TMC Group verstevigt fundament voor verdere groei

23 Maa, 2010, 07:00 GMT Van TMC Group N.V.

EINDHOVEN, Nederland, March 23, 2010 /PRNewswire/ --

  
  RESULTATEN     2009 H2** 2009 H1* 2009  2008 H2** 2008 H1* 2008
  (x Eur 1.000)
 
  Opbrengsten    37,151  17,487  19,664 42,336  21,873  20,463
 
  Brutowinst    12,109   6,357  5,752 14,302   6,982  7,320
  % van de      32.6%   36.4%  29.3%  33.8%   31.9%  35.8%
  opbrengsten
 
  EBITDA       2,716   1,611  1,105  6,137   2,772  3,365
  % van de       7.3%   9.2%   5.6%  14.5%   12.7%  16.4%
  opbrengsten
 
  Resultaat     -4,740    884  -5,624  4,040   1,785  2,255
  over het
  boekjaar***
  % van de      -12.8%   5.1%  -28.6%  9.5%   8.2%  11.0%
  opbrengsten
 
  * H1: eerste helft van het jaar.
  ** H2: tweede helft van het jaar.
  ***Resultaat H1 2009 inclusief bijzondere waardevermindering
  goodwill Eur 6,2 miljoen, en daarmee ook 2009.

  Kernpunten 2009:

  - Brutowinst in tweede helft van 2009 flink hoger ten opzichte
   van eerste helft 2009 dankzij sterk operationeel herstel.

  - EBITDA in tweede helft van 2009 met 45,8% verbeterd ten
   opzichte van eerste helft 2009 ondanks incidentele lasten van Eur 
   573 duizend in het tweede halfjaar van 2009.

  - Ratio direct/indirect ultimo 2009 van 6,1 en onveranderd ten
   opzichte van ultimo 2008.

  - Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten gestegen van Eur 1,6
   miljoen in 2008 naar Eur 3,0 miljoen in 2009.

  - Bijzondere waardevermindering inzake goodwill Adapté Eur 6,2
   miljoen (per ultimo juni 2009).

  - Werkondernemerschapsmodel heeft opnieuw bewezen bestand te
   zijn tegen opwaartse en neerwaartse bewegingen in de markt.

  - Klantenportfolio sterk en solide.

Thijs Manders, Algemeen Directeur van TMC Group:

"Wij hebben al in een vroeg stadium een aantal maatregelen getroffen in antwoord op de verslechterende economische omstandigheden. In de tweede helft van 2009 waren de gevolgen van de genomen maatregelen reeds duidelijk zichtbaar in onze resultaten. De bijzondere waardevermindering op de goodwill van Adapté hebben we door de sterk negatieve ontwikkelingen in de bouw echter niet kunnen voorkomen. Daarnaast heeft ons werkondernemerschapsmodel opnieuw bewezen goed bestand te zijn tegen opwaartse en neerwaartse bewegingen in de markt. Enerzijds omdat de kosten in ons model voor een relatief groot deel afhankelijk zijn van de opbrengsten. Anderzijds omdat het businessmodel gebouwd is rondom de kwaliteiten van onze mensen; zij hebben het verschil gemaakt. Het hoge kennisniveau van onze medewerkers gecombineerd met (werk)ondernemerschap maakt dat we net iets harder lopen dan de concurrentie en intrinsiek gemotiveerd zijn om juist in deze tijden meer toegevoegde waarde te leveren. Kortom: in 2009 heeft TMC haar fundament voor verdere groei verstevigd."

  
  Samenvatting van het jaar 2009:

  RESULTATEN (x Eur 1.000)                2009    2008
 
  Opbrengsten                     37,151   42,336
  Groei                         -12.2%   54.8%
  Brutowinst % van de opbrengsten            32.6%   33.8%
  EBITDA                        2,716   6,137
  % van de opbrengsten                  7.3%   14,5%
  Bedrijfsresultaat (EBIT)               -4,010   5,612
  % van de opbrengsten                 -10.8%   13,3%
  Resultaat over het boekjaar             -4,740   4,040
  Groei                        -217.3%   13,5%
  % van de opbrengsten                 -12.8%    9,5%
 
