TMC op koers

23 Aug, 2010, 19:49 BST Van TMC Group N.V.

EINDHOVEN, Nederland, August 23, 2010 /PRNewswire/ --

SAMENVATTING EERSTE HELFT 2010

   
  RESULTATEN (x Eur 1.000)            2010     2009
                       t/m 30 juni  t/m 30 juni
 
  Opbrengsten                  19,289    19,664
  % van de opbrengsten              35.5%     29.3%
  EBITDA                     2,049     1,105
  Resultaat over de periode           1,307    -5,624
  Aantal werkondernemers per einde periode     423      406

Kernpunten

- Opbrengsten in eerste helft 2010 zijn licht gedaald tot Eur 19,3 miljoen.

- Brutowinst als % van de opbrengsten toegenomen door effect crisismaatregelen en subsidies.

- Forse stijging EBITDA van 85,4% tot Eur 2,0 miljoen.

- EBITDA als percentage van de opbrengsten gestegen tot 10,6%.

- Aantal werkondernemers gestegen met 9,3% naar 423 (ultimo december 2009: 387).

- Ratio direct / indirect personeel ultimo juni 2010: 6,8 (ultimo december 2009: 6,1).

- Kaspositie ultimo juni 2010: Eur 2,2 miljoen (ultimo december 2009: Eur 1,8 miljoen).

- Verhouding eigen vermogen/vreemd vermogen 66,5% (ultimo december 2009: 63,3%).

Thijs Manders, CEO van TMC Group N.V.

"Op verschillende fronten zien we de nodige verbeteringen. Zowel bij onze opdrachtgevers als bij onszelf. Er is een groeiend besef bij onze opdrachtgevers dat een flexschil één van de passende antwoorden is op economische schommelingen en dat met een flexschil een concurrentievoordeel kan worden behaald als het gaat om bijvoorbeeld "time-to-market". TMC heeft inmiddels zeer ruime ervaring met het opzetten van een strategische flexschil en we kunnen onze opdrachtgevers hierin goed begeleiden. Bovendien zijn wij keer op keer in staat de best in class engineers en consultants aan ons te binden, niet in de laatste plaats dankzij de aantrekkelijke arbeidsverhouding die wij aanbieden. Dit blijkt ook uit het feit dat we zoveel nieuwe medewerkers mogen verwelkomen. De kwaliteit van onze mensen geeft ons een bijzondere positie bij onze opdrachtgevers.

Kijkend naar onze resultaten en onze bijzondere positionering zien we de toekomst met het nodige vertrouwen tegemoet "

Kerncijfers over het eerste halfjaar 2010

     
  RESULTATEN (x Eur 1.000)            2010       2009
                      t/m 30 juni    t/m 30 juni
 
  Opbrengsten                 19,289      19,664
  Groei                     -1.9%       -3.9%
  Brutowinst                  6,847       5,752
  % van de opbrengsten              35.5%       29.3%
  EBITDA                    2,049       1,105
  % van de opbrengsten              10.6%       5.6%
  Bedrijfsresultaat (EBIT)           1,776      -5,340
  % van de opbrengsten              9.2%      -27.2%
  Resultaat over de periode           1,307      -5,624
 
  WERKONDERNEMERS & INDIRECT PERSONEEL
  Aantal werkondernemers per einde periode    423        406
  Gemiddeld aantal werkondernemers        403        428
  Aantal indirecte medewerkers per einde periode  62        72
 
  AANDELEN GEGEVENS
  Resultaat per aandeel (in Eur) *        0.35       -1.43
  Kasstroom per aandeel (in Eur) **       0.43       0.21
 
  * Berekend over het gemiddeld aantal uitgegeven aandelen.
  ** Resultaat na belastingen verhoogd met afschrijvingen, amortisatie en 
  bijzondere waardevermindering, berekend over het gemiddeld aantal 
  uitgegeven aandelen.

