TMC realiseert winstgroei van 73,9%

20 Maa, 2012, 06:30 GMT Van TMC Group N.V.

EINDHOVEN, Nederland, March 20, 2012 /PRNewswire/ --

Dividend naar 1 Euro

  RESULTATEN          2011 H2 2011 H1 2011  2010 H2 2010 H1 2010
  Bedragen x Eur 1.000
 
  Opbrengsten         52,663 26,344 26,319 42,094 22,805 19,289
  Groei t.o.v. vorige periode  25.1%  0.1%  15.4% 13.3%  18.2%  10.3%
 
  Brutowinst         18,999  8,992 10,007 15,274  8,427  6,847
  % van de opbrengsten     36.1%  34.1%  38.0% 36.3%  37.0%  35.5%
  Groei t.o.v. vorige periode  24.4% -10.1%  18.7% 26.1%  23.1%  7.7%
 
  EBITDA            8,911  4,664  4,247 5,272  3,223  2,049
  % van de opbrengsten     16.9%  17.7%  16.1% 12.5%  14.1%  10.6%
  Groei t.o.v. vorige periode  69.0%  9.8%  31.8% 94.1%  57.3%  27.2%
 
  Winst over het boekjaar   6,011  3,040  2,971 3,457  2,150  1,307
  % van de opbrengsten     11.4%  11.5%  11.3%  8.2%  9.4%  6.8%
  Groei t.o.v. vorige periode  73.9%  2.3%  38.2% 172.9%  64.5%  47.9%
 


Kernpunten

 • Stijging opbrengsten met 25,1% van Eur 42,1 miljoen in 2010 tot Eur 52,7 miljoen in 2011.
 • EBITDA met 69,0% gestegen van Eur 5,3 miljoen in 2010 tot Eur 8,9 miljoen in 2011.
 • Stijging winst met 73,9% van Eur 3,5 miljoen in 2010 tot Eur 6,0 miljoen in 2011.
 • Stijging van de gewone winst per aandeel van Eur 0,94 in 2010 tot Eur 1,63 in 2011
 • Netto kaspositie sterk verbeterd van Eur 3,1 miljoen ultimo 2010 tot Eur 7,7 miljoen ultimo 2011.
 • Solvabiliteit ultimo 2011 van 71,5% (ultimo 2010: 68,8%).
 • Voorstel tot wijziging dividendbeleid met vaste payout ( 50%) en variabele payout.
 • Voorstel tot dividenduitkering van Eur 1,00 per aandeel.
 • Voorstel aan Algemene Vergadering van Aandeelhouders tot wijziging naar one-tier structuur.

Thijs Manders, CEO van TMC Group:

"Wij zijn trots dat we als TMC enthousiaste en gemotiveerde Werkondernemers in dienst hebben die technische uitvindingen en doorbraken realiseren. Het zijn ook nieuwsgierige mensen met een missie, passie en unieke engineering competentie. TMC wil graag een lans breken voor deze Bèta opgeleide professionals. Het is onze ambitie om ervoor te zorgen dat deze groep hoogopgeleide en vaak ervaren engineers de aandacht, waardering en beloning krijgen die ze oprecht ook verdient. Wij willen in Nederland een platform creëren  dat erin voorziet dat Bèta's op hun merites worden beoordeeld en gewaardeerd. Dat ontbreekt vooralsnog in onze Nederlandse cultuur.

Onze Werkondernemers zijn in toenemende mate actief in de top-15 technologische regio's wereldwijd en wij herkennen hier een duidelijk nieuwe trend van inzetbaarheid over onze landsgrenzen. Dit vertaalt zich ook in het feit dat we reeds meer dan 28 nationaliteiten in dienst hebben.  

TMC is voornemens om over te gaan naar een one-tier structuur en zal dit tijdens de AvA aan haar aandeelhouders voorleggen. Ik zal als voorzitter van het nieuwe bestuur fungeren. De invoering van de one-tier board past goed bij de TMC cultuur van vertrouwen en delegatie van verantwoordelijkheid met zo min mogelijk bestuurlijke lagen. Ik zal mij intensief  blijven richten op de strategische koers, de bedrijfscultuur, verdere ontwikkeling van het Werkondernemerschap, key klanten en prospects en  investor relations. De operationele CEO taken worden overgenomen door de huidige twee leden van de Raad van Bestuur. Ik ben verheugd dat ik mijn passie en enthousiasme maximaal kan blijven inzetten voor de onderneming".

SAMENVATTING 2011 

  RESULTATEN                         2011       2010
  Bedragen x Eur 1.000
 
  Opbrengsten                       52,663       42,094
  Groei                           25.1%       13.3%
  Brutowinst                        18,999       15,274
  % van de opbrengsten                    36.1%       36.3%
  EBITDA                          8,911       5,272
  % van de opbrengsten                    16.9%       12.5%
  Bedrijfsresultaat (EBIT)                 8,037       4,725
  % van de opbrengsten                    15.3%       11.2%
  Winst over het boekjaar                  6,011       3,457
  Groei                           73.9%       172.9%
  % van de opbrengsten                    11.4%        8.2%
 
  TOTALE KASSTROOM                     4,277       1,582
 
  BALANSGEGEVENS                       2011        2010
  Bedragen x Eur 1.000

  Eigen vermogen                      22,858       18,607
  Balanstotaal                       31,977       27,038
  Netto kaspositie                     7,684       3,069
 