  WERKONDERNEMERS & INDIRECT PERSONEEL
  Aantal werkondernemers per einde periode        387    460
  Gemiddeld aantal werkondernemers            408    426
  Aantal indirecte medewerkers per einde periode      63     76
 
  AANDELEN GEGEVENS
  Resultaat per aandeel (in Eur)*            -1.21    1.04
  Cash flow per aandeel (in Eur)**            0.51    1.19
  Resultaat per aandeel na verwateringseffect (in    -1.21    1.01
  Eur)*
 
  * Berekend over het gemiddeld aantal uitgegeven aandelen.
  ** Resultaat na belastingen verhoogd met afschrijvingen,
  amortisatie en bijzondere waardevermindering, berekend over het
  gemiddeld aantal uitgegeven aandelen.

Financiële informatie:

Opbrengsten TMC Group N.V.

De opbrengsten daalden in 2009 met 12,2% tot Eur 37,2 miljoen ten opzichte van Eur 42,3 miljoen in 2008. Deze daling is met name het gevolg van een lager gemiddeld aantal werkondernemers, een toegenomen druk op de tarieven en een lagere productiviteit. Daarnaast zijn de opbrengsten in beperkte mate gedaald door het beëindigen van TMC Application Development B.V. en de verkoop per 1 juli 2009 van TMC Dynamics Professionals B.V.

Aantal werkondernemers

Het aantal werkondernemers daalde van 460 eind 2008 tot 387 eind 2009. Het gemiddeld aantal werkondernemers daalde van 426 in 2008 tot 408 in 2009.

Het aantal indirecten ultimo 2008 was 76. Ultimo 2009 daalde dit aantal tot 63. De verhouding direct personeel/indirect personeel is, ondanks de daling directen, onveranderd en bedroeg zowel ultimo 2009 als ultimo 2008 6,1.

Brutowinst

De brutowinst in 2009 bedroeg Eur 12,1 miljoen, een daling van 15,3% ten opzichte van het verslagjaar 2008. Dit is onder meer het gevolg van de opbrengstendaling met 12,2% ten opzichte van 2008. De directe personeelskosten liepen met 10,7% terug. Het gemiddeld aantal werkondernemers nam met 4,2% af. Het aantal werkondernemers ultimo 2009 ten opzichte van ultimo 2008 verminderde met 15,9%. De brutowinst als percentage van de opbrengsten nam van 33,8% in 2008 af tot 32,6% in 2009.

Ontvangen subsidies zijn als negatieve kosten in de brutowinst verwerkt. Subsidies uit hoofde van de Kenniswerkersregeling (KWR) worden in de loop van 2010 uitgefaseerd. Subsidies in het kader van de Wet Bevordering Speur en Ontwikkelingswerk (WBSO) zullen naar verwachting in de toekomst gehandhaafd blijven.

Indirecte personeelskosten

In 2009 stegen de indirecte personeelskosten met Eur 570 duizend (9,4%) ten opzichte van het verslagjaar 2008. In de indirecte personeelskosten is een bedrag van Eur 360 duizend opgenomen voortvloeiende uit de vaststellingsovereenkomst met twee voormalig bestuurders.

Overige bedrijfskosten

De overige bedrijfskosten stegen van Eur 2,6 miljoen in 2008 tot Eur 9,5 miljoen in 2009. In 2009 is een bijzondere waardevermindering op de goodwill van Eur 6,2 miljoen opgenomen. Exclusief deze waardevermindering bedroegen de overige bedrijfskosten in 2009 Eur 3,3 miljoen, een stijging van Eur 700 duizend, oftewel 26,9%, ten opzichte van 2008.

In het boekjaar 2009 is voor (mogelijke) oninbaarheid van debiteuren een bedrag van Eur 265 duizend toegevoegd aan de voorziening dubieuze debiteuren.

Bedrijfsresultaat (EBIT)

Het bedrijfsresultaat over 2009 bedroeg Eur -4,0 miljoen. Ten opzichte van 2008 is dit een daling van 171,4%.

Het resultaat exclusief bijzondere waardevermindering bedroeg Eur 2,2 miljoen. Dit is een daling van 60,7% ten opzichte van 2008. Het bedrijfsresultaat exclusief bijzondere waardevermindering als percentage van de opbrengsten bedroeg 5,8% (2008: 13,3%).