ALGEMEEN

De eerste maanden van 2010 waren in meerdere opzichten enerverend te noemen. Het besef dat sommige onderdelen van de organisatie nog volop te kampen hebben met de economische crisis en juist andere onderdelen in aantrekkende markten acteren, vraagt om een genuanceerde kijk op de financiële prestaties.

TMC Technology kent een duidelijke opleving in de vraag bij haar opdrachtgevers. Tegelijkertijd zien wij dat de het herstel in de Bouw en Civiele markt op zich laat wachten. De activiteiten in de ICT markt lijken over het algemeen gestabiliseerd, maar blijven op een laag niveau. TMC ICT heeft daarvan de gevolgen ondervonden.

Ondanks het onzekere economische tij zijn wij als TMC Group N.V. in staat geweest om in de eerste zes maanden van 2010 de opbrengsten nagenoeg op peil te houden ten opzichte van dezelfde periode van het vorig jaar. Tegelijkertijd is het resultaat als percentage van de opbrengsten fors verbeterd. De herinrichting van de organisatie heeft een positief effect gehad op de resultaten. Dit is onder meer terug te zien in een sterk verbeterde ratio direct / indirect personeel. Wij investeren als vanouds in onze mensen door het aanbieden van opleidingen en trainingen, vanuit de overtuiging dat deze investering recht doet aan zowel de ambitie die onze mensen hebben als de prestaties die zij bij onze klanten leveren.

De economische vooruitzichten zijn de komende maanden nog onzeker. De Nederlandse economie groeit volgens het CPB in 2010 met 1,3%. Voor 2011 jaar wordt een groei van 1,8% verwacht. Echter, kijkend naar het aantal werkondernemers per ultimo juni 2010 en de te verwachten impact van de genomen maatregelen kijken wij met het nodige vertrouwen naar de tweede helft van 2010.

Voor de langere termijn zien wij veel kansen liggen. De economische crisis heeft op het vlak van arbeidsverhoudingen behoorlijk wat teweeg gebracht. Het besef dat een strategische flexschil van grote waarde kan zijn, is toegenomen. De meerwaarde van het snel kunnen terug- en opschakelen van de activiteiten wordt door een toenemend aantal bedrijven onderkend. Ook daar waar time-to-market een dominante parameter is in de productontwikkeling, vinden ondernemingen steeds vaker het antwoord in het toepassen van een strategische flexschil. De behoefte van technologiebedrijven aan een flexibele schil op strategisch belangrijke functies neemt sterk toe.

FINANCIËLE INFORMATIE

Medewerkers

Het aantal directe medewerkers is gestegen van 406 (ultimo juni 2009) tot 423 ultimo juni 2010. Het totale aantal medewerkers in dienst bij TMC per einde juni 2010 is 485. Hiervan zijn 423 directe medewerkers en 62 indirecte medewerkers. Deze personeelsstand geeft een goede uitgangspositie voor de tweede helft van 2010.

Afname in opbrengsten

In de eerste helft van 2010 bedroegen de opbrengsten Eur 19,3 miljoen; een afname van 1,9% ten opzichte van de eerste helft van 2009 (Eur 19,7 miljoen). Deze daling is met name het gevolg van een daling van zowel het gemiddeld aantal werkondernemers in de periode als de productiviteit in enkele segmenten. Het aantal werkondernemers dat regulier facturabel is, is onder meer gedaald door de KWR en de start van risicodragend ondernemen.

Toename van de brutowinst

De brutowinst bedroeg Eur 6,8 miljoen, een toename van 19,0% ten opzichte van de eerste helft van 2009. Deze toename is te danken aan de toegenomen WBSO-subsidie welke als negatieve loonkosten in de directe loonkosten zijn verantwoord. De directe personeelskosten zijn in de eerste helft van 2010 in vergelijking met dezelfde periode van het jaar ervoor afgenomen met Eur 1,5 miljoen door de toename van subsidie-opbrengsten.