  WERKONDERNEMERS & INDIRECT PERSONEEL            2011        2010
 
  Aantal Werkondernemers per einde periode          478        433
  Gemiddeld aantal Werkondernemers              455        412
  Aantal indirecte medewerkers per einde periode        61         58
  Ratio direct / indirect                   7.8        7.5
 
  AANDELENGEGEVENS                      2011        2010
 
  Gewone winst per aandeel (in Eur) *            1.63        0.94
  Verwaterde winst per aandeel (in Eur) *          1.61        0.93
  Kasstroom per aandeel (in Eur) **             1.87        1.09
 
  * Berekend over het gemiddeld aantal uitgegeven aandelen.
  ** Resultaat na belastingen verhoogd met afschrijvingen, amortisatie en bijzondere
  waardevermindering, berekend over het gemiddeld aantal uitgegeven aandelen.
 


Bestuursmodel

Tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders zullen de volgende benoemingen worden voorgelegd in het kader van de wijziging naar een one-tier bestuursmodel:

 • De heer Thijs Manders, thans CEO, als niet-uitvoerend bestuurder en voorzitter van het Bestuur.
 • De heer Jan van Rijt, thans strategisch adviseur, als niet-uitvoerend bestuurder en vice-voorzitter van het Bestuur.
 • De heer Jan Lobbezoo, thans voorzitter RvC, als niet-uitvoerend bestuurder en lid van het Bestuur.
 • De heer Hans Wouters, thans lid RvC, als niet-uitvoerend bestuurder en lid van het Bestuur.

De heer Paul Schouwenaar zal aftreden als lid van de RvC en als strategisch adviseur aan de onderneming verbonden blijven. De heer Luud Engels en de heer Rogier van Beek zullen hun huidige posities voortzetten als uitvoerend bestuurder respectievelijk als COO en CFO. De taken en bevoegdheden van de CEO worden uitgeoefend door de twee uitvoerend bestuurders gezamenlijk.

FINANCIËLE INFORMATIE

Toename in opbrengsten

De opbrengsten stegen in 2011 met 25,1% tot Eur 52,7 miljoen (2010: Eur 42,1 miljoen). De opbrengsten zijn gestegen door een hoger gemiddeld aantal Werkondernemers. Daarnaast hebben hogere tarieven en een hogere productiviteit bijgedragen aan de groei van de opbrengsten. In 2010 is een aantal Werkondernemers werkzaam geweest binnen de Kenniswerkersregeling met als gevolg dat ze niet konden worden gefactureerd tegen het commerciële tarief.

Aantal medewerkers

Het aantal Werkondernemers steeg 10,4% van 433 eind 2010 tot 478 eind 2011. Het gemiddeld aantal Werkondernemers steeg met eenzelfde percentage van 412 in 2010 tot 455 in 2011. Ultimo 2011 was het aantal indirecte medewerkers gestegen met 5,2% tot 61 (ultimo 2010: 58). De verhouding direct versus indirect personeel ultimo 2011 bedroeg 7,8 (ultimo 2010: 7,5).

Brutowinst

De brutowinst in 2011 bedroeg Eur 19,0 miljoen. Dit is een stijging van 24,4% ten opzichte van 2010. Ook deze stijging wordt voornamelijk verklaard door een hoger gemiddeld aantal Werkondernemers en een hogere productiviteit. De brutowinst als percentage van de opbrengsten bedroeg 36,1% in vergelijking tot 36,3% in 2010. De brutowinst exclusief subsidies als percentage van de opbrengsten is gestegen tot 31,9% in 2011 (2010: 28,1%). Dit is een stijging van 42,0% ten opzichte van 2010. Hiermee laat TMC zien dat het operationeel winstgevender is geworden.

Indirecte personeelskosten

De indirecte personeelskosten bedroegen in 2011 Eur 6,7 miljoen (2010: Eur 6,9 miljoen). Dit is een daling van 2,9%. De indirecte personeelskosten zijn gedaald ondanks een stijging van het gemiddeld aantal indirecte medewerkers. Deze daling komt onder meer door een wijziging in de bonusstructuur die met ingang van 2011 is ingevoerd. Hierdoor zijn er lagere indirecte bonussen uitgekeerd. Daarnaast hebben er in 2011 minder afvloeiingen plaatsgevonden dan in dezelfde periode vorig jaar. De indirecte personeelskosten als percentage van de opbrengsten bedragen 12,7% in 2011 (2010: 16,3%).

Overige bedrijfskosten

De overige bedrijfskosten bedroegen Eur 4,3 miljoen in 2011 (2010: Eur 3,7 miljoen). Deze stijging van 16,6% is onder meer het gevolg van de stijging van de marketingkosten ter hoogte van Eur 347 duizend en de bijzondere waardevermindering op de merknaam Adapté ter hoogte van Eur 307 duizend. De hogere marketingkosten hebben voornamelijk betrekking op een intensieve marketingcampagne en een nieuwe huisstijl. Daarnaast is er in 2011 Eur 140 duizend toegevoegd aan de voorziening dubieuze debiteuren inzake een openstaande vordering op één van onze opdrachtgevers die failliet is gegaan. Per saldo is er in 2011 Eur 226 duizend aan kosten in verband met oninbaarheid van vorderingen verantwoord.

