Aantal indirecte medewerkers per einde verslagperiode          65     63
  Ratio direct / indirect                        7.7     7.2
 
  AANDELENGEGEVENS                           2012    2011
                                  t/m 30 juni t/m 30 juni
 
  Aantal genoteerde aandelen ultimo                3,687,766  3,687,766
  Gewone winst per aandeel (in Eur) *                  0.72    0.81
  Verwaterde winst per aandeel (in Eur) *                0.70    0.79
  Kasstroom per aandeel (in Eur) **                   0.79    0.88
  Marktkapitalisatie per einde periode (x Eur 1.000)         52,514   44,106
  Hoogste slotkoers in de verslagperiode (in Eur)           15.70    12.30
  Laagste slotkoers in de verslagperiode (in Eur)            9.65    9.36
  Koers per einde verslagperiode (in Eur)               14.24    11.96
 
  * Berekend over het gemiddeld aantal uitgegeven aandelen.


Bijlage 2: Verkorte geconsolideerde winst-en-verliesrekening

                               2012     2011
                           t/m 30 juni t/m 30 juni
  Bedragen x Eur 1.000
 
  Opbrengsten                      27,978    26,319
  Directe personeelskosten               -19,102   -16,312
  Brutowinst                       8,876    10,007
 
  Indirecte personeelskosten               -3,642    -3,920
  Overige bedrijfskosten                 -1,817    -2,117
  Bedrijfsresultaat (EBIT)                3,417    3,970
 
  Financieringsbaten                     53      6
  Financieringslasten                    -9     -10
  Winst vóór winstbelastingen               3,461    3,966
 
  Winstbelastingen                     -813     -995
  Winst over de verslagperiode              2,648    2,971
 
  Toe te rekenen aan:
  Eigenaars van de Vennootschap              2,648    2,971
  Minderheidsbelangen       -               -
  Winst over de verslagperiode              2,648    2,971
 
  Winst per aandeel (in Eur)
  Gewone winst per aandeel *                0.72     0.81
  Verwaterde winst per aandeel *              0.70     0.79
 
  * Berekend over het gemiddeld aantal uitgegeven aandelen.


Bijlage 3: Verkorte geconsolideerde balans

(vóór winstbestemming)

                          2012  2011   2011
                        30 juni 31 dec 30 juni
  Bedragen x Eur 1.000
 
  ACTIVA
 
  Materiële vaste activa             663   705   711
  Immateriële activa en goodwill       10,284  10,403 10,857
  Handels- en overige vorderingen         48    47   77
  Vaste activa                10,995  11,155 11,645
 
  Handels- en overige vorderingen       12,085  12,354 11,337
  Overige belastingen en premies          -    -   159
  Overige vlottende activa           1,212   784  1,238
  Geldmiddelen en kasequivalenten       5,170   7,684  3,525
  Vlottende activa              18,467  20,822 16,259
 
  TOTAAL ACTIVA                29,462  31,977 27,904
 
                          2012  2011   2011
                        30 juni 31 dec 30 juni
  Bedragen x Eur 1.000
 
  EIGEN VERMOGEN
 
  Aandelenkapitaal                315   315   315
  Agio                    14,439  14,439 14,439
  Reserves                  -1,995 -1,995  -1,995
  Ingehouden winsten              9,101  10,099 7,016
  Eigen vermogen toe te rekenen aan eigenaars
  van de Vennootschap             21,860  22,858 19,775
 
  VERPLICHTINGEN
 
  Uitgestelde belastingverplichtingen      297   327   441
  Langlopende verplichtingen           297   327   441
 
  Handelsschulden                703   743   703
  Vennootschapsbelasting             624   714   585
  Overige belastingen en premies        3,070  3,138  2,828
  Overige schulden en overlopende passiva   2,908  4,197  3,572
  Kortlopende verplichtingen          7,305  8,792  7,688
 
  TOTAAL EIGEN VERMOGEN EN VERPLICHTINGEN   29,462  31,977 27,904
 


Bijlage 4: Verkort geconsolideerd kasstroomoverzicht

                                 2012     2011
                             t/m 30 juni t/m 30 juni
  Bedragen x Eur 1.000
 
  Winst over de verslagperiode                2,648    2,971
  Gecorrigeerd voor:
  # afschrijvingen                       151     130
  # amortisatie op immateriële activa              119     147
  # netto financieringsbaten en -lasten             -44      4
  # op aandelen gebaseerde betalingstransacties die in
  eigen-vermogensinstrumenten werden afgewikkeld         42      41
  # last uit hoofde van winstbelastingen            813     995
                                3,729    4,288
 
  Mutatie in:
  # handels- en overige vorderingen               269     -789
  # overige vlottende activa                  -428     -684
  # handelsschulden                       -40     -215
  # te betalen overige belastingen en premies          -68     -19
  # overige schulden en overlopende passiva         -1,289     -73
                                2,173    2,508
 
  Betaalde rente                         -9     -10
  Betaalde winstbelastingen                  -933     -652
  Nettokasstroom uit bedrijfsactiviteiten           1,231    1,846
 
  Ontvangen rente                        53      6
  Verwerving van materiële vaste activa            -109     -124
  Verstrekte leningen                      -1 -
  Aflossing van verstrekte leningen           -          572
  Nettokasstroom gebruikt bij investeringsactiviteiten     -57     454
 
  Betaald dividend                      -3,688    -1,844
  Aflossing van opgenomen leningen           -          -338
  Nettokasstroom gebruikt bij financieringsactiviteiten   -3,688    -2,182
 
  Kasstroom in de verslagperiode               -2,514     118
 
  Geldmiddelen en kasequivalenten op 1 januari        7,684    3,407
  Kasstroom in de verslagperiode               -2,514     118
  Geldmiddelen en kasequivalenten op 30 juni         5,170    3,525
 


Bijlage 5: Gesegmenteerde informatie

  GESEGMENTEERDE INFORMATIE               2012     2011
                          t/m 30 juni t/m 30 juni
  Bedragen x Eur 1.000
 
  TMC Technology                    23,438    20,678
  TMC ICT                        1,744    2,178
  TMC Construction                   2,920    3,463
  Overig                         -124 -
  Opbrengsten                     27,978    26,319
 
  TMC Technology                    3,687    3,859
  TMC ICT                        -117      47
  TMC Construction                    -153      64
  Overig                     -      -
  Bedrijfsresultaat (EBIT)               3,417    3,970
 
  Financieringsbaten en -lasten              44      -4
  Winstbelastingen                    -813     -995
  Winst over de verslagperiode             2,648    2,971
 
                              2012     2011
                          t/m 30 juni t/m 30 juni
  Bedragen x Eur 1.000
 
  TMC Technology                    14,326    11,935
  TMC ICT                         969    1,184
  TMC Construction                   1,811    1,459
  Overig                        12,356    13,326
  Activa                        29,462    27,904
 
  TMC Technology                    4,845    4,769
  TMC ICT                         383     546
  TMC Construction                    594     656
  Overig                        1,780    2,158
  Verplichtingen                    7,602    8,129
 
  TMC Technology                 -      -
  TMC ICT                     -      -
  TMC Construction                -      -
  Overig                         109     124
  Investeringsuitgaven                  109     124
 
  TMC Technology                 -      -
  TMC ICT                     -      -
  TMC Construction                -      -
  Overig                         270     277
  Afschrijvingen & amortisatie immateriële activa     270     277


http://www.tmc.nl


BRON TMC Group N.V.