Indirecte personeelskosten

De indirecte personeelskosten zijn in de eerste helft van 2010 gestegen met Eur 56 duizend (1,7%) ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De indirecte personeelskosten in de eerste helft van 2010 bevatten een bedrag ter hoogte van Eur 156 duizend voor afvloeiingskosten. Voor 2010 zijn kosten genomen ten behoeve van de verwachte bonusuitkering aan het indirecte personeel. Deze kosten zijn Eur 258 duizend hoger dan in 2009. In deze bonusreservering vallen ook de kosten die genomen zijn ten behoeve van het langetermijnbeloningsplan (SAR-regeling) voor de Raad van Bestuur en managers op sleutelposities.

Exclusief bovengenoemde kosten zijn de indirecte personeelskosten gedaald met 11,0%. Dat is te verklaren door een lager aantal indirecte medewerkers.

Overige bedrijfskosten

De overige bedrijfskosten, exclusief impairment, zijn in de eerste helft van 2010 gestegen met Eur 92 duizend tot Eur 1,8 miljoen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar (Eur 1,7 miljoen).

De marketingkosten zijn gestegen onder meer als gevolg van de toename van de algemene marketingactiviteiten, het vieren van het 10-jarig jubileum en de werving van nieuw personeel, waaronder de positie van COO. Ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar zijn de ICT- en telefoonkosten gestegen onder meer door de kosten van het overstappen naar een nieuwe leverancier en de afkoopkosten voor de voormalige leverancier. De consultancy- en advieskosten zijn gestegen als gevolg van het inhuren van een interim operationeel directeur en door de externe advisering van marketingactiviteiten.

Bedrijfsresultaat

Het bedrijfsresultaat over de eerste helft van 2010 bedraagt Eur 1,8 miljoen. Ten opzichte van de eerste helft van 2009 is dit een stijging van 114,2% (gecorrigeerd voor impairment). Het bedrijfsresultaat als percentage van de opbrengsten bedroeg 9,2% in de eerste helft van 2010 (eerste helft 2009: 4,2% gecorrigeerd voor impairment).

Resultaat over de periode

Het resultaat over de verslagperiode bedroeg Eur 1,3 miljoen. Ten opzichte van de eerste helft van 2009 is dit een stijging van 139,8% (gecorrigeerd voor impairment). Het gewone resultaat per aandeel steeg van Eur -1,43 ultimo juni 2009 tot Eur 0,35 per 30 juni 2010.

Kasstroom

De liquide middelen positie ultimo juni 2009 bedroeg Eur 2,8 miljoen. Ultimo juni 2010 bedraagt deze Eur 2,2 miljoen. De kasstroom uit bedrijfsactiviteiten bedroeg Eur 1,7 miljoen over de eerste helft van 2010 (eerste helft 2009: Eur 3,1 miljoen).

De positie handels- en overige vorderingen is gestegen met Eur 2,8 miljoen. Tegelijkertijd zijn de overige vlottende activa met Eur 2,0 miljoen gedaald. Deze verschuiving is onder meer het gevolg van een verbetering van een deel van de financiële processen, waardoor het facturatieproces sneller en efficiënter verloopt. Hierdoor is de positie nog te factureren omzet tot nagenoeg nihil teruggebracht en is de debiteurenpositie gestegen.

RESULTATEN PER MEMBER COMPANY

TMC Technology

De opbrengsten van TMC Technology zijn met 3,9% gestegen van Eur 12,9 miljoen naar Eur 13,4 miljoen als gevolg van een stijging van het aantal werkondernemers. De druk op tarieven en lagere productiviteit als gevolg van de KWR regeling hebben een drukkend effect op de opbrengsten.

TMC Technology heeft in de eerste zes maanden voor 69,3% bijgedragen aan de totale opbrengsten van TMC Group N.V. In de eerste helft van vorig jaar bedroeg deze 65,4%.

Niet alle cellen hebben bijgedragen aan de groei in opbrengsten. Van de 11 cellen zijn er 4 cellen met een lagere opbrengst dan in dezelfde periode van het vorige jaar. Dit is enerzijds verklaarbaar door een aanhoudende lage economische activiteit en anderzijds doordat deze cellen relatief meer mensen in de KWR hebben dan de andere cellen.