Bedrijfsresultaat (EBIT)

Het bedrijfsresultaat is in 2011 gestegen tot Eur 8,0 miljoen (2010: Eur 4,7 miljoen). Dit is een stijging van 70,1%. Het bedrijfsresultaat voor afschrijving en bijzondere waardevermindering (EBITDA) bedroeg Eur 8,9 miljoen in 2011. Dit is een stijging van 69,0% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar (2010: Eur 5,3 miljoen).

Het bedrijfsresultaat als percentage van de opbrengsten is gestegen tot 15,3% (2010: 11,2%). Het bedrijfsresultaat voor afschrijving en bijzondere waardevermindering (EBITDA) als percentage van de opbrengsten is 16,9% (2010: 12,5%).

Resultaat over het boekjaar

Het resultaat over het boekjaar bedroeg Eur 6,0 miljoen (2010: Eur 3,5 miljoen). Dit is een stijging van 73,9%. Het resultaat per aandeel nam toe met 73,4% tot Eur 1,63 (2010: Eur 0,94 per aandeel).

Kasstroom

De kasstroom uit bedrijfsactiviteiten bedroeg Eur 6,1 miljoen, een stijging van 43,7% ten opzichte van 2010 (Eur 4,2 miljoen). De kasstroom uit investeringsactiviteiten bedroeg Eur 388 duizend. De totale netto kasstroom uit bedrijfs- en investeringsactiviteiten bedroeg daarmee Eur 6,5 miljoen, die is aangewend ten behoeve van de dividenduitkering van Eur 1,8 miljoen over 2010 en de aflossingsverplichtingen van Eur 338 duizend. Het restant zal grotendeels worden aangewend voor de voorgestelde dividenduitkering over 2011.

Financiering

De solvabiliteit bedroeg ultimo 2011 71,5% (ultimo 2010: 68,8%). Deze stijging is te danken aan de toevoeging van het resultaat over het boekjaar 2011 aan het eigen vermogen. Het balanstotaal is toegenomen als gevolg van de toegenomen bedrijfsactiviteiten. TMC heeft in 2011 geen gebruik gemaakt van externe financieringsbronnen. De dividenduitkering zal geen significante invloed hebben op de financieringsstructuur van TMC.

Dividendbeleid

Het door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders vastgestelde dividendbeleid van TMC is er op gericht om een deel van de winst als dividend uit te keren. Daarnaast wordt een deel van de winst gereserveerd om de verdere groei en ontwikkeling van de onderneming te financieren.

De Raad van Bestuur is voornemens om een vast regulier percentage van 50% van de winst als dividend uit te keren. Daarnaast is TMC voornemens om jaarlijks een additioneel variabel dividend uit te keren. Bij het dividendvoorstel worden diverse factoren, zoals financiële resultaten, cashbehoefte, groeikansen en vermogenspositie in overweging genomen. Dividenduitkeringen worden jaarlijks door de Raad van Bestuur, na goedkeuring van de Raad van Commissarissen, voorgesteld aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

Dividendvoorstel

Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 18 april 2012 zal voorgesteld worden een dividend vast te stellen van Eur 1,00 per aandeel. Dit dividend bestaat uit een vast deel met een payout van 50,0% (Eur 0,82 per gewoon aandeel) en een variabel deel met een payout van 11,3% (Eur 0,18 per aandeel). De totale payout bedraagt 61,3% van het netto resultaat wat aan de aandeelhouders van TMC Group N.V. kan worden toegerekend. De Raad van Bestuur is van mening dat de sterke liquiditeits- en solvabiliteitspositie de voorgestelde dividenduitkering mogelijk maken.

TMC: MARKTONTWIKKELINGEN & TRENDS

Onze opdrachtgevers zijn internationale bedrijven die over het algemeen hun producten en diensten wereldwijd verkopen. De onzekerheid rondom de Europese economie raakt hen uiteraard direct of indirect maar is niet per definitie materieel van aard. Daarnaast zijn onze opdrachtgevers met name actief in de R&D. Wij hebben ons altijd gericht op hun belangrijkste (R&D) projecten en zullen naar verwachting met hen kunnen meebewegen. Door in tijden van een krappe arbeidsmarkt mensen flexibel en op tijd in te zetten, lost TMC een deel van het probleem van de schaarstebeleving op.

Kijkend naar de relatieve onzekerheid in de wereld en bij onze opdrachtgevers, voorzien wij dat de behoefte aan strategische en flexibele kennis eerder zal toenemen dan afnemen. Dit is precies de markt waar wij opdrachtgevers kunnen voorzien in hun behoefte.

Dat R&D in Nederland volop in beweging blijft blijkt onder meer uit de analyse die de zogenaamde topteams op verzoek van de minister van innovatiebeleid hebben uitgevoerd. De overheid is naast de bestaande subsidieregelingen ook voornemens om de belasting aan te passen. Zo wordt er veel geld gereserveerd voor het Innovatiefonds MKB+, RDA en RDA+ en WBSO. Deze initiatieven zullen het innovatie klimaat in Nederland stimuleren.