Resultaat over de periode

Het resultaat voor belasting over de verslagperiode bedroeg Eur -4,2 miljoen. Ten opzichte van 2008 is dit een daling van 176,7%. Het gewone resultaat per aandeel nam van Eur 1,04 ultimo 2008 af tot Eur -1,21 ultimo 2009.

Kasstroom

De kasstroom uit bedrijfsactiviteiten bedroeg Eur 3,0 miljoen. Dit is een stijging van 87,5% ten opzichte van 2008 (Eur 1,6 miljoen). De positie handels- en overige vorderingen daalde van Eur 8,4 miljoen ultimo 2008 tot Eur 6,5 miljoen ultimo 2009. De kasstroom uit investeringsactiviteiten steeg met Eur 721 duizend vergeleken met 2008. De kasstroom uit financieringsactiviteiten daalde met Eur

-2,4 miljoen tot Eur -3,4 miljoen in 2009. Deze daling is met name het gevolg van een dividenduitkering van Eur 1,6 miljoen en de aflossing van opgenomen leningen van Eur 1,9 miljoen. In december 2009 is inzake de inkoop van eigen aandelen een kortlopende lening opgenomen ter hoogte van Eur 2,0 miljoen.

Financiering

De solvabiliteit ultimo 2009 was 63,3%. Ultimo 2008 was dit 71,1%. Deze daling is grotendeels het gevolg van de inkoop eigen aandelen, de afboeking van de goodwill en de dividenduitkering. Er is geen aanspraak gemaakt op externe financieringsbronnen ter financiering van de bedrijfsactiviteiten. Begin 2009 heeft TMC haar bankkrediet opgehoogd anticiperend op moeilijkere tijden. Er is gedurende 2009 geen aanspraak gemaakt op deze faciliteit.

Voorstel resultaatbestemming

Het dividendbeleid van TMC is er op gericht om een deel van de toekomstige winst als dividend uit te keren. Daarnaast zal een deel van de vrije reserves worden gereserveerd om de verdere groei en ontwikkeling van de business te financieren. Dividenduitkeringen worden jaarlijks door de Raad van Bestuur, onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen, voorgesteld met inachtneming van diverse factoren, zoals financiële resultaten, cashbehoefte, groeikansen en vermogenspositie.

TMC is voornemens om over het boekjaar 2009 geen dividend uit te keren.

Financiële resultaten TMC Technology

De markt waarin TMC Technology in 2009 opereerde, was grillig. Ondanks een verminderde vraag bij onze bestaande opdrachtgevers zijn we er toch in geslaagd om de bezettingsgraden op een aanvaardbaar en winstgevend peil te houden. De businesscellen TMC Automotive, TMC Industrial Automation en TMC Chemical hebben het in 2009 relatief zwaar te verduren gehad. Daarentegen hebben we gezien dat de resultaten in de markten waarin de cellen TMC Embedded en TMC Physics opereren relatief stabiel zijn gebleven ten opzichte van 2008. In 2009 hebben we onverminderd actief gezocht naar nieuwe opdrachtgevers en projecten. Deze zijn met name gevonden in de offshore industrie; een markt waarbij de competenties van TMC uitstekend aansluiten.

De opbrengsten van de member company TMC Technology daalden met 7,3% ten opzichte van 2008 tot Eur 24,5 miljoen. De bijdrage van TMC Technology aan de totale opbrengsten van TMC Group bedroeg in 2009 65,9%. In 2008 was dit 62,4%.

Het bedrijfsresultaat daalde in 2009 ten opzichte van 2008 van Eur 4,2 miljoen tot Eur 2,6 miljoen. Als percentage van de opbrengsten is dit 10,6% in 2009 ten opzichte van 15,9% in 2008. In 2009 is Eur 1,1 miljoen meer doorbelast vanuit de holding en N.V. ten opzichte van 2008. In 2009 is in totaliteit Eur 3,1 miljoen doorbelast vanuit de holding en N.V.

Het aantal werkondernemers ultimo 2009 bedroeg 271 ten opzichte van 297 ultimo 2008. Gemiddeld waren er in 2009 269 werkondernemers in dienst. In 2008 waren dit er 258.