Het bedrijfsresultaat steeg met 22,7% van Eur 1,4 miljoen tot Eur 1,8 miljoen. De winstgevendheid binnen Technology is toegenomen mede als gevolg van een toename van het gemiddeld aantal werkondernemers en een toename van de subsidie-opbrengsten. In de eerste helft van 2009 bedroeg het bedrijfsresultaat als percentage van de opbrengsten 11,3%. In 2010 is dit gestegen tot 13,3% van de opbrengsten.

Het aantal werkondernemers binnen de member company was ultimo juni 2010: 318 (ultimo juni 2009: 259). Gemiddeld waren er in de eerste helft van 2010 294 werkondernemers vergeleken met 272 in de eerste helft van 2009. Gemiddeld waren er 32 mensen werkzaam via de KWR regeling en waren er 9 mensen werkzaam in een "risk-reward" constructie.

TMC ICT

De opbrengsten van TMC ICT daalden met 13,9% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Deze daling is echter volledig toe te schrijven aan de verkoop van TMC Dynamics Professionals B.V. per 1 juli 2009. In 2009 heeft TMC Dynamics Professionals Eur 358 duizend aan opbrengsten gegenereerd. Exclusief de invloed van deze verkoop heeft TMC ICT de opbrengsten ten opzichte van dezelfde periode zien stijgen met 4,8%. De bijdrage van TMC ICT aan de totale opbrengsten van TMC Group N.V. bedroeg 9,7%. In de eerste helft van 2009 bedroeg deze 11,1%.

Het bedrijfsresultaat in de eerste zes maanden van 2010 komt positief uit op Eur 147 duizend. In vergelijking met dezelfde periode van het vorige jaar is dat een stijging van Eur 587 duizend. In de eerste zes maanden van 2009 werd het resultaat beïnvloed door de resultaten van de inmiddels verkochte en gestaakte activiteiten van zowel TMC Dynamics Professionals B.V. als TMC Application Development B.V. Zonder deze invloed is er nog steeds sprake van een substantiële winststijging.

Het aantal ICT werkondernemers binnen de member company bedroeg ultimo juni 2010: 23 (ultimo juni 2009: 37). Gemiddeld waren er in de eerste helft van 2010 24 werkondernemers in dienst vergeleken met 39 werkondernemers in de eerste zes maanden van 2009. In 2009 werkten er gemiddeld acht werkondernemers binnen TMC Dynamics Professionals B.V. Zeven van hen zijn overgegaan bij de verkoop van TMC Dynamics Professionals B.V.

Adapté Bouwkunde & Civiele Techniek

Adapté Bouwkunde & Civiele Techniek heeft in de eerste helft van 2010 opbrengsten gerealiseerd van Eur 4,0 miljoen. Dit is een daling van Eur 575 duizend ten opzichte van de opbrengsten van Adapté over de eerste helft van 2009. De bijdrage van Adapté aan de totale opbrengsten van TMC Group N.V. bedroeg 20,9%. In de eerste periode van 2009 was deze 23,5%.

De tarieven binnen Adapté Bouwkunde & Civiele Techniek hebben in de laatste twee jaar een stijging laten zien. Deze stijging is onder meer het gevolg van de aanname van personeel met een hogere opleiding.

Het bedrijfsresultaat daalde met 96,3% van Eur 187 duizend in de eerste helft 2009 tot Eur 7 duizend in de eerste helft van 2010. In de eerste helft van 2010 is voor Eur 78 duizend aan afvloeiingskosten meegenomen.

Het aantal werkondernemers binnen de member company was ultimo juni 2010: 82 (ultimo juni 2009: 110). Gemiddeld waren er in de eerste helft van 2010 85 werkondernemers in dienst vergeleken met 116 in de eerste helft van 2009.