TMC TECHNOLOGY

Algemeen

TMC Technology heeft geprofiteerd van een sterke vraag naar technisch personeel. De vraag is toegenomen over de volle breedte van het speelveld waarin TMC Technology actief is. De halfgeleiderindustrie is van oudsher een markt waarin TMC Technology actief is. De vraag naar Werkondernemers in deze industrie is verder uitgebreid naar toeleveranciers en aangrenzende opdrachtgevers. Ook de vraag vanuit de automotive industrie is toegenomen.

TMC Technology is nauw aangesloten bij de initiatieven binnen Brainport 2020. Daarnaast is er een direct en goed contact met de universiteiten. Hieruit ontstaan nieuwe initiatieven, zoals een voorgenomen samenwerkingsverband tussen TMC en de TU/e om Technologisch Ontwerpers in Opleiding te faciliteren bij hun proefschrift. Andere initiatieven zijn onder meer het gezamenlijk organiseren van wervingsdagen samen met een grote opdrachtgever en het aangaan van verbanden met internationale recruitment bureau's om buitenlands talent te werven. TMC is ook een van de sponsoren van de TU-Delft voor de ontwikkeling van een elektrische racewagen en de sponsor van het Solar Team Twente.

Werkondernemers

Ultimo 2011 zijn er 406 Werkondernemers actief binnen TMC Technology (2010: 343). Het gemiddeld aantal Werkondernemers in 2011 bedroeg 379, vergeleken met 314 in dezelfde periode vorig jaar. Dit is een stijging van 20,7%.

Financiële resultaten

De opbrengsten stegen in 2011 tot Eur 42,6 miljoen. In 2010 bedroegen de opbrengsten Eur 30,6 miljoen. Dit is een stijging van 39,1%. Deze stijging is enerzijds het gevolg van een gemiddeld hoger aantal Werkondernemers en anderzijds van een combinatie van hogere tarieven en productiviteit. In 2010 waren er gemiddeld 26 mensen werkzaam binnen de Kenniswerkersregeling. Deze mensen zijn in 2011 allen tegen commerciële tarieven ingezet.

De bijdrage van TMC Technology aan de opbrengsten van TMC Group in 2011 bedroeg 80,9%. In 2010 was dit percentage 72,7%. Het bedrijfsresultaat steeg in 2011 tot Eur 8,0 miljoen (2010: Eur 4,7 miljoen). Dit representeert 18,8% van de opbrengsten (2010: 15,4%).

Vooruitzichten TMC Technology

Een aantal recente fiscale initiatieven van de regering heeft een positief effect op het innovatieklimaat in Nederland. De topsector voor High Tech Systems heeft de verwachting om Eur 1,4 miljard aan innovatie uit te geven. De topsectoren Chemie en Life Sciences hebben de verwachting om respectievelijk Eur 445 miljoen en Eur 200 miljoen aan innovatie uit te geven. Ook de ambities van Brainport 2020 in de regio Zuidoost-Nederland  zijn groot. Bijna de helft van alle R&D investeringen binnen onze grenzen vindt plaats in de regio Zuidoost-Nederland. Meer dan de helft van de octrooien en patenten komen uit Zuid-Nederland.

De vooruitzichten voor 2012 zijn gebaseerd op deze groeiende vraag en een afnemend aanbod. TMC is zich volledig bewust van de kansen. Wij zien dat wij een bijdrage kunnen leveren en een groei kunnen bewerkstelligen vanwege de aantrekkingskracht van ons businessmodel en het zorgvuldig opgebouwde netwerk aan de kandidatenkant.

Het Agentschap NL heeft voor 2012 wijzigingen aangebracht in de staffels die worden gehanteerd voor de WBSO. Hierdoor zullen naar verwachting de WBSO opbrengsten voor 2012 afnemen.

TMC ICT

Algemeen

Voor TMC SAP Professionals is 2011 een stabiel jaar geweest voor wat betreft het aantal Werkondernemers en de opbrengstenontwikkeling. De stabiliteit is onder meer het gevolg van de keuze om geen projecten aan te nemen; de inspanningsverplichting is leidend in de strategie. Een strategisch samenwerkingsverband om de markt van 'small clinics' een SAP oplossing te bieden is vroegtijdig gestaakt. De risico's verbonden met dit project waren niet in lijn met de strategie en omvang van de businesscel. De tarieven zijn licht gestegen ten opzichte van 2010.

Werkondernemers

Ultimo 2011 zijn er 23 Werkondernemers actief binnen TMC ICT (2010: 23). Ook het gemiddeld aantal Werkondernemers bedroeg 23 in zowel 2011 als in 2010.

Financiële resultaten

De opbrengsten stegen in 2011 tot Eur 4,0 miljoen. In 2010 bedroegen de opbrengsten Eur 3,8 miljoen. Dit is een stijging van 6,7%. Deze stijging komt met name door een hogere productiviteit en hogere tarieven.

De bijdrage van TMC ICT aan de opbrengsten van TMC Group in 2011 bedroeg 7,7%. In 2010 was dit percentage 9,0%. Het bedrijfsresultaat daalde in 2011 tot Eur -65 duizend (2010: Eur 140 duizend). Deze daling is bijna geheel te wijten aan de dotatie aan de voorziening dubieuze debiteuren van Eur 140 duizend in 2011 inzake een openstaande vordering op één van onze opdrachtgevers die failliet is gegaan.