Financiële resultaten TMC ICT

De neerwaartse trend die onder invloed van de economische neergang in het laatste kwartaal van 2008 ook in de ICT-markt voorzichtig startte, heeft zich in 2009 doorgezet. Als gevolg hiervan zijn veel bedrijven tot kostenbesparende maatregelen overgegaan. Binnen de ICT-markt uitte dit zich in het uitstellen van automatiseringsprojecten en opdrachten. Hierdoor werden we in de markt geconfronteerd met een lagere bezettingsgraad en druk op de marges, die resulteerden in een financieel lager resultaat van de businesscel TMC SAP Professionals. Dit kwam met name tot uitdrukking in de cijfers van de eerste helft van 2009. In het tweede kwartaal van 2009 werden we geconfronteerd met een onverwacht hoog percentage leegloop, dat zwaar drukte op de opbrengsten en EBIT in dat kwartaal. Dit heeft er enerzijds toe geleid dat we op zoek moesten naar alternatieven voor het behouden en vergroten van het marktaandeel. Anderzijds heeft dit ingrijpende kostenbesparingen tot gevolg gehad.

TMC ICT realiseerde in 2009 opbrengsten van Eur 3,8 miljoen. Dit is een daling van 35,5% ten opzichte van de opbrengsten van Eur 5,8 miljoen in 2008. De bijdrage van TMC ICT aan de totale opbrengsten van TMC Group bedroeg in 2009 10,1%. In 2008 bedroeg deze 13,8%.

Het bedrijfsresultaat van TMC ICT daalde fors van Eur 354 duizend in 2008 tot Eur -482 duizend in 2009. De belangrijkste oorzaak daarvan, naast de afgenomen brutowinst, is een stijging van de indirecte kosten. Daarnaast is er in 2009 voor Eur 29 duizend meer doorbelast vanuit de holding en N.V. ten opzichte van 2008. In 2009 is in totaliteit Eur 422 duizend doorbelast vanuit de holding en N.V. Het bedrijfsresultaat als percentage van de opbrengsten daalde van 6,1% in 2008 tot -12,8% in 2009.

Het aantal werkondernemers ultimo 2009 bedroeg 25 ten opzichte van 38 ultimo 2008. Gemiddeld waren er in 2009 33 werkondernemers in dienst vergeleken met gemiddeld 35 in 2008.

Financiële resultaten Adapté Bouwkunde & Civiele techniek

Voor Adapté was 2009 een moeilijk jaar. De activiteiten in de bouwsector kenden in 2009 een sterke daling. Begin 2009 is er een plan van aanpak gemaakt om de impact van de crisis zoveel mogelijk te mitigeren. Ondanks de positieve ontwikkelingen in de civiele markt hebben we een afboeking van EUR 6,2 miljoen op de goodwill niet kunnen voorkomen. Ultimo juni 2009 hebben we, op basis van de werkelijke resultaten van de eerste helft van 2009, de verwachting voor de komende jaren naar beneden bijgesteld. Dit heeft geresulteerd in een afboeking op de goodwill ultimo juni 2009.

Ultimo 2009 is er opnieuw een inschatting gemaakt van de toekomstige resultaten. Hierbij is ook rekening gehouden met de tegenvallende resultaten in 2009. De verwachting voor 2010 en verder is niet aangepast ten opzichte van de verwachting ultimo juni 2009. Wel is er een aantal scenario's doorberekend dat het management inzicht verschaft in de mate waarin de resultaten van Adapté van invloed zijn op de realiseerbare waarde en daarmee op de goodwill.

Adapté realiseerde in 2009 opbrengsten van Eur 8,9 miljoen. In 2008 bedroegen de opbrengsten Eur 9,7 miljoen. Deze daling van 8,7% werd vooral veroorzaakt door negatieve ontwikkelingen binnen de bouwsector. De bijdrage van Adapté aan de totale opbrengsten van TMC Group bedroeg 23,9%. In 2008 was dit 23,0%.

Ultimo december 2009 bedroeg de headcount 91 vergeleken met 122 ultimo 2008. De gemiddelde headcount in 2009 bedroeg 106 vergeleken met 129 in 2008.