VOORUITZICHTEN

Wij starten de tweede helft van 2010 met een betere uitgangspositie dan vorig jaar. Het aantal directe medewerkers ligt 4,2% hoger en de ratio direct / indirect personeel is verbeterd van 5,2 per ultimo juni 2009 naar 6,8 per ultimo juni 2010. We krijgen in toenemende mate inzicht in een aantal van de onzekerheden waarmee we vorig jaar kampten. Voor 2011 verwachten wij een significante verbetering van de productiviteit als gevolg van het volledig inzetbaar en facturabel zijn van de werkondernemers, die nu binnen de KWR regeling vallen.

De economische ontwikkelingen binnen de Technologie sector zijn verwachtingsvol. Wij anticiperen op een blijvende vraag naar specialisten en in zekere mate ook op een schaarste als het gaat om unieke competenties. TMC verwacht goed in te kunnen spelen op deze schaarste. Voor de middellange termijn is de verwachting dat de tarieven zullen herstellen naar het niveau van voor de economische crisis. De Technology business van TMC is ook vanuit de historie een speerpunt van TMC en draagt voor 69,3% bij aan de totale omzet.

De economische ontwikkelingen binnen de ICT sector lijken enigszins te zijn gestabiliseerd maar bevinden zich nog steeds op een laag niveau. Wij verwachten de komende maanden geen sterke opleving. De Healthcare sector is in onze optiek een markt waarin de vraag constant zal zijn, zo niet zal stijgen. TMC ICT acteert in nichemarkten zoals de Healthcare sector.

De activiteiten binnen de Bouw en Civiele markt blijven instabiel en laag. Het EIB (bron: http://www.eib.nl) geeft aan dat in 2011 het niveau van de bouwproductie lager zal starten dan eerder geraamd, maar vanaf dat niveau kan enige groei ontstaan. 2011 blijft vooral het jaar van stabilisatie. De vooruitzichten voor groei op de middellange termijn moeten wel worden gezien tegen de achtergrond van een fors teruggelopen productieniveau. Voor 2012 en verder verwachten wij een gezond en spoedig herstel van de Bouw en Civiele markt.

HALFJAARBERICHT

De financiële informatie is gebaseerd op International Financial Reporting Standards, zoals aanvaard binnen de Europese Unie (EU-IFRS). De informatie opgenomen in de bijlagen 2 t/m 4 is ontleend aan het beoordeelde halfjaarbericht 2010 van TMC Group N.V., waarbij een beoordelingsverklaring is verstrekt. Het volledige halfjaarbericht is vanaf 24 augustus 2010 beschikbaar op de website van TMC Group N.V.

TOEKOMSTGERICHTE UITSPRAKEN

Dit persbericht bevat een aantal toekomstgerichte uitspraken. Deze uitspraken zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen, inschattingen en prognoses van het management en de informatie die de onderneming momenteel ter beschikking staat. De uitspraken zijn onderhevig aan bepaalde risico's en onzekerheden die moeilijk zijn in te schatten. Derhalve aanvaardt TMC Group geen verplichtingen om de in dit persbericht gedane uitspraken te actualiseren.

*******

TMC GROUP

Consulting & Engineering company, TMC Group, voert met haar circa 423 hoogopgeleide professionals projecten uit op locatie bij opdrachtgevers. Dit zijn vooraanstaande bedrijven binnen de (non-) profit sector zoals; Philips, ASML, Océ, TNO, DSM, Nuon-Helianthos, Essent, NXP Ministerie van Defensie en Gemeente Amsterdam.

TMC Group profileert zich sinds 1 januari 2009 in de markt met de volgende 3 member companies:

- TMC Technology

- TMC ICT

- Adapté Bouwkunde & Civiele Techniek

TMC Group hanteert het unieke werkondernemerschapsmodel dat bestaat uit de volgende principes:

1. Langdurige arbeidsrelatie

2. Individuele winstdeling

3. 1-op-1 carrière coaching

4. Werkzaam in een gespecialiseerde, ondernemende businesscel

5. Entrepreneurial lab

Onze professionals, al dan niet 'werkondernemer', werken als adviseur of specialist en dragen volgens dit unieke businessmodel ('werkondernemerschapsmodel') bij aan het succes van onze opdrachtgevers.