Vooruitzichten TMC ICT

Binnen de markt van TMC SAP Professionals vindt een verschuiving plaats. De traditionele implementatie van ERP pakketten wordt langzaam vervangen door business consultancy gericht op automatisering van totale bedrijfsprocessen, de integratie van ERP systemen met andere applicaties en de ontwikkelingen van nieuwe modules in niche markten.

De focus van TMC SAP Professionals is van oudsher gericht op niche markten. Daarnaast wordt er gericht gewerkt aan verdere profilering van haar kerncompetenties om de toegevoegde waarde die geboden kan worden bij optimalisatie van businessprocessen beter inzichtelijk te maken voor potentiële klanten. Deze ontwikkelingen in combinatie met de mogelijkheid om goede mensen aan ons te binden met ons businessmodel maken dat wij voor 2012 en verder veel vertrouwen hebben in de resultaten van deze cel.

TMC CONSTRUCTION

Algemeen

TMC Construction is actief binnen de bouw en civiele markt en de oil & gas markt. De markt waarin TMC Civiele Techniek actief is heeft in 2011 te maken gehad met een blijvende lage vraag naar Werkondernemers. Zowel aan de profit als aan de non-profit kant hebben opdrachtgevers onvoldoende activiteiten, waardoor de vraag naar flexibele arbeidskrachten beperkt is. De overheidsbezuinigingen hebben een negatief effect op de ontwikkelingen binnen zowel bouw als civiel. De markt waarbinnen Oil & Gas actief is, heeft een ander karakter en gedurende 2011 een continue vraag gehad. Het samenspel tussen de drie cellen die actief zijn binnen TMC Construction heeft als gevolg van deze verschillende marktontwikkelingen een minder positief resultaat behaald dan aanvankelijk verwacht.

Werkondernemers

Ultimo 2011 zijn er 49 Werkondernemers actief binnen TMC Construction (2010: 67). Het gemiddeld aantal Werkondernemers in 2011 bedroeg 53 vergeleken met 75 in dezelfde periode vorig jaar. Dit is een daling van 29,3%.

Financiële resultaten

De opbrengsten daalden in 2011 tot Eur 6,0 miljoen. In 2010 bedroegen de opbrengsten Eur 7,7 miljoen. Dit is een daling van 21,5%. Deze daling is te wijten aan een gemiddeld lager aantal Werkondernemers ondanks hogere tarieven en productiviteit.

De bijdrage van TMC Construction aan de opbrengsten van TMC Group in 2011 bedroeg 11,4%. In 2010 was dit percentage 18,3%. De kostenstructuur van TMC Construction is aangepast rekening houdend met de daling van de opbrengsten. De indirecte kosten van TMC Construction zijn in 2011 met 42,7% gedaald ten opzichte van 2010. Deze daling is het gevolg van het feit dat TMC Construction efficiënter is ingericht en hierdoor minder indirecte personeelskosten heeft en minder kosten krijgt doorbelast vanuit de holding en NV.

Het bedrijfsresultaat steeg onder meer hierdoor in 2011 tot Eur 78 duizend (2010: Eur -138 duizend). Dit representeert 1,3% van de opbrengsten (2010: -1,8%).

Vooruitzichten TMC Construction

De vraag naar hoogopgeleid personeel in de bouw en civiele markt laat in de eerste maanden van 2012 geen positieve trendbreuk zien. De verdere daling van overheidsinvesteringen zal een mogelijk aantrekkende vraag vanuit de private sector niet compenseren. De eerste maanden van 2012 zijn de projectaanvragen veelal van korte duur en wordt er, zeker binnen de nieuwbouw, afwachtend gehandeld.

Een groot voordeel binnen de bouw en civiele wereld is dat de meeste bouwgerelateerde bedrijven inmiddels erg geslonken zijn. Hierdoor is de inhuur van kennis en capaciteit  en het hanteren van een flexibele schil erg belangrijk geworden. Eenzelfde ontwikkeling zien wij bij de overheid.  

De van oudsher conservatieve markt Oil & Gas staat in de kinderschoenen als het gaat om flexibilisering van arbeidskrachten. Met name als het gaat om hoger opgeleid personeel. Deze markt is enigszins bekend met ZZP-ers, maar heeft minder ervaring met detachering zoals dit gebeurt binnen TMC Construction. Wij zien dat er een vraag is naar hoogopgeleid personeel en dat mensen actief in deze markt, open staan voor het businessmodel zoals wij dat hanteren. De resultaten in 2011 geven een goede basis voor een gezond 2012. De centrale aansturing en samenwerking tussen de cellen onderling binnen TMC Construction dragen hier extra aan bij.

Jaarrekening

De financiële informatie is gebaseerd op International Financial Reporting Standards, zoals aanvaard binnen de Europese Unie (EU-IFRS). De informatie opgenomen in de bijlagen 2 tot en met 5 is ontleend aan de gecontroleerde jaarrekening 2011 van TMC Group N.V., waarbij een goedkeurende controleverklaring door de onafhankelijke accountant is verstrekt. Het complete jaarverslag is vanaf 20 maart 2012 te vinden op de website van TMC Group. De jaarrekening 2011 dient nog door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders te worden vastgesteld. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt gehouden op 18 april 2012.