Het bedrijfsresultaat daalde met 94,9% van Eur 1,4 miljoen in 2008 tot Eur 73 duizend in 2009. Dat komt neer op 0,8% van de opbrengsten. In 2008 bedroeg deze verhouding 14,8%. Deze daling is voor Eur 543 duizend het gevolg van een hogere doorbelasting in 2009 ten opzichte van 2008. In totaliteit is er in 2009 voor Eur 1,2 miljoen doorbelast vanuit de holding en N.V. De daling van het bedrijfsresultaat in 2009 ten opzichte van 2008 gecorrigeerd voor deze doorbelasting is -39,4%.

Vooruitzichten

De eerste financiële berichten en vooruitzichten voor 2010 van enkele grote opdrachtgevers zijn positief te noemen. Als het vertrouwen toeneemt en onze opdrachtgevers de productievolumes opschalen, kan naar onze verwachting de vraag naar hoogwaardig tijdelijk personeel ook toenemen. Dit zal voornamelijk binnen de member company TMC Technology een positief effect hebben. De eerste maanden van 2010 zullen we aanspraak blijven maken op de Kenniswerkersregeling. Tegelijk hebben we een uitfasering voor ogen, waarbij we er naar streven eind 2010 een minimaal aantal mensen in de Kenniswerkersregeling te hebben.

De ICT-markt is moeilijk in te schatten. Veel bedrijven zijn vooralsnog erg terughoudend in het doen van ICT-investeringen. Men wacht af, vooral in het licht van de eerder genoemde algemene economische ontwikkelingen. Voor TMC ICT zijn we gematigd positief dat de markt enigszins aan zal trekken, met name in de tweede helft van 2010. De onderneming als geheel is optimaal gepositioneerd om de kansen die zich bij onze opdrachtgevers voordoen maximaal te kunnen benutten. We zullen ons daarbij vooral richten op autonome groeimogelijkheden in onze cellenstructuur. Daarnaast zullen we vanuit onze bestaande competenties nieuwe markten en sectoren gaan aanboren. Voor Adapté blijven we behoudend voor wat betreft de verwachting van de resultaten als gevolg van de ontwikkelingen binnen de bouw en civiele sector.

Jaarrekening

De financiële informatie is gebaseerd op International Financial Reporting Standards, zoals aanvaard binnen de Europese Unie (EU-IFRS). De informatie opgenomen in de bijlagen 2 tot en met 5 is ontleend aan de gecontroleerde jaarrekening 2009 van TMC Group N.V., waarbij een goedkeurende accountantsverklaring is verstrekt. Het complete jaarverslag is vanaf 23 maart 2010 te vinden op de website van TMC Group. De jaarrekening 2009 dient nog door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders te worden vastgesteld. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt gehouden op 21 april 2010.

Toekomstgerichte uitspraken

Dit persbericht bevat een aantal toekomstgerichte uitspraken. Deze uitspraken zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen, inschattingen en prognoses van het management en de informatie die de onderneming momenteel ter beschikking staan. De uitspraken zijn onderhevig aan bepaalde risico's en onzekerheden die moeilijk zijn in te schatten. Derhalve aanvaardt TMC Group geen verplichtingen om de in dit persbericht gedane uitspraken te actualiseren.

  
  Financiële agenda:

  - 21 april 2010      Algemene Vergadering van Aandeelhouders
  - 24 augustus 2010     Publicatie halfjaarcijfers 2010
  - 22 maart 2011      Publicatie jaarverslag 2010
  - 20 april 2011      Algemene Vergadering van Aandeelhouders

TMC GROUP

TMC zet hoogopgeleide professionals binnen technische omgevingen in. Wij onderscheiden ons door het leveren van schaarse competenties die nodig zijn voor de ontwikkeling van complexe producten en projecten. Onze focus ligt op projecten die van cruciaal belang zijn voor onze opdrachtgevers. Daarnaast dragen wij bij aan de projectcontinuïteit en flexibiliteit bij onze opdrachtgevers en zijn we in staat hun continu te voorzien van strategische kennis. Wij werken voor opdrachtgevers gespecialiseerd in high-tech, R&D, ICT, bouwkunde en civiele techniek.

TMC is als geen ander in staat de juiste specialisten aan zich te binden door het werkondernemerschapsmodel, dat werken en ondernemen in nieuwe arbeidsverhoudingen combineert.

Werkondernemen: het businessmodel voor de 21e eeuw!