BIJLAGEN

  
  1) Kerngegevens
  2) Geconsolideerde winst- en verliesrekening
  3) Geconsolideerde balans
  4) Geconsolideerd kasstroomoverzicht

1. Kerngegevens

  
  RESULTATEN (x Eur 1.000)            2010    2009
                       t/m 30 juni t/m 30 juni
 
  Opbrengsten                  19,289   19,664
  Groei                      -1.9%    -3.9%
  Brutowinst                   6,847    5,752
  % van de opbrengsten              35.5%    29.3%
  Bedrijfsresultaat voor afschrijvingen en 
  bijzondere waardeverminderingen (EBITDA)    2,049    1,105
  % van de opbrengsten              10.6%    5.6%
  Bedrijfsresultaat (EBIT)            1,776   -5,340
  % van de opbrengsten               9.2%   -27.2%
  Resultaat over de periode           1,307   -5,624
  % van de opbrengsten               6.8%   -28.6%
  Totale kasstroom                 423     722
 
  BALANSGEGEVENS (x Eur 1.000)
  Eigen vermogen                16,420   16,178
  Balanstotaal                 24,707   25,242
 
  WERKONDERNEMERS & INDIRECT PERSONEEL
  Aantal werkondernemers per einde periode     423     406
  Gemiddeld aantal werkondernemers         403     428
  Aantal indirecte medewerkers per einde periode  62     72
 
  AANDELEN GEGEVENS
  Aantal genoteerde aandelen ultimo     3,314,845  3,564,845
  Aantal uitstaande en uitgegeven aandelen
  A (converteerbare aandelen)         372,921   372,921
  Resultaat per aandeel (in Eur) *        0.35    -1.43
  Kasstroom per aandeel (in Eur) **        0.43    0.21
  Resultaat per aandeel na verwateringseffect
  (in Eur) *                   0.35    -1.43
  Marktkapitalisatie per einde periode 
  (x Eur 1.000) ***               24,708   37,212
  Hoogste slotkoers in de periode (in Eur)    7.20    10.40
  Laagste slotkoers in de periode (in Eur)    6.33    4.85
  Koers per einde periode (in Eur)        6.70    9.45
 
  * Berekend over het gemiddeld aantal uitgegeven aandelen.
  ** Resultaat na belastingen verhoogd met afschrijvingen, amortisatie en
  bijzondere waardevermindering, berekend over het gemiddeld aantal 
  uitgegeven aandelen.
  *** Inclusief converteerbare aandelen

2. Geconsolideerde winst- en verliesrekening

  
  GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING
 
  Bedragen x Eur 1.000                2010     2009
                         t/m 30 juni  t/m 30 juni
 
  Opbrengsten                    19,289    19,664
 
  Directe personeelskosten             -12,442    -13,912
  Brutowinst                     6,847     5,752
 
  Indirecte personeelskosten            -3,303    -3,247
  Overige bedrijfskosten              -1,768    -7,845
  Bedrijfsresultaat (EBIT)              1,776    -5,340
 
  Financieringsbaten                  21       5
  Financieringslasten                 -40      -78
  Resultaat voor belasting              1,757    -5,413
 
  Winstbelastingen                  -450     -211
  Resultaat over de periode             1,307    -5,624
 
  Toe te rekenen aan:
  Aandeelhouders van de vennootschap         1,307    -5,624
  Minderheidsaandeel derden               -       -
  Resultaat over de periode             1,307    -5,624
 
  Resultaat per aandeel (in Eur)
  Resultaat na belastingen per gewoon aandeel*    0.35     -1.43
  Resultaat na belastingen per gewoon aandeel 
  na verwateringseffecten*              0.35     -1.43
 
  * Berekend over het gemiddeld aantal uitgegeven aandelen.