Toekomstgerichte uitspraken

Dit persbericht bevat een aantal toekomstgerichte uitspraken. Deze uitspraken zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen, inschattingen en prognoses van het management en de informatie die de onderneming momenteel ter beschikking staat. De uitspraken zijn onderhevig aan bepaalde risico's en onzekerheden die moeilijk zijn in te schatten. Derhalve aanvaardt TMC Group geen verplichtingen om de in dit persbericht gedane uitspraken te actualiseren.

                        *************

Financiële agenda:

21 maart 2012        Registratiedatum Algemene Vergadering van Aandeelhouders

18 april 2012        Algemene Vergadering van Aandeelhouders

20 april 2012        Datum ex-dividend notering

24 april 2012        Registratiedatum dividendrecht

1 mei 2012           Betaalbaarstelling dividend

6 augustus 2012      Publicatie halfjaarcijfers 2012

Mnemo                : ALTMC
ISIN                 : NL0000290997

Werkondernemerschapsmodel
De kracht achter TMC is het unieke Werkondernemerschapsmodel. Hierdoor zijn wij als geen ander in staat toptalent aan ons te binden. Het model bestaat uit de volgende 5 elementen:

 • Langdurige vaste dienstverbanden

TMC hecht er waarde aan haar Werkondernemers in dienst te nemen en ze een vaste arbeidsovereenkomst aan te bieden. Hiermee benadrukken wij het vertrouwen in onze mensen en dat wij graag een langdurige arbeidsrelatie met elkaar willen aangaan. Bovendien biedt deze manier van werken onze klanten de juiste kwaliteit van Werkondernemers en continuïteit in R&D projecten. Dit is duidelijk afwijkend in relatie tot projectdetacheerders, uitzenders en andere bemiddelaars.

 • Individuele winstdeling

Bij indiensttreding wordt volledig transparant en samen met de Werkondernemer zijn kostprijs bepaald en een schatting gemaakt van het tarief zoals dat door TMC aan de opdrachtgever wordt berekend. De Werkondernemer deelt, afhankelijk van zijn ervaring en senioriteit, mee in de marge. Dit kan oplopen tot 50%. Deze variabele component wordt maandelijks uitgekeerd, afhankelijk van het werkelijke tarief en de gemaakte uren. De variabele beloning zorgt ervoor dat onze arbeidsvoorwaarden zeer competitief zijn.

 • 1-op-1 carrière coaching/TMC Academy

Een van de onderdelen van ons businessmodel is er op gericht onze Werkondernemers individueel te ontwikkelen door middel van coaching. Dit richt zich met name op de inter- en intrapersoonlijke vaardigheden en vergroting van het ondernemend gedrag. Binnen de TMC Academy worden deze competenties verder doorontwikkeld. Wat betreft inhoudelijke vakkennis zijn onze mensen al bovenmatig goed ontwikkeld. Dit is onderdeel van de selectieprocedure bij werving.

 • Gespecialiseerde businesscellen

TMC wordt gevormd door verschillende businesscellen. Elke cel vertegenwoordigt een bepaald competentiegebied. Het voordeel van deze structuur is dat mensen zich binnen een cel aangesloten voelen bij soortgelijken. Daarnaast kunnen ze inhoudelijke kennis delen en opvragen. Voor TMC heeft het als voordeel dat wij heel gericht zowel de markt van de opdrachtgevers, als de markt van de kandidaten, betreden. In de businesscellen betrekken wij onze Werkondernemers bij bedrijfsbeleid en strategieontwikkeling. Hierdoor worden ze steeds meer Werkondernemer.

 • Entrepreneurial Lab

Binnen het Entrepreneurial Lab werken Werkondernemers vanuit verschillende businesscellen samen aan diverse projecten. Er wordt op deze manier kennis gedeeld en ondernemerschap in de praktijk gebracht, met bijbehorend budget en marketingplannen. Zo maken onze Werkondernemers in een veilige omgeving kennis met daadwerkelijk ondernemerschap.

Bijlagen:

 1. Kerncijfers
 2. Geconsolideerde winst- en verliesrekening
 3. Geconsolideerde balans
 4. Geconsolideerd kasstroomoverzicht
 5. Gesegmenteerde informatie
 6. Meerjarenoverzicht

Bijlage 1: Kerncijfers

  RESULTATEN                            2011      2010
  Bedragen x Eur 1.000

  Opbrengsten                           52,663     42,094
  Groei                               25.1%     13.3%
  Brutowinst                           18,999     15,274
  % van de opbrengsten                       36.1%     36.3%
  EBITDA                              8,911     5,272
  % van de opbrengsten                       16.9%     12.5%
  Bedrijfsresultaat (EBIT)                     8,037     4,725
  % van de opbrengsten                       15.3%     11.2%
  Winst over het boekjaar                     6,011     3,457
  Groei                               73.9%     172.9%
  % van de opbrengsten                       11.4%      8.2%
 
  TOTALE KASSTROOM                         4,277     1,582
 
  BALANSGEGEVENS                          2011      2010
  Bedragen x Eur 1.000
 
  Eigen vermogen                         22,858     18,607
  Balanstotaal                          31,977     27,038
  Netto kaspositie                         7,684     3,069
 
  WERKONDERNEMERS & INDIRECT PERSONEEL               2011      2010
 
  Aantal Werkondernemers per einde periode              478      433
  Gemiddeld aantal Werkondernemers                  455      412
  Aantal indirecte medewerkers per einde periode           61       58
  Ratio direct / indirect                      7.8      7.5
 