De kracht achter TMC Group is het bewezen en onderscheidende businessmodel. Wij noemen dit het 'werkondernemerschapsmodel'. Het model kenmerkt zich door:

  
  > Langdurige en vaste dienstverbanden
  > Individuele winstdeling
  > 1-op-1 carrière coaching
  > Gespecialiseerde businesscellen
  > Entrepreneurial lab

Door deze unieke formule van werkondernemerschap zijn wij in staat om ondernemende professionals aan ons te binden die veelal op de belangrijkste en meest kritische projecten worden ingezet.

  
  Bijlagen:

  1) Kerncijfers
  2) Geconsolideerde winst- en verliesrekening
  3) Geconsolideerde balans
  4) Geconsolideerd kasstroomoverzicht
  5) Gesegmenteerde informatie
  6) Meerjarenoverzicht
  
  Bijlage 1: Kerncijfers

  RESULTATEN (x Eur 1.000)             2009      2008
 
  Opbrengsten                   37,151     42,336
  Groei                      -12.2%      54.8%
  Brutowinst                   12,109     14,302
  % van de opbrengsten               32.6%      33.8%
  Bedrijfsresultaat voor afschrijvingen en     2,716      6,137
  bijzondere waardeverminderingen (EBITDA)
  % van de opbrengsten                7.3%      14.5%
  Bedrijfsresultaat (EBIT)            -4,010      5,612
  % van de opbrengsten               -10.8%      13.3%
  Resultaat over het boekjaar           -4,740      4,040
  Groei                      -217.3%      13.5%
  % van de opbrengsten               -12.8%      9.5%
  Totale kasstroom                 -298       -68
 
  BALANSGEGEVENS (x Eur 1.000)
  Eigen vermogen                 15,068     23,378
  Balanstotaal                  23,803     32,893
 
  WERKONDERNEMERS & INDIRECT PERSONEEL
  Aantal werkondernemers per einde periode      387       460
  Gemiddeld aantal werkondernemers          408       426
  Aantal indirecte medewerkers per 
  einde periode                    63       76
 
  AANDELEN GEGEVENS
  Aantal genoteerde aandelen ultimo      3,314,845    3,564,845
  Aantal converteerbare aandelen bij 
  acquisitie - deel vaste koopprijs       311,127     311,127
  Resultaat per aandeel (in Eur) *         -1.21      1.04
  Cash flow per aandeel (in Eur) **         0.51      1.19
  Aantal converteerbare aandelen bij 
  acquisitie - deel variabele koopprijs      61,794     61,794
  Resultaat per aandeel na 
  verwateringseffect (in Eur) *          -1.21      1.01
  Marktkapitalisatie per einde periode (x Eur   24,861     28,519
  1.000) (exclusief converteerbare aandelen)
  Hoogste slotkoers in de periode (in Eur)     10.37      13.11
  Laagste slotkoers in de periode (in Eur)     4.80      7.82
  Koers per einde periode (in Eur)         7.50      8.00
 
  * Berekend over het gemiddeld aantal uitgegeven aandelen.
  ** Resultaat na belastingen verhoogd met afschrijvingen, amortisatie en
  bijzondere waardevermindering, berekend over het gemiddeld aantal
  uitgegeven aandelen.


  Bijlage 2: Geconsolideerde winst- en verliesrekening

  Bedragen x Eur 1.000                 2009  2008
 
  Opbrengsten                     37,151 42,336
 
  Directe personeelskosten              -25,042 -28,034
  Brutowinst                     12,109 14,302
 
  Indirecte personeelskosten             -6,650 -6,080
  Overige bedrijfskosten               -9,469 -2,610
  Bedrijfsresultaat (EBIT)              -4,010  5,612
 
  Financieringsbaten                   48   59
  Financieringslasten                  -218  -219
  Resultaat voor belasting              -4,180  5,452
 
  Winstbelastingen                   -560 -1,412
  Resultaat over het boekjaar             -4,740  4,040
 
  Toe te rekenen aan:
  Aandeelhouders van de vennootschap         -4,740  4,040
  Minderheidsaandeel derden                -    -
  Resultaat over het boekjaar             -4,740  4,040
 
  Resultaat per aandeel (in Eur)
  Resultaat na belastingen per gewoon aandeel*     -1.21  1.04
  Resultaat na belastingen per gewoon aandeel 
  na verwateringseffecten*               -1.21  1.01
 
  * Berekend over het gemiddeld aantal uitgegeven aandelen.