3. Geconsolideerde balans

(vóór winstbestemming)

  
  GECONSOLIDEERDE BALANS
  (vóór winstbestemming)
 
  Bedragen x Eur 1.000        30-Jun-10  31-Dec-09  30-Jun-09
  ACTIVA
 
  Materiële vaste activa          809     927    1,049
  Immateriële activa           11,151    11,298    11,444
  Handels- en overige vorderingen      839     852     997
  Totale vaste activa          12,799    13,077    13,490
 
  Handels- en overige vorderingen     9,270    6,466    5,935
  Vennootschapsbelasting           1      6      -
  Overige vlottende activa         389    2,429    2,972
  Geldmiddelen en kasequivalenten     2,248    1,825    2,845
  Totale vlottende activa        11,908    10,726    11,752
 
  TOTAAL ACTIVA             24,707    23,803    25,242
 
  Bedragen x Eur 1.000        30-Jun-10  31-Dec-09  30-Jun-09
  EIGEN VERMOGEN
 
  Aandelenkapitaal             315     315     315
  Agio                  14,439    14,439    14,439
  Reserves                -1,995    -1,995      -
  Ingehouden winsten           3,661    2,309    1,424
  Totaal eigen vermogen toe te rekenen 
  aan aandeelhouders van de vennootschap 16,420    15,068    16,178
 
  VERPLICHTINGEN
 
  Leningen en overige 
  Financieringsverplichtingen         -     338     939
  Uitgestelde belastingverplichtingen    525     562     600
  Totaal langlopende verplichtingen     525     900    1,539
  
  Leningen en overige 
  Financieringsverplichtingen       1,851    2,844    1,354
  Handelsschulden              799     506     348
  Vennootschapsbelasting           -      -     189
  Overige belastingen en premies     2,736    2,269    1,784
  Overige schulden en overlopende 
  Passiva                 2,376    2,216    3,850
  Totale kortlopende verplichtingen    7,762    7,835    7,525
 
  TOTAAL EIGEN VERMOGEN EN 
  VERPLICHTINGEN             24,707    23,803    25,242

4. Geconsolideerd kasstroomoverzicht

  
  GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT
 
  Bedragen x Eur 1.000                2010    2009
                        t/m 30 juni t/m 30 juni
 
  Resultaat over de periode             1,307   -5,624
  aanpassingen voor:
  Afschrijvingen                   126     129
  Amortisatie immateriële activa           147     147
  Bijzondere waardeverminderingsverliezen 
  op immateriële activa                 -    6,169
  Netto financieringslasten              19     73
  Op aandelen gebaseerde betalingstransacties 
  die in eigen vermogensinstrumenten worden 
  afgewikkeld                     45      -
  Winstbelastingen                  450     211
                           2,094    1,105
 
  Mutatie handels- en overige vorderingen     -2,804    2,461
  Mutatie in overige vlottende activa        2,040    -474
  Mutatie in handelsschulden             293    -443
  Mutatie in te betalen overige belastingen en 
  premies                       467    -314
  Mutatie in overige schulden en overlopende 
  passiva                       160    1,140
                           2,250    3,475
 
  Betaalde rente                   -40     -78
  Betaalde winstbelastingen             -482    -323
  Netto kasstroom uit bedrijfsactiviteiten     1,728    3,074
 
  Ontvangen rente                   21      5
  Verwerving van materiële vaste activa (minus 
  desinvesteringen)                  -8     -32
  Verstrekte leningen                 13     -27
  Netto kasstroom uit investeringsactiviteiten     26     -54
 
  Betaald dividend                   -   -1,575
  Aflossing van opgenomen leningen         -1,331    -723
  Netto kasstroom uit financieringsactiviteiten  -1,331   -2,298
 
  Kasstroom in de periode               423     722
 
  Geldmiddelen en kasequivalenten op 1 januari   1,825    2,123
  Kasstroom in de periode               423     722
  Geldmiddelen en kasequivalenten op 30 juni    2,248    2,845

http://www.tmc.nl

BRON TMC Group N.V.