  AANDELENGEGEVENS                         2011      2010
 
  Aantal genoteerde aandelen ultimo              3,687,766   3,314,845
  Aantal uitstaande en uitgegeven aandelen A 
  (converteerbare aandelen) -                  372,921
  Gewone winst per aandeel (in Eur) *                1.63      0.94
  Verwaterde winst per aandeel (in Eur) *              1.61      0.93
  Kasstroom per aandeel (in Eur) **                 1.87      1.09
  Marktkapitalisatie per einde periode (x Eur 1.000) ***     35,587     31,491
  Hoogste slotkoers in de periode (in Eur)             12.30      9.50
  Laagste slotkoers in de periode (in Eur)             9.00      6.25
  Koers per einde periode (in Eur)                 9.65      9.50
 
  * Berekend over het gemiddeld aantal uitgegeven aandelen.
  ** Resultaat na belastingen verhoogd met afschrijvingen, amortisatie en bijzondere
  waardevermindering, berekend over het gemiddeld aantal uitgegeven aandelen.
  *** Exclusief converteerbare aandelen.


Bijlage 2: Geconsolideerde winst-en-verliesrekening

                            2011            2010
  Bedragen x Eur 1.000
 
  Opbrengsten                   52,663           42,094
  Directe personeelskosten            -33,664           -26,820
  Brutowinst                    18,999           15,274
 
  Indirecte personeelskosten            -6,670           -6,868
  Overige bedrijfskosten              -4,292           -3,681
  Bedrijfsresultaat (EBIT)             8,037            4,725
 
  Financieringsbaten                  47             42
  Financieringslasten                 -27             -79
  Winst voor belasting               8,057            4,688
 
  Winstbelastingen                 -2,046           -1,231
  Winst over het boekjaar              6,011            3,457
 
  Winst toe te rekenen aan:
  Eigenaars van de Vennootschap           6,011            3,457
  Minderheidsbelang                   -              -
  Winst over het boekjaar              6,011            3,457
 
  Winst per aandeel
  Gewone winst per aandeel (in Eur) *        1.63            0.94
  Verwaterde winst per aandeel (in Eur) *      1.61            0.93
 
  * Berekend over het gemiddeld aantal uitgegeven aandelen.


Bijlage 3: Geconsolideerde balans

(vóór winstbestemming)

                                   2011    2010
  Bedragen x EUR 1.000
 
  ACTIVA
 
  Materiële vaste activa                       705     717
  Immateriële activa en goodwill                 10,403   11,004
  Handels- en overige vorderingen                   47     649
  Vaste activa                          11,155   12,370
 
  Handels- en overige vorderingen                 12,354   10,548
  Overige belastingen en premies                    -     178
  Overige vlottende activa                      784     535
  Geldmiddelen en kasequivalenten                 7,684    3,407
  Vlottende activa                        20,822   14,668
 
  TOTAAL ACTIVA                          31,977   27,038
 
                                   2011    2010
  Bedragen x EUR 1.000
 
  EIGEN VERMOGEN
 
  Aandelenkapitaal                          315     315
  Agio                              14,439   14,439
  Reserves                            -1,995   -1,995
  Ingehouden winsten                       10,099    5,848
  Eigen vermogen toe te rekenen aan eigenaars van de Vennootschap 22,858   18,607
 
  VERPLICHTINGEN
 
  Uitgestelde belastingverplichtingen                327     487
  Langlopende verplichtingen                    327     487
 
  Leningen en overige financieringsverplichtingen           -     338
  Handelsschulden                          743     918
  Vennootschapsbelasting                      714     196
  Overige belastingen en premies                 3,138    2,847
  Overige schulden en overlopende passiva             4,197    3,645
  Kortlopende verplichtingen                   8,792    7,944
 
  TOTAAL EIGEN VERMOGEN EN VERPLICHTINGEN            31,977    27,038
 


Bijlage 4: Geconsolideerd kasstroomoverzicht

                                  2011     2010
  Bedragen x Eur 1.000
 
  Winst over het boekjaar                    6,011    3,457
  Aanpassingen voor:
  Afschrijvingen                          273     253
  Amortisatie op immateriële activa                294     294
  Bijzondere waardeverminderingsverliezen op immateriële activa  307      -
  Netto financieringsbaten en -lasten               -20      37
  Op aandelen gebaseerde betalingstransacties die in
  eigen-vermogensinstrumenten worden afgewikkeld          83      82
  Winstbelastingen                        2,046    1,231
                                  8,994    5,354
 
  Mutatie handels- en overige vorderingen            -1,806    -4,082
  Mutatie in overige vlottende activa               -249    1,894
  Mutatie in handelsschulden                   -175     412
  Mutatie in te betalen overige belastingen en premies       469     400
  Mutatie in overige schulden en overlopende passiva        552    1,429
                                  7,785    5,407
 
  Betaalde rente                          -27     -79
  Betaalde winstbelastingen                   -1,688    -1,104
  Netto kasstroom uit bedrijfsactiviteiten            6,070    4,224
 
  Ontvangen rente                          47      42
  Verwerving van materiële vaste activa              -261     -43
  Aflossing van verstrekte leningen                602     203
  Netto kasstroom uit investeringsactiviteiten           388     202
 