  Bijlage 3: Geconsolideerde balans

  Bedragen x Eur 1.000                    2009   2008
 
  ACTIVA
 
  Materiële vaste activa                    927  1,145
  Immateriële activa                    11,298  17,761
  Handels- en overige vorderingen               852   970
  Totale vaste activa                    13,077  19,876
 
  Handels- en overige vorderingen              6,466  8,396
  Vennootschapsbelasting                     6    -
  Overige vlottende activa                  2,429  2,498
  Geldmiddelen en kasequivalenten              1,825  2,123
  Totale vlottende activa                  10,726  13,017
 
  TOTAAL ACTIVA                       23,803  32,893
 
  Bedragen x Eur 1.000                    2009   2008
 
  EIGEN VERMOGEN
 
  Aandelenkapitaal                       315   310
  Agio                           14,439  13,731
  Reserves                         -1,995    -
  Ingehouden winsten                     2,309  9,337
  Totaal eigen vermogen toe te rekenen aan aandeelhouders  15,068  23,378
  van de vennootschap
 
  VERPLICHTINGEN
 
  Leningen en overige financieringsverplichtingen       338  1,661
  Uitgestelde belastingverplichtingen             562   637
  Totaal langlopende verplichtingen              900  2,298
 
  Leningen en overige financieringsverplichtingen      2,844  1,354
  Handelsschulden                       506   791
  Vennootschapsbelasting                     -   263
  Overige belastingen en premies               2,269  2,099
  Overige schulden en overlopende passiva          2,216  2,710
  Totale kortlopende verplichtingen             7,835  7,217
 
  TOTAAL EIGEN VERMOGEN EN VERPLICHTINGEN          23,803  32,893
 
  Bijlage 4: Geconsolideerd kasstroomoverzicht

  Bedragen x Eur 1.000                    2009   2008
 
  Resultaat over het boekjaar                -4,740  4,040
  aanpassingen voor:
  Afschrijvingen                        263   269
  Amortisatie immateriële activa                294   295
  Bijzondere waardeverminderingsverliezen op immateriële   6,169    -
  activa
  Netto financieringslasten                  170   160
  Op aandelen gebaseerde betalingstransacties die in eigen    -   -173
  vermogensinstrumenten worden afgewikkeld
  Winstbelastingen                       560  1,412
                                2,716  6,003
 
  Mutatie handels- en overige vorderingen          1,930  -2,617
  Mutatie in overige vlottende activa              69   441
  Mutatie in handelsschulden                 -285   -14
  Mutatie in te betalen overige belastingen en premies     170   548
  Mutatie in overige schulden en overlopende passiva     -494   -664
                                4,106  3,697
 
  Betaalde rente                       -218   -219
  Betaalde winstbelastingen                  -904  -1,926
  Netto kasstroom uit bedrijfsactiviteiten          2,984  1,552
 
  Ontvangen rente                        48    59
  Verwerving van materiële vaste activa (minus         -45   -512
  desinvesteringen)
  Verstrekte leningen                     118   -147
  Netto kasstroom uit investeringsactiviteiten         121   -600
 
  Betaald dividend                     -1,575    -
  Inkoop eigen aandelen                   -1,995    -
  Opgenomen leningen                     2,097    -
  Aflossing van opgenomen leningen             -1,930  -1,020
  Netto kasstroom uit financieringsactiviteiten       -3,403  -1,020
 
  Kasstroom in de periode                   -298   -68
 
  Geldmiddelen en kasequivalenten op 1 januari        2,123  2,191
  Kasstroom in de periode                   -298   -68
  Geldmiddelen en kasequivalenten op 31 december       1,825  2,123
  
  Bijlage 5: Gesegmenteerde informatie

  Bedragen x Eur 1.000                   2009  2008
 
  TMC Technology                     24,501 26,438
  TMC ICT                         3,761 5,827
  Adapté Bouwkunde & Civiele Techniek           8,883 9,728
  Overig                            6  343
  Opbrengsten                       37,151 42,336
 
  TMC Technology                      2,606 4,212
  TMC ICT                          -482  354
  Adapté Bouwkunde & Civiele Techniek             73 1,442
  Overig                         -6,207  -396
  Bedrijfsresultaat (EBIT)                -4,010 5,612
 
  Financieringsbaten en -lasten               -170  -160
  Winstbelastingen                     -560 -1,412
  Resultaat over het boekjaar               -4,740 4,040
 
  Bedragen x Eur 1.000                   2009  2008
 
  TMC Technology                      7,141 8,505
  TMC ICT                          937 1,805
  Adapté Bouwkunde & Civiele Techniek           2,052 2,385
  Overig                         13,673 20,198
  Activa                         23,803 32,893
 
  TMC Technology                      2,815 3,239
  TMC ICT                          481  848
  Adapté Bouwkunde & Civiele Techniek            967  753
  Overig                          4,472 4,675
  Verplichtingen                      8,735 9,515
 
  TMC Technology                        -   -
  TMC ICT                           -   -
  Adapté Bouwkunde & Civiele Techniek             25  110
  Overig                           45  504
  Investeringsuitgaven                    70  614
 
  TMC Technology                        -   -
  TMC ICT                           -   -
  Adapté Bouwkunde & Civiele Techniek             41   52
  Overig                          6,685  512
  Afschrijvingen & amortisatie immateriële activa     6,726  564
  
  Bijlage 6: Meerjarenoverzicht

  Resultaten x Eur 1.000    2009   2008  2007*   2006  2005  
 
  Opbrengsten        37,151  42,336  27,355  14,050  6,100  
  Groei            -12.2%  54.8%  94.7%  130.3%  64.0%  
 
  Brutowinst         12,109  14,302  10,111  4,814  2,099  
  % van de opbrengsten     32.6%  33.8%  37.0%  34.3%  34.4%  
 
  Bedrijfsresultaat voor   2,716  6,137  5,136  2,853   977  
  afschrijvingen en
  bijzondere
  waardeverminderingen
  (EBITDA)
  % van de opbrengsten     7.3%  14.5%  18.8%  20.3%  16.0%  
 
  Bedrijfsresultaat (EBIT)  -4,010  5,612  4,877  2,827   970  
  % van de opbrengsten    -10.8%  13.3%  17.8%  20.1%  15.9%  
 
  Resultaat over het     -4,740  4,040  3,561  1,913   637   
  boekjaar
  % van de opbrengsten    -12.8%   9.5%  13.0%  13.6%  10.4%  
 
  Kasstroom          -298   -68  -2,808  4,717    1  
 
  Vermogen (x Eur 1.000)
  Handels- en overige     6,466  8,396  5,779  3,469  1,420  
  vorderingen
  Eigen vermogen       15,073  23,378  19,511  6,804   490  
  Vreemd vermogen       8,730  9,515  11,179  3,220  1,829  
  Totaal vermogen      23,803  32,893  30,690  10,024  2,319  
 
  Medewerkers
  Aantal werkondernemers    387   460   384   175   70  
  per 31 december
  Aantal indirecte        63    76    56    21   14  
  werknemers per 31
  december
  Ratio direct / indirect    6.1   6.1   6.9   8.3   5.0  

  * Inclusief overname Adapté per 1 juli 2007.

  Resultaten x Eur 1.000   2004     2003
 
  Opbrengsten        3,719     2,874
  Groei           29.4%     -0.8%
 
  Brutowinst        1,374     1,070
  % van de opbrengsten    36.9%     37.2%
 
  Bedrijfsresultaat voor
  afschrijvingen en
  bijzondere
  waardeverminderingen
  (EBITDA)          525      81
  % van de opbrengsten    14.1%     2.8%
 
  Bedrijfsresultaat (EBIT)  520      79
  % van de opbrengsten    14.0%     2.7%
 
  Resultaat over het
  boekjaar          300      34
  % van de opbrengsten    8.1%     1.2%
 
  Kasstroom          230      193
 
  Vermogen (x Eur 1.000)
  Handels- en overige
  vorderingen         820      428
  Eigen vermogen        73      -51
  Vreemd vermogen      1,370      803
  Totaal vermogen      1,443      752
 
  Medewerkers
  Aantal werkondernemers
  per 31 december       33      23
  Aantal indirecte
  werknemers per 31
  december           9       4
  Ratio direct / indirect   3.7      5.8
 
  * Inclusief overname Adapté per 1 juli 2007.

  http://www.tmc.nl

BRON TMC Group N.V.