  Betaald dividend                       -1,843      -
  Opgenomen leningen                      -         5
  Aflossing van opgenomen leningen                -338    -2,849
  Netto kasstroom uit financieringsactiviteiten         -2,181    -2,844
 
  Kasstroom in de periode                    4,277    1,582
 
  Geldmiddelen en kasequivalenten op 1 januari          3,407    1,825
  Kasstroom in de periode                    4,277    1,582
  Geldmiddelen en kasequivalenten op 31 december         7,684    3,407
 


Bijlage 5: Gesegmenteerde informatie

  GESEGMENTEERDE INFORMATIE             2011  2010
  Bedragen x Eur 1.000
 
  TMC Technology                  42,599 30,626
  TMC ICT                      4,033 3,781
  TMC Construction                 6,031 7,687
  Overig                        -    -
  Opbrengsten                   52,663 42,094
 
  TMC Technology                  8,024  4,723
  TMC ICT                      -65   140
  TMC Construction                  78  -138
  Overig                        -    -
  Bedrijfsresultaat (EBIT)             8,037  4,725
 
  Financieringsbaten en -lasten            20   -37
  Winstbelastingen                -2,046 -1,231
  Winst over het boekjaar             6,011  3,457
 
                           2011  2010
  Bedragen x Eur 1.000
 
  TMC Technology                 11,660 10,314
  TMC ICT                     1,026  1,060
  TMC Construction                 1,335  1,530
  Overig                     17,956 14,134
  Activa                     31,977 27,038
 
  TMC Technology                  5,341  4,905
  TMC ICT                      503   637
  TMC Construction                  546   869
  Overig                      2,729  2,020
  Verplichtingen                  9,119  8,431
 
  TMC Technology                    -    -
  TMC ICT                       -    -
  TMC Construction                   -    -
  Overig                       261   43
  Investeringsuitgaven                261   43
 
  TMC Technology                    -    -
  TMC ICT                       -    -
  TMC Construction                      52
  Overig                       874   495
  Afschrijvingen & amortisatie immateriële activa  874   547
 


Bijlage 6: Meerjarenoverzicht

                         2011  2010  2009  2008  2007*
  Bedragen x Eur 1.000
 
  Opbrengsten                 52,663 42,094 37,151 42,336 27,355
  Groei                     25.1%  13.3% -12.2%  54.8%  94.7%
 
  Brutowinst                 18,999 15,274 12,109 14,302 10,111
  % van de opbrengsten             36.1%  36.3%  32.6%  33.8%  37.0%
 
  EBITDA                    8,911  5,272  2,716  6,137  5,136
  % van de opbrengsten             16.9%  12.5%  7.3%  14.5%  18.8%
 
  Bedrijfsresultaat (EBIT)           8,037  4,725 -4,010  5,612  4,877
  % van de opbrengsten             15.3%  11.2% -10.8%  13.3%  17.8%
 
  Winst over het boekjaar           6,011  3,457 -4,740  4,040  3,561
  % van de opbrengsten             11.4%  8.2% -12.8%  9.5%  13.0%
 
  Kasstroom                  4,277  1,582  -298   -68 -2,808
 
  Balansgegevens (x Eur 1.000)
  Handels- en overige vorderingen       12,354 10,548  6,466  8,396  5,779
  Eigen vermogen               22,858 18,607 15,068 23,378 19,511
  Vreemd vermogen               9,119  8,431  8,735  9,515 11,179
  Totaal vermogen               31,977 27,038 23,803 32,893 30,690
 
  Medewerkers
  Aantal Werkondernemers per 31 december     478   433   378   440   380
  Aantal indirecte werknemers per 31 december   61   58   63   76   56
  Ratio direct / indirect            7.8   7.5   6.0   5.8   6.8
 


Vervolg tabel

                          2006  2005  2004  2003
  Bedragen x Eur 1.000
 
  Opbrengsten                  14,050 6,100 3,719  2,874
  Groei                     130.3% 64.0% 29.4%  -0.8%
 
  Brutowinst                   4,814 2,099 1,374  1,070
  % van de opbrengsten              34.3% 34.4% 36.9%  37.2%
 
  EBITDA                     2,853  977  525   81
  % van de opbrengsten              20.3% 16.0% 14.1%  2.8%
 
  Bedrijfsresultaat (EBIT)            2,827  970  520   79
  % van de opbrengsten              20.1% 15.9% 14.0%  2.7%
 
  Winst over het boekjaar            1,913  637  300   34
  % van de opbrengsten              13.6% 10.4%  8.1%  1.2%
 
  Kasstroom                   4,717   1  230   193
 
  Balansgegevens (x Eur 1.000)
  Handels- en overige vorderingen        3,469 1,420  820   428
  Eigen vermogen                 6,804  490   73   -51
  Vreemd vermogen                3,220 1,829 1,370   803
  Totaal vermogen                10,024 2,319 1,443   752
 
  Medewerkers
  Aantal Werkondernemers per 31 december      175   70   33   23
  Aantal indirecte werknemers per 31 december    21   14   9    4
  Ratio direct / indirect             8.3  5.0  3.7   5.8
 
  * Inclusief overname Adapté per 1 juli 2007.


 

http://www.tmc.nl

PRN NLD

BRON TMC Group N.V.